De cuong HP Tin hoc dai cuong by hancock01

VIEWS: 2,184 PAGES: 6

More Info
									TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
         Ngành đào tạo: Tin học; Sư phạm tin học

           ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
- Họ tên giảng viên:             HUỲNH MINH GIẢNG
   + Trình độ chuyên môn:         ThS Công nghệ thông tin
   + Đơn vị chuyên môn:          Tổ mạng máy tính và truyền thông
   + Thời gian/địa điểm làm việc:     Giờ hành chánh/Khoa KTCN. P.B106
   + Điện thoại: 0982 000 262.      E-Mail: giangdhpy@gmail.com
- Họ tên giảng viên cùng dạy:        LÊ THỊ THU OANH
   + Trình độ chuyên môn:         Cử nhân Tin học
   + Đơn vị chuyên môn:          Tổ khoa học máy tính
   + Thời gian/địa điểm làm việc:     Giờ hành chánh/Khoa KTCN. P.B106
   + Điện thoại: 01683778661       E-Mail: thuoanh_py@yahoo.com
2. Thông tin về học phần:
   - Tên học phần:         Tin học đại cương
   - Số tín chí:          3
   - Học phần:           Bắt buộc
   - Các môn học tiên quyết: Không
   - Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật lập trình.
   - Giờ tín chỉ:
  Lý thuyết  Thực hành  Bài tập    Thảo luận/Xêmina   Hoạt động nhóm  Tự học
   35       20                             135

   - Ngành học/Khoá đào tạo: Cao đẳng tin học; Cao đẳng sư phạm tin học
   - Năm học/Học kỳ: Năm thứ nhất. Học kỳ I.
   - Bộ môn quản lý:   Tổ Khoa học máy tính – Khoa Kỹ thuật Công nghệ

                                             1
3. Mục đích của học phần:
    Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về: Công nghệ thông tin,
lưu trữ và xử lý thông tin trên máy tính điện tử, kiến trúc tổng quát máy tính điện tử .
Phần mềm và thuật toán. Thông qua thực hành, rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng:
Sử dụng hệ điều hành Windows, sử dụng Internet và E-mail.
4. Nội dung tóm tắt của học phần:
    Học phần bao gồm các phần: Những hiểu biết c ơ bản về tin học; Phần mềm và
thuật toán; Sử dụng internet và e-mail.
   - Phần những hiểu biết cơ bản về tin học trình bày các kiến thức như thông tin
và biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ thống máy tính với phần cứng, phần
mềm và dữ liệu; Khái niệm và các phương pháp biểu diễn thuật toán.
   .- Phần hệ điều hành bao gồm: Khái niệm về hệ điều hành; Sử dụng hệ điều
hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong windows v à cuối cùng là bảo vệ thông tin và
phòng chống virus máy tính.
5. Nhiệm vụ của sinh viên:
   - Dự lớp:       Theo thời khoá biểu
   - Bài tập/Thực hành:  Theo yêu cầu của giảng viên
   - Dụng cụ học tập:   Đề cương bài giảng, Giáo trình, Máy tính.
   - Khác:        Tự học theo sự hướng dẫn của giảng viên.
6. Tài liệu học tập:
   [1]. Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại
    học Sư phạm, 2004.
   [2]. Nguyễn Gia Định, Trương Công Tuấn, Võ Văn Tuấn Dũng, Tin học đại cương,
    NXB Giáo dục, 1998.
   [3]. Nguyễn Tiến, Nguyễn Văn Hoài, Làm chủ và cài đặt máy tính – Windows XP-
    Internet, NXB Lao động – Xã hội, 2006
   [4]. Aptech, Computer Fundamentals, Aptech Ltd, India, 2003
   [5]. Phạm Thanh Minh. Giáo trình Microsoft 2000 và PowerPoint 2000. NXB Đại học
    quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004.
   [6]. Lê Hoàng Phong, Phương Mai , Các bài thực hành Microsoft Word 2000 cho ngư ời
    làm văn phòng, NXB Thống Kê, 2000.
   [7]. Tài liệu học phần Tin học đại cương. Khoa KTCN – ĐHPY.


                                           2
7. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
  - Dự lớp
  - Thảo luận/ Bản thu hoạch
  - Thuyết trình/Báo cáo
  - Thực hành/Bài tập
  - Thi giữa kỳ
  - Thi kết thúc học phần
8. Đánh giá học phần:
  - Điểm học phần = [Điểm bộ phân] x 0.3 + [Điểm thi kết thúc học phần] x 0.7
  - Điểm bộ phần = [Điểm A] x 0.3 + [Điểm B] x 0.7
  - Điểm A: Trung bình điểm chuyên cần, kiểm tra, bài tập/thực hành: 3 lần.
  - Điểm B: Điểm thi giữa học phần 1 bài.
   - Thi kết thúc học phần: Thi thực hành trên máy/Trắc nghiệm.
9. Đề cương chi tiết học phần:
    Chương 1: Đại cương về tin học và máy tính điện tử (5 LT; 0 TH)
  1.1 Thông tin
     1.1.1 Khái niện thông tin, dữ liệu, tri thức
     1.1.2 Phân loại thông tin
     1.1.3 Đơn vị đo thông tn
     1.1.4 Mã hoá thông tin, Xử lý thông tin
  1.2 Tin học
     1.2.1 Khái niệm tin học, công nghệ thông tin
     1.2.2 Các lĩnh vực nghiên cứu của tin học
     1.2.3 Ứng dụng của tin học
     1.2.4 Một số vấn đề về tội phạm tin học v à đạo đức nghề nghiệp
  1.3 Biểu diễn thông tin trong máy tính điện tử
     1.3.1 Các hệ đếm thường dùng
     1.3.2 Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm
     1.3.3 Các phép toán trên hệ nhị phân
     1.3.4 Biểu diễn dữ liệu
       1.3.4.1 Biểu diễn kí tự (bảng mã ASCII)
       1.3.4.2 Biểu diễn số nguyên
       1.3.4.3 Biểu diễn số thực (dấu phẩy tĩnh, dấu phẩy động)
                                         3
1.4 Tổng quan về máy tính điện tử
   1.4.1 Máy tính điện tử và lịch sử phát triển
   1.4.2 Những nguyên lý cơ bản của máy tính
     1.4.2.1 Nguyên lý Turing
     1.4.2.2 Nguyên lý Von-Newman
     1.4.2.3 Kiến trúc tổng quát của hệ máy tính điện tử
        Chương 2: Phần mềm và thuật toán (3 LT; 3 BT)
2.1 Phần mềm
   2.1.1 Khái niệm phần mềm
   2.1.2 Phân loại phần mềm
   2.1.3 Chương trình máy tính
2.2 Thuật toán
   2.2.1 Khái niệm thuật toán
   2.2.2 Tính chất của thuật toán
   2.2.3 Phương pháp biểu diễn thuật toán
   2.2.4 Bài tập
        Chương 3: Hệ điều hành Windows (5 LT; 8 TH)
3.1 Hệ điều hành và các khái niệm cơ bản
   3.1.1 Khái niện hệ điều hành
   3.1.2 Vai trò, chức năng, phân loại hệ điều h ành
   3.1.3 Một số hệ điều hành thông dụng (MS-DOS, Linux, Unix, Windows )
   3.1.4 Các khái niệm cơ bản (Tệp, thư mục, đường dẫn, kí tự đại diện...)
3.2 Các lệnh cơ bản của Hệ điều hành MS-DOS
   3.2.1 Cú pháp lệnh tổng quát
   3.2.2 Nhóm lệnh nội trú
   3.2.3 Nhóm lệnh ngoại trú
   3.2.4 Tệp .BAT, Config.SYS
3.3 Sử dụng Hệ điều hành Windows
   3.3.1 Các thao tác đầu tiên
     3.3.1.1 Khởi động và thoát khỏi Windows
     3.3.1.2 Nút Starrt và thanh TaskBar
     3.3.1.3 Các thành phần chính trong cửa sổ
   3.3.2 Làm việc với Windows từ Desktop
     3.3.2.1 Thay đổi nền Desktop
     3.3.2.2 Thiết lập màn hình bảo vệ
     3.3.2.3 Thay đổi đặc điểm hiển thị
     3.3.2.4 Sắp xếp lại biểu tượng
                                        4
      3.3.2.5 Con trỏ chuột và các thao tác cơ bản
   3.3.3 Quản lý dữ liệu với Windows Explorer
   3.3.4 Các tiện ích và ứng dụng
      3.3.4.1 My Computer
      3.3.4.2 Control Pannel
      3.3.4.3 Paint, Calculater, SystemTool...
 Chương 4: Sử dụng tiếng Việt trong Hệ điều hành Windows (2 LT; 3 TH)
4.1 Giới thiệu các chương trình hỗ trợ tiếng việt
   4.1.1 Vấn đề tiếng Việt trong Windows
   4.1.2 Font chữ và bảng mã
   4.1.3 Các kiểu gõ tiếng Việt
4.2 Sử dụng chương trình Vietkey
   4.2.1 Cài đặt và khởi động Vieetkey
   4.2.2 Các thao tác cơ bản với Vietkey
     Chương 5: Bảo vệ dữ liệu và phòng chống Virus (2 LT; 3 TH)
5.1 Bảo vệ dữ liệu
   5.1.1 Giới thiệu
   5.1.2 Nguyên tắc bảo vệ
5.2 Virus máy tính và các biện pháp phòng chống
   5.2.1 Khái niệm virus máy tính
   5.2.2 Tính chất và phân loại virus
   5.2.3 Chương trình diệt virus BKAV, Norton Antivirus
       Chương 6: Mạng máy tính và Internet (10 LT; 16 TH)
6.1 Giới thiệu về mạng máy tính
   6.1.1 Khái niệm mạng
   6.1.2 Phân loại mạng
   6.1.3 Các thành phần cơ bản của một hệ thống mạng
6.2 Giới thiệu về Internet
   6.2.1 Nguồn gốc internet
   6.2.2 Các khái niệm về ISP, PSTN, ADSL, ICP, OSP
   6.2.3 Các dịch vụ cơ bản trên Internet
      6.2.3.1 Dịch vụ Word Wide Web
      6.2.3.2 Dịch vụ FTP
      6.2.3.3 Dịch vụ thư điện tử
      6.2.3.4 Dịch vụ đăng nhập từ xa
      6.2.3.5 Dịch vụ WAIS, Gopher
      6.2.3.6 Dịch vụ Internet Relay Chat
                                     5
   6.2.4 Tìm hiểu dịch vụ Web
     6.2.4.1Các thuật ngữ HTTP, URL, Website, Domain
     6.2.4.2 Trang Web tĩnh, trang Web động
     6.2.4.3 Nhà cung cấp dịch vụ
6.3 Sử dụng trình duyệt Web Internet Explorer
   6.3.1 Khởi động trình duyệt
   6.3.2 Giao diện trình duyệt
   6.3.3 Hiển thị trang Web
   6.3.4 Một số nút thường dùng trong quá trình duyệt Web
6.4 Tìm kiếm thông tin trên Internet
   6.4.1 Các trang tìm kiếm nước ngoài, trong nước
   6.4.2 Tìm kiếm thông tin với http://www.google.com
   6.4.3 Các phép toán trong đi ều kiện tìm kiếm
   6.4.4 Tìm kiếm hình ảnh
6.5 Sử dụng thư điện tử (Email)
   6.5.1 Các khái niệm cơ bản
   6.5.2 Sử dụng dịch vụ thư điện tử Outlook Express, Yahoo, Gmail
     6.5.2.1 Đăng ký một hộp thư
     6.5.2.2 Đăng nhập, đăng xuất vào hộp thư
     6.5.2.3 Duyệt thư, đọc thư
     6.5.2.4 Xóa, soạn, trả lời thư
     6.5.2.5 Mở tệp đính kèm theo thư
     6.5.2.6 Tiện ích sổ địa chỉ
   6.5.3 Vấn đề an toàn khi sử dụng thư điện tử
6.6 Trao đổi thông tin trên Internet
   6.6.1 Trao đổi thông tin bằng Yahoo Messenger
   6.6.2 Đăng ký tài khoản
   6.6.3 Đăng nhập, đăng xuất
   6.6.4 Các dịch vụ trao đổi trực tuyến khác
   6.6.5 Điện thoại Internet
   6.6.6 Truyền tệp bằng FTP
6.7 Kết nối Internet
   6.7.1 Một số thiết bị kết nối thông dụng
   6.7.2 Cấu hình Modem ADSL, Dial up
   6.7.3 Cấu hình Proxy (HTTP Proxy)

 TRƯỞNG KHOA        TỔ TRƯỞNG     GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
                                    6

								
To top