FIL--Green-healthy eating for moms

Document Sample
FIL--Green-healthy eating for moms Powered By Docstoc
					Gabay Tungo Sa Masustansyang Pagkain Ng         Ang Mga Nagpapasusong Ina Ay
Mga Ina                         Nangangailangan Din Ng Ehersisyo!                    COOPERATIVE EXTENSION
                                                                    Bringing the University to You
• Ang produsyon o pagkakaroon ng gatas ay        Ang malusog na pangangakatawan ay higit pa
  nangangailangan ng lakas. Kailangan mong       sa pagkain ng tamang pagkain at pagkakaroon
  kumain ng sapat upang magkaroon ng lakas       ng sapat na pahinga. Mahalaga rin ang
                             ehersisyo. Marami kang pagpipiliang mga                                    Fact Sheet-04-25
  na gagamitin para sa produsyon ng gatas.
  Kailangan mo rin ng lakas upang magawa ang      gawain/aktibidades subalit ang pinipili ng

•
  Iba pang mga bagay!
  Kumain ng iba’t ibang pagkain ayon sa
                             karamihan sa mga ina ay ang paglalakad o
                             pamamasyal sa hapon sa
                                                               PAGPAPASUSO
  Piramide ng Gabay sa Pagkain. Siguraduhing      “mall” o parke. Gusto rin ng
  mamili sa lahat ng uri ng prutas, gulay, at butil,  anak mo ang pagpasyal.
  lalo na ng buong butil (whole grains).                                         Masustansyang
•  Bawat araw, pumili ng minimum na bilang ng      Ang pagpapasuso, pagpili ng
  bahagi (“servings”) ayon sa Piramide ng
                             tamang pagkain, at banayad                      Pagkain At
                             na ehersisyo ay makatutulong
  Gabay ng Pagkain.
•  Ang laki (“portion”) na pinili mong kainin ay
                             na ibalk ang iyong dating
                             timbang.
                                                                Ehersisyo
  nararapat na tugma sa bahagi (“serving size”)
  upang maabot ang bilang ng bahagi                                               Para Sa Mga
                             Tumawag sa Breastfeeding Support Hotline ng
  (“servings”) na iyong k ailangan.
•  Kumain ng masustansyang pagkain at idagdag
                             University of Nevada Cooperative Extension
                             (702)257-5583.
                                                                    Ina
                                                                (Healthy Eating and Exercise for Moms)
  lamang ang taba, mantika, at asukal para
  magkalasa ang pagkain. Bawasan ang mga        Ang Natatanging Handog ng Ina ay itinataguyod ng
  pagkaing maraming taba.               Food Stamp Program Nakatutulong ang Food Stamps
•  Hindi kailangan ng espesyal na diyeta. Ang      sa mga nangangailangan at ito ay nagsisilbing unang                Nina
                             panlaban sa pagkagutom. Binibigyan nito ang mga              May Tang, R.D., C.L.C.
  katawan ng nagpapasusong ina ay
                             pamilyang may maliliit na kita ng pagkakataong            Madeleine Sigman-Grant, Ph.D., R.D.
  makagagawa ng gatas.
                             makabili ng masustansiyang pagkain. Ang mga
•  Ipagpatuloy ang pag-inom ng bitamina o ng      pagkaing ito ay mabibili sa mga piling tindahan. Para
  iron ayon sa payo ng iyong doktor.          sa impormasyon tungkol sa Food Stamp Program sa
•  Uminom ng 6 hanggang 8 tasang gatas, tubig,     Nevada, tumawag sa 1-800-992-0900 ext. 0500.
  o katas ng prutas araw -araw.
•  Ang sanggol ay maaaring               Alinsunod sa batas ng Estados Unidos at ng polisiya ng
                             Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos, ang institusyong
  hindi mapakali at laging               ito ay pinagbabawalang magdiskrimina batay sa lahi, kulay,
                             pinanggalingang bansa, kasarian, gulang, relihiyon, paniniwalang
  gising dahil sa pag-inom               pulitikal o kapansanan. Sa pagsasampa ng kaso o paghahabla,
  mo ng “caffeine”.                  sumulat sa USDA, Director of Civil Rights, Room 326-W, Whitten
                             Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250 o
  Humingi ng aming                   tumawag sa (202)720-5964 (Tinig at TDD). Ang USDA ay nagbibigay
  babasahin tungkol sa                 ng pantay na pagkakataon sa empleo.
  “Ano ang ‘caffeine’?”
                                   ? ? ? Joyce Woodson, M.S., ? ? ? ? ? ?
                                       An EEO/AA institution
                                                                  Mga Kadalasang Tanong
                                ILANG BAHAGI (Servings) ANG
Ano Ang Isang Bahagi (“Serving”)?                  KAILANGAN MO?                         T.  Maari ba akong uminom ng beer habang ako
                                                                    ay nagpapasuso?
                                                                  S.  Ang alkohol ay makikita sa gatas ng ina 30-60
Grupo ng Tinapay, Kanin, Cereal, at Pasta                             SIMBOLO                minuto matapos itong inumin. Kung uminom ka
  • 1 pirasong tinapay                  Taba, Langis at
                             matatamis                                   ng alkohol sa loob ng ganitong sandali, ang
                                              Taba (natural at dagdag)
  • 1 tasang cereal                   KATAMTAMAN
                             LANG
                                              Dagdag na Asukal               alcohol ay masuso rin ng sanggol.
  • ½ tasang cereal, kanin o pasta                          Ang mga simbolong ito ay nagpapakita    T.  Kailangan ko bang uminom ng gatas para ako
                                            ng taba at dagdag na asukal sa
                                            pagkain.                     ay magkaroon ng gatas sa dibdib?
Grupo ng Gulay                                                           S.  Hindi naman. Ang gatas ay mayaman sa
  • 1 tasang sariwang dahon ng gulay         Grupo ng
                                                                    kalsyum (calcium). Gayunpaman, ang
                                                 Grupo ng karne,
  • ½ tasang lutong gulay              gatas, yogurt
                           at kesa
                                                 manok, isda,              kalsyum ay hindi lamang nakikita sa gatas.
                                                 munggo, itlog,
  • ¾ tasang katas ng gulay                                   at mani                Ang mga pagkain tulad ng yogurt, orange,
                           2-3 bahagi                 2-3 Bahagi               brokoli, bok choy , at munggo ay mabuti ring
Grupo ng Prutas                                                             pinagkukunan ng kalsyum.
  • 1 piraso ng mansanas, saging, o orange                                            T.  Maaari ba akong kumain ng bawang at
                                                                    sibuyas? Magugustuhan ba ng sanggol ang
   na may katamtamang laki                                         Grupo           aking gatas?
  • ½ tasang hiwa-hiwa o de-latang prutas    Grup ng                           ng
                         gulay                            Prutas        S.  Ang lasa ng pagkain ay tunay na napupunta
  • ¾ tasang ng katas ng prutas (“juice”)    3-5 bahagi                         2-4
                                                       bahagi           sa gatas. Ganoon man, hindi mo kailangang
                                                                    umiwas sa anumang pagkain. Sa katunayan,
Grupo ng Gatas, Yogurt, at Keso                                            Grupo ng
                                                                    matututo rin ang sanggol na tanggapin ang
  • 1 tasang gatas o yogurt                                             tinapay,
                                                           kanin,      ganitong mga lasa ng pagkain sa kalaunan.
  • 1 ½ onsang keso (cheddar)                                            cereal, at
                                                           pasta       Kung mapansin mong ang iyong sanggol ay
  • 2 onsang keso (American)                                                      may kabag o pantal, kausapin ang iyong
                                                           6-11
                                                           bahagi      tagapagpayo sa pagpapasuso o duktor. Ito
Grupo ng Karne, Manok, Isda, Munggo, Itlog, at                                             ay maaaring sanhi ng iyong nakain, ng sabong
Mani                                                                  panlaba, ng gamot na iyong ininom, o iba
  • 2-3 onsa ng lutong karne na walang taba,           Piramide ng Gabay sa Pagkain                     pang bagay.
   manok o isda                                                         T.  Hindi ko pa naihihinto ang pagsisigarilyo.
  • ½ tasang lutong munggo o ½ tasang      Ang mga inang nagpapasuso ay nangangailangan                      Maaari ba akong magpasuso?
   tokwa na katumbas ng 1 onsa ng karne    ng 3-4 na bahagi (servings) mula sa Grupo ng Gatas,                S.  Maaari ka pa ring magpasuso kahit na
   na walang taba               Yogurt, at Keso upang matugunan ang                          naninigarilyo ka pa. Siguraduhin lamang na
  • 2 ½ onsa ng burger na gawa sa tokwa o 1   pangangailangan sa kalsyum (calcuim).                         magpasuso MATAPOS makapanigarilyo.
   itlog na katumbas ng 1 onsa ng karne na   Kailangang pumili ng minimum na bilang ng bahagi                    Hugasan ang iyong mga kamay bago
                         (servings) sa ibang grupo.                               magpasuso ng bata. Huwag manigarilyo ng
   walang taba
                                                                    malapit sa bata. Lumabas ng bahay. Ang
  • 2 kutsara ng “peanut butter” o 1/3 tasang
                                                                    usok mula sa paninigarilyo ay maaari maging
   mani na katumbas ng 1 onsa ng karne na
                         Source: US Department of Agriculture/US Department of                 sanhi ng hika (asthma) sa bata. Maaari mong
   walang taba                 Health and Human Services                               gustuhing magbawas sa paninigarilyo kung
                                                                    ang sanggol ay hindi mapakali. Hindi gusto ng
                                                                    bata ang amoy ng tabako o sigarilyo.