; CÀI NÉT
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

CÀI NÉT

VIEWS: 327 PAGES: 2

  • pg 1
									Hướng dẫn cài đặt cáp dữ liệu (Cáp Serial) nối thiết bị đầu cuối với máy tính
Máy AP-310 Cách cài đặt cáp dữ liệu với máy tính
 Nối cáp dữ liệu vào cổng COM của máy tính

Cài đặt Modem         Start/ Setting/ Control Panel/ Phone and Modem Options, chọn thẻ Modems: Nhấn Add.. để cài đặt 1 Modem mới. Chọn “Don’t detect my modem”; I will select it from a list. Bấm Next để tiếp tục: Trong cửa sổ Models, chọn Standard 19200 bps Modem, bấm Next để tiếp tục. Trong mục Select ports, chọn cổng COM mà máy đã nhận được (trong trường hợp này là COM1). Bấm Next để tiếp tục: Bấm Finish Chọn vào Standard 19200 bps Modem, bấm Properties để tiếp tục: Trong thẻ General, chọn tốc độ là 115200 trong mục Maximum Port Speed. Trong thẻ Advanced, nhập dòng lệnh “at+crm=1” vào Extra initialization commands. Trong thẻ Diagnostics, bấm vào nút “Query” để kiểm tra máy có nhận biết được modem không.



Nếu xuất hiện thông báo trên thì máy đã nhận biết được modem. Nếu máy báo lỗi thì kiểm tra lại các bước cài đặt thông số bên trên.

2.

Tạo kết nối để truy cập
Chọn Start/Settings/Control Panel/Network and Dial-up Connections Chọn Make new connection Chọn Dial-up to private network, sau đó chọn “Next” Nhập Phone number là: #777. Sau đó bấm “Next”” Nhấn “Next” để tiếp tục Đặt tên cho kểt nối. Ví dụ: evntelecom Nhấn Finish để kết thúc. Username: evntelecom Password: evntelecom Chọn Properties Trong thẻ Genaral, chọn configure: Chọn tốc độ là 115200, nhấn OK để tiếp tục. Sau đó bấm Dial để kết nối. Sau khi kết nối thành công là có thể truy cập được Internet


          


								
To top