Rrcs14 by hilen

VIEWS: 1,166 PAGES: 69

									การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน

  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
CDC 2003
Hong Kong PR report
• โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ทาให้เกิดอาการแขน ขาอ่อนแรง มักเป็ นซี กใด
 ซี กหนึ่ ง เกิดขึ้นเฉี ยบพลัน โดยมีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองอุดตัน หรื อหลอด
 เลือดสมองแตก
                        ้
• Stroke-in-evolution ใช้เรี ยกผูป่วยที่เกิดอาการอ่อนแรงของแขน ขา
 อย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเป็ นมากขึ้นใน 3-4 ชัวโมง โดยอาการนี้ มีสาเหตุจากโรค
                         ่
 หลอดเลือดสมอง
• Transient-ischemic attack (TIA) คือ กลุ่มอาการที่เกิดมี
                           ั่
 การทางานของระบบประสาทเสี ยไปเฉี ยบพลันแค่ชวคราว คือ แขน ขาอ่อนแรงซี ก
          ่
 ใดซี กหนึ่ ง อยูไม่เกิน 24 ชัวโมง
                ่
    ้
• ในผูป่วยที่มีอาการแขน ขา อ่อนแรงจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉี ยบพลัน แต่
 กลับมาแข็งแรงเป็ นปกติ ใน 1-7 วัน จะรี ยกว่าเป็ น Reversible
 ischemic neurological deficit(RIND)
Blood supply
to the brain
การวินิจฉัยแยกโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน
• Metabolic/toxic encephalopathy (hypoglycaemia, non-
 ketotic hyperglycaemia, hyponatraemia, Wernicke-
 Korsakoff syndrome, hepatic encephalopathy
Alcohol and drug intoxication)
• Epileptic seizure (postictal Todd’s paresis) or non-
 convulsive seizures
• Hemiplegic migraine
• Structural intracranial lesion (e.g. subdural haematoma,
 brain tumour, arteriovenous malformation)
• Encephalitis (e.g. herpes simplex virus) or brain abscess
• Head injury
• Hypertensive encephalopathy
• Multiple sclerosis
• Creutzfeldt-Jakob disease
• Functional/non-eurological (e.g. hysteria
  อาการชี้แนะว่ ามีภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน
• อาการแขนขาอ่อนแรงหรื อชาครึ่ งซี กเฉี ยบพลัน
• Stepwise deterioration หรื อ progressive
 worsening
• Waxing และ wanning of findings
• Focal neurologic impairment in the pattern
 of single blood supply
   อาการที่ชี้แนะว่ ามีภาวะเลือดออกในสมอง
• Early and prolonged loss of consciousness
• Prominent headache, nausea, and
 vomitting
• Retinal hemorrhages
• Nuchal rigidity
• Focal signs do not fit the anatomic pattern
 of a single blood vessel
       Stroke ที่มีอาการปวดศรี ษะ
    ้
• ในผูป่วยที่มีเลือดออกในสมอง หรื อสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเป็ นบริ เวณ
 กว้าง จะมีผลให้สมองบวม และมีความดันในช่องกระโหลกศีรษะสูง:
 อาการปวดศีรษะ ซึม และมีความดันโลหิ ตสูง คลื่นไส้ อาเจียน
        Risk Factors
1. Hypertension
2. Heart Disease
CHF / CAD / AF/ Rheumatic Heart Disease/ LVH
3. TIAs, prior stroke, carotid bruits
4. Increased hematocrit, increased fibrinogen
5. Hyperhomocysteinemia
6. Lifestyle Factors
Age (older) / Alcohol abuse / Cigarette smoking / Drug
  abuse / Genetic factors / Males
7. Diabetes Mellitus     10. Sickle Cell Disease
8. Migrain headache
9. Retinal emboli
Syndromes of ischemic CVD
  •  Large vessel disease
  •  Focal infarction
  •  Borderzone infarction
  •  Small vessel disease
  •  Lacunar infarction
  •  Binswanger’s disease
        Lacuna Syndrome
• กลุ่มอาการแสดงที่เกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง เป็ นบริ เวณเล็กๆ เรี ยก
 lacunar syndromes
• Pure Motor Hemiparesis: contralateral
 hemiparesis that usually affects equally the face,
 upper and lower extremities, dysarthria, no
 sensory or visual loss or cognitive impairment)
• Pure Sensory Stroke: contralateral sensory loss
 to all modalities that usually affects equally the
 face, upper and lower extremities, no motor loss
 or dysarthria, no visual loss or cognitive
 impairment
      Lacuna Syndrome
• Dysarthria-clumsy-hand syndrome: Dysarthria,
 dysphagia, contralateral facial and tongue
 weakness, no visual loss or cognitive impairment
• Homolateral ataxia and crural paresis: Paresis of
 the contralateral leg, paresis of the contralateral
 side of the face, prominent ataxia of the
 contralateral leg and arm
• Isolated Motor/ Sensory Stroke
  Paresis of the contralateral leg/ arm/ face
  Sensory loss of the contralateral leg/ arm/ face
  No visual loss or cognitive impairment
      Clinical presentation
Internal Carotid Artery occlusion:
a. no characteristic clinical picture
b. may range from a TIA to infarction of a major portion of
  the ipsilateral (on the same side) hemisphere
c. if adequate intracranial collateral circulation is present,
  may see no signs or symptoms
d. Neurological symptoms:
• monoparesis to hemiparesis with or without a defect in
  vision
• impairment of speech or language
• transient monocular blindness
Middle Cerebral Artery occlusion:
a. most occlusions in the first portion of this artery
  are due to emboli and typically produce a
  neurological deficit
b. opportunity for collateral circulation is restricted
  to anastomotic blood flow from the anterior and
  posterior cerebral arteries on the surface of the
  brain
c. Neurological symptoms:
• hemiplegia (paralysis of one side of the body)
• hemisensory deficit
• hemianopsia (blindness in 1/2 of the visual field)
• aphasia (if infarct is in the dominant
  hemisphere)
Anterior Cerebral Artery occlusion:
Neurological symptoms:
• weakness of the opposite leg with or
 without sensory involvement
• apraxia (particularly of gait)
• possible cognitive impairment
Vertebrobasilar system:
Neurological symptoms:
• severe vertigo, nausea, vomiting,
 dysphagia, ipsilateral cerebellar ataxia
• decreased pain and temperature
 discrimination
• diplopia, visual field loss, gaze palsies
     อาการแสดงแยกโรคจากโรคหลอดเลือดสมอง
Symptoms/Arterial territory       Carotid  Either Vertebrobasilar
•  Dysphasia              +
•  Monocular visual loss        +
•  Unilateral weakness              +
•  Unilateral sensory disturbance
•  Dysarthria†
                          +
•  Homonymous hemianopia             +
•  Unsteadiness/ataxia†              +
•  Dysphagia†                   +
•  Diplopia†                   +
                               +
•  Vertigo

•  Bilateral simultaneous visual loss            +
•  Bilateral simultaneous weakness             +
•  Bilateral simultaneous sensory
                               +
disturbance                         +
• Crossed sensory/motor loss                 +
    Cerebral embolism
  ้
• ผูป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่มีอาการจาก Cerebral
 emboli มักมีอาการขน ขา อ่อนแรง เกิดขึ้นขณะออกกาลังกาย
                        ั
 อาการแขน ขา อ่อนแรงที่เกิดขึ้น รุ นแรงทันทีต้ งแต่เริ่ มมีอาการอ่อนแรง
 ตรวจร่ างกายมักพบแหล่งของ cerebral emboli เช่น หัวใจเต้น
 ผิดปกติ ลิ้นหัวใจตีบ มีภาวะหัวใจล้มเหลวร่ วมด้วย เป็ นต้น
       ปัจจัยเสี่ ยงของ Cerebral emboli
              Emboli จากหัวใจ
กลุ่มเสี่ยงสู ง (high risk of embolism)  กลุ่มเสี่ ยงน้อย (Low risk of embolism)

  • Atrial fibrillation         • Mitral valve prolapse
   (rheumatic หรื อ non-         [uncomplicated]
   rheumatic)             • Mitral annulus
  • Infective endocarditic        calcification
  • ใช้ลิ้นหัวใจเทียม (prosthetic    • Patent foramen ovale ที่ไม่มี
   heart valve)             ภาวะ deep venous
  • เพิ่งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย      thrombosis
  • Dilated cardiomyopathy       • Atrial septal aneurysm
  • เนื้องงอกในห้องหัวใจ        • Aoritic sclirosis
  • ลิ้นหัวใจไมทรอลตีบจากโรครู มาติก
    ปัจจัยเสี่ ยงของ Cerebral emboli
Emboli จากหลอดเลือดใหญ่
• หลอดเลือดแดงแคโรติดตีบ [Carotid stenosis]
• หลอดเลือดแดงเอออร์ตาโป่ งพอง [Aoritic arch aneurysm]
 Intracerebral hemmorhages
• Common sites of hypertensive ICH
 caudate nucleus     9.1%
 putamen         32.5%
 cerebral cortex (lobar) 19.5%
 thalamus         22.0%
 pons          10.0%
 cerebellar hemisphere  7.0%
   สาเหตุของเลือดออกในสมองจาแนกเป็ นหัวข้ อดังนี้
1. Congenital and acquired cerebrovascular disease
 เป็ นสาเหตุที่พบมากที่สุด ปัจจัยที่สาคัญในการทาให้เกิดเลือดออกก็คือ
 ความดันเลือดสูง
2. Aneurysms โรคหลอดเลือดสมองโป่ งพองพบเป็ นสาเหตุรองลงไป
 3. เนื้องอกของสมอง ไม่ว่าจะเกิดจาก primary หรื อ secondary ก็
 ตามก็เป็ นสาเหตุของเลือดออกในสมองได้
                  ั
 4. Arteriovenous malformations อุบติการพบได้ประมาณ
 ครึ่ งหนึ่งของโรคหลอดเลือดโป่ งพอง
                    ั
 5. Anticoagulant treatment ปัจจุบนมีการรักษาโรคต่างๆเช่น
 deep vein thrombosis, ischemic stroke หรื อ
 ischemic heart disease ซึ่งต้องมีการควบคุมไม่ให้ระดับยามาก
 เกินไปจนทาให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
   สาเหตุของเลือดออกในสมองจาแนกเป็ นหัวข้อดังนี้

6. Coagulopathies เกิดจากโรคต่างๆเช่น aplastic anemia,
                ู้
  leukemia เป็ นต้นที่ทาให้ผป่วยมีปัญหาของการแข็งตัวของเลือด
                           ั
  7. Drug abuse การใช้ยาเสพติดบางชนิ ดก็จะทาให้อุบติการของเลือดออก
  ในสมองเพิ่มขึ้นตัวอย่างของยาบางชนิดเช่น
8. Parasitic infection พยาธิ ที่ชอนไชไปยังสมองที่พบบ่อยได้แก่ พยาธิ
  ตัวจี๊ดและพยาธิ Angiostrongylus
  9. Autoimmune and inflammatory diseases มักพบร่ วมกับ
  vasculitis ของหลอดเลือด
  10. ปัจจัยอื่นๆ เช่นภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคทางสมองโดยทา
  endovascular treatment , จาก mycotic aneurysm,
  infective endocarditis เป็ นต้น
การสื บค้ นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน
 การสื บค้ น          ปัจจัยเสี่ ยงหรือภาวะที่อาจพบ
 Full blood count   Anaemia, polycythaemia, leucopaemia,
            thrombocythaemia, thrombocytosis
 ESR           Vasculitis, imfective endocarditis,
               hypervicosity, myxoma
 Electrolytes        Hyponatraemia, hypocalaemia
 Urea              Renal impairment
 Plasma glucose         Diabetes, hypoglycaemia
 Plasma cholesterol       High cholesterol
 Urine analysis      Diabetes, renal disease, vasculitis
 Electrocardiogram  Left ventricular hypertrophy, arrhythmia,
           conduction, block, myocardial infarction
          Best response in eye opening   1-4 pts

          Spontaneous           4
          To speech            3
          To pain             2
Glasgow Coma
          No response           1
Scale (GCS)    Best motor response       1-6 pts
          Obey commands          6
Scores range
          Localizes            5
from 3 to 15 pts
          Withdraws in response to pain  4

          Flexor response to pain     3
          Extensor response to pain    2
          No movement           1
          Best verbal response    1-5 pts
          Normal conversation       5
          Confused             4
          Inappropriate words       3
          Incomprehensible sounds     2
          No speech            1
      ่
การรักษาเพือป้ องกัน Thromboembolic
          Stroke
• Anticoagulants : Wafarin
• Platelet antiaggregant: Aspirin
       Aspirin and dipyridamole
       Clopidogrel, ticlopidine
• Surgical Interventions:
       Carotid endarterrectomy
       Other reconstructive operation
       Endovascular procedures
การสื บค้ นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน
 การสื บค้ น                 ปัจจัยเสี่ ยงหรือภาวะที่อาจพบ
 Brain imaging (CT, MRI)* Subdura haematoma,
  Meningioma
               ่ ้
     (ส่ วนมากจะทาเพื่อดูวามีกอนเนื้อ ก้อนเลือด หรื อสมองบวมมากจนมี mass effect)
 CSF analysis              Encephalitis, meningitis
 Carotid ultrasound*         Severe stenosis of the symptomatic
                   carotid artery                                            ้
              * ทาในสถานบริ การทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิหรื อตติยภูมิที่มีขอบ่งชี้
                ้
    ผลข้ างเคียงที่อาจเกิดขึนเมื่อใช้ ยาต้ านเกร็ดเลือด
Aspirin : 30-1300 mg/d:
• กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, เลือดออกในกระเพาะอาหาร, เลือดออกในอวัยวะอื่นๆ
• แพ้ยา
Dipyribamole : 400 mg/d
• ปวดศีรษะ
Ticlopidine : 500 mg/d*
   ่ ิ
• ผืนที่ผวหนัง [skin eruptions] ,แพ้ยา [allergic reactions]
• ปวดท้อง [epigastric distress], ท้องเสี ย [diarrhea]
• เม็ดเลือดขาวต่า [agranulocytosis], Thrombotic thrombocytopenia
   purpura
Clopidogrel* : 75 mg/d                              ้
                          *เมื่อใช้ยา ticlopidine ผูป่วยควรตรวจ
  ่ ิ
• ผืนที่ผวหนัง [skin eruptions] , แพ้ยา       Complete blood count [CBC] ทุก
                          เดือน เดือนละครั้งใน 3 เดือนแรกเนื่องจากยานี้อาจทาให้
• ปวดท้อง, ท้องเสี ย                เกิด bone marrow suppression ได้ร้อย
                                  ละ 1 ในผูป่วยที่กินยา
                                      ้
• Thrombotic thrombocytopenia purpura
    DESIRED LEVELS OF ANTICOAGULATION : ORAL
           ANTICOAGULANTS
Indication                    INR
Recent myocardial infarction            2-3
Rheumatic mitral stenosis            2-3.5
Prosthetic mitral valae (mechanical)      2.5-3.5
Prosthetic mitral valae (biologic)         2-3
Dilated cardiomypathy               2-3
Atrial fibrillation                2-3
Abbreviation: INR, international normalized ratio.
   Multidisciplinary care of acute
   ischemic stroke- first 24 hrs
• Activity: bed rest, ambulate with assistance, normal activity
• Nursing care: vital signs, neurological assessment, check
 oxygen level/give oxygen supplemental, cardiac monitoring,
 compression stocking for bedridden pateints, bladder care
• Hydration/nutrition: iv fluids, swallowing assessment, diet
 as tolerated, NG feeding, assess for future enteral feeding
• Medications: symptomatic, concomitant diseases, stroke
• Consultation: physical therapy, speech therapy,
 occupational therapy, social services
• Diagnostic tests: to ascertain the cause of stroke, to
 prevent recurrent
• Information delivery: stroke, its complication, its treatment,
 plans for the future
 Secondary stroke prevention
• Modify: smoking, alcohol consumption,
 diet
• Control of DM, bp, cholesterol, lipid
 profiles, homocysteine
• Behavior: exercise
• Carotid stenosis
• Sources of cardiac embolism
  อาการแทรกซ้ อนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อาการแทรกซ้ อน                 ้
                   แนวทางการปองกัน
• ชัก      • มักเกิดหลัง cortical stroke ถ้าอาการชักเกิดภายใน 24
                              ้
          ชัวโมงของ stroke และไม่เกิดซ้ าอีก ไม่ตองให้ยากันชักถ้า
           ่
          อาการชักเกิดหลัง 24 ชัวโมงหลัง stroke ควรให้ยากันชัก
                     ่
• ปอดอักเสบ   • ประเมินการกลืนอย่างสม่าเสมอ ถ้าคิดว่าอาจสาลักอาหารเมื่อกลืน
          อาจพิจารณาให้อาการทางสาย nasogastric tube
          กายภาพบาบัดปอด
• ไข้      • พยายามหาแหล่งการติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ติด
                               ่ ั
          เชื้อจาก intravenous line ติดเชื้อที่เยือบุหวใจ
          [inrective endocarditis] พิจารณาว่ามีภาวะ
          deep vein thrombosis pulmonary
          embolism หรื อ drug allergy ด้วยหรื อไม่
    อาการแทรกซ้ อนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  อาการแทรกซ้ อน                 ้
                     แนวทางการปองกัน
• ปัสสาวะไม่ออก /  • ส่ งตรวจ post-void bladder ultrasound ถ้าพบ
           ปัสสาวะตกค้าง > 100 ml พิจารณา empty กระเพราะ
 ปัสสาวะราด     ปัสสาวะ โดยสวน ปัสสาวะทิ้ง และทาซ้ าทุก 6-8 ชัวโมง ถ้าจาเป็ น
                                    ่
           พยายามหลีก เลี่ยงการใช้ urinary cateter ค้าง พยายาม
           ให้ absorbent pads หรื อ pants หรื อ
• ท้องผูก       commode ข้างเตียง หรื penile sheath
• Dehydration            ้
          • ตรวจเช็คว่าผูป่วยถ่ายอุจจาระหรื อไม่ รับประทางน้ าและอาหารที่มี
           กากให้เพียงพอ
• แผลกดทับ     • ดื่มน้ าหรื อให้น้ าเพียงพอ
          • พลิกตัวทุก 2ชัวโมง ใช้ padded/foam mattress
                    ่
     อาการแทรกซ้ อนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 อาการแทรกซ้ อน                   ้
                      แนวทางการปองกัน
venous          ้
        • พบได้ในผูป่วยนอนนาน ไม่ขยับ ใช้ compression stocking
thromboembolism• ในผูป่วยกลุ่มเสี่ ยงป้ องกันด้วย heparin 5000 u 2 ครั้งต่อวัน
           ้
• spasticity & • กายภาพบาบัดเบื้องต้น ออกกาลังกายเมื่อกลับบ้านแล้ว อาจใช้ยาต้านเกร็ ง เน
  contractures baclofen diazepam หรื อ botulinum toxin (ถ้าเป็ น focal
         spasticity)
• ความเจ็บปวด • หาสาเหตุของการเจ็บปวด ใช้ amitryptyline หรื อ gabapentin
  [pain]   ใน central post-stroke pain
• ปวดไหล่   • ผูป่วยกลุ่มเสี่ ยงคือผูที่มีกล้ามเนื้อ low tone และอ่อนแรง neglect
          ้          ้
[painful     proprioceptive loss หรื อ visual field defect พยายามอย่าง
  shoulder]   ดึงแขนผูป่วย เพราะจะเกิดข้อไหล่หลุดได้ง่าย ใช้กายภาพบาบัด [positioning
              ้
         mobilization หรื อ exercises) ใช้กายอุปกรณ์ช่วย เช่น
        sling cuft รักษาด้วยยาลดปวด หรื อกายภาพบาบัด [ultrasound
          acupuncture biofeedback]
   อาการแทรกซ้ อนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
อาการแทรกซ้ อน                 ้
                   แนวทางการปองกัน
• หกล้ม     • ผูป่วย stroke มักเป็ นกลุ่มเสี่ ยงต่อการหกล้ม สิ่ งแวดล้อม เช่น
           ้
                             ้
          พื้นไม่เรี ยบอาจจะเป็ นตัวเกื้อหนุนให้ลม
และกระดูกหัก
• Low mood •     ้                ้
          ผูป่วยที่มีประวัติซึมเศร้ามาก่อน ผูป่วยที่เป็ นอัมพาตแล้วมีปัญหา
& anxiety     การพูด การใช้ภาษามี social isolation มีภาวะพึ่งพามักมี
          อาการซึมเศร้า วิตกกังวล เกิดขึ้นได้สูง ควรอธิบายเรื่ องการดาเนิน
                         ู้
          โรค และพยากรณ์โรคให้ผป่วยเข้าใจ psycholtherapy
          antidepressants ที่อาจใช้ได้คือ amitryptyline
          20 mg หรื อ nortryptyline 15 mg ก่อนนอน
          หรื อยากลุ่ม serotonin reuptake ingibitors
         • มีอาการหลงลืม ก้าวร้าว หุนหันพลันแล่น เฉยเมย คิดตันสิ นใจ
• สมองเสื่ อม   ไม่ได้ แพทย์ควรประเมินซ้ าถึงสาเหตุ ระยะการดาเนินโรค ปัจจัย
          เสี่ ยง วางเป้ าในการรักษาที่เหมาะสม
กรอบการแสดงออกของโรคหลอดเลือดสมอง


         อัมพาต
 เนื้อสมองตายแต่ไม่มีอาการ

 ขาดเลือดไปเลี้ยงสมองที่สมองส่ วนขาว
      เนื้อสมองฝ่ อลง
v
•  This image shows a blood
  vessel affected with
  cerebrovascular amyloid
  angiopathy (CAA) in a
  mouse model of amyloid
  deposits found in
  Alzheimer’s disease.
  Longitudinal imaging of
  individual segments of
  CAA-laden blood vessels
  allows detection of
  clearance of CAA after
  treatment with anti-Aβ
  antibody (Prada et al., J.
  Neurosci., 2007). Fluorescent
  angiograms with Texas red
  dextran were performed to
  identify fiduciary markers
  (blue pseudocolor).
  Vascular and parenchymal
  Aβ deposits are identified
  by fluorescence from
  systemically administered
  methoxy-XO4 (red
  pseudocolor). The image
  was obtained with
  multiphoton microscopy by
  Claudia Prada.
   Interactions between
      VaD and AD


            VaD+AD

Pure VaD    VaD   “mixed”
                       Pure AD
           infarcts, white matter
            lesions (WMLs)
    post-stroke  vascular risk factors
    dementia             Source: G Roman San Antonio TX
     ่
ความคาบเกียวของโรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือด
    สมองที่ทาให้ เกิดภาวะสมองเสื่ อม
  AD      AD+CVD                 VaD
          Images reproduced with kind permission from Dr S Salloway
           กิจวัตร  ความถดถอยมี
ความจา
          ประจาวัน  ผลกระทบ
                ต่อหน้าที่การงาน
     พฤติกรรม
                สังคม
     อาการจิตประสาท      ภาวะสมองเสื่ อม
การรักษาและการดูแล
                          ้
                แนวทางการดูแลรักษาผูป่วยสมองเสื่อม
                           Management of
                            dementia

        Cognition          Behavioral &                        Activity of
                    neuropsychological                        Daily
                       symptom                          Living
   Non-        Pharmacologic   Non-   Pharmacologic               ADL   Caregi Enviro       Legal
 pharmacologic             pharmacologic                          ver  nment       issue
                al              al                 (บทที่
    al                   al                             (บทที่ (บทที่      (บทที่
  management       management   management  management                3.2)   3.3)  3.4)       3.5)
              (บทที่ 4.1 &  (บทที่ 4.2)  (บทที่ 4.3)
Cognition – oriented  Cholinesterase inhibitors Behavior modification    Agitation    การแต่งตัว บทบาทหน้าที่ ความปลอดภัย ญาติ
                 4.2)                             การรับประทาน แล วยเหลือ บรรยากาศในห้อง แพทย์
                                                       การช่
                                                       ดู
Emotion – oriented   Co-existing disease   Environmental modification Psychosis     การอาบน้ า            ่
                                                            การย้ายทีอยู่
                                                การขับถ่าย
Stimulation – oriented Risk factor                       Hallucinatio
                         Family / caregiover intervention           ้
                                                การใช้หองน้ า
Behavior – oriented                               n       การเคลื่อนย้าย
                         Supportive psychotherapy
                                        Insomnia    กิจวัตรประจาวัน
Caregivers - oriented              Social skill training             การส่งเสริมสุขภาพ
                                        Depression
  ผลกระทบของภาวะสมองเสื่ อมต่ อผู้ป่วย ผู้ดูแล
         และสั งคม
 ผลกระทบต่ อผู้ป่วย       ผลกระทบต่ อครอบครัวและสั งคม
 ความจา ความคิด                ่
                      เพิมภาระต่ อญาติ
             การสามารถ
              ช่ วยเหลือ
หน้ าที่ การทางาน     ตนเองของผู้
                      Nursing home
                       placement


              ป่ ายเลวลง
พฤติกรรม อาการจิตประสาท           ผลต่ อเศรษฐศาสตร์
                          เภสั ช
    สุขภาวะผู้สูงอายุ
สุ ขภาพ : สุ ขภาวะทีสมบูรณ์ หรือสภาพทีเ่ ป็ นสุ ข
          ่
             ั
     อย่ างสมบูรณ์ ท้ง 4 มิติ

          สุ ขภาวะทาง
          จิตวิญญาณ
         สภาวะทางสั งคม
         สุ ขภาวะทางจิต
         สุ ขภาวะทางกาย

								
To top