La Salle Greenhills Mataas na Paaralan Balangkas ng Kurso

Document Sample
La Salle Greenhills Mataas na Paaralan Balangkas ng Kurso Powered By Docstoc
					                 La Salle Greenhills
                 Mataas na Paaralan
           Balangkas ng Kurso sa Filipino 4 (REGULAR)
              First Trimester SY 2009-2010
I.   Nilalaman
    A. Oryentasyon
        1. Pagpapakilala
        2. Paraan ng Pagmamarka
        3. Mga Patakaran at Hakbangin
        4. Mga Kahingian
        5.
    B. Sulating Pananaliksik
        1. Mga Layunin
        2. Mga Uri
        3. Materyal at Uri ng Sanggunian
        4. Mga Alituntunin

    C. Mga Kaugalian at Tradisyon
        1. Rito
        2. Ritwal
        3. Paniniwala
           a. Ipugaw
           b. Ilonggot
           c. Mangyan
           d. Manobo
           e. Igorot

    D. Panonood ng Isang Dokumentaryo sa Kalagayan ng mga Katutubo sa Kasalukuyan

    E. Mga Gawain sa Linggo ng Wika
        1. Paglilinaw sa Tema ng Pagdiriwang ng Linggo ng Wika
        2. Iba’t ibang mga Gawain at Patimpalak

    F. Pagsusuri sa Binasa Gamit ang Iba’t ibang Pagdulog
        1. Sayaw sa Kalipay – Maikling Kwentong Cebuano sa Pananaw Humanismo
        2. Miliminas: Taong 0069 – Sanaysay Hiligaynon sa Pananw Klasismo
        3. Pagislam: Ang Pagbibinyag ng mga Muslim – Sanaysay Muslim sa Pananaw
          Formalismo
        4. Panambitan – Tulang Bikolano sa Pananaw Imahismo
        5. Bakit Ako Aawit – Tulang Kapampangan sa Pananaw Romantisismo
        6. Walang Sugat – Dulang Tagalog sa Pananaw Sosyolohikal
        7. Walang Panginoon – Maikling Kwentong Tagalog sa Pananaw Eksistensyalismo
        8. Liham ni Inocencio Albia – Pagsulat ng Liham Pangangalakal

    G. Ang Nobelang El Filibusterismo
        1. Pahapyaw na Pagbabalik-aral sa buhay ni Dr. Jose Rizal
        2. Pagkakaugnay ng El Filibusterismo sa Noli Me Tangere
        3. Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo

    H. Pagtalakay ng mga Kabanata ng El Filibusterismo
        1. Kabanata 1-4
           a. Kubyerta
           b. Sa Ilalim ng Kubyerta
           c. Mga Alamat
           d. Si Kabesang Tales

II.  METODO NG EBALWASYON

A. Batayan sa Pagmamarka
    1. Class Standing – 70% ( 2/3 )
        - Mahabang Pagsusulit             =  30%
        - Gawaing Pang-upuan at Takdang Aralin     =  10%
        - Proyekto                   =  20%
        - Pagtatalakayan                =  20%
        - Pagsusulit                  =  20%
    2. Term Exams – 30% ( 1/3 )
  B.  Mahaba at Maikling Pagsusulit
  C.  Diad
  D.  Pangkatang Pagsasadula
  E.  Pagsusuring Pasulat
  F.  Video Presentation ng mga Kapistahang Pangrelihiyon
  G.  Paggamit ng Rubric
  H.  Pagsulat ng Sariling Akda Gamit ang Iba’t ibang Pagdulog
  I.  Paggawa ng Graphic Organizer
  J.  Pagguhit at Pag-uugnay ng Bapor Tabo sa Kasalukuyan
  K.  Pagsasatao

III. MGA PATAKARAN AT HAKBANGIN:

  1. Maikli at mahabang pagsusulit lamang ang bibigyan ng make-up
  2. Ang sumusunod na sitwasyon lamang ang bibigyan ng make-up:
    a. pinauwi ang mag-aaral dahil may sakit
    b. lumahok o dumalo sa mga gawaing pampaaralan o itinaguyod ng paaralan na may
    paunang pagpapaalam sa kinauukulan o sa guro
    c. liban sa paaralan ng buong araw
  3. Ang make-up ay kinakailangang makuha ng mag-aaral sa loob ng isang linggo sa muli niyang
    pagbabalik sa paaralan.
  4. Kung lumiban ang mga mag-aaral sa klase at may ipapasang takdang-aralin sa araw na muli
    niyang pagpasok, bibigyan siya ng palugit para makapagpasa sa susunod na pagkikita.
  5. Nararapat dalhin ng mga mag-aaral ang kinakailangang aklat sa Filipino sa bawat araw ng
    pagkikita.
  6. Lahat ng proyekto at kahingian ay kailangang maipasa bago o sa itinakdang oras ng pagkikita
    sa Filipino. Walang palugit sa hindi makakapagpasa sa itinakdang panahon.
  7. Ang lahat ng mga mag-aaral sa bawat taon ay inaasahang manonood ng mga dula o iba pang
    pangkulturang pagtatanghal na itataguyod ng Kagawaran. Ito ay katumbas ng isang proyekto
    sa klase.
  8. May nakatakdang Consultation Period na gagawin sa bawat term. Inaasahan ang pagdalo ng
    mga mag-aaral.
  9. May proyekto ang mga mag-aaral sa Filipino na nangangailangan ng praktis o pagsasanay
    pagkatapos ng klase sa loob ng paaralan. Makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng liham sa mga
    magulang ang Kagawaran. May mga gurong susubaybay sa mga mag-aaral tuwinang may
    ganitong gawain.

IV. Mga Kahingian:

  A. Batayang Aklat:
     1. Ang Bagong Filipino IV (Genaro R. Gojo Cruz at Myrna De Leon-Gasingan
     2. El Filibusterismo (Virgilio Almario)

  B. Kwaderno

  C. Mga Proyekto:
     1. Pagkalap ng clippings tungkol sa mga balita sa Iba’t ibang Etniko
     2. Pangkatang Pagtatanghal sa Kaugalian at Tradisyon ng mga Katutubo
     3. Scrap books ng mga Katutubong Tradisyon at Kaugalian
     4. Pagdedekorasyon ng silid (pang-etniko)
     5. Pangkatang Paggawa ng Collage
     6. Pagdiriwang ng Pistang Pilipino


Inihanda nina:
Gng. Mary Arr Malirong
G. Antonio N. Lobo