Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

_tudijny plán - Katedra v_eobecn

VIEWS: 6 PAGES: 3

									Študijný plán
Názov študijného programu: Etika (3. stupeň) Názov študijného odboru: 2.1.5. Etika 3. stupeň VŠ vzdelania, denná forma štúdia. Študijná časť
Kód

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – PP
Povinné predmety Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Teoreticko-metodologický seminár z etiky 1 Teoreticko-metodologický seminár z etiky 2 Analýza vybraných textov z etiky 1 Analýza vybraných textov z etiky 2 Cudzí jazyk pre doktorandov 1 Cudzí jazyk pre doktorandov 2
Minimálny počet kreditov

6 6 6 6 5 5 34

2 2 2 2 2 2

A A A A A S

1 1

Z L 1-4 1-4

1 1

Z L

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – PVP
Kód Odporučený rok ECTS Rozsah Forma Povinne voliteľné predmety kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Vybrané problémy všeobecnej etiky Vybrané problémy aplikovanej etiky Vybrané problémy etickej výchovy Predmet z ponuky fakúlt UKF
Minimálny počet kreditov

4 4 4 X
1

2 2 2

A A A

1–4 1–4 1–4 1–4

8

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Pedagogická činnosť
Kód Výberové predmety Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Pedagogická činnosť 1 Pedagogická činnosť 2 Pedagogická činnosť 3 Pedagogická činnosť 4 Vedenie bakalárskej práce Posudok na bakalársku prácu Posudok na diplomovú prácu
Minimálny počet kreditov

5-102 5-10 5-10 5-10 10 4 6 38

4 4 4 4

1 1 2 2

Z L Z L 1-4 1-4 1-4

1 2

Podľa kreditového ohodnotenia predmetu na príslušnej fakulte UKF. Počet kreditov diferencovať podľa rozsahu odučených hodín týždenne (tak, aby nebola prekročená hranica najviac štyroch hodín týždenne v priemere za celý akademický rok, čomu zodpovedá maximálne 20 kreditov za príslušný akademický rok).

Vedecká časť
Kód

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Publikačná činnosť
Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Vedecký článok v karentovanom časopise Vedecký článok v zahraničnom nekarentovanom časopise alebo recenzovanom nekonferenčnom zborníku Vedecký článok v domácom nekarentovanom časopise alebo recenzovanom nekonferenčnom zborníku Odborný článok v zahraničnom časopise alebo recenzovanom zborníku Odborný článok v domácom časopise alebo recenzovanom zborníku Recenzia

30

A

1–6

20

A

1–6

15

A

1–6

10

A

1–6

8 5

A

1–6 1– 6

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Ohlasy
Kód Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Citácia v zahraničných publikáciách registrovaná v citačnom indexe Citácia v domácich publikáciách registrovaná v citačnom indexe Citácia v zahraničných publikáciách neregistrovaná v citačnom indexe Citácia v domácich publikáciách neregistrovaná v citačnom indexe

15

A

1–6 1–6

10

A

7

A

1–6

5

A

1–6

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Aktívna prezentácia výsledkov
Kód Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Aktívna účasť na zahraničnej vedeckej konferencii Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov

15 10 10

A A A

1–6 1–6 1–6

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Projekty
Kód Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Účasť na riešení grantového projektu (spoluriešiteľ) Účasť na riešení GAM Účasť na riešení fakultného grantu pre doktorandov

10-17 15203 10154

A A A

1–6 1–6 1-6

Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Ďalšie činnosti
Kód Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Člen organizačného výboru konferencie Editorská činnosť
Minimálny počet kreditov za celú vedeckú časť

6-8 8-10 50

A A

1-6 1-6

Ďalšie aktivity
Blok – Doktorandské štúdium – DS ET – Etapy prípravy dizertačnej práce
Kód Názov Odporučený rok ECTS Rozsah Forma kredit PCSL ukončenia štúdia semester

Prvá verzia projektu dizertačnej práce Písomná práca k dizertačnej skúške Vypracovanie dizertačnej práce
Minimálny počet kreditov

5 15 30 50

1 2 3

Z Z L

Štátna skúška
Doktorandské štúdium – DS ET – Štátne skúšky
Kód Predmety štátnej skúšky Forma ukončenia

Dizertačná skúška Obhajoba dizertačnej práce

S
S

3 4

Počet kreditov diferencovať najmä podľa riešiteľskej zodpovednosti (vedúci riešiteľ, spoluriešiteľ) Počet kreditov diferencovať najmä podľa riešiteľskej zodpovednosti (vedúci riešiteľ, spoluriešiteľ)


								
To top