Nota Ringkas TMK

Document Sample
Nota Ringkas TMK Powered By Docstoc
					TOPIK 4                Alignment (Susunan Lurus)       Persembahan Asas Membina
                    setiap item yang hendak diletakkan  Slaid
Menurut    Shaifol   (2004)
                   dalam muka perisian perlulah
penggunaan    media   unsur                      Terdapat lima unsur yang
animasi, grafik, audio, video dan   seimbang dengan muka perisian
                                      digunakan dalam membina perisian
teks dalam satu persembahan      agar kelihatan menarik.
                                      persembahan elektronik.
menjadikan persembahan:
                   Simplicity (Mudah)
��menarik minat pengguna;
                   Grafik dan animasi perlu ringkas
�� memberi motivasi kepada       dan dapat merangsangkan
  pengguna; dan           pengguna memahami maksud
��mudah difahami oleh pengguna.    yang hendak disampaikan.

Reka letak dalam perisian       Penggunaan grafik dan elemen
persembahan elektronik ialah ilmu   media dalam perisian yang
atau kemahiran yang digunakan     dibina perlulah membantu
untuk meletak dan menyusun      pengguna melayari perisian
media pada paparan bagi        dengan mudah.
membentuk persembahan yang
menarik.               Proximity (Berhampiran)
                   Item yang digunakan dalam muka
Prinsip Reka Letak Casper       perisian perlulah dikumpulkan pada  Kerangka Persembahan Papan
                   satu kawasan, supaya pengguna     Cerita (Story Board)
                   dapat melihat kesinambungan yang
                   wujud antara item.          Papan cerita adalah himpunan
                                      lakaran rupa bentuk skrin-skrin
                                      paparan yang digunakan dalam
                   Item-item yang berkaitan dilihat
                                      aplikasi perisian multimedia.
                   sebagai satu kumpulan dan tidak
                   terpisah-pisah.            Paparan skrin perlu dirancang
                                      dengan baik
                   Emphasis (Penekanan)
                                      Papan cerita disediakan di
                   Pembangun perisian tidak       peringkat awal proses reka bentuk.
                   menggunakan terlalu banyak
                                      Kelebihan Papan Cerita
                   elemen sampingan untuk menarik
                   perhatian pengguna, yang mana     1.Dapat mencambah minda dan
                   akan menyebabkan tumpuan       idea.
                   pengguna lebih kepada elemen
                   sampingan.              2.Dapat merancang reka bentuk
Contrast    (Pebezaan    yang                     muka perisian di peringkat awal.
    Ketara)            Repetition (Pengulangan)
Bagi menunjukkan perbezaan                         3.Dapat menzahirkan idea sebelum
antara dua objek, pembangun                         dipindahkan di atas paparan
                   Pengulangan menggunakan
                                      komputer.
perisian perlulah memilih warna    persembahan media yang berlainan
yang kontra (warna gelap dengan    akan membantu pemahaman        4.Dapat membuat lakaran awal
warna terang).Kontra juga boleh    pengguna.               segala perubahan dapat dilakukan
ditonjolkan dengan perbezaan font,                     dengan mudah.
objek besar dan kecil, garis halus  Pembangun perisian boleh
dengan kasar, tekstur licin dengan  menggunakan perulangan media     5.Menjimatkan masa    dan    kos
                                      pembinaan perisian.
kasar, unsur mendatar dengan     teks, audio, grafik dan video untuk
menegak, garis berjauhan dengan    menyampaikan mesej yang sama.
berdekatan dan grafik kecil                         Elemen membina Papan Cerita
dengan besar.
                                      (i) Warna latar belakang
(ii) Jenis font
(iii) Saiz huruf
(iv) Warna huruf            Memilih bahagian
(v) Format gambar       tertentu untuk transparent
(vi) Format video

                    Set semula (reset)
               gambar
     Menyelitkan gambar

                                 Tutorial
                                 Persembahan elektronik disusun
     Memilih bentuk
                                 berdasarkan kandungan pelajaran
warna,
                                 dan urutan yang telah
               Integrasi dalam Pengajaran dan   ditetapkan.Pembelajaran tutorial
               Pembelajaran            merangkumi penerangan,
     Meninggikan kontra                    demonstrasi dan latihan atau latih
gambar                              tubi.

                                 Penerokaan
                                 Pelajar mengunakan persembahan
     Merendahkan kontra                    elektronik sebagai medium untuk
gambar                              mencari dan mengakses maklumat.
                                 Bagi memastikan proses
                                 pembelajaran tidak memakan
                                 masa, untuk mencari laman web
     Meninggikan                       yang sesuai. Pautan ke laman web
kecerahan gambar       Sebagai alat bantu mengajar
               persembahan elektronik di gunakan  disediakan dalam perisian yang
               untuk menyampaikan maklumat     dibina.
               kepada pelajar
     Merendahkan                       Aplikasi
kecerahan gambar       Persembahan             Persembahan elektronik digunakan
               Dalam proses pengajaran       sebagai alat aplikasi (alat
               menggunakan teknik persembahan,   membantu murid melaksanakan
               guru menggunakan persembahan    tugas dalam pembelajaran), bukan
     Memotong gambar
               elektronik sebagai media untuk   sebagai mekanisma penyalur
mengikut pilihan pengguna
               menyampaikan maklumat        maklumat


     Memutar gambar 90  Tunjuk Cara
darjah            Guru menggunakan persembahan
               elektronik sebagai alat untuk
               membuat demonstrasi.
               Kaedah ini digunakan bagi
     Memilih bentuk
               menerangkan keadaan yang sukar
bingkai gambar
               hendak diterangkan dengan
               perkataan atau eksperimen yang
               hendak dijalankan terlalu mahal,
     Memampat       mustahil atau bahaya hendak
(Compress) gambar       dilaksanakan

               Sebagai alat bantu belajar
               persembahan elektronik, digunakan
     Memberi warna yang  untuk pelajar berinteraksi dengan
baru kepada gambar      perisian.


     Memformat gambar
 TOPIK 5               (iii)    menghasilkan     carta  pada formula atau fungsi yang
                        berdasarkan data,        digunakan jika ada.
Hamparan Elektronik
                   (iv)   melaksanakan   pengiraan
Perisian  hamparan   elektroni                       Pembinaan Jadual
                        matematik,     stastitik,
dikeluarkan pada tahun 1983 oleh                        Jadual   digunakan    untuk
                        kejuruteraan dan kewangan,
Mitch Kapor untuk syarikat Lotus                        mempersembahkan data berbentuk
Development    Corp    untuk  (v) membuat unjuran berdasarkan      teks dan nombor agar dapat
penggunaan pada komputer IBM PC    penggunaan analisis what-if        difahami dengan lebih jelas oleh
dan menamakannya Lotus 1-2-3.                          pengguna.
Kemudian dari itu timbullah      Komponen Asas
hamparan elektronik lain termasuk   Fail Microsoft Excel dikenali sebagai   Jadual dalam Excel terbentuk hasil
SuperCalc, Works, Quattro Pro,    Excel Workbook dengan file        kesan formatting ke atas cell yang
Microsoft Excel dan Apple Calc.    extension .xls.              mengandungi data.
                   Ia mempunyai column (lajur) dan
Fungsi Hamparan Elektronik dalam   row (baris).               Pembinaan Carta
Menghasilkan Lembaran Kerja      Tindanan (intersection) column dan    Carta   digunakan    sebagai
Hamparan    elektronik   kini  row dinamakan cell.            representasi grafik untuk data yang
merupakan satu ledger perakaunan   Sekumpulan      cell    yang   dimasukkan ke dalam Excel.
atau helaian kerja saintifik yang   dihighlightkan dikenali sebagai
disusun mengikut baris dan lajur   range                   Excel  memberikan    keupayaan
yang dicipta, diedit, diolah dan   Sub window Format Cells adalah      membentuk pelbagai jenis carta
dipaparkan oleh computer       menu utama untuk memformat        dari data yang telah disediakan.
Hamparan elektronik mempunyai     cell.
ciri-ciri untuk mengolah data     Pengguna     juga     dapat   Antara carta yang biasa digunakan
termasuk    mengira   seperti  mencantumkan    beberapa   cell  termasuk Column, Bar, Pie dan
calculator termasuk pengiraan     secara Merge cells            Line. Sesetengah jenis carta boleh
menggunakan formula matematik                          dibuat dalam bentuk 3-dimensi
dan saintifik             Jenis Data Input dan      Fungsi  untuk kelihatan lebih menarik
                   Operasi Matematik
Aplikasi hamparan elektronik     Constant merupakan:            Carta Column dan Carta Bar
termasuk membolehkan pengguna                          biasanya  digunakan  untuk
                   (a)   input yang tidak berubah     menunjukkan tahap pencapaian.
(i) menyimpan rekod               termasuk teks, tarikh, masa   Manakala  Carta  Line pula
                        atau              digunakanuntuk   menunjukkan
(ii) memadam rekod
                   (b) nombor yang mempunyai nilai      perubahan  pencapaian  atau
(iii) mengedit rekod                              prestasi
                   numerik seperti integer, decimal,
(iv) menyusun dan mengisih rekod   peratus atau pecahan yang mana
                   jika perlu diubah perlu kemasukan
(v) membuat pengiraan matematik,
                   yang baru.
   statistik, kewangan dan
   kejuruteraan berdasarkan
                   Formula pula adalah kemasukan
   formula dan function
                   yang merupakan operasi dan fungsi
(vi) memaparkan maklumat dalam    matematik kepada constant yang
bentuk jadual dan carta        ada, yang jika diubah, akan        TOPIK 6
                   mengubah keseluruhan pengiraan      PENGURUSAN      TEKNOLOGI
Perisian Microsoft Excel                            MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN
                   Senarai penuh fungsi matematik      DAN PEMBELAJARAN
membenarkan penguna          untuk excel boleh dilihat dengan     Komputer merupakan mesin yang
(i)  menyimpan  data    dan  mengklik Insert di Main Menu dan     dinamik dan sentiasa menampung
    mengolahnya,          memilih Function             perubahan  dan   penambahan
                                        perisian
(ii)  melakukan format pada     Paparan   di   formula  bar
    worksheet      seperti  memaparkan formula dan fungsi       Dengan kerencaman perisian yang
    memasukkan      simbol  sebagai paparan lazim dan tidak      ada  di  dalam  komputer,
    matawang dan perpuluhan,   sebagai hasil formula atau fungsi     penyenggaraan perlu dilakukan
    memberi kesan warna,     berkenaan.   Ini  memudahkan      untuk mengoptimum keupayaan
    alignment dan protection,   pengguna mengesan kesilapan        komputer anda.
                    akan menjejaskan kemampuan       beroperasi. Selainnya pengguna
Scandisk dan Defrag          komputer. Masalah ini dapat       dapat berkongsi dengan pengguna
Scandisk adalah satu utiliti yang   diselesaikan dengan menggunakan     yang   lain  ataupun  boleh
berfungsi untuk:            kemudahan     utiliti  Disk    mendapatkannya terus daripada
                    Defragmenter              pelayan ataupun server.
i. mengesan dan memperbaiki
masalah fizikal dan logikal yang    Mod latar - utiliti akan dilaksanakan  iii.  Untuk   meningkatkan
terdapat pada cakera keras dan     secara     senyap,     tanpa  produktiviti
cakera liut. Masalah fizikal      mempamerkannya         kepada
                                        Dengan menggunakan rangkaian
melibatkan misalnya calar pada     pengguna
                                        komputer   ianya    lebih
permukaan hardisk atau cakera liut
                                        menyenangkan untuk berkongsi
(disket). Masalah logikal pula ialah  Mod tampak - skrin akan pamerkan
                                        data dan maklumat dikalangan
masalah berkaitan data seperti     hasilan  proses   pelaksanaan
                                        pengguna
kerosakan pada FAT (File Allocation  defragmenter
Table).
                    Memadam dan Menghapus Fail
ii.Mencari dan membuang fail-fail   Fail-fail yang telah terbina boleh   iv Kos efektif
yang tidak dikehendaki.        dipadam dan dihapuskan untuk      Oleh kerana pengguna dapat
                    mengelakkan lambakan fail yang     berkongsi sumber, perkakasan dan
Klik butang Start > Programs >     tidak berguna serta mengurangkan    juga perisian maka pengguaan
Accessories > System Tools >      ruangan storan di hard disk.      rangkaian komputer menjadi murah
ScanDisk.               Penghapusan fail ini juga akan     dan pelaburannya juga adalah kos
Klik Hard disk yang bakal disemak.   mengemaskan susunan fail di       efektif.
Tentukan bentuk semakan        komputer anda.

Proses Scandisk akan mengesan     Instalasi Perisian           v. Cepat dan segera
semua fail yang ada pada hard disk   Klik ikon MyComputer di desktop.    Pengguna tak perlu menghabiskan
itu:                  (ii) Klik CD-Drive di dalam       masa yang lama untuk bertukar-
�� mengesan ruang kosong yang           MyComputer.          bertukar   maklumat  dengan
    rosak dan menandakannya     (iii) Klik fail .exe untuk memulakan  pengguna yang lain. Apa yang
    sebagai rosak,         instalasi                diperlukan   adalah sebuah
�� mengesan fail-fail yang rosak    Ikuti arahan instalasi sehingga     komputer yang di rangkaikan
    atau terputus (cross- linked  selesai. Pastikan anda mempunyai    dengan rangkaian komputer yang
    anddefragmented),        password perisian tersebut       lain.
�� membetulkan kedudukan fail-fail
tersebut pada sektor-sektor.      ASAS RANGKAIAN             Komponen    dan Topologi
                    Rangkaian komputer adalah koleksi    Rangkaian
Disk Defragmentar           sejumlah komputer yang boleh      Terdapat tujuh komponen yang
(i) Membolehkan data dicapai      berkomunikasi antara satu sama     diperlukan sebagai perkakasan
    dengan lebih cepat.      lain melalui media yang di kongsi.   rangkaian iaitu
(ii)Program beroperasi dengan lebih
pantas.                KEGUNAAN        RANGKAIAN
                                        (a) Fail Pelayan
                    KOMPUTER:
Apabila komputer menyimpan data                        Fail pelayan mengawal komunikasi
                    i. Untuk berkongsi sumber atau
pada hardisk atau disket, data                         maklumat di antara nod di dalam
                    perkakasan
tersebut ditempatkan pada sektor                        rangkaian.
                    Dengan    rangkaian  komputer
pertama   disk  yang   boleh                       Contohnya, satu permintaan dari
                    pengguna dapat berkongsi sumber
digunakan. Komputer akan cuba                         satu stesen kerja yang meminta
                    dan perkakasan seperti contohnya
menempatkan data-data tersebut                         program pemprosesan maklumat,
                    file, printer, modem, mesin fax
secara berturutan (berdekatan).                        menerima fail data dari satu stesen
Walaubagaimanapun perkara ini                         kerja yang lain dan menyimpan
tidak selalu terjadi. Apabila     ii. Untuk berkongsi Perisian      mesej e-mel pada masa yang masa.
kandungan sesebuah fail berselerak   Pengguna tak perlu mempunyai
antara dua atau lebih sektor      satu sistem yang boleh memuatkan    (b) Stesen Kerja
berlakulah apa yang dinamakan     kesemua program atau perisian
fragmented. Keadaan ini akan                          Kesemua    komputer    yang
                    dalam komputer mereka. Apa yang
                                        dirangkaikan dengan fail pelayan
menyebabkan capaian pada hardisk    diperlukan hanyalah perisian asas
menjadi lambat dan seterusnya                         dikenali sebagai stesen kerja.
                    untuk membolehkan komputer
Hampir semua komputer berupaya    Router juga turut tahu jalan mana    kepada sesebuah topologi Linear
berfungsi sebagai stesen kerja.    yang sibuk dan mengarahkan data     Bas.
                   melalui jalan pintas sehingga laluan   ii.Topologi ini amat mudah, murah
(c) Kad Antara Muka Rangkaian     kembali normal.             serta senang untuk dikendalikan
(NIC)
                    (h) Topologi Rangkaian
Kad antara muka rangkaian (NIC)                        Kekurangan Linear Bas
                   Topologi rangkaianmerujuk kepada
menyediakan penyambungan fizikal                        i. Sebarang masalah pada mana-
                   bagaimana    komputer-komputer
di antara rangkaian dengan                           mana nod pada rangkaian tersebut
                   tersebut disambungkan secara
komputer stesen kerja.                             berupaya menjadikan keseluruhan
                   pemetaan.
                                        rangkaian tersebut gagal berfungsi.
                    2 topologi iaitu fizikal dan topologi
(d) Concentrators/Hab                             ii.Titik permula atau penutup
                   logikal.
                                        diperlukan   pada   kedua-dua
Concentratorialah satu peranti yang
                                        penghujung tulang belakang kabel
menghubungkan titik tengah kabel   Topologi   fizikal   bagi  suatu
                                        tersebut.
dari stesen kerja, fail pelayan dan  rangkaian    merujuk    kepada
periferal.              konfigurasi yang terdapat pada      iii.Sukar   untuk   mengenali
                   kabel, komputer dan lain-lain      permasalahan yang dihadapi jika
Hab adalah concentrator slot yang
                   periferal (peripherals).         keseluruhan sistem rangkaian itu
pelbagai, yang mana kad pelbagai
                                        gagal berfungsi.
siri boleh disambungkan bagi
menambahkan akses tambahan      Topologi logikal pula merupakan
apabila   rangkaian    semakin  kaedah yang digunakan untuk
berkembang saiznya.          memindahkan   informasi atau     (ii) Topologi Bintang (Star) atau
                   maklumat di antara satu komputer     Labah-labah (Spider)
(e) Pengulang (Repeater)       dengan satu komputer yang lain
Apabila sesuatu isyarat bergerak di  yang terdapat di dalam stesen
dalam satu rangkaian, ia menjadi   kerja.
semakin kurang bertenaga. Sebuah
pengulang merupakan satu peranti
mengecam isyarat apabila ia
melintasinya. Pengulang melakukan
ini melalui percikan elektrik pada
isyarat  yang  diterima  dan
menyaiakannya semula.

(f) Jambatan (Bridges)
Sebuah jambatan atau penghubung
berfungsi  membenarkan   satu      Jenis-jenis topologi yang
                       utama:              Persekitaran rangkaian berasaskan
rangkaian yang besar dibahagikan                        kepada topologi ini adalah bentuk
menjadi dua buah rangkaian yang       Topologi Bas atau Linear
                       Bas (Bus or Linear Bus)      topologi yang menjadi pilihan di
kecil.                                     kalangan pengguna rangkaian yang
Ini dapat mempertingkatkan mutu                        serius. Segmen industri khususnya
perkhidmatan pada rangkaian itu.                        syarikat   multinasional,  pusat
                                        pengajian tinggi awam, sektor
Satu jambatan bertugas mengawal                        pembuatan     dan   sebagainya
laluan informasi dari kedua-dua                        selalunya selesa serta menggemari
belah bahagian rangkaian supaya ia                       topologi ini.
dapat menghantar informasi yang
diterima ke lokasi yang diminta.                        Hab ini merupakan perkakasan
                   Topologi Linear Bas mengandungi     pusat yang berfungsi sebagai
(g) Router              kabel yang menjadi tunggak utama     penyambung kepada komputer
Sebuah router berfungsi sebagai    dan penyambung `nyawa' kepada      induk iaitu komputer pelayan.
penterjemah informasi dari satu    komputer-komputer yang terdapat     Manakala komputer peribadi iaitu
rangkaian ke satu rangkaian yang   di dalam rangkaian ini.         nod-nod yang terdapat pada
lain.                                     rangkaian   tersebut   akan
Router memilih jalan yang paling                        bersambung pula kepada hab.
                   Kebaikan Linear Bas
sesuai untuk menghantar pesanan,
                   i.Mudah     menyambungkan
berpandukan pada alamat dan asal.                       Apabila sesebuah nod atau
                   sesebuah komputer atau periferal
                                        komputer peribadi pada rangkaian
tersebut menghantar mesej serta    bermasalah,  seluruh rangkaian    pelbagai iaitu saling melengkapi di
isyarat, ia akan dihantar dahulu           tersebut         antara satu sama lain.
kepada hab.              tidak akan dapat berfungsi.
                                       Kekurangan       Menggunakan
Hab pula akan terlebih dahulu                         Topologi Pepohon
memprosesnya dan kemudian                           i.Secara   keseluruhan,  panjang
menghantar secara terus kepada                        setiap segmen adalah terhad
komputer peribadi serta nod                          mengikut    jenis  kabel  yang
destinasi.Topologi ini juga agak                       digunakan.
stabil serta mudah diurus.                          ii.Jika tulang belakang atau kabel
                                       utama    mengalami   kerosakan,
                                       keseluruhan segmen tersebut turut
                                       lumpuh    dan   gagal  untuk
Kebaikan Topologi Bintang                           beroperasi.
i.Mudah untuk ditempatkan (install)                      iii.Lebih sukar dari segi pembinaan
dan dipasang kabel (wiring).                         dan perkabelan berbanding dengan
                    topologi    berasaskan   bas
ii.Rangkaian tidak akan terganggu                       topologi-topologi yang lain.
                    menghantar mesej secara dua hala,
apabila salah satu daripada peranti
                    topologi ini pula menghantar secara
atau periferal disambung atau
                    sehala.
dialih.                                    Topologi Hierarki
                    Kelebihan pada topologi ini adalah
iii.Mudah   untuk   mengesan
                    aspek kos topologi ini yang
kesilapan dan kecacatan yang
                    selalunya lebih murah.
berlaku   dan   memindahkan
perkakasan yang rosak.
                    Kebaikan Topologi Gelang Token
                    i.Jika komunikasi terputus di antara
Kekurangan Topologi Bintang
                    dua sistem bersebelahan, satu
i.Memerlukan kuantiti kabel yang
                    lintasan alternatif di antara dua
lebih panjang berbanding dengan
                    tempat ini boleh digunakan.
topologi bas.
                    ii.Mudah ditempatkan (install) dan
ii.Jika hab atau concentrator gagal
                    dikabelkan (wiring).
berfungsi, nod juga turut gagal                        hierarki ini mengagihkan sumber ke
                    iii.Mudah mengesan kecacatan dan
untuk menjalankan tugasnya.                          seluruh   organisasi   mengikut
                    kesilapan peralatan dan mudah
iii.Kos yang diperlukan adalah lebih                     keperluan   sesuatu   peringkat
                    untuk mengasingkan perkakasan
tinggi berbanding dengan topologi                       pengurusan.    Peringkat   yang
                    yang berkenaan.
bas   kerana  melibatkan  kos                     terendah ialah peringkat pengguna
concentrators yang agak mahal.                        yang   kuasa   pengkomputeran
                    Kekurangan   Topologi  Gelang
iv.Apabila komputer hos rosak,                        mereka dibekalkan hanya untuk
                    Token
semua komputer akan terjejas dan                       kerja-kerja rutin sahaja.
                    i. Memerlukan kabel yang lebih
menyebabkan kehilangan besar
                    panjang sama seperti topologi
kuasa pengkomputeran.                             Rangkaian     hierarki    ini
                    bintang.
                    ii.Jika hab atau concentrator gagal  menggunakan komputer kecil yang
Topologi Gelang Token (Token                         dimasukkan ke dalam komputer
                    berfungsi, nod berkenaan juga
Ring) atau Bintang Cecincin (Star-                      pusat yang lebih besar. Walaupun
                    turut gagal berfungsi.
Wired Ring)                                  setiap kaki pada hierarki ini boleh
Jenis topologi ini tidaklah sebegitu                     dikendalikan sendiri, kesemuanya
                    Topologi Pepohon (Tree)
popular sebagaimana topologi bas                       dikawal oleh sistem utama.
                    Ia   mengandungi    beberapa
dan topologi bintang. Rangka reka
                    kumpulan stesen kerja berbentuk
bentuk jenis topologi ini seolah
                    bintang yang dirangkaikan dengan
menyamai sebuah bebulat.
                    kabel yang menjadi tulang belakang
                    (backbone) kepada suatu topologi    Empat Kriteria untuk Memilih
Nod serta komputer peribadi yang                       Sesuatu Topologi
                    berbentuk topologi bas.
        terdapat                           1.Kewangan
pada rangkaian tersebut amat                         Topologi linear bas mungkin lebih
                    Kebaikan Topologi Pepohon
        bergantung                          murah jika dibandingkan dengan
                    i.Mempunyai      titik-ke-titik
di antara satu sama lain. Jika                        topologi-topologi  yang   lain
                    perkabelan untik setiap invidu
sesebuah komputer itu rosak                          tambahan pula topologi bas tidak
                    segmen.
        ataupun tidak                         memerlukan concentrator.
                    ii.Disokong  oleh   beberapa
                    perkakasan dan perisian yang
   2. Kabel                lain dalam bulatan sehinggalah data  2.   Rangkaian     Kawasan
   Rangkaian bertatarajah topologi    tersebut sampai semula ke       Metropolitan (MAN)
   bas memerlukan kabel yang kurang    penghantar.
                                          meliputi suatu kawasan geografi
   panjang berbanding topologi yang                       yang agak luas berbanding dengan
   lain.                 ii.Protokol Komunikasi: Ethernet
                                          rangkaian yang diliputi oleh LAN.
   3. Manfaat Jangka           komputer dalam rangkaian bebas
                      untuk hantar data selagi tiada     beroperasi  di  bandar-bandar,
   Apabila menggunakan topologi
                      komputer lain menggunakan       gabungan beberapa buah sekolah
   bintang, rangkaian dapat panjang
                      rangkaian tersebut. Protokol yang   ataupun di sesebuah daerah.
   diperkembangkan       dengan
                      membenarkan semua komputer
   menambahkan     satu    lagi                     informasi dan maklumat dapat
                      berkomunikasi serentak, apabila
   concentrator.                                 disebarkan dengan meluas, cepat
                      berlaku perlanggaran baru cara
   4.Jenis kabel             diambil untuk menyelesaikannya.    dan berkesan.
   Kabel   yang  paling   popular                      Perpustakaan-perpustakaan awam
   digunakan di sekolah ialah kabel    iii.Protokol Komunikasi: Tcp/Ip    dan   agensi-agensi  kerajaan
   pasangan berpintal tidak berlapik   Data   yang   dihantar  akan  biasanya gemar menggunakan MAN
                      dipecahkan   kepada  bahagian-
                      bahagian kecil (packet) dan      Download file bererti membuka
   Protokol Rangkaian
                      kemudian    disertakan  alamat  dan mengambil data dari sebuah
   Protokol rangkaian adalah satu                        komputer peribadi yang lain dan
                      penghantar dan alamat penerima.
   piawaian  yang   membolehkan                       menghantar data ke komputer yang
                      TCP - berfungsi untuk memastikan
   komputer dan peralatan teknologi                       berkenaan yang diminta oleh
                      setiap packet sampai ke destinasi
   maklumat berkomunikasi antara                         pengguna. Upload file pula bererti
                      dalam keadaan baik dan setiap
   satu dengan yang lain. Ia digunakan                      pengguna membuka fail data dan
                      packet dinomborkan dengan betul.
   untuk mengawal komunikasi dalam                        menghantarkannya ke sebuah
                      Ini supaya penerima dapat susun
   rangkaian.                                  komputer yang lain.
                      data ikut urutan yang betul. IP -
                      pula bertanggungjawab dengan
   Tugas protokol pada computer      pengalamatan.
   i.Data dipecahkan kepada section                       3. Rangkaian Kawasan Luas (Wide
   yang lebih kecil yang dinamakan                        Area Network - WAN)
   packet.                Perkongsian Maklumat          Meliputi kawasan yang lebih luas
   ii.Tambahan maklumat address                         seperti antara bandar dengan
   pada packet tersebut supaya      Terdapat tiga jenis perkongsian
                      maklumat   melalui rangkaian    bandar ataupun negeri dengan
   sampai ke destinasi.                             negeri   dan   menggunakan
                      komputer yang asas.
   iii.Menyediakan packet tersebut                        gelombang mikro, kabel telefon,
   untuk dihantar melalui Networck    1. Rangkaian Kawasan Setempat     satelit atau saluran perhubungan
   Card dan melalui kabel.        (LAN).                 lain.
                      terhad kepada batasan geografi     terdiri daripada beberapa LAN
   Tugas komputer yang menerima      yang kecil misalnya rangkaian yang   ataupun di sambungkan kepada
   data                  meliputi  sesebuah   bangunan,   banyak LAN.
   i.Mengambil packet dari kabel     sekolah, pejabat atau kampus.
   laluan dan seterusnya ke Network                       rangkaian WAN ini agak rumit dan
                      satu    rangkaian    yang    kompleks. Ia memerlukan pelbagai
   Card tersebut.
                      menghubungkan    sebilangan    perkakasan dan perisian sebelum
   ii.Mengumpulkan semula packet ke
                      komputer di dalam kawasan yang     membolehkan rangkaian setempat
   buffer yang dihantar untuk
                      terhad.                dan  metropolitan  berhubung
   dihimpunkan semula.
                      jarang sekali rangkaian     LAN  dengan komunikasi secara global
   iii.Data yang telah dihimpunkan tadi
                      meliputi kawasan yang     lebih  dan antarabangsa seperti Internet.
   digunakan/ditukarkan      oleh
   aplikasi/program ke bentuk yang    daripada satu batu jaraknya.      Contohnya, satu syarikat yang
   boleh digunakan.                               mempunyai ibu pejabat di suatu
                      dihubungkan dengan pelbagai
                      kaedah seperti kabel pasangan     tempat, kilang di suatu tempat yang
   Terdapat  3   jenis protokol   terpiuh atau berpintal, gentian    lain dan gabungan pemasaran di
   komunikasi iaitu:           optik, talian telefon dan cahaya    suatu kawasan yang agak jauh dari
                      inframerah serta isyarat radio.    kedua-dua kawasan tersebut.
i.Protokol Komunikasi: Token Ring
   Token ring menggunakan topologi
   cincin dimana data dihantar dari
   satu komputer ke komputer yang
Keselamatan   dan   Peraturan   Menjaga Keselamatan Komputer      �� Creeper - virus yang pertama
Makmal                                     dicipta pada tahun 1970
                    1. Persekitaran
                                        �� Christmas Virus - dicipta pada
Oleh kerana makmal ini dilengkapi   2. Sistem Komputer
                                        Mar 1990. Memaparkan pokok
dengan peralatan elektronik, maka   3. Alat Paparan Video (Monitor
                                        Krismas pada 24 Disember hingga 1
pengguna   mesti   mematuhi   4. Bahagian Dalam Unit Sistem
                                        Januari setiap tahun
peraturan-peraturan tertentu untuk   5. Papan Kekunci
                                        �� Brain - wujud sejak 1986. Rosak
memastikan keselamatan peralatan
                                        sektor but dan FAT dan menukar
computer.
                    Menjaga Komputer dari Virus       label cakera.
Peraturan Penggunaan Makmal
                    Satu cara perisian atau data boleh
i.Semua pelajar dibenarkan masuk
                    dicorrupted adalah kerana Virus.    Tanda-tanda dijangkiti Virus
bila ada pensyarah TM.
                                        �� Sesuatu program mengambil
ii.Semua beg hendaklah diletak     Virus komputer adalah program
                                        masa yang lebih lama daripada
diluar makmal.             komputer. Virus komputer tidak
                                        biasa untuk dijalankan
iii.Semua makanan dan minuman     timbul secara ajaib tetapi ia ditulis
                                        �� Tugas-tugas operasi cakera
tidak dibenarkan dibawa masuk     atau direka oleh seseorang dengan
                                        kelihatan sukar dijalankan.
kedalam makmal komputer.        maksud tertentu. Virus komputer
                                        ��ERROR message dipaparkan.
iv.Menanggalkan     sebarang   berupaya merebak dan menjangkiti
                                        �� Ingatan RAM yang bebas
sambungan pada sistem komputer     program   lain  pada   sistem
                                        berkurangan.
akan menyebabkan kerosakan atau    komputer. Biasanya ia tersembunyi.
                                        �� Program atau fail atau data
tidak berfungsinya komputer.
v.Sebarang peralatan dan perisian   BOMB    merupakan   program    hilang tanpa sebab.
tidak dibenarkan bawa masuk dan    komputer yang tidak merebak
                                        Cara-cara mengatasi Virus
keluar kecuali dengan kebenaran    tetapi menghasilkan „letupan‰. Ia
pensyarah berkenaan.          tidak dapat diramalkan bila BOMB    1. Kaedah Pencegahan
                    akan meletup.
Keselamatan Pengguna                              �� Guna kunci liut (password)
i.Pastikan tempat kerja (meja     Contohnya sesuatu program ini      supaya orang-orang tertentu sahaja
komputer) terurus, system unit     digunakan untuk bilangan kali yang   boleh menggunakan komputer itu.
terletak di tempat yang sesuai dan   tertentu,  terutama  program    �� Selalu mengesan virus dengan
mempunyai ruang untuk semua alat    Games. Bila digunakan sebanyak 10    menggunakan program pengesan
peranti.                kali, BOMB akan meletup dan       virus seperti MacFee Scan, PcCillin,
                    program akan rosak.           TAVS dan lain-lain.
ii.Pastikan tempat duduk anda                         �� Selalu tutup tab lindungi tulis
selesa, kerusi dilaraskan mengikut   CACING adalah program dengki
                                        (Write-protect tab) pada cakera
kesesuaian anda, duduk dengan     yang boleh menjangkiti dan
                                        liut.
tegak untuk mengelakkan sakit     merebak dalam memori atau dalam
pinggang.               cakera sehingga tidak ada memori    Jangan   menyimpan   data-data
iii.Gunakan penapis cahaya monitor   penuh atau tidak ada ruang kosong    dalam cakera keras kerana sukar
untuk keselesaan dan keselamatan    dalam cakera. Ia tidak boleh      untuk melindungi tulis pada cakera
mata.                 meletup.                itu.
iv.Laraskan kedudukan monitor                         �� Selalu buat cakera bantu
                    VIRUS adalah program , skrip atau
dengan mata, jarak monitor dari                        (backup) supaya ada salinan
                    makro yang lebih merbahaya
mata harus berada antara 18                          sekiranya cakera asal rosak.
                    kerana ia boleh meletup, merebak
hingga 24 inci.                                �� Jangan berkongsi diskette.
                    dan juga membiak.
                                        Kemungkinan ia dijangkiti virus.
                    Virus boleh memasuki sistem
Menjaga Keselamatan Data        komputer dengan dua cara iaitu     2. Kaedah Pertahanan
i.Fail yang dicipta dan disimpan ke  �� melalui salinan program atau fail   Masukkan perisian anti virus jenis
dalam cakera keras perlu dibuat    dari cakera, dan            TSR (berada dalam memori) seperti
salinan ke dalam cakera liut atau   �� melalui proses replica virus itu   ARMOUR, DR SOLOMON dan
kedalam storan sekunder yang lain.   sendiri.                sebagainya. Dengan cara ini, virus
Ini adalah untuk memastikan                          akan   dapat  dikesan  secara
salinan fail asal ada sekiranya fail  Komputer yang boleh akses ke
                                        automatik setiap kali cakera
asal dirosakkan oleh virus.      Internet sangat terdedah kepada
                                        diakses.
ii.Cakera liut yang ada fail salinan  jangkitan   virus    melalui
                                        ��Kaedah Pemulihan
perlu di lindungi tulis (write-    "downloading " atau e-mel.
                                        �� Tutup suis komputer anda
protect).               Contoh-contoh Virus           sekurang-kurangnya   5  minit,
                                        kemudian but semula dengan
menggunakan diskette yang bersih
dan write-protected.
Selepas  menghapuskan    dan
membersihkan virus yang dijangkiti,
Shut Down komputer.
Panduan asas pembinaan jadual
waktu penggunaan makmal

 Bilangan murid per kelas
 Bilangan kelas per sekolah
 Jangka masa satu pembelajaran

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5115
posted:12/4/2009
language:Malay
pages:9