Lean Six Sigma w projektowaniu by va23990

VIEWS: 10 PAGES: 7

									                Lean Six Sigma
               w projektowaniu


                  Wdrażanie
                koncepcji Lean
                Manufacturing
Outsourcing
w zarządzaniu
jakością
w przedsiębiorstwie     Złoty wiek jakości


     Jakość już nie wystarcza
           Wywiad numeru – Petr Kopecký
                            WYWIAD NUMERU             JAKOŚĆ JUŻ NIE WYSTARCZA
             – rozmowa z Petrem Kopeckým

             Petr Kopecký ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki oraz
             studium doktoranckie w Pradze. Problematyką systemów zarzą-
             dzania jakością zajmuje się od 19 lat. Autor publikacji, artykułów,
             wykładów i metod w zakresie orientacji procesowej, optymalizacji
             i organizacji. Trener i auditor wiodący jednostek certyfikujących
             Quality Austria oraz CIS – Certification and Information Securi-
             ty Services. Menedżer regionalny na kraje Europy Środkowej
Petr Kopecký       i Wschodniej Quality Austria  Czy może Pan opowiedzieć,     mi standardami ISO 9001, ISO      pewnego nasycenia rynku świa-
jak powstała jednostka certyfiku-  14001 czy OHSAS 18001, spe-      towego systemami jakości, środo-
jąca Quality Austria?        cjalizuje się w certyfikacji spe-          ,
                                      wiska i BHP organizacje wdra-
  Quality Austria powstała na    cjalistycznych standardów bran-    żają standardy dedykowane dla
podstawie wieloletniej współ-    żowych, takich jak VDA i ISO      konkretnej branży, jak np. ISO
pracy i rozwoju czterech organi-   TS 16949 dla przemysłu samo-      29001 przeznaczone dla przed-
zacji parterskich. Są nimi: ÖQS   chodowego, IRIS dla przemysłu     siębiorstw z branży naftowej, ga-
– jednostka certyfikująca syste-   kolejowego, HACCP i ISO 22000     zowej i petrochemicznej czy też
my, która istniała od 1988 roku,   dla   przemysłu  spożywczego    ISO 13485 jako standard zarzą-
ÖVQ – organizacja ds. rozwoju    i wielu innych. Quality Austria jest  dzania jakością dla producentów
i certyfikacji personelu, której   akredytowaną jednostką certyfi-    wyrobów medycznych. Należy w
powstanie datuje się na lata pięć-  kującą personel. Jesteśmy firmą,    tym miejscu podkreślić, że w za-
dziesiąte ubiegłego wieku, ÖQA    która stara się rozumieć rynek     kresie wszystkich obsługiwanych
– jednostka certyfikująca i oce-   i właściwie reagować na jego po-    standardów międzynarodowych
niająca wyroby, która w ubiegłym   trzeby. Coraz więcej organizacji    Quality Austria jest akredytowana
roku obchodziła sześćdziesiątą    decyduje się na posiadanie zinte-   przez właściwy organ akredytują-
rocznicę swojego istnienia, oraz   growanego systemu zarządzania,     cy Republiki Austrii – BMWA.
AFQM, czyli najmłodsza organi-    w którym system zarządzania
zacja działająca w ramach Quali-   w organizacji funkcjonuje         Jak długo firma zdobywała
ty Austria, istniejąca od połowy   w oparciu o kilka norm jednocze-    swoją obecną pozycję na rynku?
lat dziewięćdziesiątych. Celem    śnie. Stale zmieniający się rynek   Kiedy nastąpił przełom i firma
wszystkich tych czynnych mię-    wymaga też zmian od Quality Au-    zaczęła być znana powszechnie?
dzynarodowo organizacji było     stria. Dlatego coraz więcej uwa-    Czy zdecydował o tym jakiś kon-
zintegrowanie usług na wszyst-    gi poświęcamy wspomnianym       kretny moment?
kich rynkach pod kątem klienta.   wcześniej standardom branżo-       To pytanie ma większy zakres
Początek „koncernowej” działal-   wym, które cieszą się coraz więk-   i w ten sposób należy też podejść
ności miał miejsce na początku    szym zainteresowaniem. Z racji     do tej problematyki. Nasza firma
2005 roku.
                   Quality Austria jest akredytowaną jednostką certyfikującą perso-
  W czym specjalizuje się Quali-  nel. Jesteśmy firmą, która stara się rozumieć rynek i właściwie re-
ty Austria?
  Quality Austria jest organiza-
                   agować na jego potrzeby. Coraz więcej organizacji decyduje się na
cją o szerokim spektrum działal-   posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania, w którym sys-
ności. Oprócz prowadzenia cer-    tem zarządzania w organizacji funkcjonuje w oparciu o kilka norm
tyfikacji systemów zarządzania    jednocześnie.
na zgodność z najpopularniejszy-
                       Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)             9
             WYWIAD NUMERU                                      na zasadzie sieci partnerskiej
                                      w różnych krajach świata.
                                      W chwili obecnej Quality Austria
                                      posiada około 100 organizacji
                                      partnerskich w 50 krajach świata.
                                      Quality Austria ma swoje oddziały
                                      na Bliskim Wschodzie, w krajach
                                      azjatyckich, np. w Chinach, Japo-
                                      nii czy Indiach, krajach Ameryki
                                      Południowej – Argentynie i Chi-
                                      le, a także w krajach Północnej
                                      Afryki. Naszą działalność na kon-
                                      tynencie europejskim koncentru-
                                      jemy w Europie Wschodniej, Po-
                                      łudniowej, ale przede wszystkim
                                      w Europie Środkowej, czyli na
                                      rynku czeskim, słowackim, wę-
  Fot. QA                                gierskim i oczywiście polskim.
                                      Naszym przedstawicielstwem
                                      w Polsce jest właśnie Quality
 rozpoczęła swoją międzynarodo-    ma różnicy w naszym podejściu    Poland. Trzeba dodać, że Quali-
 wą działalność w połowie lat dzie-  do klienta z Ameryki Łacińskiej,  ty Poland na rynku polskim jest
 więćdziesiątych. Naszą pozycję    południowo-wschodniej Azji,     również przedstawicielstwem
 na pewno umocnił fakt, że byli-   środkowej Afryki czy południo-   partnerskiej jednostki certyfiku-
 śmy jednym z głównych członków    wo-wschodniej Europy. To nas    jącej CIS – Certification and In-
 i założycieli ogólnoświatowej    wyróżnia i jesteśmy w tym bar-   formation Security Services, któ-
 organizacji Quality Network     dzo dobrzy.             ra specjalizuje się w certyfikacji
 (IQNet) oraz że jesteśmy jednym                     i szkoleniach systemów zarządza-
 z najważniejszych członków Eu-     Quality Poland to polski od-   nia bezpieczeństwem informacji
 ropejskiej Organizacji Jakości    dział Quality Austria. Czy każde  wg ISO 27001 oraz systemów
 EOQ (obecnie prezes Quality Au-   europejskie Państwo posiada taki  zarządzania usługami IT wg ISO
 stria pełni jednocześnie funkcję   ośrodek?              20000. Staramy się systematycz-
 prezesa EOQ). Latu Sistemas Qu-     Quality Austria jest reprezen-  nie rozwijać naszą sieć partner-
 ality Austria było jedną z pierw-  towana nie tylko w Europie, ale   ską, w najbliższej przyszłości
 szych działalności poza rynkiem   również na całym świecie przez   planujemy otwarcie przedstawi-
 europejskim. Przełom i zasadni-   tzw. przedstawicielstwa regio-   cielstwa dla krajów nadbałtyc-
 czy zwrot nastąpił w momencie    nalne. System ten funkcjonuje    kich.
 wejścia na pozostałe rynki, na
 których reprezentują nas obecnie
 nie tylko partnerzy, ale też zna-
 czący klienci, którzy wiedzą, jak
 wyglądają nasze usługi globalne
 i gdzie leży podstawa kwalifikacji
 fachowych i systemowych. Nie


Naszą działalność na kontynen-
cie europejskim koncentrujemy
w Europie Wschodniej, Południo-
wej, ale przede wszystkim w Eu-
ropie Środkowej, czyli na rynku
czeskim, słowackim, węgierskim
i oczywiście polskim. Naszym
przedstawicielstwem w Polsce
jest właśnie Quality Poland.
                                                  Fot. QA
  10       Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)
                             WYWIAD NUMERU
                                                   Fot. QA


                    system zarządzania jakością. Na-   w zakresie certyfikacji personelu,
  Czy jest, Pana zdaniem, dzie-    suwa się pytanie, czego tu bra-   wszystkie akredytowane szkole-
dzina zarządzania jakością, któ-    kuje: czy zdolności odczuwania    nia są zakończone egzaminami
rą można uznać za niedocenianą     nacisku i reagowania na niego,    i przebiegają zgodnie z normą EN
lub lekceważoną?            czy też w ogóle wywierania sa-    ISO/IEC 17024. Szkolenia pro-
  Z obszarami niedocenionymi      mego nacisku? Każda z opcji jest   wadzone przez Quality Austria są
czy luźno traktowanymi mamy       niewłaściwa. Oczywiście nie na-   akredytowane przez Europejską
do czynienia w każdej dziedzinie,    leży w tym przypadku generalizo-   Organizację Jakości EOQ. Gwa-
w każdej sferze ludzkiej działal-    wać, istnieje cały szereg urzędów  rantuje to, że wiedza wyniesiona
ności. Podobnie jest w obszarze     i instytucji, które przedsięwzięły  z kursów odpowiada wiedzy za-
zarządzania jakością. Jednak py-    już w tym obszarze odpowiednie    twierdzonej na poziomie Unii Eu-
tanie można rozumieć dwojako.      kroki, co najmocniej odczuwamy    ropejskiej i certyfikat jest zgodny
Po pierwsze, pod kątem samego      w sektorze służby zdrowia.      ze świadectwami uznawanymi
zarządzania jakością, po drugie,    Wszakże ogólnie można stwier-    przez instytucje państwowe. Po-
z punktu widzenia branżowego,      dzić, że państwo nie traktuje tego  siadanie certyfikatu EOQ daje
a więc tego, w jakich obszarach     obszaru priorytetowo.        wiele dodatkowych możliwości na
system zarządzania jakością jest                       międzynarodowym rynku pracy.
pomijany w porównaniu z tymi        Jako dyrektor Quality Austria  Gwarancją utrzymania ważności
obszarami, które przypisują mu     na Europę Środkową i Wschod-     takiego certyfikatu jest odbycie
dużą wagę.               nią jak Pan ocenia te dwa rynki?   we właściwych odstępach cza-
  W tym pierwszym obszarze       Czy Wschód rozwija się tak samo   su szkoleń aktualizujących. Po-
mam na myśli głównie dwie takie     szybko jak Europa Środkowa?     szczególne szkolenia EOQ mają
sfery, czyli sprawdzanie systemu    Jakie są różnice oraz jakie po-   zazwyczaj następującą struktu-
zarządzania przez kierownictwo     trzeby ma rynek wschodni?      rę: Technik, Menedżer i Auditor
organizacji oraz jego jednoczesne      Sam się nad tym często za-    oraz odpowiadają one określone-
ciągłe doskonalenie.          stanawiam i rozmyślam, jaki     mu poziomowi wiedzy w danym
  Mówiąc o niedocenianych       jest stan rynków w Środkowej     obszarze. Posiadanie certyfikatu
dziedzinach obszaru zarządzania     i Wschodniej Europie. Stanowczo
jakością, można przytoczyć przy-    nie są to rynki ustabilizowane,
kład administracji państwowej      o dużej perspektywie rozwoju, co
                                       Szkolenia prowadzone przez
lub też – bardziej ogólnie – ad-    jest powszechnie wiadome.      Quality Austria są akredytowa-
ministracji publicznej, czyli za-                      ne przez Europejską Organiza-
sadniczo państwa jako takiego.       Na czym polega certyfikacja    cję Jakości EOQ. Gwarantuje to,
Może się to wydawać paradok-      personelu? Jak przebiega ten     że wiedza wyniesiona z kursów
salne, ale wszystkie instytucje z tej  proces i kto podlega takiej certy-  odpowiada wiedzy zatwierdzonej
sfery wykonują pewnego rodzaju     fikacji?
publiczną usługę, czyli, mówiąc      Szkolenia, tak samo jak
                                       na poziomie Unii Europejskiej
obrazowo, wszyscy jesteśmy ich     w przypadku certyfikacji, są pro-  i certyfikat jest zgodny ze świa-
„klientami”. Właśnie dlatego teo-    wadzone wg ścisłych wytycznych    dectwami uznawanymi przez in-
retycznie w tej sferze największy    akredytacyjnych. Quality Austria   stytucje państwowe.
nacisk powinien być kładziony na    jest akredytowaną jednostką
                         Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)            11
             WYWIAD NUMERU                                      ste. Na pewno znalazłoby się wie-
                                      le przykładów, ale najlepiej jest to
                                      widoczne w zintegrowanym sys-
                                      temie zarządzania. Dziś już mało
                                      który klient jest zainteresowany
                                      wdrożeniem i następną certyfika-
                                      cją samodzielnego systemu zarzą-
                                      dzania jakością, bez uzupełniania
                                      go o zarządzanie środowiskowe
                                      czy BHP .
                                        System jest dziś tak powiąza-
                                      ny, że dziedzina certyfikacji musi
                                      się rozwijać. Jednakowo widać to
                                      w przypadku całego szeregu no-
                                      wych standardów branżowych,
                                      które dotąd powstały, powstają
                                      i oczywiście będą powstawać
 Fot. QA                                  dalej. Nowym rozwiązaniem był
                                      bezsprzecznie obszar bezpieczeń-
                                      stwa informacji, który sens zasto-
auditora w kilku obszarach, np.    ją się przykładami z życia firmy   sowania może znaleźć dopiero
             ,
jakości, środowiska i BHP jest    i własnym doświadczeniem klien-   w chwili, gdy ilość informacji
jednoznaczne z przyznaniem cer-    ta. Zaletą tego rodzaju szkoleń   przekroczy granicę, za którą ko-
tyfikatu Auditora Systemu Zinte-   jest to, że odbywają się w dogod-  nieczne staje się stworzenie re-
growanego. Wymagania wstępne     nym dla klienta terminie i lokali-  guł, jak się z nimi obchodzić.
stawiane uczestnikom kursów      zacji. Szkolenie zamknięte prze-
EOQ są różne i zależą od pozio-    prowadzone na miejscu może być     Czy nagrody jakości mogą
mu szkolenia. Na wyższych po-     sposobem redukcji kosztów, jakie   konkurować z systemami zarzą-
ziomach należy się wykazać udo-    towarzyszą wyjazdowi większej    dzania jakością? Co jest istotniej-
kumentowanym doświadczeniem      ilości pracowników. Coraz czę-    sze z punktu widzenia klienta?
w danym obszarze.           ściej jednak firmy decydują się     Przypuszczam, że nagrody
                   na szkolenia firmowe poza wła-    jakości w określonych przypad-
  Jak popularne obecnie są tre-   sną siedzibą, zdając sobie sprawę  kach i dla określonych klientów
ningi firmowe/szkolenia dla firm?   z większej efektywności szkoleń   mogą być konkurencją dla syste-
Czy odchodzi się już od szkoleń    wyjazdowych.             mów zarządzania jakością. Dla
w jednostkach certyfikujących       Niewątpliwą zaletą szkoleń    konkretnej grupy klientów istot-
i przenosi się je bezpośrednio do   firmowych jest ich elastyczność –  niejszy może być fakt spełniania
siedzib poszczególnych firm? Czy   można w dowolny sposób łączyć    określonych kryteriów przez pro-
widać tutaj zmiany w podejściu    własny program szkoleniowy      dukt. To właśnie zagwarantuje
i czy może się Pan wypowiedzieć    z kursami akredytowanymi Qu-     mu nagroda jakości. Niemniej
co do przyszłości takich szkoleń?   ality Austria.            nagroda taka nie powie klientowi
  Jedną z głównych zalet szko-                      nic na temat procesu, jaki pro-
lenia wewnętrznego jest dostoso-     Czy w dziedzinie certyfika-
wanie szkolenia do realiów i po-   cji, tak jak w innych branżach,   Nawet dziedzina certyfika-
trzeb klienta – treść dostosowana   obserwuje się presję poszukiwa-
jest do indywidualnych wyma-     nia nowych rozwiązań i ciągłego
                                      cji musi podlegać rozwojo-
gań danej organizacji, a podczas   ulepszania?             wi. Gdyby było inaczej, to ob-
szkolenia można skupić się na       Stanowczo tak. Nawet dzie-    szar ten traciłby swój zasadni-
konkretnych problemach.        dzina certyfikacji musi podlegać   czy sens. To, co jeszcze przed
  W formie zamkniętej może od-   rozwojowi. Gdyby było inaczej,    czterema, pięcioma laty było
być się każde z naszych szkoleń,   to obszar ten traciłby swój zasad-  szczytem możliwości, dziś sta-
treść jest dostosowana do indy-    niczy sens. To, co jeszcze przed
widualnych wymagań danej or-     czterema, pięcioma laty było
                                      je się swego rodzaju standar-
ganizacji. Treść kursu konsulto-   szczytem możliwości, dziś staje   dem, a za kilka następnych
wana jest odpowiednio wcześniej    się swego rodzaju standardem,    lat będzie zupełnie powszech-
z trenerami Quality Austria, którzy  a za kilka następnych lat będzie   ne lub oczywiste.
w trakcie jego trwania posługu-    zupełnie powszechne lub oczywi-
 12       Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)
                            WYWIAD NUMERUNowym rozwiązaniem był bezsprzecznie obszar bezpieczeń-           si do wspólnego przedsiębiorstwa
stwa informacji, który sens zastosowania może znaleźć dopiero        swój własny certyfikat. Docho-
w chwili, gdy ilość informacji przekroczy granicę, za którą koniecz-    dzi oczywiście do sytuacji, kiedy
                                      klient przechodzi do konkuren-
ne staje się stworzenie reguł, jak się z nimi obchodzić.          cyjnej jednostki certyfikującej.
                                      Zdarza się również, że nakłady fi-
                                      nansowe na utrzymanie certyfika-
dukt musi przejść u danego pro-   na to konkretne pytanie może-     cji powodują, że firma podejmuje
ducenta, zanim dotrze do klienta.  my odnaleźć przede wszystkim      decyzję o zaprzestaniu jej utrzy-
Ten nie dowie się, jak efektywny   u firm, które traktują certyfikat   mywania.
jest proces produkcyjny, jak dużą  jak jakikolwiek inny towar, jak
część stanowią braki produkcyj-   wiszący na ścianie znak, który ma     Quality Austria jest jednost-
ne, jak bardzo produkcja obcią-   pozytywnie wpływać na ich repu-    ką certyfikującą. Co wyróżnia ją
ża środowisko naturalne lub czy   tację na rynku. Problemem jest,    spośród innych tego typu insty-
producent będzie w stanie dostar-  że to niewłaściwe i krótkowzrocz-   tucji?
czyć produkt identycznej jakości   ne podejście dotyczące zapotrze-     Sądzę, że od innych jednostek
w przyszłym miesiącu lub roku.    bowania znajduje swoje odbicie     certyfikujących odróżniają nas
Chodzi więc bardziej o to, co chce  po stronie oferty. Wiele jednostek   przede wszystkim trzy czynniki.
zyskać klient, kupując dany pro-   certyfikujących jest gotowych     W pierwszej kolejności znajdu-
dukt. Jestem głęboko przekonany,   do podjęcia tej gry, ponieważ     je się międzynardowa działal-
że kupno produktu lub usługi od   w efekcie liczą na zamknięcie kon-   ność Quality Austria. Mogłoby
podmiotu, który ma wprowadzo-    traktu. Tego, że takim podejściem   się wydawać, że wyraz „Austria”
ny i utrzymywany system zarzą-    dewaluują cały rynek i koncepcję    w naszej nazwie stanowi jakiś
dzania jakością, zapewnia klien-   certyfikacji, niestety sobie już nie  ogranicznik naszej działalności.
towi więcej pewności, również    uświadamiają lub uświadamiać      W rzeczywistości jest odwrotnie.
w perspektywie przyszłości. Tę    nie chcą. Taki sposób myślenia     Z małej Austrii przenieśliśmy się
perspektywę można zastąpić zna-   jest może racjonalny na samym     do ponad 50 krajów świata na
nym terminem „zrównoważony      początku, później przypomina ra-    czterech kontynentach, przy czym
rozwój”. Jakość wyrobu powinna    czej podcinanie gałęzi, na której   dziś skupiamy się głównie nad
być uważana za swego rodzaju     się siedzi. Jeżeli rynek oceniam    rozwojem na rynku rosyjskim,
minimalny standard, którego wy-   pod kątem tego, że jestem gotów    chińskim i południowoamery-
maga klient, a jeżeli nie wyma-   wystawić certyfikat komukolwiek    kańskim. Tak szeroki zakres jest
ga go jeszcze dziś, z pewnością   za określoną kwotę, muszę być     oczywiście bardzo wymagający
zrobi to jutro. Powszechnie wia-   świadomy, że certyfikacja wielu    dla naszej struktury, jesteśmy
domo, że „jakość” sama w sobie    następnych potencjalnych klien-    wszakże przekonani, że w dzisiej-
dziś już nie wystarcza. Fakt ten   tów traci sens, gdyż jako taka     szym zglobalizowanym świecie
uświadamia sobie coraz większa    nie będzie mieć swej pierwotnej    nie możemy postępować inaczej.
ilość klientów, którzy wymaga-    wymownej wartości. Kwestię tę     Fakt międzynarodowej działal-
ją od producenta spełniania też   należy jednak pozostawić właści-    ności Quality Austria jest dla nas
innych aspektów decydujących     wemu organowi akredytującemu      między innymi możliwością by-
o chęci zakupu produktu. W wy-    danego kraju, gdyż to on sprawu-    cia w ciągłym i bliskim kontakcie
niku tego dojdziemy do stwierdze-  je nadzór nad całym systemem.     z informacjami i trendami w po-
nia, że nagrody jakości i systemy    W Quality Austria z ukończe-    szczególnych krajach i regionach,
zarządzania jakością nie są natu-  niem ważności certyfikatu spoty-    które są następnie udostępniane
ralnymi konkurentami, ale raczej   kamy się raczej w sytuacjach, gdy   w ramach całej struktury Quality
odpowiednio się uzupełniają.     klient przeprowadza fuzję z inną    Austria, ale też bezpośrednio na-
                   spółką, która jako następca wno-    szym klientom.
  Czy zdarzyło się, że firma,
która miała wdrożone systemy     Jeżeli rynek oceniam pod kątem tego, że jestem gotów wystawić
zarządzania jakością, po pew-    certyfikat komukolwiek za określoną kwotę, muszę być świadomy,
nym czasie przestała przestrze-   że certyfikacja wielu następnych potencjalnych klientów traci sens,
gać norm i jednostka musiała
odebrać jej przywileje?
                   gdyż jako taka nie będzie mieć swej pierwotnej wymownej warto-
  I takie sytuacje mają niekiedy  ści. Kwestię tę należy jednak pozostawić właściwemu organowi
miejsce. Zawsze należy jednak za-  akredytującemu danego kraju, gdyż to on sprawuje nadzór nad
pytać, dlaczego musiało dojść do   całym systemem.
takiego rozwiązania. Odpowiedź
                       Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)             13
             WYWIAD NUMERU  Drugim wyraźnym czynni-      Mogłoby się wydawać, że wyraz „Austria” w naszej nazwie sta-
kiem jest obszerne portfolio usług   nowi jakiś ogranicznik naszej działalności. W rzeczywistości jest
Quality Austria. Nasza polityka    odwrotnie. Z małej Austrii przenieśliśmy się do ponad 50 kra-
opiera się na przekonaniu, że
klient bardzo rzadko dostosowuje
                    jów świata na czterech kontynentach, przy czym dziś skupiamy
się do proponowanych mu usług,     się głównie nad rozwojem na rynku rosyjskim, chińskim i połu-
a jeśli tak się dzieje, nie jest tym  dniowoamerykańskim.
usatysfakcjonowany. Wręcz prze-
ciwnie, to Quality Austria musi
dostosować się do różnorodnych     ność Quality Austria w międzyna-    certyfikacji i auditowania. Jest
wymagań klienta i proponować      rodowych związkach i gremiach,     więc gwarancją międzynarodo-
mu to, czego on naprawdę chce.     z których czerpiemy informacje     wego uznania certyfikatu. Dzię-
Z tego powodu, oprócz „klasycz-    i doświadczenia, jednocześnie     ki swojej międzynarodowej roz-
nego” portfolio usług jednostek    dodając własne, które zdobywa-     poznawalności certyfikat IQNet
certyfikujących, poświęcamy się    my dzięki naszej ogólnoświatowej    jest ułatwieniem dla organizacji
intensywnemu rozwijaniu usług     działalności. Dzięki temu mamy     działających w skali światowej,
dla dziedzin specjalistycznych,    możliwość uczestniczenia w re-     ułatwia handel międzynarodowy
na które kładzie się specyficzne    widowaniu istniejących i two-     i pomaga poruszać się na zagra-
wymagania. Nasza oferta dotyczy    rzeniu nowych wymagań, które      nicznych rynkach. Certyfikacja
więc, poza innymi, przemysłu ko-    możemy następnie bezpośrednio     IQNet daje również możliwości
lejowego (IRIS), kierowania ru-    przekazywać naszym klientom,      korzystania z usług dodatkowych,
chem lotniczym (SES CR), prze-     na bieżąco informować ich o naj-    jak IQNet Business Excellence
mysłu lotniczego (AS/EN/JiSQ      nowszych trendach.           Class, Qweb e-Business Assuran-
9100), przemysłu samochodo-                          ce czy GoodPriv@cy Information
wego (ISO/TS 16949 i VDA 6.x),      Jakie są korzyści posiadania    Protection.
telekomunikacji (TL-9000), prze-    przez przedsiębiorstwo certyfi-
mysłu spożywczego (ISO 22001,     katu IQNet?                Jakie plany na przyszłość ma
     ,
HACCP IFS, BRC), służby zdro-       IQNet jest w tej chwili naj-    Quality Austria?
wia (KTQ, ISO 14644), przemy-     większą i najbardziej prestiżową     Nasze plany są bardzo rozległe,
słu petrochemicznego ISO/TS      siecią jednostek certyfikujących    a w niektórych regionach bardzo
29001) czy też bezpieczeństwa in-   na świecie, posiadającą 30%      ambitne. Krok po kroku rozsze-
formacji (ISO 27001), która reali-   udziału w rynku światowym.       rzamy naszą działalność na nowe
zowana jest we współpracy z na-    Członkostwo w IQNet jest nie-     rynki, np. Bliski Wschód, Meksyk
szym partnerem certyfikacyjnym     wątpliwie wyróżnieniem, ale      czy Tajlandię, rozwijamy nowe
w tym obszarze, czyli jednostką    również zobowiązaniem dla jed-     produkty i usługi, które wywodzą
CIS – Certification & Informa-     nostki certyfikującej, z racji tego,  się ze standardów międzynaro-
tion Security Services.        że obliguje każdą zrzeszoną jed-    dowych i doświadczeń naszych
  Trzecim i nie mniej istotnym    nostkę do ścisłego respektowania    trenerów i auditorów. Wspólnie
czynnikiem jest aktywna działal-    międzynarodowych standardów      z naszymi klientami ulepszamy
                                       podejścia metodyczne i kierujemy
                                       się drogą ciągłego doskonalenia.
                                       Zadowolenie tysięcy klientów po-
                                       twierdza, że obraliśmy właściwy
                                       kierunek drogi.

                                       Opracowanie: Agnieszka Nowak,
                                       Iwona Florek, Alicja Drozd
                                 Fot. QA

 14       Zarządzanie Jakością 2/2008 (12)

								
To top