Disseny i avaluacio de plans, programes i projectes d'igualtat

Document Sample
Disseny i avaluacio de plans, programes i projectes d'igualtat Powered By Docstoc
					                         Màster Agents d’Igualtat
                                            Curs
                  Titulació:  d’Oportunitats per a les dones a          2009-2010
                                            acadèmic
                         l’àmbit rural
                  Nom de l’assignatura:   Disseny i avaluació de plans, programes i
                               projectes d’igualtat amb perspectiva de gènere
                  Crèdits Crèdits Crèdits      Tipus
                                          Quadrimestre Curs Cicle
                   totals teòrics pràctics d’assignatura
Crèdits homologats                              OB        1       1

Crèdits ECTS               5               Prerrequisits
És una assignatura                        És una assignatura
semipresencial?           Sí      No        virtual?           Sí     No

Professor-ra/            Sonia Sánchez                 email  master@espaisbcn.org
Professors-res           Rosa Rosales                  email  master@espaisbcn.org

 Descripció dels     • Dotar d’eines per a l’elaboració i implementació de les polítiques d’igualtat amb
 objectius generals     perspectiva de gènere.
 que defineixen      • Conceptualitzar el perfil professional que ha de dur a terme les polítiques d’igualtat.
aquesta assignatura

              Competències transversals            Competències transversals cognitives:
              instrumentals:                 • Capacitat d’anàlisi de l’entorn cultural,
              • Capacitat d’adaptar-se a situacions      social i polític.
               noves.                    • Capacitat de reconèixer i articular una
              • Capacitat per a usar les TICs.         resposta a les situacions de discriminació
  Competències       • Capacitat d’organització i planificació    envers les dones.
  transversals       mitjançant objectius i estratègies.     • Capacitat d’elaborar accions positives.
(escollir de la llista o  • Capacitat de dissenyar, gestionar i     • Capacitat d’aplicar coneixements teòrics
 especificar-ne de      avaluar projectes.               per resoldre problemes pràctics.
    noves)                               • Capacitat de generar noves idees.
              Competències transversals            • Capacitat de raonament crític.
              interpersonals:
              • Capacitat de treballar en grup.
              • Capacitat de treballar en equips de
               caire interdisciplinari.

              • Identificació de les fonts de          • Coneixement del pensament polític
               desigualtats de gènere que operen en       feminista i de la seva evolució al llarg del
               els diferents àmbits socials.           temps.
              • Anàlisi de problemàtiques de          • Aplicació dels continguts a exercicis
               desigualtat en diferents àmbits i         pràctics vinculats a diferents àrees
  Competències
               disseny solucions.                temàtiques (educació, treball, polítiques
  específiques
(escollir de la llista o  • Coneixement de les principals           públiques, mitjans de comunicació, etc.)
 especificar-ne de     qüestions que s’han fet sobre el        • Coneixements de la legislació vigent sobre
    noves)        gènere en les darreres dècades.          gènere i avaluació de les seves
              • Coneixement de les principals           implicacions socials.
               reivindicacions de les dones en la seva     • Capacitat d'incorporar els coneixements en
               lluita contra les discriminacions de       matèria de gènere a l'anàlisi de diferents
               gènere i per l’assoliment de la igualtat     problemàtiques i situacions socials.
               d’oportunitats.
              A. Metodologia i eines per treballar en polítiques de gènere i igualtat
 Continguts teòrics:      d’oportunitats entre homes i dones.
   temes que         1. Origen, evolució i desenvolupament de les polítiques d’igualtat.
 estructuren aquesta      Context històric i polític de les polítiques d’igualtat
   assignatura        Estratègies DED (Dones en desenvolupament) i GED (Gènere en desenvolupament)
             2. Polítiques públiques de gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes a
              l’àmbit local.
            Àmbit d’aplicació de les polítiques de gènere: l’administració pública local.
            Models de polítiques de gènere: de les polítiques de dona a les polítiques de gènere.

             3. Marc ideal per al desenvolupament de polítiques de gènere: transversalitat i
              planificació estratègica.

             4. Eines per a la planificació de polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats entre
               dones i homes a l’àmbit local: del coneixement de la realitat a l’actuació per
               canviar-la.
            Pertinença i impacte de gènere de les polítiques públiques.
            Context de la planificació de polítiques de gènere.
             Primera fase: anàlisi de la realitat municipal amb perspectiva de gènere (Auditoria de
          Gènere).
            Segona fase: elaboració del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes
          (planificació d’objectius i accions).
             Tercera fase: implementació del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
            Quarta fase: avaluació i seguiment del pla d’igualtat.

           B. La figura de l’Agent d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.
            1. Necessitat d’un nou perfil professional lligat a l’execució de les polítiques
              d’igualtat: Agents d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes.
            2. Iniciatives per a la creació d’una nova qualificació i capacitació professional
              especialitzada.
            3. Definició del perfil professional de la figura d’AIO.
            4. Anàlisi DAFO: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
            5. Propostes per a un nou perfil professional.

          Activitat 1. Identificació dels diferents models de polítiques de gènere i igualtat
          d’oportunitats entre dones i homes.
 Plantejaments
          Activitat 2. Anàlisi amb perspectiva de gènere i pla d’igualtat d’oportunitats.
metodològics de
 l’assignatura   Activitat 3. Implementació i seguiment d’una acció.
          Activitat 4. Perfil professional + Debat al fòrum.


Bibliografia  Bibliografia bàsica
I Congreso Nacional de Agentes de Igualdad de Oportunidades (Pontevedra, 15 y 16
  octubre 2004). Materiales en http://adrullaumia.es/congresoaio/materiales/cd_ac3/
Ajuntament de Torino – Portal per a la Igualtat d’oportunitats
  http://www.irma-torino.it/es/jsp/lezione02.jsp
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la
 Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.
 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg2-2003.html
Diputació de Barcelona. ‘Agents d’igualtat de gènere. Una nova professió’.
  http://www.diba.es/pdfs/Agentsigualtat.pdf
Diputació de Barcelona en conveni amb Espais per a la Igualtat i Ajuntament de Vilanova i la
  Geltrú. ‘Diagnosi de gènere i igualtat d’oportunitats a Vilanova i la Geltrú’.
  http://www.vilanova.cat/html/persones/igualtat/auditoria_pla.html
Diputació de Barcelona, Espais per a la Igualtat i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. ‘Pla
  municipal per a la Igualtat d'Oportunitats. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú’.
  http://www.vilanova.cat/html/persones/igualtat/auditoria_pla.html
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat. ‘Planificant. Propostes
  Metodològiques d'elaboració de plans d'igualtat locals’. Col·lecció Guies
  Metodològiques, 5. Associació IGUALA. Equip ADAGIO.
  http://www.diba.es/dones/descarrega/publicacions/planificant.pdf
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. ‘Guia Metodológica para integrar la perspectiva de
 género en proyectos y programas de desarrollo’. Carmen de la Cruz. Vitoria-Gasteiz,
 1999. http://www.emakunde.es/images/upload/guia_cast.pdf
Equal initiative web page http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.cfm
Equal ‘Just Gem’
 http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/practicalexamples/opport-gender-goes-
 mainstream_en.cfm
Fernández, J. I Aramburu- Zabala, L. (2000).’Especialistas en Igualdad de Oportunidades:
  Una aportación desde la psicología del trabajo’.
De la Fuente, María; Astelarra, Judith; Bodelón, Encarna; Carrasco, Cristina; Durán, Mª Ángeles;
  Gelambí, Mònica; León, Margarita; Martínez, Eva; Solanes, Pilar; Valiente, Celia. ‘Repensar
  les polítiques de gènere des de l’àmbit local. Ciutats i Persones’.
  http://www.icps.es/archivos/CiP/GRANA21DELAFUENTE.pdf
‘Guia para la evaluación del impacto en función del género’.
  http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/gender/gender_es.pdf
Institut Català de les Dones. ‘V Plan de Acción y desarrollo de las políticas de mujeres en
  Catalunya (2005- 2007)’. http://www.gencat.net/icdona/docs/v_pla_cas.pdf
Institut Català de les Dones. Carrasco, Cristina. ‘Estadístiques sota sospita. Proposta de
  nous indicadors des de l’experiència femenina’.
  http://www.gencat.net/icdona/docs/eines7.pdf
Institut Català de les Dones. ‘Guia per al disseny i la implantació d’un pla d’igualtat
  d’oportunitats a les empreses’. http://www.gencat.net/icdona/docs/eines4.pdf
Institut Català de les Dones. ‘Guia para el diseño y la implantación de un plan de igualdad
  de oportunidad en las universidades’. http://www.gencat.net/icdona/docs/eines5cast.pdf
Institut Català de les Dones. Gensana, Mª Angels. ‘Informes de impacto de género’.
  http://www.gencat.net/icdona/docs/impactodegenero.pdf
Instituto de la Mujer. ‘Estudio comparativo de los planes de igualdad de oportunidades
  entre mujeres y hombres autonómicos y nacional’. Año 2004.
Instituto de la Mujer. ‘Guía metodológica para la evaluación del prinicipio de igualdad de
  oportunidades entre hombres y mujeres en las intervenciones de los fondos
  estructurales’. http://www.mtas.es/MUJER/politicas/guigual.doc
Junta de Andalucía, Unidad de Igualdad y Género. ‘Introducción al enfoque integrado o
  mainstreaming de género. Guía básica’.
  http://singenerodedudas.com/moodle/file.php/1/GuiaEIG_UnidadGenero.pdf
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
 http://www.gencat.net/sial/act_norm/ine_0051.htm
         Bibliografia complementària

Altres recursos
   (fonts
 d’informació,
estadístiques,
 pàgines web,
arxius, centres
 de recerca,
  museus...)


                           Conceptes
                                                   % nota
                                                   final
                    És avaluació continuada?: Sí x      No
            Examen/s escrits
            Treball/s individual/s
            Treball/s col·lectiu/s
 Criteris i sistemes  Pràctiques de laboratori, d’aula d’informàtica, de cartoteca, d’aula de CAV
   d’avaluació    Assistència a seminaris o conferències organitzades en relació als
            continguts de l’assignatura
            Assistència i participació en les sortides de camp i/o visites programades
            Exercici/s individuals i exercici/s col·lectius
            Assistència i participació a les classes presencials
            Assistència a les tutories programades
            Altres (a especificar)
            TOTAL                                     100,00%