RINGKASAN ISI KANDUNGAN MATA PELAJARAN - DOC by jw8490k

VIEWS: 4,619 PAGES: 28

									                SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH
TINGKATAN 1V – V (KBSM )PENDAHULUAN

1.  Falsafah Pendidikan Kebangsaan
     Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan:
     “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
     secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
     rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
     melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
     bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
     keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

2.    Matlamat Pendidikan Kebangsaan.

     Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan insan yang
     baik, yang memiliki sahsiah yang seimbang, harmonia, bersepadu dan serba boleh. Insan sedemikian akan
     menjadi seorang warganegara yang berguna dan bertanggungjawab.
     Berikutan dengan itu, pendidikan yang diberi selain dari membekalkan ilmu pengetahuan dan kemahiran,
     haruslah memberi penekanan yang wajar kepada pemupukan dan penerapan nilai murni kepada pelajar.

3.    Nilai Murni

   Nilai murni yang dititikberatkan dan diterapkan merentasi kurikulum, adalah dianggap sejagat dan diterima oleh semua
   bangsa. Nilai tersebut ialah:

     Baik hati                    Kebersihan fisikal dan mental
     Berdikari                    Kejujuran
     Hemah tinggi                   Kerajinan
     Hormat menghormati                Kerjasama
     Kasih sayang                   Kesederhanaan
     Keadilan                     Kesyukuran
     Kebebasan                    Rasional
     Keberanian                    Semangat bermasyarakat.

4.    Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

     Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan untuk mencapai Matlamat Pendidikan
     Negara.

     Untuk mencapai matlamat ini, KBSM menitikberatkan perkara seperti berikut:
     a) Pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran.
     b) Peningkatan daya intelek.
     c) Penguasaan kemahiran belajar.
     d) Pemupukan dan menerapan nilai.
     e) Penguasaan dan penggunaan Bahasa Malaysia.
     f) Kesepaduan:
       1) Pengetahuan, kemahiran, nilai dan bahasa (Bahasa Malaysia)
      11) Pengalaman pembelajaran yang diperolehi dari beberapa mata pelajaran.
      111) Di antara teori dan praktis.
      1V) Di antara pengalaman pembelajaran formal dan tidak formal di sekolah dan di luar persekitaran
        sekolah.                               1
                           1.
5  Sains Pertanian

   Sains Pertanian adalah satu pengajian yang saintifik dan sistematik mengenai sumber alam
     semulajadi (contohnya tanah, tumbuhan dan haiwan) serta bagaimana sumber alam semulajadi
     ini digunakan untuk menghasilkan makanan dan bahan mentah. Di samping itu ia juga
     digunakan untuk memenuhi keperluan estetik manusia.
   Ia menggunakan prinsip dari beberapa disiplin termasuk Matematik, Sains Asas, Sains Sosial, Ekonomi dan
   Perdagangan.

6.  Rasional Sains Pertanian dalam KBSM

   Sebagai satu mata pelajaran di peringkat Menengah Atas (Tingkatan 4 & 5), Sains Pertanian memenuhi
   keperluan KBSM atas sebab yang berikut:
   a) Sifat praktis dan menggunakan pelbagai disiplin untuk membantu menghubungkait dan menyepadukan
     pembelajaran formal dan tidak formal beberapa mata pelajran. Ini menjadikan pembelajaran lebih
     bermakna.
   b) Pertanian adalah asas kepada ekonomi negara memandangkan sebahagian besar daripada penduduk
     bergantung kepadanya. Oleh itu, adalah sesuai setiap warganegara memahami pengertian mengenai dan
     kesannya ke atas penduduk.
   c) Adalah menjadi trend perkembangan pendidikan pada masa sekarang untuk memasukkan pendidikan
     teknik dan vokasional sebagai komponen dalam pendidikan am. Ini adalah untuk mendedahkan pelajar
     kepada perkembangan sains dan teknologi serta alam pekerjaan.

7.  Kedudukan Mata Pelajaran Sains Pertanian dalam KBSM

   Sains Pertanian adalah satu dari mata pelajaran elektif yang ditawarkan di Sekolah Menengah Atas
     disenaraikan dalam KBSM di bawah Sains Tulin dan Teknologi.
   Mata pelajaran ini adalah kesinambungan dari pelajaran yang diajar dalam mata pelajaran
   Kemahiran Hidup, yang merupakan mata pelajaran teras di peringkat menengah rendah.

   Matlamat Mata Pelajaran Sains Pertanian

  Untuk menyediakan pelajar di peringkat menengah atas dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap positif dalam
bidang Pertanian


8.  Objektif

   Objektif Sukatan Pelajaran Sains Pertanian adalah:

   a)  Memperoleh dan memperkembangkan pengetahuan dan kefahaman tentang pertanian
   b)  Memperoleh kemahiran saintifik dan praktis dalam meningkatkan bidang pertanian
   c)  Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas teknologi pertanian
   d)  Memperkembangkan minat , menghayati dan menghargai sumbangan pertanian kepada negara
   e)  Memupuk dan memperkembang nilai dan sikap positif terhadap pertanian
   f)  Menyelesaikan masalah dalam pengurusan bidang pertanian
   g)  Memahami dan menghargai kepentingan keseimbangan alam sekitar dalam pertanian
                           2
 9. Organisasi Sukatan Pelajaran

   Sukatan Pelajaran ini dirangka untuk memberi pandangan keseluruhan mengenai pertanian. Untuk
   memenuhi matlamatnya ini, Sukatan Pelajaran ini dibahagikan kepada Lima (5) unit yang mana
   ianya berhubungkait antara satu sama lain seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

                  Pertanian di Malaysia
Faktor yang Mempengaruhi                        Faktor yang Mempengaruhi
                    Teknologi dalam         Tumbesar dan Pengeluaran
Pertumbuhan dan Hasil          Pertanian
Tumbuhan                                   Ternakan
                Perladangan sebagai satu
                Pekerjaan/Perniagaan   Dalam tajuk “Pertanian di Malaysia”, pelajar dapat mempelajari berbagai jenis tanaman, ternakan dan
   kepentingannya kepada ekonomi negara serta sumbangan kerajaan dan agensi lain dalam memajukan sektor
   pertanian.
   Seterusnya, pelajar dapat juga mempelajari faktor yang mempengaruhi hasil tumbuhan dan pengeluaran
   ternakan serta mempelajari cara memanipulasi dan mengawal faktor itu untuk meningkatkan hasil atau
   pengeluaran.
   Selepas itu, pelajar dapat mempelajari berbagai teknologi dalam pertanian seperti mekanisasi ladang, komputer
   dan bioteknologi yang boleh digunakan untuk menambahkan hasil atau pengeluaran dengan lebih cekap dan
   berkesan.
   Akhirnya, pelajar dapat mempelajari trend, permasalahan dan isu dalam pertanian di Malaysia pada masa
   sekarang.
   Di setiap permulaan unit, disediakan satu rangka gambarajah bagi objektif unit dan topik utama yang perlu
   dipelajari.
   Objektif ini menghubungkan di antara objektif mata pelajaran dan objektif topik seperti dirangkakan di bawah
   ini:
                              111.
                             3
                   Matlamat Pendidikan Negara


                     Objektif KBSM


      Objektif             Objektif             Objektif
    Mata Pelajaran           Mata Pelajaran          Mata Pelajaran
   (Bahasa Malaysia,          Sains Pertanian         (Kejuruteraan,
    Matematik dan                            Geografi dan lain-lain)
    lain-lain)

                     Objektif Unit


                     Objektif Topik

    10. Organisasi kandungan

    Kandungan Sukatan Pelajaran ini dirangka mengikut perkara/lajur seperti berikut :
    a) Topik
    b) Rangka kandungan
    c) Amali dan Projek
    d) Nilai dan Sikap
    e) Topik Berkaitan
    f) Peruntukan Masa
    g) Catatan

(a)    Topik
     Ini ditujukan kepada topik dan sub-topik unit yang berkenaan.

(b)    Rangka Kandungan
     Ini menyatakan tentang kedalaman dan luasnya sesuatu topik itu perlu diajar.

(c)    Amali dan Sikap
      Ini perlu dijalankan oleh pelajar sendiri dengan bantuan dan tunjuk ajar oleh guru.

(d)    Nilai dan Sikap
     Nilai dan sikap positif yang dimasukkan adalah spesifik atau intrinsik pada topik berkaitan. Walau
     bagaimanapun sebahagian daripada nilai-nilai yang dinyatakan itu adalah nilai sejagat juga.

      Penerapan nilai sejagat perlu dilakukan di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran
      ini. Selain daripada 16 nilai murni dan nilai intrinsik serta sikap di bawah lajur “Nilai dan Sikap Murni”
      yang berikut perlu juga dipupuk dan diterapkan dalam pelajaran amali dan teori:

      Beramanah                   Ingin menyelesaikan masalah
      Berdisiplin                  Jimat cermat
      Berminat                    Keusahawanan
      Berproduktif                  Kegigihan
      Keselamatan                  Mematuhi arahan
      Ingin meneyelesaikan kerja

                              1V.
                               4
(e)   Topik Berkaitan
    Ini menunjukkan perkaitan antara topik mata pelajaran Sains Pertanian dengan:
    (1)   topik lain dalam mata pelajran Sains Pertanian.
    (11)   topik dalam mata pelajaran yang lain.
   (111)   kehidupan harian

(f)  Peruntukan Masa
    Ini adalah waktu/masa yang dicadangkan bagi topik yang berkenaan. Ianya tidak termasuk waktu/masa
    yang diperlukan untuk kerja pengurusan bagi projek yang dijalankan, di mana ia perlu dilaksanakan di luar
    peruntukan masa.

(g)  Catatan
    Di bawah tajuk ini aktiviti yang dicadangkan adalah sebagai tambahan dan pengkayaan kepada
    pembelajaran bagi pelajar dalam mata pelajaran ini.

11.  Peruntukan Masa

    Masa yang diperuntukan bagi setiap unit tidak dibahagikan sama rata. Ia bergantung kepada jumlah topik
    dan juga jumlah jangka masa yang diperlukan untuk menjalankan suatu projek atau eksperimen bagi setiap
    unit.

    Peruntukan masa/waktu dalam seminggu yang dicadangkan bagi setiap bidang adalah seperti berikut:

             Bidang                 Minggu    Waktu

    1.    Pertanian di Malaysia.                     18

    2.    Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
        dan hasil tumbuhan.                       99

    3.    Faktor yang mempengaruhi tumbesaran
        dan ternakan.                          67

    4.    Teknologi dalam pertanian.                    52

    5.    Perladangan sebagai suatu
        perniagaan.                           44


                                 ____     ____
                      JUMLAH               280
                           _____           ____

    Bagi setiap minggu, peruntukan masa mengajar mata pelajaran ini ialah 4 waktu (40 minit sewaktu) untuk
    selama dua tahun. Ini menjadikan jumlah kesemuanya 72 minggu (288 waktu)

    Dari 4 waktu yang diperuntukkan itu, adalah disyorkan sekurang-kurangnya satu waktu kembar diberikan
    untuk menjalankan kerja praktis sama ada di ladang atau di makmal.
                              V.                            5
12.    Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

      Semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran mesti menggambarkan penekanan kepada KBSM seperti yang
      disebutkan terlebih dahulu. Ini perlu bertdasarkan kepada pembelajaran melalui pengalaman di mana
      pelajar sendiri melibatkan diri secara aktif:

      Di antara aktiviti yang terlibat adalah:-

           a)    sumbangsaran (percambahan fikiran)
           b)    perbincangan
           c)    mengumpul maklumat
           d)    projek/eksperimen/kerja ladang
           e)    membuat catatan melalui pemerhatian, keputusan dan lain-lain
           f)    inkuiri dan penemuan
           g)    membuat laporan secara bertulis atau lisan

      Di samping menjalankan projek di sekolah, pelajar digalakkan menanam atau menternak di kawasan sekitar
      kediaman mereka. Untuk tujuan ini pelajar seharusnya diberi bantuan dari segi mendapatkan bahan yang
      diperlukan.

      Sebagai tambahan, adalah disyorkan lawatan ke institusi pertanian dan ladang diadakan. Ini akan memberi
      pelajar pengalaman secara langsung terhadap amalan pertanian yang dijalankan di luar sekolah.

      Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, bahan dan alat bantuan mengajar
      hendaklah digunakan di mana perlu. Bahan pengajaran dan alat bantuan mengajar ini boleh disediakan atau
      diperolehi dari agensi kerajaan yang terlibat dalam bidang pertanian dan juga firma perdagangan yang
      berasaskan pertanian.

13.    Penilaian

   Penilaian kebolehan dan pencapaian pelajar perlu dijalankan. Di sekolah, bukan sahaja ilmu pengetahuan dan kemahiran
   perlu dinilai, ia juga termasuk pengalaman nilai murni di kalangan pelajar sama ada di bilik darjah atau semasa di ladang.
   Penilaian secara berterusan ini dijalankan:-

                a)    semasa pengajaran
                b)    di akhir pelajaran atau topik
                c)    selepas pelajar memperoleh kemahiran
                d)    di pertengahan semester, di akhir semester atau akhir tahun

      Di akhir tahun pengajian, iaitu di Tingkatan V pelajar akan menduduki peperiksaan awam yang dikelolakan
      oleh Kementerian Pendidikan.
                                   V1.
                                 6
                BIDANG 1: PERTANIAN DI MALAYSIA

OBJEKTIF BIDANG:

       Pelajar akan dapat:

       1.   Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang kepentingan pertanian
           kepada negara.
       2.   Memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang peranan institusi dalam
           pembangunan pertanian.
       3.   Memahami dan peka terhadap trend, permasalahan dan isu dalam pertanian.
       4.   Menghargai sumbangan pertanian kepada negara

     UNIT           HASIL PEMBELAJARAN      AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
1.1 Kepentingan      Menerangkan kepentingan       Mendapatkan maklumat daripada
  Pertanian di      pertanian kepada negara:      media.
  Malaysia         -pengeluaran bahan makanan.
  (2 waktu)         -pengeluaran bahan mentah    Mentafsirkan maklumat dan data
               -pendapatan eksport       yang telah dikumpul.
               -peluang pekerjaan
                                Sumbangsaran.

1.2 Tanaman dan      1.  Menjelaskan taburan tanaman  Membuat rujukan.
  Ternakan di         dan ternakan yang utama
  Malaysia        2.  Membincangkan faktor yang   Menandakan taburan tanaman dan
  (4 waktu)          mempengaruhi taburan     ternakan pada peta Malaysia.
                 tanaman dan ternakan yang
                 utama             Membuat tinjauan dan
                 - iklim           menyediakan laporan yang
                 - perkembangan sejarah    berkaitan dengan taburan tanaman
                 - ekonomi           dan ternakan yang utama di
                 - dasar kerajaan       kawasan setempat.


1.3 Trend Pertanian di   Membincangkan trend pertanian di  Membuat rujukan .
  Malaysia        Malaysia :             Mengumpul maklumat.
  (4 waktu)       - mempelbagaikan tanaman dan    Menyediakan laporan.
               ternakan             Pembentangan kumpulan.
              - pertanian berorientasikan
               eksport dan komersil
              - hubungkait pertanian dengan
               pelancongan
              - hubungkait dengan landskap
              - ladang kontrak
              - penggabungan ladang kecil
              - perhutani ( Agroforestry )
                        7
     UNIT        HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                    PENILAIAN
1.4 Isu Pertanian di  Membincangkan isu pertanian di   Ceramah
   Malaysia      Malaysia :
   (4 waktu)      -produktiviti           Penulisan esei.
             -ketidakstabilan harga
             -penyebaran dan pengamalan    Perbahasan / forum
              teknologi baru
             -pendidikan dan latihan
             -penghijrahan penduduk
             -pencemaran alam sekitar
             -kekurangan buruh

1.5 Peranan Institusi  Menerangkan peranan agensi     Mengumpul risalah agensi-agensi
  Dalam        kerajaan dan swasta dalam      pertanian setempat.
  Pembangunan     pembangunan pertanian:
  Pertanian       - penyeliaan           Menjalankan kajian kes mengenai
  (4 waktu)       - bantuan kewangan        satu institusi pertanian tempatan
              - pemasaran
              - menyediakan infrastruktur   Lawatan.
              - khidmat nasihat dan latihan
              - penyelidikan dan pembangunan  Melengkapkan pengurusan grafik.
                      8
   BIDANG 2 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN

OBJEKTIF BIDANG:

    Pelajar akan dapat:

    1. Memahami faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan penghasilan tumbuhan.
    2. Menerangkan pengubahsuaian faktor untuk mendapatkan pertumbuhan serta penghasilan
     yang lebih baik.
    3. Mengaplikasikan prinsip saintifik dalam amalan pengeluaran tanaman.
    4. Menyelesaikan masalah mudah dalam pengurusan tanaman.
    5. Memperoleh kemahiran semasa menjalankan eksperimen dan amali.
    6. Menyedari dan menghargai kepentingan hidupan serta keseimbangan alam sekitar dalam
     aktiviti penanaman.

      UNIT         HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN
2.1 Pengenalan        Menyatakan faktor yang       Sumbangsaran.
  (2 waktu)        mempengaruhi pertumbuhan dan
               hasil tumbuhan:          Soalan - penyoalan.
                - Iklim
                - Tanah
                - Biosis
                - Genetik
                - Pengawalatur pertumbuhan

2.2 Iklim

2.2.1 Unsur iklim      Mengenalpasti unsur iklim yang   Sumbangsaran.
   (1 waktu)       mempengaruhi pertumbuhan dan
               hasil tumbuhan:
                - Cahaya
                - Suhu
                - Hujan
                - Angin

2.2.1.1 Cahaya        1. Menerangkan bagaimana      Pertunjukan slaid.
    (8 waktu)        cahaya memberi kesan
                terhadap pertumbuhan dan    Membuat pemerhatian ke atas
                hasil tumbuhan:         pokok bunga hiasan yang
                 - Fotosintesis         menerima tempoh cahaya yang
                 - Kefotokalaan         berbeza. (Contoh Kek Hwa)

               2. Menjalankan eksperimen untuk  Amali : Menguji kehadiran kanji
                menunjukkan cahaya       dalam daun hijau.
                diperlukan untuk fotosintesis
                                Melengkapkan pengurusan grafik
                        9
     UNIT      HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                 PENILAIAN
          3. Menerangkan faktor yang
            mempengaruhi penerimaan    Membuat pemerhatian dan catatan
            cahaya oleh tumbuhan:     terhadap tumbuh-tumbuhan di
            - keluasan permukaan daun   kawasan sekolah.
            - susunan daun
            - topografi
            - naungan           Inkuiri.

          4. Menghuraikan kaedah yang
            digunakan bagi penerimaan   Penjagaan tanaman di kawasan
            cahaya yang optimum:      sekolah.
            - memilih tapak
            - menanam pada jarak yang
             sesuai           Gambar / slaid.
            - menyediakan sokongan
            - mengawal rumpai
            - membekalkan cahaya
             buatan / tiruan
            - menanam tanaman selingan
            - mencantas

2.2.1.2 Suhu    1.  Menerangkan bagaimana    Membuat rujukan eksperimen
    (4 waktu)     suhu memberi kesan     keperluan percambahan biji benih
             terhadap:          dalam mata pelajaran Sains
             - percambahan        Tingkatan 1 – 3.
             - transpirasi
             - kualiti hasil tumbuhan   Sumbangsaran
             - fizikal tumbuhan

          2.  Menghuraikan kaedah yang  Lawatan.
             digunakan untuk
             mendapatkan suhu yang    Memberi naungan / sungkupan
             sesuai:           kepada tanaman yang sedia ada di
             - memilih tapak       sekolah.
             - menyediakan naungan
             - menyediakan sungkupan   Tunjukcara.

                           Foto / slaid

2.2.1.3 Hujan    1. Menerangkan bagaimana air   Eksperimen makmal untuk
    (4 waktu)   memberi kesan terhadap :    menunjukkan kesan air terhadap
            - fotosintesis         kesegahan sel.
            - penyerapan dan translokasi
             nutrien           Melengkapkan pengurusan grafik.
            - transpirasi
            - kesegahan sel
                    10
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
             2. Menerangkan kaedah untuk     Sumbangsaran
               mendapatkan bekalan air yang
               optimum:
               - pengairan
               - penyaliran
               - penjadualan masa menanam

2.2.1.4 Angin       1. Menerangkan bagaimana angin    Foto / slaid.
    (2 waktu)      memberi kesan terhadap :
               - transpirasi           Simulasi.
               - pendebungaan
               - penyebaran penyakit dan
                perosak
               - fizikal tumbuhan.

             2. Menerangkan amalan yang      Peta minda.
               digunakan untuk mengelakkan
               daripada cedera ribut:
               - mengadakan pengadang
                angin
               - memilih tapak
               - menyediakan sokongan
               - menanam pada jarak yang
                sesuai

2.3 Tanah

2.3.1 Pengenalan     1.  Mentakrifkan tanah
   (1 waktu)
             2.  Mengenalpasti lapisan-lapisan  Melabel gambar rajah profil tanah.
                profil tanah lazim.

2.3.2 Kepentingan tanah  Membincangkan kepentingan      Perbincangan dalam kumpulan
   (1 waktu)      tanah:
               - sokongan mekanik
               - bekalan nutrien
               - bekalan oksigen dan air

2.3.3 Komponen tanah   1. Membincangkan komponen      Melakar carta pai menunjukkan
   (4 waktu)       tanah dan kepentingannya:     peratus komponen tanah.
               - bahan mineral
               - bahan organik
               - udara
               - air

             2. Menjalankan eksperimen untuk   Menjalankan eksperimen secara
               menunjukkan butir pepejal     berkumpulan untuk menunjukkan
               tanah secara mendapan       butir pepejal tanah.
                       11
      UNIT         HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN
2.3.4 Sifat fizikal tanah

2.3.4.1 Warna        Menyatakan kepentingan warna    Pemerhatian terhadap beberapa
    (1 waktu)      tanah.               sampel tanah.

2.3.4.2 Tekstur       1. Mentakrifkan tekstur tanah.   Menentukan tekstur tanah dengan
    (4 waktu)                        cara merasa dengan tangan.
              2. Membincangkan kepentingan
                tekstur tanah.          Menentukan tekstur tanah secara
                                mendapan.
              3. Menentukan kelas tekstur tanah
                menggunakan :          Menjalankan eksperimen untuk
                                membandingkan kadar pengaliran
                a. Kaedah medan         air dan keupayaan menyimpan air
                b. Kaedah mendapan        bagi tekstur tanah yang berlainan

2.3.4.3 Struktur      1. Mentakrifkan struktur tanah.   Foto / rajah.
    (1 waktu)
              2. Membincangkan kepentingan
                struktur tanah.

2.3.5 Sifat kimia tanah   1. Menerangkan konsep pH tanah   Sumbangsaran
   (6 waktu)
              2. Membincangkan bagaimana pH    Menginterpretasi carta ketersediaan
                memberi kesan terhadap:     nutrien tumbuhan.
                - ketersediaan nutrien
                - aktiviti mikrob
                - penyakit tumbuhan

              3. Menerangkan faktor-faktor yang  Melengkapkan pengurusan grafik.
                menyebabkan keasidan tanah.

              4. Menguji pH tanah         Menjalankan eksperimen untuk
                menggunakan kaedah :      menentukan pH menggunakan
               - meter pH            larutan penunjuk dan meter pH.
               - larutan penunjuk.

2.3.6 Unsur perlu untuk   1. Menyenaraikan 16 unsur perlu   Slaid / foto tanaman menunjukkan
   pertumbuhan       untuk pertumbuhan tumbuhan.   gejala kekurangan unsur makro.
   tumbuhan
   (6 waktu)       2. Membezakan unsur makro dan    Memadankan gejala kekurangan
                unsur mikro           nutrien dengan unsur yang
                                berkenaan.
              3. Menyatakan peranan unsur
                makro              Melengkapkan pengurusan grafik

              4. Menyatakan gejala kekurangan
                unsur makro.
                        12
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN         AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                       PENILAIAN
2.3.7  Amalan untuk   1. Menerangkan secara ringkas
    membaiki       cara membaiki keadaan tanah:
    keadaan tanah
    (12 waktu)      - pembajaan             Mengumpul dan melabel sampel
                                 baja kimia dan baja organik.

                                 Tunjuk cara beberapa kaedah
                                 pembajaan.

               - pengapuran            Tunjuk cara kaedah pengapuran.

               - pemugaran             Foto / slaid.

               - pencegahan dan pengawalan     Foto / slaid.
               hakisan tanah

             2. Menghitung kuantiti nutrien,    Menghitung keperluan baja lurus.
               kuantiti baja dan kos baja lurus.

2.4 Biosis

2.4.1 Jenis organisma   Menerangkan jenis organisma:      Slaid / foto / spesimen.
  (4 waktu)        - virus
              - bakteria              Melakar dan melabel.
              - kulat
              - nematod
              - serangga
              - rumpai

2.4.2 Kepentingan     1. Menerangkan kebaikan        Membuat rujukan
   ekonomi organisma   organisma
   (8 waktu)                         Slaid / spesimen
             2. Menerangkan keburukan
               organisma              Lawatan.

2.4.3 Pengawalan     1. Menerangkan kaedah         Membuat rujukan.
   organisma       mengawal organisma :
   (8 waktu)       - kaedah fizikal
               - kaedah kultura
               - kaedah biologi
               - kaedah kimia
               - kaedah undang-undang
                        13
     UNIT          HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                       PENILAIAN
               2. Melakukan pengawalan       Mengamalkan langkah-langkah
                organisma menggunakan      keselamatan.
                kaedah kimia.
                                 Mematuhi arahan label racun kimia.

                                 Membancuh racun kimia

                                 Menyembur racun kimia.

                                 (Nota : Semua aktiviti hendaklah di
                                 bawah pengawasan guru.)

               3. Menyenaraikan kelebihan dan   Perbahasan.
                kelemahan pengawalan       Kajian Kes
                organisma dengan kaedah     Membuat rujukan
                - Kawalan kimia
                - Kawalan biologi

2.4.4 Pengurusan       1. Menerangkan konsep        Ceramah.
   Perosak Bersepadu     pengurusan perosak
   (2 waktu)         bersepadu.            Lawatan.

               2. Menerangkan kaedah
                pengurusan perosak
                bersepadu.

2.5 Genetik

2.5.1 Ciri tumbuhan yang   Menerangkan ciri tumbuhan yang   Sumbangsaran.
   dikehendaki      dikehendaki :
   (2 waktu)        - cepat mengeluarkan hasil     Membuat rujukan.
               - hasil tinggi
               - hasil berkualiti         Mengumpul risalah.
               - resistan terhadap penyakit dan
                perosak
               - bernilai estetik

2.5.2 Kaedah         Menerangkan prosedur        Membuat rujukan.
   menghasilkan varieti  menghasilkan varieti baru :
   baru          - mengenalpasti baka berpotensi.  Melengkapkan pengurusan grafik.
   (4 waktu)       - melakukan pemilihan
               - melakukan pengacukan.
               - menguji generasi F1.
                         14
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN      AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
2.5.3 Pembiakan      1. Menerangkan kaedah membiak  Slaid / foto / video
   (8 waktu)        varieti baru:
               - Seks :           Tunjukcara
                 - biji benih
               - Aseks :
                 - keratan
                 - tut
                 - cantuman
                 - organ penyimpanan
                 - pembahagian rumpun
                 - kultur tisu

              2. Melakukan tut dan cantuman  Melakukan tut dan cantuman tunas
               tunas .           pada pokok hiasan atau buah-
                              buahan.
2.6. Pengawalatur
   Pertumbuhan

2.6.1 Pengenalan      1. Mentakrifkan pengawalatur  Membuat rujukan.
   (2 waktu)        pertumbuhan

              2. Menyenaraikan 5 jenis    Mempamerkan Spesimen.
               pengawalatur :
               - Auksin
               - Giberelin
               - Sitokinin
               - Etilena
               - Perencat tumbuhan

2.6.2 Kesan pengawalatur  1. Menerangkan kesan      Membuat rujukan.
   pertumbuhan.      pengawalatur pertumbuhan:
   (4 waktu)        - mempengaruhi pembungaan
               - mempengaruhi kemasakan
               - meningkatkan hasil
               - mengawal pertumbuhan
                vegetatif

              2. Melakukan eksperimen     Membandingkan proses
               menunjukkan kesan kalsium  kemasakan buah yang dirawat
               karbida ke atas proses    dengan tanpa rawatan.
               kemasakan buah.       (Contoh: pisang, mangga )

                              Nota : Pastikan langkah
                              keselamatan diamalkan semasa
                              menggunakan kalsium karbida.
                       15
            BIDANG 3 : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN
                  DAN PENGELUARAN TERNAKAN

OBJEKTIF BIDANG:

Pelajar akan dapat :

    1. Memahami faktor yang mempengaruhi tumbesaran dan pengeluaran ternakan.
    2. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam amalan pengeluaran ternakan.
    3. Menjalankan kajian untuk memperkukuhkan pemerolehan pengetahuan dalam bidang
      pengeluaran ternakan.
    4. Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ternakan
    5. Menghargai kepentingan industri ternakan terhadap pengeluaran makanan.
    6. Menyedari kesan industri ternakan terhadap keseimbangan alam sekitar

       UNIT         HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN
 3.1 Pengenalan        Menyatakan faktor yang       Sumbangsaran
   (1 waktu)        mempengaruhi tumbesaran dan
               pengeluaran ternakan:
                - iklim
                - pemakanan
                - kesihatan
                - genetik

 3.2.Iklim

 3.2.1 Unsur iklim      Menerangkan unsur iklim yang    Sumbangsaran.
    (1 waktu)       mempengaruhi tumbesaran
               ternakan:
                 - suhu
                 - hujan / kelembapan
                 - cahaya

 3.2.2 Kesan iklim ke atas  1. Menerangkan kesan himpitan   Memerhati, merekod dan
    pengeluaran        iklim secara langsung ke atas  membincangkan kesan himpitan
    ternakan         pengeluaran ternakan:      iklim ke atas ternakan.
    (6 waktu)         - perlakuan semasa meragut
                 - pengambilan makanan     Sumbangsaran.
                 - tumbesaran
                 - pengeluaran hasil      Gambar / sampel makanan
                 - pembiakan          ternakan / slaid.

               2. Menerangkan kesan iklim
                 secara tidak langsung ke atas
                 pengeluaran ternakan:
                 - penghasilan bahan makanan
                  ternakan
                 - serangan parasit dan
                  penyakit ternakan
                 - pengendalian dan
                  penyimpanan hasil ternakan
                         16
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
             3. Menerangkan cara        Projek Kumpulan:
               mengurangkan kesan himpitan   Merekabentuk sistem perumahan
               iklim:             ternakan yang sempurna.
               - mengadakan perumahan
                yang sempurna
               - menanam pokok naungan
               - mengamalkan ragutan waktu
                malam
               - memilih baka yang toleran
                terhadap haba
               - memberi makanan bernutrien
                tinggi

3.3 Pemakanan

3.3.1 Kepentingan     Menerangkan kepentingan      Sumbangsaran.
   pemakanan      pemakanan:
   (1 waktu)      - mengekalkan kesihatan
              - memenuhi keperluan
               pertumbuhan
              - memenuhi keperluan
               pengeluaran dan pembiakan

3.3.2 Kelas Makanan    Menerangkan jenis dan fungsi    Membuat rujukan.
   (4 waktu)      nutrien:
              - karbohidrat           Mempamerkan sampel makanan
              - protein             ternakan yang lengkap komposisi
              - lemak              kelas makanannya
              - mineral
              - vitamin             Melengkapkan pengurusan grafik.
              - air

3.3.3 Sistem pencernaan  1. Mengenalpasti struktur sistem  Melakar dan melabel sistem
   (6 waktu)       pencernaan haiwan bukan     pencernaan ruminan dan bukan
               ruminan dan ruminan.      ruminan.

             2. Menerangkan fungsi organ    Membandingbeza sistem
               pencernaan ruminan dan bukan  percernaan ayam / puyuh dan
               ruminan.            lembu / kambing.

             3. Melakukan bedah siasat ke
               atas ayam / burung puyuh dan
               melakar sistem pencernaan

3.3.4 Bahan makanan    1. Mengenal pasti jenis bahan   Mengumpul dan mengenalpasti
   ternakan        makanan ternakan:        beberapa sampel foraj dan
   (8 waktu)       - foraj             konsentrat.
               - konsentrat
             2. Membandingkan kelebihan dan   Membandingkan kandungan nutrien
               kekurangan foraj dan      dalam beberapa jenis foraj dan
               konsentrat.           konsentrat.
                       17
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
              3. Menerangkan ciri rumput baik  Kerja kumpulan :
               pilih :             Membuat rujukan mengenai rumput
                - pengeluaran hasil yang    baik pilih.
                 tinggi
                - cepat tindakbalas terhadap  Foto / slaid / video.
                 baja nitrogen
                - jenis saka
                - ketahanan tinggi
                - kecernaan yang baik
                - nilai nutrien yang tinggi
                - kadar tumbesaran dan
                 pertumbuhan semula cepat
                - kadar daun kepada batang
                 tinggi
                - digemari ternakan

3.3.5 Catuan Makanan    1. Menerangkan pengertian     Mengkaji maklumat kandungan
   Ternakan        catuan makanan seimbang     nutrien pada label pembungkus
   (4 waktu)                        makanan ternak dan melakar carta
                               pai bagi menunjukkan komposisi
                               peratus kandungan kelas makanan.

              2. Menerangkan konsep nisbah    Meneliti dan membincangkan jadual
               penukaran makanan        nisbah penukaran makanan.

              3. Menghitung nisbah penukaran   Latihan pengiraan.
               makanan

3.4 Kesihatan

3.4.1 Kepentingan     Menerangkan kepentingan      Sumbangsaran.
   kesihatan ternakan  kesihatan ternakan:
   (2 waktu)       - mengurangkan kadar kematian
               - mencapai keupayaan
                tumbesaran dan pengeluaran
                yang maksimum
               - mengelakkan jangkitan
                penyakit dari ternakan lain
               - mendapatkan keupayaan
                penukaran makanan yang
                optimum
                       18
     UNIT        HASIL PEMBELAJARAN      AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                   PENILAIAN
3.4.2 Penyakit ternakan  1. Mengenalpasti simptom    Pertunjukan slaid / gambar
   (14 waktu)       ternakan yang sakit:     ternakan yang sihat dan yang
               - tiada selera makan    berpenyakit.
               - cirit birit
               - suhu badan tinggi
               - mata kuyu / berair
               - tidak aktif
               - pengeluaran hasil
                 berkurangan
               - bulu kasar dan kusut
               - penurunan berat badan

             2. Menerangkan punca penyakit  Memerhati spesimen parasit luaran
               ternakan :          dan parasit dalaman / gambar /
               - serangan patogen dan   slaid.
                parasit
               - kekurangan nutrien    Melengkapkan pengurusan grafik .
               - kecederaan fizikal
               - kecacatan kongenital
               - pencemaran makanan dan
                minuman

             3. Menerangkan pencegahan dan  Menjalankan penyahjangkitan ke
               pengawalan penyakit:     atas peralatan dan perumahan
               - kuarantina        ternakan
               - penghapusan
               - pemvaksinan        Ceramah
               - penggunaan baka yang
                resistan         Melengkapkan jadual pemvaksinan
               - pengawalan vektor     ayam.
               - amalan sanitasi
               - penakaian
               - pemberian makanan
                seimbang

             4. Menerangkan cara merawat   Tunjuk cara merawat penyakit.
               penyakit dengan
               - antiseptik        Spesimen bahan rawatan dan
               - bahan kimia        pencegahan penyakit.
               - antibiotik
               - racun parasit luar    Mengumpul risalah dan
                             maklumat mengenai beberapa
                             jenis ubat-ubatan veterinar
                      19
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN
3.5 Genetik

3.5.1 Ciri ternakan yang  Menerangkan ciri ternakan yang   Membuat rujukan.
   dikehendaki     dikehendaki:
   (2 waktu)       - cepat membesar         Sumbangsaran.
               - cepat mengeluarkan hasil
               - berupaya melahirkan banyak   Meneliti jadual perbandingan ciri
                anak              baka yang berlainan.
               - hasil tinggi
               - hasil berkualiti
               - kecekapan penukaran
                makanan yang baik
               - resistan terhadap penyakit
               - toleran terhadap persekitaran

3.5.2 Memperbaik baka   Menghuraikan cara memperbaik    Video / slaid / foto.
   yang sedia ada    baka yang sedia ada:
   (4 waktu)       - pembiakbakaan kacuk       Melengkapkan pengurusan grafik.
              - pembiakbakaan seturunan

3.5.3 Pembiakan ternakan  1. Menerangkan sistem        Slaid / gambar rajah / model yang
   ruminan.        pembiakan ruminan        menunjukkan sistem pembiakan
   (14 waktu)                        ruminan.

                                Melakar dan melabel.

              2. Menyenaraikan tanda biang:    Video / slaid.
               - membenarkan dirinya
                dipanjat
               - vulva merah dan bengkak
               - terdapat mukus di vulva
               - selalu terkencing
               - sentiasa menegakkan ekor
               - mengasingkan diri
               - kurang selera makan
               - gelisah dan membising

              3. Menerangkan jenis        Membuat rujukan.
               pengawanan:
                - pengawanan semulajadi
                - permanian beradas

              4. Membandingkan kelebihan dan   Melengkapkan pengurusan grafik.
               kekurangan pengawanan
               semulajadi dan permanian
               beradas.
                        20
UNIT    HASIL PEMBELAJARAN     AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                        PENILAIAN
    5. Menerangkan langkah
      penyediaan semen untuk
      permanian beradas :
     - mengumpul semen     Video / slaid / model.
     - mencairkan semen
     - menyimpan semen     Melengkapkan pengurusan grafik.

    6. Menerangkan langkah    Tunjukcara.
     penyuntikan semen dalam
     permanian beradas.
             21
          BIDANG 4 : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN

OBJEKTIF BIDANG :

   Pelajar akan dapat :

   1.  Memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas dalam pengurusan ladang.
   2.  Mengaplikasi prinsip pengurusan ladang dalam amalan penanaman dan penternakan.
   3.  Menjayakan suatu bidang usaha secara terancang dan teratur .
   4.  Menyelesaikan masalah dalam pengurusan ladang.
   5.  Menghargai perladangan sebagai satu prospek perniagaan.

      UNIT          HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                       PENILAIAN
4.1. Perladangan
   Sebagai Suatu
   Perniagaan

4.1.1 Pengenalan       1. Menerangkan pengertian      Sumbangsaran
   (2 waktu)         perladangan sebagai suatu     Perbincangan kumpulan kecil.
                perniagaan
               2. Menerangkan prinsip        Membincangkan carta alir
                pengurusan ladang .        pengurusan.
                - perancangan
                - pelaksanaan
                - pengawalan
                - penilaian

4.2. Perancangan Untuk
   Memulakan Ladang

4.2.1 Belanjawan bidang   1. Mentakrifkan belanjawan      Pelajar digalakkan memperoleh
   usaha           ladang.              maklumat harga pasaran hasil
   (10 waktu)       2. Mengenalpasti maklumat yang    pertanian, sumber pengeluaran dan
                perlu untuk menyediakan      kos sumber.
                belanjawan ladang:
                 - harga pasaran beberapa hasil
                 - sumber pengeluaran yang
                  ada
                 - kos sumber pengeluaran               3. Membincang dan menyediakan    Menyediakan sekurang-kurangnya
                belanjawan ringkas mengenai    dua belanjawan bidang usaha
                beberapa bidang usaha.      tanaman atau ternakan yang boleh
                                 dijalankan di sekolah.

               4. Menentukan bidang usaha      Memilih satu bidang usaha
                berdasarkan belanjawan yang    berdasarkan belanjawan yang telah
                telah disediakan.         disediakan.
                        22
UNIT              HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                     PENILAIAN
4.2.2 Rancangan operasi
   ladang

    (4 waktu)      1. Menerangkan dan         Pelajar merancang satu
               menyediakan rancangan      bidangusaha secara berkumpulan.
               operasi ladang yang
               melibatkan:           Membentangkan rancangan operasi
               - pelan susun atur ladang    ladang secara berkumpulan.
               - jadual kerja
               - format rekod yang berkaitan

4.3. Pelaksanaan
   Operasi Ladang

4.3.1 Pemerolehan     1. Menyatakan sumber        Mendapatkan sumber pengeluaran
   sumber pengeluaran   pengeluaran yang diperlukan:  untuk melaksanakan bidang usaha.
   (4 waktu)        - tanah
               - modal             Melaksanakan satu bidang usaha
               - pekerja            yang telah dirancang .
               - pengurusan

              2. Menerangkan bagaimana
               sumber pengeluaran diperoleh.

4.3.2. Pengurusan     1. Menerangkan langkah operasi   Lawatan ke ladang berhampiran.
    pengeluaran      permulaan:           Tayangan Video
   (14 waktu)       - menyediakan kawasan
               - membina struktur ladang
               - menyediakan infrastruktur

              2. Menerangkan aspek        Mengumpul maklumat dari media
               pengurusan berikut :      cetak dan elektronik.
               - pekerja
               - jentera            Perbincangan dalam kumpulan.
               - tanaman
               - ternakan           Melengkapkan pengurusan grafik

              3. Menerangkan jenis rekod     Melengkapkan rekod fizikal dan
               pengurusan :          rekod kewangan.
               - Rekod fizikal
               - Rekod kewangan        Melengkapkan pengurusan grafik
                       23
      UNIT        HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN
             4. Menerangkan aktiviti untuk    Menyediakan peta minda proses
               pemasaran hasil:         aktiviti pemasaran .
               - mengumpul           Membina carta aliran proses aktiviti
               - memproses           pemasaran hasil.
               - menggred
               - membungkus
               - mengiklan
               - menyimpan
               - menjual

4.4 Analisis dan
  Penilaian Operasi
  Ladang

4.4.1 Analisis operasi  1. Menganalisis rekod fizikal :   Membentangkan hasil analisis
   ladang         - paras pengeluaran tanaman   rekod fizikal dalam bentuk laporan
   (8 waktu)       - paras pengeluaran ternakan   (bertulis / lisan).
               - kecekapan penggunaan
                sumber pengeluaran

             2. Membuat analisis rekod      Membentangkan hasil analisis
               kewangan :            rekod kewangan dalam bentuk
               - jumlah perbelanjaan      laporan (bertulis / lisan).
               - jumlah pendapatan
               - keuntungan kasar
               - keuntungan bersih
               - pulangan setiap ringgit
                yang dilabur


4.4.2 Penilaian operasi  1. Menilai prestasi bidang usaha  Pembentangan
   ladang         berdasarkan :
   (2 waktu)       - Untung bersih
               - pulangan setiap ringgit yang
                dilaburkan

             2. Membuat keputusan untuk     Perbincangan dalam kumpulan.
               masa depan bidang usaha :    Menjelaskan rasional membuat
               - meneruskan bidang usaha    keputusan.
               - membubarkan bidang usaha
               - menggantikan dengan bidang
                usaha lain
               - mengubahsuai pengurusan
                bidang usaha
                        24
             BIDANG 5 : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN.

OBJEKTIF BIDANG :

       Pelajar akan dapat :

       1. Memperoleh pengetahuan dan kemahiran mengenai mekanisasi, teknologi maklumat
         dan perhubungan, bioteknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam
         pertanian.
       2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang mekanisasi , teknologi maklumat dan
         perhubungan ,bioteknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pengeluaran
         tanaman dan ternakan.
       3. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi dalam sektor pertanian
       4. Menyedari dan menghargai kepentingan mekanisasi, teknologi maklumat dan
         perhubungan, bioteknologi serta pertanian persekitaran terkawal dalam pertanian.


     UNIT          HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN

5.1 Mekanisasi Ladang
5.1.1 Pengenalan      Menerangkan pengertian
   ( 1 waktu )      Mekanisasi ladang

5.1.2 Faedah mekanisasi   Menerangkan faedah
                                Sumbangsaran.
   ladang        mekanisasi ladang:
   ( 1 waktu )      - menjimatkan masa
                                Temubual.
              - menjimatkan tenaga pekerja
              - menghasilkan kerja dengan
                                Mempamerkankan contoh
                lebih berkesan
                                mekanisasi ladang
              - menepati masa
              - memudahkan kerja


5.1.3 Penggunaan      1. Menghuraikan faktor yang perlu  Sumbangsaran.
   mekanisasi ladang    dipertimbangkan dalam
   (12 waktu)        penggunaan mekanisasi      Perbincangan kumpulan.
                ladang:
                - fizikal tanah         Lawatan
                - kos
                - teknikal

              2. Menerangkan penggunaan
                mekanisasi ladang dalam
                aktiviti-aktiviti berikut :

                a. Tanaman           Slaid / video / foto / keratan akhbar /
                 - penyediaan tanah      katalog.
                 - penanaman
                 - pembajaan          Menggunakan mekanisasi yang
                 - pengawalan rumpai dan    sesuai untuk menjalankan satu
                  perosak           aktiviti pertanian seperti traktor dua
                 - pengairan dan penyaliran  roda.
                 - penuaian hasil
                        25
     UNIT        HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                    PENILAIAN
               b. Ternakan          Slaid / video / foto / keratan akhbar /
                - pemberian makanan    katalog.
                - pemberian minuman
                - pengutipan hasil     Menggunakan mekanisasi yang
                - penggredan telur     sesuai untuk menjalankan satu
                              aktiviti penternakan seperti sistem
                              pemberian minuman berautomatik
5.1.4 Sistem pengairan  1. Menerangkan perbezaan sistem  Perbincangan
   dan penyaliran    pengairan titisan dengan
              percikan.

             2. Memasang dan menyelenggara   Mereka bentuk dan memasang
              sistem pengairan titisan dan  sistem pengairan titisan dan
              percikan.           percikan.

5.2 Komputer Dalam
  Pertanian

5.2.1  Pengenalan    Menerangkan faedah penggunaan   Sumbangsaran
    ( 2 waktu )   komputer:
              - menyimpan banyak maklumat
              - mengakses maklumat dengan
               segera
              - memproses data / melakukan
               pengiraan dengan cepat dan
               tepat
              - mempersembahkan maklumat
               dalam bentuk grafik dsb.

5.2.2 Penggunaan     1. Menghuraikan secara ringkas  ‘Hands-on’ komputer di makmal.
   komputer dalam    penggunaan komputer dalam
   pertanian.      pertanian:
   (10 waktu)      - menyimpan dan memproses   Menggunakan perisian Autocad
               maklumat dan data ladang   dan Lanccad dalam mereka bentuk
              - menyediakan laporan ladang  pelan susun atur dan landskap
              - menggunakan perisian
               tertentu untuk mereka    Menyediakan satu laporan projek
               bentuk            menggunakan perisian komputer .
                      26
     UNIT         HASIL PEMBELAJARAN        AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                      PENILAIAN

5.2.3 Peranan teknologi  1. Menyenaraikan peranan       Sumbangsaran
   maklumat dan      teknologi maklumat dan
   perhubungan dalam    perhubungan .
   sektor pertanian   2. Mengakses internet untuk     ‘Hands-on’ komputer di makmal.
   (4 waktu)        mendapatkan maklumat dan
               perhubungan.
5.3 Bioteknologi Dalam
  Pertanian

5.3.1 Pengenalan      Menerangkan pengertian        Membuat rujukan.
   (1 waktu)      bioteknologi.            Mengumpul maklumat

5.3.2 Kepentingan     Menerangkan kepentingan       Membuat rujukan.
   bioteknologi dalam  bioteknologi dalam pertanian.
   pertanian       - meningkatkan hasil        Mengumpul maklumat.
   ( 2 waktu )      - menambahkan nilai pemakanan
               - memperbaiki ciri fizikal hasil  Membuat buku skrap.
                pertanian
               - meningkatkan resistan terhadap  Lawatan.
                serangan perosak dan penyakit
               - meningkatkan toleran ternakan
                terhadap persekitaran
               - mengawal penyakit
               - mengurangkan penggunaan
                bahan kimia pertanian.

5.3.3 Penggunaan      1. Menerangkan penggunaan
   bioteknologi dalam   bioteknologi dalam pertanian:   Mengumpulkan maklumat melalui
   pertanian        - inokulasi rhizobium      internet /rujukan.
   (8 waktu)        - kawalan perosak biologi
                - penguraian sisa pertanian   Lawatan.
                - industri makanan
                 berasaskan pertanian
                - penghasilan varieti baru
                 melalui kejuruteraan
                 genetik

              2. Melakukan projek-projek      Membuat kompos dan tapai secara
               berikut:             berkumpulan.
                - Menghasilkan baja organik.
                - Menghasilkan makanan      Projek tambahan berkumpulan :
                 melalui proses penapaian.   - Inokulasi rhizobium
                                - Penanaman cendawan
                                - Membuat tempe / tairu / dadih /
                                 yoghurt.
                        27
     UNIT        HASIL PEMBELAJARAN       AKTIVITI / SUMBER / TEKNIK /
                                    PENILAIAN
5.4 Pertanian
  Persekitaran
  Terkawal

5.4.1 Pengenalan .   Menerangkan pengertian pertanian  Sumbangsaran
   (1 waktu)     persekitaran terkawal       Mempamerkan contoh Struktur
             - tanaman             Pertanian Persekitaran terkawal
             - ternakan            melalui gambar,model ,video dan
                              lawatan.
5.4.2 Kepentingan    Menerangkan kepentingan      Membuat rujukan dan mengumpul
   pertanian     pertanian persekitaran terkawal:  maklumat.
   persekitaran    - melindungi tanaman dan
   terkawal       penternakan daripada keadaan
   (2 waktu)       iklim ekstrem
             - membolehkan penanaman dan
              penternakan di luar musim
             - meningkatkan kuantiti dan
              kualiti hasil tanaman dan
              ternakan

5.4.3 Struktur binaan  1. Menerangkan contoh struktur   Mereka bentuk dan membina
   pertanian      binaan pertanian persekitaran  struktur binaan pertanian
   persekitaran     terkawal:            persekitaran terkawal yang mudah.
   terkawal       - rumah hijau
   (8 waktu)      - kolam tiruan

            2. Menerangkan contoh       Tayangan slaid / video
              penggunaan pertanian
              persekitaran terkawal dalam   Melengkapkan pengurusan grafik.
              sistem :
              - pertanian tanpa tanah
              - perumahan ternakan

            3. Menghasilkan tanaman      Menanam satu jenis tanaman
              sayuran menggunakan       menggunakan kaedah
              kaedah hidroponik.       hidroponik.
                              Mereka bentuk dan membina
                              kolam ikan sebagai unsur
                              landskap.
                              Menternak ikan ai tawar .
                      28

								
To top