Best Management Practices - DOC by norlidamd1

VIEWS: 319 PAGES: 17

									                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN
   Amalan Pengurusan Terbaik (BMP’s) Dalam Pengurusan Air Ribut Di
Kawasan Bandar Dapat Mengurangkan Banjir Dan Pencemaran. Bincangkan
1. Pendahuluan


  Negara Malaysia terletak di kawasan Khatulistiwa dan menerima purata hujan
  tahunan sebanyak 2500 mm hingga 4000 mm. Malaysia mengalami dan
  menerima hujan lebat dan berpanjangan semasa Monsun Timur-Laut untuk di
  kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia pada bulan November hingga
  Januari dan Monsun Barat-daya (April hingga Mei untuk Semenanjung
  Malaysia, Mei hingga Julai untuk Sabah dan Sarawak). Suhu diantara 21oC
  hingga 32oC dengan kelembapam purata 80%. Kelembapan yang tinggi
  menyebabkan penduduk di negara ini menjadi kurang selesa dengan adanya
  banjir tahunan dan banjir kilat. Kejadian banjir yang berlaku dari tahap
  kadangkala telah menjadi lebih kerap dengan masalah longkang tersumbat di
  kawasan bandaran dan keadaan sungai yang menjadi lebih cetek akibat
  enapan kelodak di dalam sungai ditambahkan lagi dengan kurangnya
  kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga dan mempunyai kualiti
  air sungai yang bersih untuk segala urusan kehidupan harian. Pembuangan
  sampah sarap dan ketidakakuran sesetengah pihak terhadap larangan
  membuang sampah dan pembuangan sisa kimia ke longkang dan parit telah
  memburukkan lagi kualiti air sungai negara ini.


2. Latarbelakang


  Negara Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam
  setengah abad ini. Pembukan tapak pertanian dan perladangan semenjak
  pemerintahan     Perdana    Menteri   Tun  Abdul  Razak  hinggalah  kepada
  pembangunan serta pembersihan tapak pembangunan yang begitu pesat telah
  berlaku terutama semasa pemerintahan Tun Dr Mahathir Bin Mohamed. UntukNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           1
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi Negara, projek peswastaan telah
  dilaksanakan dimana pertumbuhan ekonomi berlaku begitu pesat yang
  dilaksanakan     oleh   kedua-dua     pihak  kerajaan  dan  syarikat  swasta.
  Pembangunan yang pesat untuk kerja pembersihan tapak-tapak pembangunan
  untuk kawasan perbandaran telah menjadi punca utama yang tidak terkawal
  dan telah menyebabkan kuantiti air larian terutama luah puncak bertambah
  sehingga dua kali ganda dan enapan kelodak mencetekkan kedalaman sungai.
  Pembangunan bandaran yang tidak terkawal tanpa kaedah pengurusan terbaik
  telah menyebabkan pencemaran terhadap kualiti air ribut yang mengalir ke
  sungai-sungai tercemar dan menjadi air yang tidak bersih hingga ketahap IV
  (Laporan Tahunan DOE, 2005, 2006, 2007).


  Masalah-masalah di atas iaitu kuantiti air larian yang bertambah dua kali ganda
  dan kualiti air larian yang rendah atau tidak bersih hingga mencapai tahap IV
  menjurus kepada persoalan-persoalan ‘ Amalan Pengurusan Terbaik (BMP’s)
  Dalam Pengurusan Air Ribut Di Kawasan Bandar Dapat Mengurangkan Banjir
  Dan Pencemaran’ yang perlu dibincangkan.


  Kertas ini membincangkan pengurusan air ribut dari sistem konvesional kepada
  rekabentuk integrasi dan kelpalbagaian amalan-amalan pengurusan terbaik
  (Best Managemenr Practices, BMP’s) di kawasan Bandar dalam dan luar
  negara bagi menebat banjir dan mengurangkan pencemaran sungai.


3. Mengapa Kita Perlu Amalan-Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Air Ribut


  Apakah yang dimaksudkan ‘Amalan Pengurusan Terbaik (BMP’s) Dalam
  Pengurusan Air Ribut Di Kawasan Bandar Dapat Mengurangkan Banjir Dan
  Pencemaran. Bincangkan’ ? Dua perenggan di bawah menerangkan maksud
  setiap perkataan di dalam tajuk perbincangan di atas. Seperti di perenggan 1
  dan 2 di bawah, perenggan-perenggan seterusnya juga akan menghuraikan
  bagi maksud persoalan ini.
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                            2
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  Amalan    pengurusan terbaik (Best Management Practices, BMP’s) adalah
  sesuatu perbuatan atau tingkahlaku dimana yang dimaksudkan di sini adalah
  kerja-kerja yang selalu dilakukan oleh sesuatu pihak untuk menguruskan
  sesuatu keadaan, kerja pembangunan dan pentadbiran dalam kerja-kerja
  penyelenggaraan dan pengoperasian yang terbaik atau yang memberikan hasil
  yang bagus dengan kaedah yang serupa. Melalui amalan serupa yang
  digunakan maka akan wujud satu persamaan dalam kaedah pengurusan
  tersebut dimana tatacara pengurusannya akan menjadi lebih efesien.


  Pengurusan air ribut di bandar adalah kerja-kerja mentadbir air larian yang
  mengalir atas tanah (yang tidak menyerap ke dalam tanah) ke longkang, parit-
  parit dan alur-alur semulajadi hinggalah semuanya bercantum mengalir terus
  ke kawasan lebih rendah dan akhirnya ke sungai dan laut. Air ribut           juga
  dikenali sebagai air larian biasanya mengalir di kawasan-kawasan bandar iaitu
  kawasan yang banyak tidak telap air seperti di kawasan industrii, perumahan
  dan perdagangan. Bandar merupakan kawasan yang telah dibangunkan
  melebihi 40% daripada jumlah kawasan tadahannya. Air ribut juga mengalir di
  kawasan yang telah dibangunkan seperti di kawasan perladangan dan
  pertanian dimana pembukaan kawasan tadahan berlaku untuk tujuan
  pembangunan, Air ribut berpunca daripada hujan yang turun dan mengalir di
  atas kawasan-kawasan yang dimaksudkan tadi untuk menjadi air larian.
  Sebanyak 57% air larian terbentuk daripada hujan yang turun, 36% menjadi
  evotranspirasi dan 7% selebihnya menyerap menjadi air bawah tanah. Dengan
  peratusan tertinggi iaitu 57%, air larian boleh menyebabkan masalah banjir
  serta pencemaran kualiti air kepada sistem sungai di negara ini. Ini kerana air
  dalam sungai membawa sampah sarap dan kelodak yang tidak dikawal dari
  sumber terkawal dan tidak terkawal. Secara tidak langsung dan mengikut
  kaedah sains, sedimen dan kelodak akan membawa bahan kimia yang terlekat
  padanya    dan   seterusnya    masuk    ke  sungai.  Dengan  amalan-amalan
  pengurusan air ribut yang akan dibincangkan dalam kertas ini kaedah amalan
  pengurusan terbaik (BMP’s) boleh mengurangkan banjir dan pencemaran di
  sungai seperti kelodak, bahan kimia dan sampah sarap.
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           3
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  Kesan utama akibat proses perbandaran adalah kepada kuantiti air larian dan
  kualiti air larian. Kesan-kesan yang dimaksudkan ialah perubahan keadaan
  semualajadi kawasan tadahan di sesuatu kawasan yang diganggu seperti
  lorong aliran semulajadi air larian dan effesiensi penyerapan air hujan antara
  kawasan atas kanopi atau pokok dan seterusnya hingga sampai ke tanah.
  Olehkerana sebahagian daripada kitaran hidrologi atau proses semulajadi
  untuk air larian sampai ke tanah telah diganggu, maka terjadi peningkatan
  kuantiti air larian dan perubahan kualiti air larian. Proses penyerapan dan
  penerobosan tidak dapat berlaku lagi secara semulajdi. Inilah yang
  menyebabkan kitaran hidrologinya terganggu.


  3.1   Kesan Pembangunan dan Perubahan serta Peningkatan Kuantiti Air
       Larian


       Scheuler     (1987)    menyatakan     bahawa  pembangunan   akan
       mengakibatkan      perubahan    kitaran  hidrologi.  Keadaan  sebelum
       pembangunan yang mempunyai banyak tumbuhan (kanopi) dapat
       menyerap hujan dan menghasilkan sedikit air larian. Manakala keadaan
       sebaliknya berlaku apabila selepas pembangunan (Apendik A, Rajah 1).
       Koefisi larian (Runoff Coefficient, C) juga akan meningkat dengan
       pertambahan kawasan tidak telap air (Apendik A, Rajah 2). Apabila
       kawasan dibangunkan maka terdapat pengurangan air sungai akibat
       kurangnya proses penerobosan (percolation) ke air bawah tanah
       (Apendik A, Rajah 3). Penerobosan adalah proses penyerapan air tanah
       yang perlahan di lapisan tanah kedua atas yang akan memberikan
       potensi pengembalian semula air bawah tanah yang juga akan
       digunakan oleh pokok-pokok. Scheuler (1987) juga menyatakan bahawa
       pembangunan tidak terkawal akan menurunankan keupayaan atau
       prestasi semulajadi di sungai (degradation of stream channel). Air ribut
       hujan mempunayi tenaga yang besar dan mampu mengubah geometri
       sungai. Selepas pembangunan, kedua-dua kekerapan (frequency) dan
       nilai (magnitude) luahan sungai meningkat mendadak. Akibatnya, sungai
       di bandar menjadi penuh dan separuh penuh untuk banjir yang berlakuNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           4
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


       dalam setahun berbanding dengan keadan sebelumnya. Rajah 4
       menerangkan      luahan    puncak  yang  kerap  dan  tinggi  setelah
       pembangunan tidak terkawal berlaku (Apendik A, Rajah 4).


       Keadaan yang serupa juga akan berlaku kepada dasar sungai dan
       tebing akan kelihatan (expose) dan mendorong kepada proses hakisan
       setiap masa untuk jangkamasa yang lama. Keadaan yang tidak setabil
       boleh menyebabkan sungai melebar dengan sendiri untuk memastikan
       ianya dapat menampung kapasiti air sebelum ini, pertambahan hakisan
       tebing    dan   sungai,    kepupusan  jeram-jeram  (pool/riffles)  dan
       pengurangan kualiti habitat dalam sungai.


       Keadaan selepas pembangunan menyebabkan banjir limpahan sungai
       berlaku di kawasan hulu sungai. Pembangunan meningkatkan kadar
       luahan puncak berlaku pada rekabentuk hujan 100 tahun. Akibatnya
       aras air untuk rekabentuk 100 tahun menjadi lebih tinggi dan kawasan
       dataran banjir menjadi lebih luas (Apendik A, Rajah 5).


  3.2    Kesan Pembangunan dan Perubahan Kualiti Air Larian


       Terdapat dua fasa dimana kualiti air sungai tercemar. Fasa pertama,
       semasa peringkat pembinaan dan peringkat kedua pembangunan.
       Kerja-kerja pembukan tanah menyebabkan peringkat pembinaan
       menghasilkan kelodak yang boleh masuk ke sungai. Kelodak yang
       masuk ke sungai akan mendap dan boleh mencetekkan kedalaman
       sungai dan mengurangkan kapasiti sungai untuk menampung jumlah
       isipadu air sebelum pembangunan . Hakisan fasa pertama akan
       berkurangan apabila kerja-kerja fasa pertama pembangunan selesai.
       Hakisan dan kelodak akan berulang semula fasa kedua pembangunan
       dimana kerja-kerja penanaman cerucuk, pengorekan tanah untuk
       sesuatu lokasi bangunan menghasilkan kelodak yang banyak. Kedua-
       dua fasa ini bertambah lebih teruk apabila hujan sebagai faktor utama
       menyebabkan air larian membawa hakisan kelodak ke tempat-tempatNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           5
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


       yang lebih rendah dan seterusnya masuk ke sungai. Kelodak juga
       membawa bahan kimia kawasan tapak pembangunan tersebut. Bahan
       kimia tersebut melekat pada kelodak dan seterusnya masuk ke tasik
       atau sungai.


       Bahan pencemar yang wujud dalam air ribut dari sumber terkawal dan
       tidak terkawal adalah seperti kebocoran atau limpahan daripada paip
       pembentung, pembuangan bahan kimia ke parit dan longkang kecil
       samada pembangunan pertanian atau industri, pembasuhan daripada
       bumbung bangunan, penurunan hujan daripada atmosfera yang
       membawa turun bahan kimia udara, pembuangan sampah sarap oleh
       manusia, pencemaran dari jalanraya yang membawa enapan seperti
       minyak kenderaan bermotor dan karbon, jatuhan najis dan bangkai
       binatang masuk ke sungai dan mencemarkan sungai. Kajian Pelan
       Induk yang telah dijalankan di Los Angeles (Los Angeles World Report,
       2003) dengan menggunakan data dari tahun 1994 hingga tahun 2000
       mendapati bahawa perubahan jenis kawasan tidak telap air iaitu
       perubahan kawasan jenis guna tanah menjurus kepada perubahan
       kepada tahap kualiti air iaitu penurunan kualiti air sungai. Melalui laporan
       kajian   yang   telah   dijalankan,  rekabentuk  yang  sesuai  dalam
       merekabentuk infrastruktur pengurusan air ribut untuk LAX telah
       dikenalpasti seperti parit dan longkang di sekitar kawasan Lapangan
       Terbang LAX dan seterusnya menjaga kualiti air dalam kawasan
       tersebut.


4. Mengapa Malaysia Memerlukan Pengurusan Air Ribut Tersendiri


  Kejadian banjir merupakan fenomena biasa berlaku di Negara Malaysia. Hujan
  lebat menyebabkan banjir kilat manakala hujan berterusan menyebabkan banjir
  berlaku dan bertahan selama beberapa hari. Hujan juga adalah faktor utama
  membawa hakisan kelodak, bahan-bahan kimia dan sampah sarap ke sungai-
  sungai. Kajian yang dijalankan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
  (JPS) menunjukkan bahawa kawasan tidak telap air adalah daripada 0 – 40 %Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           6
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  boleh menyebabkan peningkatan luahan puncak meningkat kepada 190% dan
  memendekkan masa aliran keluar sebanyak 50% (Abdullah, 2000). Kekerapan
  banjir di Malaysia telah menyebabkan kehilangan nyawa dan dengan kos
  kerugian hampi 1 billion ( JPS, 2002). Roesner et al (2001) juga menyatakan
  bahawa nisbah aliran puncak selepas pembangunan naik 2 kaliganda untuk
  tempoh ulang 100 tahun (Apendik B, Jadual 1) manakala peningkatan
  frekuensi air larian untuk tempoh ulang 2 tahun akibat kesan pembangunan
  untuk 80% ketidakbolehtelapan adalah 8 kali setahun (Apendik B, Jadual 2).


  Pencemaran kualiti air sungai juga semakin meningkat (DOE, 2002). Laporan
  Kualiti Alam Sekitar, 2002, menunjukkan bahawa daripada 120 buah batang
  sungai yang dipantau pada tahun 2002, hanya 63 buah sungai dalam ketegori
  bersih, 43 hampir tercemar dan 14 tercemar teruk.


  Kaedah konvensional yang telah digunapakai semenjak zaman British dahulu
  telah mendorong kepada penyaluran air terus ke sungai dengan cepat.
  Keadaan pembangunan yang begitu pesat yang telah berlaku semenjak
  merdeka tahun 1957 dan projek penswastaan semasa pemerintahaan Perdana
  Menteri Tun Dr Mahathir Bin Mohamad telah menggunakan kaedah penyaluran
  terus besar-besaran ke sungai-sungai. Walaupun Malaysia mempunyai
  manualnya pada masa itu, penyaluran air ke sungai menjadi semakin besar.
  Kaedah konvesional itu tidak mengintegrasikan kuantiti air, kualiti air dan
  kemudahan. Penyelesaian masalah kuantiti dan kualiti tidak diambil kira
  bersama semasa kerja-kerja rekabentuk dilakukan. Begitu juga dengan
  kemudahan awam dan dari segi kesesuaian dan keselamatan orang ramai
  dalam kerja-kerja perancangan struktur banjir, ianya tidak diambil kira bersama.
  Diantara kekurangan menggunakan kaedah ini adalah seperti struktur saluran
  perlu direkabentuk menggunakan saiz yang besar untuk menampung air larian
  dalam kawasan bandaran atau kawasan tadahan, saluran di hilir sering
  didapati   kurang    besar   untuk    menampung  pertambahan  luahan  yang
  mengakibatkan banjir, sistem tradisional saluran konkrit boleh membahayakan
  orangramai semasa dan selepas hujan kerana halaju air sungai yang tinggi dan
  bahan pencemaran dari bandar dibawa ke kawasan hilir.Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                            7
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN
  Selaras dengan penyelesaian masalah masing-masing yang sedang dihadapi
  oleh JPS dan Jabatan Alam Sekitar (JAS), maka JPS telah melangkah
  kehadapan dalam memperkenalkan Manual Saliran Mesra Alam (MSMA) pada
  tahun 2000 dan ianya telah menjadi mandatori pada tahun 2001 dan mula
  digunapakai dalam semua kerja rekabentuk yang melibatkan air larian. MSMA
  menggantikan manual lama ‘Planning and Design Procedur No.1: Urban
  Drainage Design Standards and Procedure for Peninsular Malaysia’. Manual
  MSMA ini mengunakan konsep dan prinsip pengecilan air larian dengan
  kaedah kawalan di punca. Manual ini mengandungi pelbagai contoh BMP’s
  bagi menangani kuantiti air dan merawat kualiti air larian sebelum masuk ke
  sungai. Kaedah ini mengintegrasikan rekabentuk kuantiti air, kualiti air dan
  kemudahan struktur yang dibina yang lebih mesra alam dan kepada
  orangramai (Apendik A, Rajah 6, 6a). Kitaran Hidrologi dikembalikan semula
  dengan adanya proses penyusupan, resapan dan penerobosan apabila kaedah
  MSMA ini digunapakai.


5. Kaedah dan Pendekatan Pengurusan Air Ribut


  Perbandaran telah mengubah bentuk regim aliran permukaan dan secara
  langsung merubah geomerti sungai dan sistem ekologinya. Pengurusan air
  ribut yang menggunakan pendekatan tradisional atau konvensional iaitu
  penyaluran terus pada tahun sehingg 1970an, manakala tahun 1980an
  menggunakan kaedah penahanan dan penyimpanan. Pada tahun 1990an,
  seluruh dunia mengatakan air ribut dikenal pasti sebagai punca utama
  pencemaran kualiti air. Maka kawalan di punca diperkenalkan dengan kaedah-
  kaedah pengecilan luahan puncak dan rawatan semulajadi. Welsh (1989)
  menggariskan pendekatan storan adalah lebih efektif dalam mengawal kualiti
  air dibandingkan kaedah penyaluran terus (Apendik B, Jadual 3). Malaysia
  menerima pakai konsep pengurusan penstoran air ribut ini pada tahun 2001
  melalui MSMA.
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           8
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  MSMA menggunakan kaedah asas (fundamental) pengurusan air ribut dimana
  dua (2) fundamental/kaedah penyelesaian dalam mengawal kuantiti air dan
  sesetengahnya dapat mengawal kualiti air larian. Kaedah orientasi penstoran
  (storage-oriented approach) ini adalah lebih efektif dan kaedah ini lebih
  dipersetujui untuk digunapakai. Fungsi kaedah ini untuk menyimpan air ribut
  semasa hujan di kawasan setempat atau terdekat dengan menyalurkannya
  keluar berdikit-dikit ke hilir sistem sungai atau kawasan penstoran (detention)
  atau penyusupan kepada kawasan tanah sekelilingnya (retention). Kedua-dua
  kaedah ini mengurangkan kerosakan banjir dan bencana di kawasan hilir yang
  meneriman air larian tersebut. Kaedah orientasi penstoran juga boleh
  menggunakan air yang disimpan untuk digunakan semula sebagai sumber air
  untuk pertanian dan domestic (seperti penyiraman pokok bunga dan
  pembasuhan kereta).


  Elemen-elemen      perinsip   dan    teknik  yang  digunapakai  dalam  sistem
  berorientasikan penstoran adalah kemudahan penyimpanan air ribut dan
  kemudahan penstoran. Kemudahan penstoran mengandungai beberapa
  kombinasi penstoran iaitu secara Penstoran di Tapak, Penstoran Komuniti dan
  Penstoran Wilayah. Pengurusan air ribut secara berperingkat ini juga
  dicadangkan oleh CIRA (2000) dalam menangani air larian secara keseluruhan
  untuk menangani kuantiti air larian tidak secara langsung kualiti air larian
  (Apendik A, Rajah 7). Penstoran di tapak menyimpan air di kawasan lot-lot
  rumah dan bangunan, manakala penstoran komuniti adalah penyimpanan air
  larian di kawasan perumahan dan taman. Penstroan Wilayah adalah kaedah
  penstoran air larian daripada percantuman air larian yang dikeluarkan daripada
  storan-storan komuniti.


6. Strategi-Strategi Pengurusan Kualiti Air Larian


  Sehingga kini bentuk pengawalan air larian ribut yang diadaptasi di Malaysia
  adalah pemasangan basin kelodak untuk memerangkap kelodak dari kawasan
  pembangunan sumber terkawal dan tidak terkawal. Sumber pemcemaran akan
  berpunca daripada semua sumber . Walaubagaimanapun pemasanganNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                             9
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  perangkap     kelodak/sampah      tidak    boleh  berterusan  selamanya  tanpa
  pengurangan kuantiti dan jumlah pencemaran tersebut. Strategi pengurusan ini
  mestilah dilengkapkan dengan beberapa strategi iaitu Pengurusan Penjagaan
  Dalaman, Pengurusan Kawalan di punca dan Pengurusan Kaedah Rawatan.
  6.1 BMP’s Penjagaan dalaman
      BMP’s Penjagaan dalaman adalah penting dalam memastikan sikap
      manusia mengurangkan jumlah pencemaran masuk ke dalam sungai.
      Diantara teknik –teknik yang perlu dilakukan ialah Pendidikan Komuniti,
      Penggunaan Pengurusan dan Garispanduan seperti Pelan Hakisan Tanah
      dan   kelodak    (ESCP-    JPS),    Piawaian  Spesifikasi  Kerja  (JKR),
      Garispanduan Kolam Takungan Banjir (Jab. Pembangunan dan Desa)
      dan Operasi Pengurusan sampah di tapak. Melalui kaedah penjagaan
      dalaman ini iaitu kesedaran, tiada sampah sarap yang akan dibuang
      merata-rata. Sungai akan bersih daripada sampah. Kaedah penyampaian
      mestilah dijalankan dengan berkesan seperti mengedarkan bahan-bahan
      bagi tujuan penerangan dan pendidikan kepada semua golongan
      masyarakat. (Apendik A, Rajah 8). Kaedah ini mempunyai kebaikannya
      tersendiri seperti kos dan penggunaan komuniti yang effektif dan
      pengurangan operasi pembuangan sampah. Kaedah ini bertahan lama
      dan lebih mampan.


  6.2 BMP’s Kawalan di Punca
      BMP’s kawalan di punca pula menggunakan kaedah dimana kedua-dua
      air larian dan bahan pencemar disimpan di tempat asal atau di punca.
      Kaedah ini menggunakan resapan parit (infiltration trench), resapan
      takungan (infiltration basin) (Apendik A, Rajah 9), telap air pavement dan
      lain-lain lagi.


  6.3 BMP’s Kaedah Rawatan
      BMP’s kawalan rawatan adalah kaedah untuk merawat air larian yang
      tercemar dimana kaedah rawatan ini biasanya menggunakan tasik diNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                            10
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


      kawasan Bandar (sistem rawatan biologi). Kolam ( Apendik A, Rajah 10)
      dan tanah bencah digunakan untuk merawat pencemar daripada bentuk
      fizikal dan kimia. Kolam dan tanah bencah ini mestilah berada di lokasi
      hulu dari tasik di bandar. Proses memerangkap sampah dan sediment
      yang kasar perlu dilakukan sebelum air larian tersebut memasuki tanah
      bencah dan kolam. Tidak secara langsung proses penyusupan,
      penyerapan dan penerobosan berlaku di kawasan ini.


7 Amalan-Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Air Ribut ( Stormwater
  Management BMP’s)


  Amalan penggunaan pengurusan air ribut telah lama dipraktikkan di negara-
  negara maju termasuk Australia (Argue, 1998), Amerika Syarikat (Stahre, 1990)
  dan United Kingdom (Bettes, 1996). Kaedah pengurusan dan tekniknya adalah
  serupa menuju ke arah pengecilan air larian dan mengawal pencemaran air
  lain tetapi berlainan namanya seperti ‘Water Sensitif Urban Design’ untuk
  Australia, ‘Low Impact Development’ untuk Amerika Syarikat dan ‘Sustainable
  Urban Drainage’ untuk United Kingdom.


  7.1 Rekabentuk Bandar Sensitif Air (Water Sensitive Urban Design)


      Manual ini digunakan dan diaplikasikan untuk kawasan bandar baru di
      Australia. Manual ini menggunakan prinsip-prinsip meminimumkan kesan-
      kesan    pembangunan      untuk  jumlah  keseluruhan  kitaran  air  dan
      memaksimakan       penggunaan sistem kemudahan air ribut        (contoh
      penggunaan tangki hujan untuk kegunaan domestik). Antara objektifnya
      adalah untuk mengekalkan ekosistem sediada, melindungi permukaan air
      dan sumber air bawah tanah. Kaedah ini digunakan juga untuk
      meminimumkan aliran permukaan dengan mengalirkan aliran dari
      kawasan tidak telap ke telap air untuk megurangkan kuantiti air larian dan
      meningkatkan kualiti air larian.
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           11
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  7.2 Pembangunan Impak Minima (Low Impact Development)
      BMP’s di Amerika Syarikat ini mengawal di skala kecil dengan meniru
      kitaran hidrologi semulajadi. Manual ini juga mengamalkan perlindungan
      bagi setiap kawasan tapak kecil untuk membantu dalam BMP’s untuk
      keseluruhan kawasan tadahan. Pendidikan yang melibatkan komuniti juga
      dilaksanakan dalam mewujudkan kefahaman di kalangan individu
      masyarakat mengenai kepentingan menjaga kualiti air sungai. Kaedah
      pencegahan dan penyelenggaraan juga diutamakan. Konsep yang
      digunapakai adalah mengalirkan air ke kawasan semulajadi dengan
      teknik-teknik resapan, penyusupan dan menggalakkan penerobosan air
      bawah tanah.      Disamping itu, penanaman pokok-pokok dan tumbuhan
      juga dititikberatkan.


  7.3 Saliran Bandar Yang Mampan (Sustainable Urban Drainage)
      Menurut CIRIA (2000), sistem pengurusan mampan menggunakan
      konsep pengurusan air berperingkat seperti di Apendik A, Rajah 7.
      Bermula dengan pencegahan di sesuatu permis individu, kemudian di
      kawasan komuniti di hilir dan seterusnya ke kawasan wilayah. Terdapat
      empat (4) teknik yang diggunakan iaitu Pencegahan, Swale dan Resapan
      (parit resapan, permukaan telap air dan peralatan resapan), Takungan
      dan Kolam. Semua pengawalan ini mestilah terletak di lokasi berdekatan
      supaya air larian boleh diseimbangkan kitaran hidrologinya melalui teknik-
      teknik tersebut. Ianya juga merawat air larian dengan kaedah semulajadi
      memendapkan kelodak, resapan, penyerapan, penerobosan dan merawat
      secara biologi.


  Pengurusan air ribut memerlukan pembangunan dan pelaksanaan kombinasi
  langkah struktur dan bukan struktur. Ianya dapat membantu dalam menangani
  kesan tidak baik kepada kuantiti dan kualiti air larian. Pengurusan BMP’s yang
  berbagai mampu meningkatkan kualiti air larian supaya sungai tidak tercemar.
  Amalan-amalan      terbaik   dalam    pengurusan  air  ribut  seharusnya  juga
  mempertimbangkan isu-isu alam sekitar seperti kualiti air, habitat akuatik,
  tumbuhan riparian dan juga isu social seperti astetik, rekreasi dan ekonomi.Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                            12
                     TUGASAN INDIVIDU PTK3
       AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
            DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  Antara BMP’s yang terkenal digunakan adalah parit tanah (swale), tanah
  bencah (wetland) dan kolam takungan basah (wetpond). BMP’s tersebut dapat
  mengurangkan kuantiti air larian dan juga meningkatkan kualiti air. Ianya juga
  telah dan sedang dipraktikkan di Negara Malaysia.


        Parit Tanah (Swale)
        Parit tanah (swale) merupakan saluran di permukaan tanah yang
        diselaputi rumput kasar seperti rumput jenis ‘cow grass’ atau ‘red canary’.
        Parit   tanah   dapat    menyingkir  bahan  pencemar   dan  boleh
        memperlahankan aliran dan mengalakkan penyusupan dan sedikit
        penerobosan (Parit tanah tanpa paip berlubang). Mekanisma utama parit
        tanah sebagai agen penyingkiran bahan pencemar adalah melalui
        mekanisma penurasan oleh tumbuhan, pengenapan zarah-zarah dan
        penyusupan di zon permukaan. Barber et al (2003) memperkenalkan
        piring ekologi dimana swale digabungkan dengan paip berlubang. Paip
        ini berperanan menyalurkan air ke kawasan seterusnya. Kaedah ini
        membuktikan bahawa piring ekologi ini dapat merendahkan aliran
        puncak dan melewatkan masa untuk aliran puncak sampai ke tahap
        tinggi.


        Kolam Takungan Basah (Wetpond)
        Kolam takungan basah banyak digunakan dalam menebat aliran puncak
        akibat kehilangan kawasan storan semulajadi. Kolam takungan basah ini
        berfungsi menakong dan menahan air. Air ditahan sementara waktu
        untuk mengurangkan kadar aliran di hilir. Air dalam kolam takungan
        akan disalurkan keluar beransur-ansur apabila luahan air sungai di hilir
        telah turun. Kaedah ini juga digunakan semasa dua fasa pembangunan
        yang telah di huraikan dalam para 3.2 di atas.


        Tanah Bencah (Wetland)
        Tanah Bencah merupakan kawasan ekosistem yang sesuai untuk
        pertumbuhan mikrofit yang berfungsi dalam mengurangkan kuantiti air
        dan merawat kualiti air larian. Habitat menggemari kawasan ini keranaNorlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           13
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


       kawasan ini mempunyai sumber makanan yang banyak (Apendik A,
       Rajah 11).


  Kajian Kes ‘Bio-ecological Drainage System (BIOECODS) telah dijalankan oleh
  JPS dan Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 2002. Projek ini
  merupakan projek perintis JPS dan USM. Untuk membuktikan bahawa amalan
  pengurusan terbaik dapat mengurangkan banjir dan pencemaran di bandar,
  projek tersebut telah menggunakan kaedah BMP’s MSMA. Gambarajah
  skemetik (Apendik A, Rajah 12) menunjukkan air larian daripada kawasan
  tersebut bermula dari kawasan bumbung bangunan hinggalah ke kawasan
  wetland dan rekrasi kolam dan seterusnya air masuk ke Sg. Kerian. Proses
  penyusupan, penyerapan dan penerobosan semulajadi banyak berlaku di
  kolam basah, kolam rekreasi dan tanah bencah serta sedikit di parit-parit tanah.


  Projek ini memperkenalkan tujuh (7) langkah sebelum air larian masuk ke Sg.
  Kerian. Fungsi-fungsi 7 langkah tersebut (Apendik A, Rajah 13) yang
  pertamanya adalah untuk menentukan penyusupan air ribut daripada kawasan
  permukaan tidak telap air (bumbung, tempat letak kereta) menggunakan parit
  tanah ekologi (Apendik A, Rajah 14). Fungsi kedua merupakan perlepasan air
  larian secara beransur-ansur melalui parit tanah, on-line storan bawah tanah
  dan kolam takungan kering. Fungsi ketiga adalah untuk merawat air larian
  meggunakan parit tanah, kolam takungan basah dan tanah bencah.


  Keputusan yang diperolehi daripada hasil pengumpulan data daripada projek
  perintis ini boleh disimpulkan bahawa:
    i. Kebolehan saliran parit tanah (swale) menurunkan aliran puncak 30%
      hingga 40%, manakala parit tanah ekologi dari 0% kepada 60%. (Ainan, A,
      et al, 2004)
    ii. Kolam kering menunjukkan hubungan di antara magnitude hujan dan
      masa mengosongkan aliran adalah berkait rapat. Magnitude hujan yang
      tinggi akan memerlukan masa yang lama untuk mengosongkan kolam
      kering. (Anita, A, et al, 2004)
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           14
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


   iii. Persempalan air di 10 buah lokasi untuk berbagai parit tanah
      menunjukkan parameter seperti DO, BOD, pH dan TSS mematuhi syarat
      Kelas II, ‘National Interim Water Quality Standards for Malaysia. (Mohd
      Sidek, L. et al, 2004).
   iv. Keputusan kualiti air untuk sistem kolam ekologi daripada sistem kolam
      basah, kolam penyimpanan dan tanah bencah menunjukkan ia merawat
      dengan baik kualiti air larian yang masuk kedalamnya. BIOECODS
      merawat air larian sebelum masuk ke Sungai Kerian (Mohd Sidek, L, et al
      (2004).


  Keputusan projek perintis ini menyokong dan memberi kebenaran kepada tajuk
  kertas kerja ini dimana amalan pengursan terbaik (BMP’s) dalam pengurusan
  air ribut di kawasan bandar dapat mengurangkan banjir dan pencemaran.
  Berdasarkan pengalaman yang telah dijalankan oleh JPS dan USM, BMP’s
  perlu dilaksanakan di kawasan-kawasan lain untuk mewujudkan satu
  pembangunan yang mampan. Kempen kesedaran juga perlu terus dijalankan.
  Kerjasama antara kerajaan dan pemaju hartanah perlu dijalin secara lebih
  efektif.


8 Kesimpulan


  Penggunaan konsep serta rujukan menggunakan amalan pengurusan terbaik
  (BMP’s) dalam pengurusan air ribut di Bandar perlu difahami dalam ertikata
  sebenar iaitu untuk menangani kuantiti dan kualiti air larian. Amalan-amalan
  pengurusan terbaik dalam Manual MSMA perlu diberi perhatian sewajarnya
  oleh semua pihak samada kerajaan mahupun bukan kerajaan. Pembangunan
  ke arah kelastarian sebuah negara yang merdeka perlu diimbangkan dengan
  keperluan ekonomi negara dan alam sekitar supaya rakyat negara ini dapat
  merasa kenikmatan dan kebebasan sebagai warganegara yang maju dan
  membangun serta beretika menjelang tahun 2020. Itulah matlamat kita sebagai
  rakyat Negara Malaysia!...Merdeka!
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           15
                    TUGASAN INDIVIDU PTK3
      AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN
  Rujukan/Bibliografi


  Abdul Rahman, Z (2006). Water Quality Management in Malaysia. Department
  of Environment


  Abdullah, K (2000). Masalah Banjir dan Manual Saliran Mesra Alam. Kertas
  Kerja Mesyuarat Pegawai Kanan Perancang Bandar Dan Desa Malaysia ke
  XIV, 3-7 Sept 2000, Port Dickson, Negeri Sembilan


  Ainan, A, etl. (2004). Peak flow attenuation Using Ecological Swale and Dry
  Pond. The 6th Int. Conf. On Hydroscience and Engineering (ICHE 2004), May
  30-June 3, Brisbane Australia.


  Argue,J and Pezzati,D (1998). Catchment Greening Using Stormwater in
  Adelaide, South Australia, Proc. 3rd Int. Conf. NOVATECH, Lyon


  Barber et al (2003). Ecology Ditch. A Best Management Practice for
  Stormwater Runoff Mitigation. Journal of Hydrology Engineering, Vol 8, No3,pp
  111-122


  Bettes, R (1996). Infiltration Drainage Manual of Good Practice, CIRIA Report
  156.


  Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), 2000.
  Sustainable Urban Drainage System.


  Department of Irrigation and Drainage malaysia (2001). Urban Stormwater
  Management Manual


  Jabatan Alam Sekitar, Laporan Tahunan Tahun 202, 2005, 2006, 2007
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           16
                   TUGASAN INDIVIDU PTK3
     AMALAN PENGURUSAN TERBAIK (BMP’s) DALAM PENGURUSAN AIR RIBUT DI KAWASAN BANDAR
           DAPAT MENGURANGKAN BANJIR DAN PENCEMARAN. BINCANGKAN


  Rujukan/Bibliografi (sambungan)


  Maryland D Epartment Of The Environment (2000). 2000 Maryland Stormwater
  Design ManuaL v olumes I & I I.


  Mohd Dom N.Development and Evaluation of Debris and Mudflow Warning
  Model in High Risk and Hilly Slopes in Malaysia, National Conference On
  Water For Sustainable Development Towards A Developed Nation By 2020,
  13-14 JULY 2006,Port Dickson, Malaysia.


  Mohd Sidek, L,e al. (2004). Stormwater Purification Capability of BIOECODS.
  The 6th Int. Conf. On Hydroscience and Engineering (ICHE 2004), May 30-
  June 3, Brisbane Australia.


  Mohd Sidek, L. et al. (2004).National Interim Water Quality Standards for
  Malaysia.
  Sthare, P (1990). 10 Years Experience of Sustainable Water management in
  the City of Malmo, Sweeden. Proceeding 8th ICUDS, Sydney Australia, 30
  September - November , Vol 1, pp 165-171.


  Rosener, L.A, et al (2001). Are Best Management Practice Criteria Really
  Environmentally Friendly?., Journal of Water Resources Planning and
  Management. Vol 127, No3,pp150-154


  U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration (2003).
  Technical Report LAX Master Plan Supplement to the Draft EIS/EIR.


  Zakaria, A, et al (2003). Bio-Ecological Drainage Systems (BIOECODS) for
  Water Quantity and Quality Control. Int. J.River Management Vol 1, No 3, pp
  237-251.
Norlida Mohd Dom , No angka giliran NRE 4402-08-049
                           17

								
To top