DoiDiaChi_IP_CuaMaySuDung_VB by hoanglap45

VIEWS: 37 PAGES: 2

									Đổi địa chỉ IP của máy Local sử dụng VB.NET và C#
Tất cả các thông tin setting thông số mạng đều được lưu trong Registry và để thay đổi không có gì dễ hơn là chúng ta thay đổi các thông tin trong Registry. Bước 1: Mở HKEY_LOCAL_MACHINE và mở khoá SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards\1. 1là card mạng đầu tiên. Nếu bạn nhiều card trên máy chúng sẽ hiển thị bằng các con số. Trong khoá này có giá trị gọi làmà chúng ta cần lưu ở bước tiếp theo. Bây giờ bạn đóng khoá này lại. Bước 2: Mở lại HKEY_LOCAL_MACHINE và mở khoá SYSTEM\CurrentControlSet\Services\#SERVICE-NAME#\Parameters\Tcpip. Và chắc bạn mở khoá này với quyền Write. Bước 3: Bây giờ các bạn có thể thay đổi địa chỉ IP, DefaultGateway...các giá trị đều lưu dưới giá trị nhị phân vì vậy bạn phải chuyển thành nhị phân trước khi lưu vào Registry. (Dùng hàm GetBytes) Now you can change the IP address for the IPAddress, DefaultGateway keys etc. The value type of these keys is binary so you must make sure that you do not write a string to the registry or it will change its value type. Instead, use the GetBytes() method of the Encoding class to write the bytes. Imports System Imports System.Text Imports Microsoft.Win32 Module ChangeIP Sub Main() Dim regKey As RegistryKey Dim strServiceName As String regKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentV ersion\NetworkCards\1) strServiceName = regKey.GetValue(ServiceName) regKey.Close() regKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ & strServiceName & \Parameters\Tcpip, True) regKey.SetValue(IPAddress, Encoding.ASCII.GetBytes(10.1.1.1\0\0)) regKey.Close() End Sub End Module Sau đây là những lưu ý khi thực hiện kỹ thuật này: 1. Bạn phải có quyền đọc và viết vào Registry. Nếu trong trường hợp bạn cần xác nhận quyền để thực thi thì sử dụng lớp RegistryPermission. 2. Nếu bạn không sử dụng Windows NT/2000 thì đổi 'Windows NT' thành 'Windows' trong bước 1 3. Nếu bạn đang dùng DHCPthì bạn lưu ý rằng IPAddress sẽ là 0.0.0.0 và bạn sẽ cần

thay đổi giá trị của EnableDHCP thành 0 4. Khi bạn xác định một địa chỉ IP để ghi vào Registry, nhớ thêm 2 giá trị null vào cuối của chúng 5. Cần boot lại máy trước khi có tác dụng.


								
To top