KAZANIMLAR VE ETKİNLİK TABLO 4.SINIF by euzunel

VIEWS: 927 PAGES: 8

									ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1.ÖzelleĢmiĢ Hareket Bilgi ve Becerileri

1.1. Çeviklik, koordinasyon, denge  1.1.Halat: Varsa uzun bir halat yüksekçe bir yere bağlanır. Bu halatla tırmanma, asılma, ve esnekliğin bir arada kullanılması salınma hareketlerini gerçekleĢtirirler. gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergiler.  1.2. Kalbimin Müziği: Öğrenciler bir dakika boyunca sessiz ve hareketsiz olarak kendi kalp atıĢlarını (kalp ritmini) elini koyarak dinler. Yer değiĢtirme hareketlerinden bazılarını (ör. 1.2. Kendine özgü ritmik hareketler yürüme, koĢma, sekme vb.) kendi kalp ritmine benzer bir tempoda ve ritimde yapar. Aynı yapar. hareketler “Cimnastik” Ģarkısı eĢliğinde yapılır. Öğrencilerin müzik durduğunda hareketlerinin yönünü, seviyesini ve vücut pozisyonunu değiĢtirerek yapması için rehberlik edilir (4. sınıf müzik kitabında bulunan “Cimnastik” Ģarkısı [Söz ve müzik: Hilmi Seyrek] kullanılır. Farklı müzikler de kullanılabilir).  1.3.Özgür Dans: Yer değiĢtirme hareketlerinden düzenli ritme sahip olanlar (yürüme, koĢma, zıplama, sıçramalı koĢu, atlama, sek sek vb. ve at gibi koĢu, asker yürüyüĢü vb.) 1.3. Farklı figürlerin/ hareket seri- yapılır. Yer değiĢtirme hareketlerinden düzensiz ritme sahip olanlar (sıçrayarak geçiĢ, galop ve lerinin ardıĢık olarak yer aldığı rit- yana kayma vb.) yapılır. Bu ritimler arasındaki farka vurgu yapılır. Öğrenciler verilen müzik mik hareketleri sergiler. eĢliğinde düzenli ve düzensiz ritme sahip olan yer değiĢtirme ve dengeleme hareketlerini kullanarak seçtikleri bir nesne eĢliğinde istedikleri gibi seri oluĢturur ve sunarlar. Öğrenciler, mümkün olduğunca özgür hareket etmeleri için cesaretlendirilmelidir (Ġmkânlar çerçevesinde step ve aerobik çalıĢması yaptırılır.).

 Spor kültürü ve olimpik eğitim (1.1.-8.,5.)  1.3. kazanım için fen ve teknoloji dersi “3. ünite: Kuvvet ve Hareket” [!] 1.4. Çömelik duruĢ, düz bank, düz cephe, kartal duruĢu, engel oturuĢu vb. hareketleri yapılır.

 Öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları sağlanır. Öğrencilerin özelleĢmiĢ hareketleri gözlemlenerek sonuçları gözlem formlarına kayıt edilir  1.4.Taklitçi: Temel cimnastik duruĢlarının temelini oluĢturan hayvan yürüyüĢleri yoluyla (1.1.- 1.10 kazanımlar). ısınma ve esnetme yapılır (ör. Ayı yürüyüĢü, goril yürüyüĢü, tavĢan sıçraması, fil yürüyüĢü – 1.4. Temel cimnastik hareketlerini iki elin önde kenetlenip gergin tutularak eğilip yürüme- fok emeklemesi, yengeç yürümesi vb). yapar. Temel cimnastik duruĢlarını çalıĢan öğrenciler grup oluĢturur ve kendi belirledikleri bir diziliĢ Ģekliyle hareketleri ardıĢık bir Ģekilde yapar (Temel cimnastik duruĢları “kavram haritasında” verilmiĢtir) .

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

58

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. ÖzelleĢmiĢ Hareket Bilgi ve Becerileri

1.5.ÖzelleĢmiĢ hareketleri uygularken  1.6 Bozma Dengemi: Öğrenciler ikiĢerli eĢleĢirler. Herkes sol ayaklarını havada sağ  Rehberlik ve psikolojik dakarĢılaĢtığı sorunlara çözüm yolları elleri ile tutup sol elle de sağ dirseklerini tutarlar. Amaç, sol omuzla eĢini iterek dengesini nıĢma (1.7.-6.) üretir. bozmaya çalıĢmaktır. Elini bırakan ya da sol ayağını yere basan kiĢinin eĢi puan kazanır (Uyarı: aynı oyun diğer ayak ve değiĢik vücut pozisyonlarında oynatılabilir) .  Rehberlik ve psikolojik danıĢma (1.10.-6) 1.6. Bireysel ve eĢli mücadele becerileri sergiler.  1.7. Top Kimin Elinde: Öğrenciler, iç içe iki halka olacak Ģekilde bulundukları yere uzun oturuĢla otururlar. Ġçteki dairede öğrencilerin yüzleri dairenin içine, dıĢtaki [!] 1.6., 1.7. Nesne kullanarak, öğrencilerin yüzü dairenin dıĢına bakar. Bir öğrencinin eline top verilmesiyle oyun baĢlar. taĢıyarak yapılan grup yarıĢları, 1.7. Bireysel, eĢli ve grupla, bir nes- Topu eline alan öğrenci, dönerek topu arkasındaki arkadaĢına verir. Oyun bu Ģekilde devam çizgide yapılan grup çalıĢmalaneyi kontrollü Ģekilde kullanarak ederken verilen uyaranla Top kimin elinde?” denildiğinde oyun durur, top elinde kalan rı, geri dönen topla yapılan grup oyunlar oynar. öğrenci en içerde yeni bir daire oluĢturacak Ģekilde oturur ve gelecek arkadaĢlarını bekler. yarıĢları, dairesel Ģekillerde toOyun 4 kiĢi kalıncaya kadar devam eder. (Uyarı: Oyun müzik eĢliğinde oynanır. Müziğin pu aktarma vb. oyunları oynatemposu değiĢtikçe topun aktarılma hızı da uyumlu Ģekilde değiĢir.) nır. 1.8. ÖzelleĢmiĢ hareketlerle ilgili kavramları bilir.  Öğrencilerin öz değerlendir 1.8. Sözlük: Yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan kavramlar açıklanır. me, akran değerlendirme ve Öğrenciler, kavramları her türlü kaynağı kullanarak açıklarlar. Yıl sonunda kavramlarla grup değerlendirme yapmaları 1.9. ÖzelleĢmiĢ hareketlerle ilgili ilke ilgili sözlük oluĢtururlar. “Kavramlar Sözlüğü” küçük kitapçık hâline getirilerek okul sağlanır (1.7 kazanım) ve kuralları bilir. kütüphanesinde bütün öğrencilerin kullanımına açılır. 1.10.Yakın çevresindeki spor alanlarını ve spor etkinliklerini tanır.  1.9. Nasıl Sıçrayabilirim?: Durarak uzun atlama çalıĢması yapılır. Daha uzun sıçramak için hareketin baĢlangıcında, havada ve düĢerken kol, bacak, vücut pozisyonu ve sıçrama açısına dikkat edilerek sınıfça tekrar edilir.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

59

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1.ÖzelleĢmiĢ Hareket Bilgi ve Becerileri

1.11. Fiziksel etkinliklerde kurallara  1.11. Kar, Fırtına: Öğrenciler daire Ģeklini alırlar. Aralarından seçilen bir kiĢi ebe olur uyma ve yönergeleri takip etmeye ve ortaya geçer. Öğrenciler, ebenin söylediği kelimeleri dikkatle dinleyerek doğru hareketi gönüllü olur. yapmaya çalıĢırlar. Ebe “ Fırtına. “ deyince öğrenciler ellerini dizlerine vururlar. “ Kar.” deyince ellerini havaya kaldırırlar. “ Yağmur. “ deyince elleriyle yukarıda alkıĢ yaparlar. “ 1.12. Fiziksel etkinliklerde kullanı- Ġlkbahar.” deyince kelebek gibi uçarlar. “ Sonbahar.” deyince kollarını açarak rüzgar sesi lan araç-gereç ve malzemeleri ama- çıkarırlar. YanlıĢ hareket yapan öğrenci dairenin içine alınır. cına uygun kullanarak korur.  1.14., 1.17. Lâl: Yapılan bir fiziksel etkinlikte, kural hiç konuĢmamaktır. Öğrenciler 1.13. Fiziksel etkinliklerde araç-ge- duygularını arkadaĢlarına konuĢmadan ifade etmek zorundadırlar. Etkinlik sonunda reçleri ve alanlarını paylaĢır. öğrencilere konuĢmadan oynarken neler hissettikleri sorulur.

Spor kültürü ve olimpik eğitim (1.11. -19.)  Özel eğitim (1.14.-6.)  1.14. kazanım için sosyal bilgiler dersi “1. ünite: Herkesin Bir Kimliği Var”  Rehberlik ve psikolojik danıĢma (1.15.-4.)

1.14. Fiziksel etkinliklere iliĢkin dü-  1.14. Ne Hissettim?: Öğrenciler ders içinde yapılan fiziksel etkinliğe ait görüĢleri Ģüncelerini ifade eder. hakkında bir gazete yazısı yazar ve sınıf panosuna asarak bunu arkadaĢlarıyla paylaĢır.  1.15. kazanım için Sosyal Bilgiler dersi “1. ünite: Herke1.15. Fiziksel etkinliklerde baĢkalasin Bir Kimliği Var” rının haklarına saygı gösterir.  Kariyer Bilinci GeliĢtirme 1.16. Fiziksel etkinliklerde üstlen(1.16.-12.) diği rollerin sorumluluklarını yerine getirir.  Kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarları, performans ödevleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirme kullanılır (1.11.-1.21. kazanımlar).

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

60

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1.ÖzelleĢmiĢ Hareket Bilgi ve Becerileri

1.17. Fiziksel etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranıĢlarla gösterir.

 1.17. Kendimi Kontrol Edebilirim: Bir spor etkinliğinde ya da maç esnasında yapılmıĢ bir olumsuz durumu örnekleyen TV. programı ya da gazete haberi araĢtırırlar. AraĢtırmalarında tespit ettikleri olumsuz davranıĢı, nedenlerini ve önlemek için nasıl davranılması gerektiğini tartıĢırlar. Benzer durumlarda kendi hayatlarına ne derece uyguladıklarını sorarak kendilerini eleĢtirirler. TartıĢmanın sonucunda, kaybetmenin de kazanmak kadar doğal olduğunu fark ederler. Kaybetme ve kazanma durumlarında nasıl 1.18. Fiziksel etkinliklerde baĢarı- davranmaları gerektiği, öfkelerini kontrol altına almalarının önemini belirtirler. yı takdir eder.  1.21. Farkımız Yok: Sporun insanları kaynaĢtırması ile ilgili görsel araçlar kullanılarak örnekler verilir. Büyük spor organizasyonlarında ve spor takımlarında yer alan sporcuların 1.19. Farklı fiziksel etkinlikleri bireysel farklılıkları olmasına rağmen elde ettikleri baĢarıları açıklarlar. kendine güven duyarak yapar. 1.20. Fiziksel etkinliklere katılmaya gönüllü olur.

 1.21. kazanım için sosyal bilgiler dersi “1. ünite: Herkesin Bir Kimliği Var”  Özel eğitim (1.21.-1.,2.,3.)  Sağlık kültürü (1.21.-6.)  1.14.,1.15., 1.16., 1.17, 1. 18., 1.19., 1.20., 1.21., kazanımları Etkin Katılım ve Sağlıklı YaĢam Öğrenme Alanı kazanımları ile iliĢkilendirilecektir.

1.21. Bireysel farklılıkları olanlarla fiziksel etkinlik yapmaya istekli olur.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

61

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

1.1. Sağlığını korumak için  1.2. Yorulmuyorum: Öğrencilere, yüksek bir binaya çıkan iki kiĢiden biri hemen  Sağlık kültürü (1.1.-13.) vücudunu nasıl kullanması gerek- yorulmakta ve binaya çıkarken zorlanmaktadır. Diğeri ise zorlanmadan çıkabilmektedir. tiğini kavrar. Sebepleri neler olabilir? Çözüm yolları nelerdir? Soruları sorulur.  1.2. kazanım için fen ve teknoloji dersi “1. ünite: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” 1.2. Fiziksel etkinlikte bulunmanın fiziksel uygunluk üzerindeki katkı-  1.2. Fiziksel Uygunluğum: Farklı fiziksel uygunluk özelliklerini ( kalp dolaĢım sistemi  1.3. kazanım için fen ve larını bilir. dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik) çalıĢtıran bir istasyon çalıĢması yapılır. teknoloji dersi “1. ünite: VücuDaha sonra istasyondaki her bir çalıĢmanın hangi fiziksel uygunluk özelliğini geliĢtirdiği dumuz Bilmecesini Çözelim” tartıĢılır. 1.3. Düzenli fiziksel etkinlik de bulunmanın sağlıklı yaĢam üzerin Performans ödevleri, proje deki etkilerini bilir. ödevleri, açık uçlu sorular, kısa  1.3. Sağlıklı Yaşam: Öğrenciler, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaĢam üzerinde etkilerini cevaplı sorular, öz değerlendiraçıklayan sloganlar üretirler. Sloganlar afiĢ hâline getirilir. Daha sonra sloganlar arasından oy me kullanılır (1.1.-1.5 kazan1.4. Fiziksel etkinlik sonrasında çokluğuyla en beğenilenleri, belirli gün ve haftalarla uyuĢanlarından okulda sergilenir. ımlar). kiĢisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.

 1.4. Tertemizim: Her fiziksel etkinliğin sonunda, yanlarında getirmiĢ oldukları havlu ve sabunları ile temizliklerini yaparlar. Öğrencilerin içinden seçilen görevliler, ders sonunda temizliğini en doğru Ģekilde sağlayan öğrencileri ödüllendirirler.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

62

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

1.5. Fiziksel etkinliklerde yapılan  Spor kültürü ve olimpik eği 1.7. Sağlığımı Koruyorum: “Sağlıksız bir vücut” için neler yapmak gerektiğini sorarak ısınma ve soğuma hareketlerinin kitim (1.5.-11.) tersine beyin fırtınası yapılır. Yanıtlarını tahtaya yazarlar. Bunların içinde düzenli beslenme Ģisel sağlığı için önemli olduğunu alıĢkanlığına yönelik olan yanıtların altı çizilerek bunların ortak yönlerini belirtirler. Düzenli  Sağlık kültürü (1.6.-19.) kavrar. ve dengeli beslenmenin anlamını sorarak araĢtırma ödevi olarak verilir.  Sağlık kültürü (1.7.-19.,20.,22.) 1.6. Fiziksel etkinlik ile beslenme arasındaki iliĢkiyi kavrar.  1.8. Ġlk Yardım Afişi Yapalım: BiliĢim teknolojilerinden ve çevresindeki sağlık  Performans ödevleri, proje ödevleri, öz değerlendirme kullakuruluĢlarından yararlanarak sınıfında temel ilk yardım ilkelerini içeren bir afiĢ hazırlanır. nılır(1.6.-1.7. kazanımlar)

1.7. Sağlıklı bir vücut ve fiziksel geliĢim için dengeli ve düzenli beslenme alıĢkanlığı kazanmanın önemli olduğunu bilir.

1.8. Temel ilk yardım ilkelerini bilir.

Trafik ve ilk yardım dersi 4. sınıf “Yolcu Teması” öğrenme alanı, 5. sınıf “Yaya Teması” öğrenme alanı

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

63

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 2. Atatürk ve Ulusal Bayramlar

2.1. Ulusal bayramların coĢkusunu  2.1. Hepimizin Görevi: Okulda bulunan bütün öğrenciler, bayram kutlamalarında görev rontlar, halk oyunları, dans ve spor alırlar. Görevlerini belirten yaka kartlarını hazırlayarak yakalarına asarlar. Yaka kartları, etkinliklerine katılarak gösterir. öğrencilerin görevlerini belirtebilmesi için farklı renkte kartonlardan oluĢturulur ve öğrencinin ismi bulunur.

2.2. Ulusal bayramlarda sınıfça ve  2.2. Bayramımızı Kutluyoruz: Öğrencilere, yaklaĢan bayram hakkındaki düĢünceleri okulca yapılan etkinliklerin ve sorulur. Bayramın kendileri için ne anlam ifade ettiğini belirtirler. Bu bayramın hangi bayram törenlerin önemini kavrar. olduğu ve ilan edilme sebepleri hakkında öğrenciler konuĢturulur. Bayram hazırlıklarını yapmak için tüm öğrencilerin katılımı ile sınıf süslenir. Bu aĢamada öğrencilerin neler hissettikleri sorulur.

 2.3. Atatürk ve Spor: Atatürk’ün spor ve sporcularla ilgili söylediği sözleri biliĢim 2.3. Atatürk’ün, spora ve spor- teknolojileri kaynak kitaplar ve büyüklerine sorarak araĢtırırlar. Bulunan sözler sınıfa getirilir. culara verdiği önemi kavrar. Tüm öğrencilerin katılımı sağlanarak öğrenciler konuĢturulur. Atatürk’ün sözlerinden bir kaçı sınıfa asılır.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

64

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 4. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 3. Spor Organizasyonları ve Olimpiyat Oyunlar

 Performans ödevleri, proje  3.1. Sporcularımız: Olimpiyat oyunlarımızda baĢarılı olmuĢ sporcularımızın yaĢam ödevleri, açık uçlu, uzun cevap3. 1. Olimpiyat oyunlarında baĢarılı öyküleri, biliĢim teknolojilerinden yararlanılarak bulunur. Sporcularımızın fotoğraf ve anıları lı sorular, vb. kullanılır (3.1. olmuĢ sporcuları tanır. çerçevelenerek okulun uygun yerlerine asılır. kazanım).

 3.1. Ben Yapabilirim: Spor karĢılaĢmalarının organizasyonlar içersinde yapıldığı fark 3.2. Spor organizasyonlarının öne- ettirilir. Okulda yapılan sportif organizasyonların önemi açıklanır. Öğrenciler, okul spor mini fark eder. organizasyonlarının her boyutunda görev alırlar.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

65


								
To top