de kiem tra hoc ky 1 tin 10 by girlbanks

VIEWS: 3,078 PAGES: 5

									             ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I
  1.  Mục tiêu đánh giá
  -  Giáo viên: Biết được kết quả học tập, rèn luyện của lớp học và từng của từng
    học sinh sau khi kết thúc chương đầu tiên (Một số khái niệm về Tin học)
    Điều chỉnh việc dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
  -  Học sinh: Thấy rõ năng lực học tập của bản thân để phấn đấu và kịp thời rút
    kinh nghiệm cho việc học tập của mình.
  2.  Yêu cầu của đề
  -  Bao quát toàn bộ nội dung của chương, chủ yếu tập trung vào bài 2 Thông
    tin và dữ liệu, bài 4 Bài toán và thuật toán.
  -  Kết hợp cả lý thuyết và bài tập. Trắc nghiệm và tự luận.
  3.  Ma trận đề

                        Biết    Hiểu   Vận dụng

    Bài 1: Tin học là một ngành khoa học   Câu 1
    Bài 2: Thông tin và dữ liệu       Câu 2   Câu 3   Câu 4
    Bài 4: Bài toán và thuật toán           Câu 5; 7 Câu 6; 8; 9

  4. Đề bài:

    GD-ĐT TỈNH QUẢNG TRỊ              KIỂM TRA 1 TIẾT
    TRƯỜNG THPT CAM LỘ               Môn: Tin học 10

Câu hỏi 1: (1đ) Điền từ đúng vào các chỗ trống sau:
Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là ……………… và …………… máy
tính điện tử để nghiên cứu ……………, tính chất của thông tin, phương pháp thu
thập, ……………, tìm kiếm, biến đổi, truyền …………… và ứng dụng vào các
lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.
Câu hỏi 2: (0.5đ) Bộ mã ASCII mã hóa được ……… kí tự.
    A. 28       B. 255       C. 256       D. A và C
Câu hỏi 3: (1đ) Ghép mỗi đơn vị đo lượng thông tin ở cột A với một giá trị tương
ứng ở cột B
                   A                B
              (1)   1 KB          (a)  1024 TB
              (2)   1 PT          (b)  1024 MB
              (3)   1 MB          (c)  1024 byte
              (4)  1 GB           (d)  1024 KB
              (5)  1 TB           (e)  1024 GB
Câu hỏi 4: (0.5đ) Dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 78 trong hệ thập
phân?
   A. 11010111    B. 1001110     C. 1010111     D. 1010111011
Câu hỏi 5: (1đ) Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2, …, aN và thuật toán tính giá trị
T như sau:
   B1: Nhập N, a1, a2, …, aN;
   B2: T  0, k 1; D0
   B3: Nếu k > N thì đưa ra giá trị T/D rồi kết thúc
   B4: Nếu ak>0 thì T  T+ak; DD+1
   B5: k  k + 1 rồi quay lại B3
Hãy cho biết T là gì?
A. Trung bình cộng các số dương của dãy   B.Tổng tất cả các số dương trong dãy
C. Giá trị nhỏ nhất của dãy A        D. Tổng tất cả các số âm trong dãy A
Câu hỏi 6: (1đ) Hãy mô phỏng thuật toán trong câu hỏi 5
 A   -12   5   0   11   15   -2   3   -8     1   4
 k
 T

Kết luận:…………………………………………………………………….
Câu hỏi 7: (2đ) Cho một dãy A gồm N phần tử A1,A2, … AN
    a) Đếm xem trong dãy có bao nhiêu số chẵn, tính tổng các số đó?
    b) Hiệu chỉnh thuật toán để đếm xem trong dãy có bao nhiêu số lẽ, tính
    tổng các số đó?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Câu hỏi 8: (1đ) Minh hoạ giải thuật sắp xếp:
    A
    2
    9
    5
    8
    3
 Kết luận:…………………………………………………………………………
   Câu hỏi 9: (2đ) Mô phỏng việc thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân với:
   a) N = 10 và k1 = 29
  Chỉ số   1    2   3    4    5    6   7    8   9   10
   A    3    4   6    7    8    11   17   21   29   33
  Dau
  Cuoi
  Giua
  aGiua
  Lần
  duyệt
Kết luận:…………………………………………………………………………
b) N = 10 và k2 = 5
  Chỉ số   1    2    3    4     5  6    7    8  9  10
    A    3    4    6    7     8  11   17   21  29  33
   Dau
   Cuoi
   Giua
   aGiua
   Lần
   duyệt
Kết luận:…………………………………………………………………….
 5. Hướng dẫn chấm
Câu hỏi 1: (1đ) Phát triển – sử dụng – cấu trúc – lưu trữ – thông tin
Câu hỏi 2: (1đ) D
Câu hỏi 3: (1đ) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b, 5 – e
Câu hỏi 4: (1đ) B
Câu hỏi 5: (1đ) A
Câu hỏi 6: (1đ) Mô phỏng thuật toán trong câu hỏi 5
 A    -12     5    0    11  15  -2   3    -8    1     4
 k    1     2    3    4  5  6   7    8    9    10  11
 T    0     5    5    16  31  31   34   34    35    39
 Kết luận: Tổng tất cả các số dương trong dãy A là 39
Câu hỏi 7: (1đ) Minh hoạ giải thuật sắp xếp:
    A
     2   2  2   2   2  2  2  2  2  2    2   2    2
     9   9  5   5   5  5  5  5  5  5    3   3    3
     5   5  9   8   8  8  8  8  3  3    5       5
     8   8  8   9   3  3  3  3  8              8
     3   3  3   3   9                       9
Câu hỏi 8: (3đ)
a. N = 10, k1 = 29
   Chỉ số   1    2    3    4  5   6    7    8     9     10
    A    3    4    6    7  8   11    17    21    29    33
    Dau    1    6    9
   Cuoi   10    10    10
   Giua    5    8    9
    aGiua   8    21    29
    Lần
         1    2    3
   duyệt
 Kết luận: Ở lần duyệt thứ 3 thì aGiua = k1 = 29. Vậy chỉ số cần tìm là Giua = 9.
b. N = 10, k2 = 5
   Chỉ số   1    2    3    4  5   6    7    8     9     10
    A    3    4    6    7  8   11    17    21    29    33
    Dau    1    1    3    3
   Cuoi   10    4    4    2
   Giua    5    2    3
    aGiua   8    4    6
    Lần
         1    2    3    4
   duyệt
 Kết luận: Ở lần duyệt thứ 5 thì Dau > Cuoi nên trong dãy A không có số hạng
nào có giá trị bằng 5.

								
To top