IZVEDBENI PLAN-obrazac

Document Sample
IZVEDBENI PLAN-obrazac Powered By Docstoc
					                      IZVEDBENI PLAN


STUDIJ: diplomski
KOLEGIJ: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA I
AKADEMSKA GODINA: 2008/2009
SEMESTAR: I.
TJEDNO OPTEREĆENJE: 3 + 2
ECTS BODOVA: 7,5
_____________________________________________________________________________

NOSITELJI KOLEGIJA: prof.dr.sc. Zdravko Linarić dipl.inţ.graĊevinarstva
             prof.dr.sc. Stjepan Bezak dipl.inţ.graĊevinarstva
NASTAVNIK KOJI IZVODI PREDAVANJA: prof.dr.sc. Zdravko Linarić dipl.inţ.graĊevinarstva
NASTAVNIK KOJI IZVODI VJEŢBE: prof.dr.sc. Stjepan Bezak dipl.inţ.graĊevinarstva
_______________________________________________________________________________

MJESTO IZVOĐENJA PREDAVANJA (prostorija): predavaonica 212 /II.kat
DATUM POĈETKA NASTAVE: 5. oţujka 2009. godine
DATUM ZAVRŠETKA NASTAVE: 4. lipnja 2009. godine
_________________________________________________________________________________

SAŢETAK PREDAVANJA:

Uvodno predavanje; Sadrţaj, program i naĉela izvršenja programa studija. Pregled literature. Tehnika i
tehnologija zemljanih radova u tlu i stijeni; Tehnika i tehnolohija graĊenja. Iskop tla i stijene. Transport
sipkih gradiva i izvedba nasutih graĊevina. Pripremni radovi (aktivnosti pripreme) za zemljane radove;
Priprema zemljanih radova. Logistika sipkih gradiva. Tehnika, tehnologija i logistika postupanja s
građevinskim otpadom; Zaštita okoliša. GraĊevinski otpad. Prikupljanje graĊevinskog otpada.
Recikliranje graĊevinskog otpada. Korištenje recikliranih gradiva. Tehnika i tehnologija miniranja
stijene; Minerski radovi. Eksplozivi, upaljaĉi i eksplozivne vrpce. NONEL-sustav aktiviranja. Teorija
miniranja. Parametri miniranja. Obodno (konturno) miniranje. Tehnika i tehnologija proizvodnje
kamene sitneži; Proizvodnja sipkih graĊevinskih materijala za nasute konstrukcije. Drobljenje i
drobilice. Sijanje. Pranje kamene sitneţi. Pokretne drobilane i sijaćice. Zaštita zemljanih radova i
konstrukcija; Stabilizacija i konsolidacija temeljnog tla. „Jet – grouting“. Zaštita pokosa. Zaštita
rovova. Zaštita graĊevinskih jama. Izbor i planiranje tehnike i tehnologije zemljanih radova; Uĉinak
strojeva i vozila pri zemljanim radovovima. Troškovi zemljanih radova. Planiranje tehnike i tehnologije
zemljanih radova. Terenska nastava (2 x predavanja gradilištu) – obilazak gradilišta s upoznavanjem i
promišljanjem tehnike i tehnologije zemljanih radova.
_________________________________________________________________________________

PREDVIĐENI OBLICI NASTAVE:

Predavanja
Vjeţbe – izrada (pisanog) programa
Konzultacije
Usmeni/pismeni kolokviji (2 kolokvija) iz nastavnog programa u dijelu koji se odnosi na
  - tehniku, tehnologiju i logistiku postupanja s graĊevinskim otpadom
  - zaštitu zemljanih radova i graĊevina
za studentice i studente koji ţele poloţiti ispit kroz kolokvije.
______________________________________________________________________________

UVJETI ZA POTPIS:

Više od 75% pohaĊanja predavanja.
100 % pohaĊanje vjeţbi.
IzraĊen i prihvaćen (pisani) program.
_______________________________________________________________________________                                                     1
NAĈIN POLAGANJA ISPITA NAKON ZAVRŠENE NASTAVE:

Prethodna mogućnost polaganje ispita kroz dva kolokvija tijekom vjeţbi po unaprijed predviĊenom
planu odnosno sadrţaju i rasporedu kolokvija.
Naĉin polaganja ispita (za studentice i studente koji nisu poloţili ispit kroz kolokvije):
pismeno i usmeno
Trajanje ispita: tri (3) sata
Na kolokvijima i ispitu nije dozvoljeno koristiti bilo kakvu literaturu.
_______________________________________________________________________________

ISPITNI ROKOVI: prema odobrenom planu ispitnih rokova
_______________________________________________________________________________

DOSTUPNA LITERATURA I DRUGI NASTAVNI SADRŢAJI:

Knjige:
  - Boţić B.: Miniranje u rudarstvu, graditeljstvu i geotehnici, Udţbenici Sveuĉilišta u Zagrebu,
    Geotehniĉki fakultet u Varaţdinu, Varaţdin, 1998,
  - Ester Z.: Miniranje I., Eksplozivne tvari, metode i svojstva ispitivanja, Udţbenici Sveuĉilišta u
    Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb, 2005,
  - Linarić Z.: Leksikon strojeva i opreme za proizvodnju građevinskih materijala, Učinci za
    strojeve i vozila pri zemljanim radovima, biblioteka Mineral, Busines Media Croatia, Zagreb,
    2007,
  - Roje-Bonacci T.: Potporne građevine i građevinske jame, GraĊevinsko-arhitektonski fakultet u
    Splitu, Sveuĉilište u Splitu, IGH d.d. Zagreb, Split 2005;

Drugi sadrţaji:
  - elektronski udţbenici – www.grad.hr → djelatnici → redoviti profesori → Zdravko Linarić →
    pridruţeni dokumenti:
      o Knjiga 1
          Troškovi strojnog rada u građenju
          Izbor strojeva i planiranje strojnog rada u građenju
          Postrojenja za proizvodnju gradiva, I. dio, Drobilane, Tvornice betona, Asfaltna
           postrojenja
      o Knjiga 2 Tehnologija građenja I.
      o Knjiga 3 Sustavi građevinskih strojeva
      o Tehnologija graĊenja I
          Tehnologija građenja I – nastavni materijal (mppp prezentacija dijela
           predavanja);

Ostala preporuĉena literatura s INTERNETa:
  - Kuhne, Rieger: Umdruck zur Vorlesung Baubetriebstechnik, „Erdbau“, Universitaet GH Essen,
    1998;
  - Pulsfort, Walz: Skript zur Vorlesung, «Erdbau», Wintersemester, Bergische Unversitaet
    Gesamthochschule Wuppertal, Grundbau, Bodenmechanik und Felsmechanik, 2001/2002;
  - Pulsfort, Walz: Skript zur Uebung, «Erdbau», Wintersemester, Bergische Unversitaet
    Gesamthochschule Wuppertal, Grundbau, Bodenmechanik und Felsmechanik, 2001/2002;

Dostupnost literature: Knjiţnica GraĊevinskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu
            web-stranica GraĊevinskog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu
            INTERNET
            Biblioteka nastavnika.
_________________________________________________________________________________

Vrijeme odrţavanja konzultacija (najmanje tjedno dva sata): srijedom u 14 sati
_________________________________________________________________________________
                                                    2
                    PROVEDBENA SATNICA

              Predavanja + terenska nastava + vjeţbe + kolokviji

Redni broj    Datum
predavanja   predavanja             Nastavna jedinica              Opaska
 i vjeţbi    i vjeţbi
   I.    5. oţujka   (1 sat) Uvodno predavanje (Sadrţaj i program studija.      3 + 2 sata
predavanje           Naĉela izvršenja programa studija. Pregled literature)     predavanja
                (4 sata) Tehnika i tehnologija zemljanih radova u tlu i    ili vjeţbi u
                stijeni (Tehnika i tehnolohija graĊenja – 1 sat. Iskop tla i   jednom
                stijene – 2 sata. Transport sipkih gradiva i izvedba        danu
                nasutih graĊevina – 1 sat).
  II.    12. oţujka   (1 sat) Pripremni radovi (aktivnosti pripreme) za       3 + 2 sata
predavanje           zemljane radove (Priprema zemljanih radova. Logistika
                sipkih gradiva). (4 sata) Tehnika, tehnologija i logistika
                postupanja s građevinskim otpadom (Zaštita okoliša;
                GraĊevinski otpad – 1 sat. Prikupljanje graĊevinskog
                otpada – 1 sat. Recikliranje graĊevinskog otpada – 1
                sat. Korištenje recikliranih gradiva – 1 sat.)
  III.    19. oţujka   (5 sati) Tehnika i tehnologija miniranja stijene (Minerski   3 + 2 sata
predavanje           radovi – 1 sat. Eksplozivi, upaljaĉi i eksplozivne vrpce;
                NONEL-sustav aktiviranja – 2 sata. Teorija miniranja,
                Parametri miniranja – 1 sat. Obodno (konturno)
                miniranje – 1 sat.
  IV.    26. oţujka   (5 sati) Tehnika i tehnologija proizvodnje kamene       3 + 2 sata
predavanje           sitneži (Proizvodnja sipkih graĊevinskih materijala za
                nasute konstrukcije – 1 sat. Drobljenje i drobilice – 1
                sat. Sijanje; Proraĉun sita – 1 sat. Pranje kamene
                sitneţi – 1 sat. Pokretne drobilane i sijaćice – 1 sat.)
  V.     2. travnja   (5 sati) Zaštita zemljanih radova i konstrukcija –       3 + 2 sata
predavanje           građevina (Stabilizacija i konsolidacija temeljnog tla,
                Jet – grouting – 1 sat. Zaštita pokosa – 2 sata. Zaštita
                rovova. Zaštita graĊevinskih jama. Dijafragme – 2 sata)
  VI.    9. travnja   (5 sati) Izbor i planiranje tehnike i tehnologije zemljanih  3 + 2 sata
predavanja           radova (Uĉinak strojeva i vozila pri zemljanim
                radovovima – 1 sat. Troškovi zemljanih radova – 1 sat.
                Planiranje tehnike i tehnologije zemljanih radova – 1
                sat. Upute za izradu pisanog programa – 2 sata.)
  I. vjeţbe  16. travnja   Izrada (pisanog) programa                   3 + 2 sata
 II. vjeţbe  23. travnja   Izrada (pisanog) programa                   3 + 2 sata
 III. vjeţbe  30. travnja   Izrada (pisanog) programa                   3 + 2 sata
 IV. vjeţbe  7. svibnja   izrada (pisanog) programa                   3 + 2 sata
   VIII.  14. svibnja   Terenska nastava – obilazak gradilišta s upoznavanjem     3 + 2 sata
predavanje           i promišljanjem tehnike i tehnologije zemljanih radova.
    IX.   21. svibnja   Terenska nastava – obilazak gradilišta s upoznavanjem     3 + 2 sata
predavanje           i promišljanjem tehnike i tehnologije zemljanih radova.
 V. vjeţbe  28. svibnja   izrada i predaja (pisanog) programa;              3 + 2 sata
                prvi kolokvij: tehnika, tehnologija i logistika
                postupanja s graĊevinskim otpadom
VI. vjeţbe   4. lipnja   izrada i predaja (pisanog) programa;              3 + 2 sata
                drugi kolokvij: zaštita zemljanih radova i graĊevina
                                                       3

				
DOCUMENT INFO