KAZANIMLAR VE ETKİNLİK TABLO 2.SINIF

Document Sample
KAZANIMLAR VE ETKİNLİK TABLO 2.SINIF Powered By Docstoc
					ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

1.1.Hareket ederken vücut ve alan farkındalığı gösterir.  1.1. Benim Yerim Senin Yerin: Öğrenciler etkinlik alanına daire Ģeklinde yerleĢirler. Ellerindeki tebeĢirle bulundukları yere çevrelerinde dönerek bir daire çizerler. Daha sonra öğrenciler birbirlerine yaklaĢarak aynı çalıĢmayı arkadaĢlarının daireleriyle kesiĢen noktaları boĢ bırakarak yaparlar. Ġkinci çalıĢmadan sonra ilk dairenin kendi kiĢisel alanını, ikinci dairede 1.2. Yer değiĢtirme hareketlerini ise kiĢisel alanının baĢkalarının kiĢisel alanı ile çakıĢtığını bulacak sorular sorulur. Böylece, farklı hız ve seviyelerde gösterir öğrenciler kendi kiĢisel alanlarını fark ederler.

[!] 1.1. Öğrenciler, belirli alanda yürüme, koĢma, sıçrama vb hareketleri kimseye çarpmadan ,duraklamadan, geri geri, yan yan, ve farklı yönlere doğru yapılır.

 1.2. Koordinasyon Parkuru: Öğrencilerin fiziksel kapasiteleri dikkate alınarak etkinlik [!] 1.2. KoĢma, kayma, sekme, alanında koordinasyon parkuru oluĢturulur. OluĢturulan parkurun yer değiĢtirme hareketlerinin tırmanma, sıçrama, vb. hare1.3. Dengeleme hareketlerini birey- her bir boyutunu kapsamasına dikkat edilir. ketleri hızlı- yavaĢ, ritmik, ardı sel ve eĢli olarak yapar. sıra gösterir.  1.2. , 1.3. ,1.5. Halat Havada: Sınıf altı kiĢiden oluĢan gruplara ayrılır. Her grup için bir halat iki ucundan birleĢtirilerek daire hâline getirilir. Gruplar dairenin içine yerleĢerek sırtları [!] 1.3. Eğilme, dönme, salınma, ile halatın yere düĢmesine engel olurlar. Verilen uyaranla grup elemanları halatı yere oturma, çekme, itme, denge vb. 1.4. Vücudunun farklı bölümlerini düĢürmeden ikiĢerli olarak yer değiĢtirirler. hareketleri bireysel ve eĢli olakullanarak bireysel ve eĢli olarak rak yapabilmeyi içerir. nesneleri hareket ettirir.  1.4. Vücudumun Bölümleri: Öğrencilere aĢağıdaki form dağıtılır. Öğrenciler önce formun ilk bölümündeki hareketleri okurlar. Sonra bu hareketleri yaparken vücutlarının hangi [!] 1.4. El ile nesneleri (top, bölümlerini kullanıyorlarsa o bölüme “X “ iĢareti koyarlar. balon, vb) fırlatma, raketle nesnelere (top, tüy top vb) vuHareketler Vücudumun bölümleri rma, ayakla nesnelere ( top, baKollarım BaĢım Bacaklarım Ayaklarım lon vb) vurma, topları yerden Yürürsem yuvarlama vb. hareketleri yapılır. KoĢarsam
Kolumu çevirirsem Çekersem ArkadaĢıma top atarsam ArkadaĢımla ip çekiĢirsem

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

44

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR  Sağlık kültürü (1.4.-7) 1.5. Vücudunun farklı bölümlerini  1.5 Masa Tenisi: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılırlar. Grupların ilerisinde bir kullanarak bireysel ve eĢli olarak nokta belirlenir. Grupların ilk oyuncularına pinpon raketi ve topu verilir. Top, raketin üzerinde nesneleri kontrol eder. zıplatarak çizgiye kadar götürülür ve geri getirilir. Amaç topu düĢürmemektir. Aynı etkinlik, kartondan yapılmıĢ raketlerle uygulanabilir. Karton raket kullanıldığında top sektirilmez raketin üzerinde düĢürmeden taĢınır. 1.6. Yer değiĢtirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri farklı hızlarda yapar  1.6. Karton YarıĢı: Derin kolda dizilmiĢ her iki takımın oyuncularında kartondan yapılmıĢ [!] 1.5.Atılan nesneleri(top, balon, vb) el, ayak, baĢ ve gövde ile bireysel ve eĢli olarak tutma hareketleri yapılır. . [!] 1.6. KoĢarken yerden ya da yüksekten atılan nesneler (top, yuvarlak iki kapak bulunur. Verilen uyaran ile takımların ilk oyuncuları kartonun birini yere balon vb.) tutulur. koyarak bir ayakları ile üzerlerine basarlar. Daha sonra ikinci kartonu yere koyarak diğer 1.7. Ritmik hareketleri bireysel, eĢ- ayaklarını basarlar. Arkalarında kalan kartonu kaldırırlar ve tekrar üzerine basarak önceden  Spor kültürü ve olimpik eğili, grupla, nesnesiz ve nesneli ola- belirlenmiĢ çizgiye kadar bu Ģekilde ilerlerler. Çizgiyi geçtikten sonra koĢarak yerlerine tim (1.9.-5) rak yapar. dönerler ve sırada bekleyen arkadaĢlarına kartonları verirler. Oyun bu Ģekilde devam eder.  Öğrencilerin öz değerlendirme, akran değerlendirme yapÖnce bitiren grup oyunun galibi olur. maları sağlanır (1.4 kaza-nım). 1.8. Vücut ve alan farkındalığı, yer  1.7. Ġp Atlama: Öğrenciler, belirlenen bir süre atlama ipi kullanarak bireysel olarak ritim değiĢtirme, dengeleme ve nesne çalıĢırlar. Ardından atlama ipi ve grupça oynanan ip atlama oyunu oynarlar. Etkinlik müzik  Öğrencilerin hareketleri gözkontrolü gerektiren hareketlerle il- eĢliğinde, temel halk oyunları hareketleri ile tamamlanır. lemlenir, gözlem sonuçları gözgili kavramları bilir. lem formlarına ve kontrol listelerine kayıt edilir (1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10 kazanımlar). 1.9. Yer değiĢtirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketlerle ilgili ilke ve kuralları bilir. [!] 1.9. Denge, yer çekimi, ağırlık merkezi, kuvvet yönü vb. ilke ve kuralları içerir.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

45

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

1.10. Yer değiĢtirme hareketlerindeki benzerlik ve farklılıkları  1.12. Spor Çantam Var: Öğrenciler beden eğitimi dersinde kullanılmak üzere eĢofman, ayırt eder. spor ayakkabısı, havlu, sabun, yedek fanila ve ufak ĢiĢe sudan oluĢan bir çanta hazırlarlar. Bu çantada bulunan malzemelerin beden eğitimi dersi için gerekliliği ve sağlıklarını korumadaki 1.11. Dengeleme hareketlerinin önemini tartıĢırlar. benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder  1.13. Kim Yorgun?: Öğrenciler, etkinlik alanında ikiĢerli derin kolda sıra olurlar. Dersin 1.12. Fiziksel etkinliklerde kulla- baĢında süre tutularak her öğrencinin bir dakika içinde aldığı nefes sayısı bulunur. Ardından nacağı kiĢisel malzemeler için çanta öğrenciler koĢarlar. KoĢunun bitiminde öğrenciler tekrar süre tutar ve nefeslerini sayarlar. hazırlar. Öğrenciler nefes alıĢ sayısındaki artıĢı, nefes sıklığında meydana gelen değiĢiklikleri ve vücutlarında baĢka ne gibi değiĢiklikler oluĢtuğunu tartıĢırlar. 1.13. Fiziksel etkinlik sırasında vücudunda meydana gelen değiĢiklikleri fark eder. 1.14. Fiziksel etkinliklerde ısınma ve soğuma hareketlerini kılavuz eĢliğinde yapar.

 Spor kültürü ve olimpik eğitim (1.13.-9) [!] 1.13. Kalp atımı, solunum, terleme, vücut ısısındaki değiĢiklikler fark ettirilir. [!] 1.9. Uzak-yakın, ileri-geri, öne-arkaya, aĢağı-yukarı, düz, dairesel, dörtgen düzlemlerde hareket etme, hızlı-yavaĢ, ritmik, eĢ zamanlı ardı sıra hareket etme, nesnenin altında üstünde, içinde dıĢında olma vb. kavramları içerir. [!] 1.10. Öğretmen ısınma ve soğumaya iliĢkin yürüme, koĢu temposu ve esneklik hareketlerini kontrollü biçimde gösterir ve yaptırır.

1.15. Okulundaki spor malzemelerinin, spor alanlarının ve spor etkinliklerinin farkına varır.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

46

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI

ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

1.16. Yer değiĢtirme ve denge-  1.16. Unutulan Oyunlar: Öğrenciler, büyüklerinin çocukluklarında oynadıkları oyunları leme hareketlerinin olduğu farklı araĢtırırlar. AraĢtırdıkları oyunları arkadaĢlarıyla paylaĢarak oyunların yeniden canlanmasını oyunlar bularak arkadaĢlarıyla sağlarlar. oynar.  1.17. ġarkılarla Hareket Edelim: Öğrencilerle “EĢ Olalım” Ģarkısı söylenir. 1.17. Fiziksel etkinliklere katıl- EĢ olalım yer bulalım, maya istekli olur. Kol kola girelim, oynayalım, EĢ olalım, yer bulalım, El ele verelim kardeĢ olalım. 1.18. Fiziksel etkinliklerde kural- EĢ olalım yer bulalım, lara uyma ve yönergeleri takip et- Yüz yüze dönelim dans edelim. mede istekli olur. Öğrenciler Ģarkıyı söyledikten sonra öğretmen; “ ġimdi bu Ģarkının hareketlerini yapalım” diyerek öğrencilerde fiziksel etkinliğe karĢı istek uyandırır. 1.19.Fiziksel etkinliklerde araç-  1.20. Issız Ada: Öğrenciler okul bahçesinde “U” Ģeklinde sıra olurlar. Okula ait bir spor gereçleri ve etkinlik alanlarını malzemesinin üzerine, sınıfta bulunan öğrencilerin isimleri küçük kutucuklar Ģeklinde yazılır. paylaĢmaya istekli olur. Okul malzemelerinde bütün öğrencilerin kullanım hakkı bulunduğu belirtilir. Öğrenciler serbest olarak okul bahçesine dağılırlar. Ellerindeki tebeĢirle bulundukları yere bir daire çizerek kendi kiĢisel alanlarını belirlerler. Öğrencilerden sadece kendi daireleri içerisinde serbest olarak oynarlar. Bir süre bu Ģekilde oynadıktan sonra öğrencilere “SınırlanmıĢ küçük 1.20. Fiziksel etkinliklere iliĢkin bir alanda oyun oynamak hoĢunuza gitti mi”, “Gitmediyse neden?” gibi sorular sorulur. Daha düĢüncelerini ifade eder sonra öğrenciler etkinlik alanlarını paylaĢarak oynamaya devam ederler. Dersin sonunda paylaĢmanın önemi tartıĢılır.

 1.16. kazanım için hayat bilgisi dersi “ 2.2.1. tema: Okul Heyecanım”  1.18. kazanım için hayat bilgisi dersi “ 2.2.1. tema: Okul Heyecanım” [!]1.16. Ġple, çubuklarla, topla vb nesnelerle oynanan farklı oyunları içerir.  1.14.,1.15., 1.16., 1.17, 1. 18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25. kazanımları Etkin Katılım ve Sağlıklı YaĢam Öğrenme Alanı kazanımları ile iliĢkilendirilecektir.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

47

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: A) HAREKET BĠLGĠ VE BECERĠLERĠ KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1. Temel Hareket Bilgi ve Becerileri

1.21. Fiziksel etkinliklerde baĢkalarının haklarına saygı göstermesi  1.22. Saklambaç: Öğrencilerden biri ebe olur. Diğer öğrenciler saklanır. Öğretmen gerektiğini fark eder. ebenin kulağına 30’a kadar saymasını sonra gidip bir köĢeye oturmasını ve arkadaĢlarını aramamasını söyler. Bir süre sonra saklanan öğrenciler, ebenin rolünü yerine getirmediğini 1.22. Fiziksel etkinliklerde fark ederler. Oyuna ara verilerek ebenin ve kendilerinin rolleri ve sorumluluklarını tartıĢırlar. üstlendiği rollerin sorumluluk- Ardından oyun kaldığı yerden devam eder. Ebe ve öğrenciler rollerini ve sorumluluklarını larını yerine getirmesi gerekti- yerine getirir. Etkinliğin sonunda, oyunun amacına ulaĢabilmesi için rollerin gerektirdiği ğini kabul eder. sorumlulukların önemine vurgu yapılır. 1.23.Fiziksel etkinliklerde baĢarıyı tebrik etmeye istekli olur. 1.24. Fiziksel etkinliklerde eĢli ve grup çalıĢmalarına katılmaya is-  1.25. Roller Öğrenciler: Öğrenciler, bir fiziksel etkinlikte olabilecek farklı rolleri (sporcu, tekli olur. hakem, antrenör, sağlık personeli vb.) tartıĢma ortamı içinde bulurlar. Daha sonra gündemde olan bir spor etkinliğini TV’den izlemeleri ve izledikleri etkinlikte kaç farklı rolde görev 1.25. Fiziksel etkinlikler içersin- yapan kiĢi olduğunu saptamaları istenir. deki farklı rolleri tanır. 1.26. Farklı fiziksel etkinlikleri yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark eder. 1.27. Fiziksel etkinliklerde kullanılan araç -gereç ve malzemeleri amacına uygun kullanır.

 Rehberlik ve psikolojik danıĢma (1.21.-16.)  Ġnsan hakları ve vatandaĢlık (1.22.-15.)  GiriĢimcilik (1.24.-,3.)  1.24. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ 2.2.1. tema: Okul Heyecanım” [!] 1.26., 1.2.3. Fiziksel etkinliklerde bireysel, eĢli ve grupça gösterilen baĢarıları uyaransız tebrik eder.

 Öğrencilere öz değerlendirme yaptırılır ve öğrencilerin grup çalıĢmalarına katılma durumları gözlemlenir. (1.24 ka 1.26., 1.23. Ringa: Ġnce bir çıta ya da ip iki ucundan tutulur. Öğrenciler müzik eĢliğinde zanım). çıtanın altından, öne eğilmeden ve yan yan hareket etmeden geçmeye çalıĢırlar. Çıtaya dokunmadan geçen kiĢi sıranın arkasına geçer. Oyun tek kiĢi kalana kadar devam eder. Daha  Kontrol listeleri, dereceli sonra öğrenciler belirli bir yükseklikteki ipin üzerinden atlarlar. Ġpin yüksekliği yavaĢ yavaĢ puanlama anahtarları kullanılır artırılır. Bir öğrenci kalana kadar ip yükseltilmeye devam eder. En son kalan öğrenci tebrik 1.27.kazanım). edilir. (Etkinlik boyunca öğrencilerin sakatlanmasını engellemek için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.)

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

48

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 1.Düzenli Fiziksel Etkinlik

1.1. Fiziksel etkinlik sonrasında  1.2. “Vücudumu Doğru Kullanıyorum”: Etkinlik alanında öğrenciler, serbest olarak kiĢisel bakımını ve temizliğini birbirlerine çarpmadan yürürken “Çenenizi öne eğin, göğsünüze değdirmeye çalıĢın ve kendisi yapar. yürüyün. Göğsünüzü öne çıkarın, sırtınızı dik tutun ve yürüyün. ġimdi aynı hareketleri otururken yapın, herkes elindeki kitabı baĢının üstüne koysun ve normal bir Ģekilde 1.2. Sağlığını korumak için vücu- düĢürmeden yürüsün. Kitap baĢınızın üstündeyken oturun, kalkın.” uyaranları verilir. Hangi dunu nasıl kullanması gerektiğini duruĢ daha iyi? Vücudumuzu hangi duruĢla daha az yoruyoruz? sorularıyla öğrencilerin iyi fark eder. duruĢ alıĢkanlığı kazanmalarının önemini fark etmeleri sağlanır..

 Sağlık kültürü (1.1.-12.,13.).  1.1. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ 2.2.1. tema: Okul Heyecanım”

 1.3. kazanımı için hayat bilgisi dersi “ 2.2.1. tema: Okul 1.3. Fiziksel etkinlik öncesi ve  1.3. Doğru Beslenme: Dayanıklılıkla ilgili bir fiziksel etkinlik sırasında öğrencilerden Heyecanım” sonrasında ne zaman ve nasıl zorlanan ya da rahatsızlananlar gözlenir. Daha sonra son yedikleri yemeğin zamanı ve ne beslenilmesi gerektiğini bilir. yedikleri sorulur ve fiziksel etkinlik öncesi ve sonrasında ne zaman ve nasıl beslenilmesi  1.3. kazanımı için hayat gerektiği tartıĢılır. bilgisi dersi “ 2.2.2. tema: Be1.4. Fiziksel etkinliklerde sıvı tükenim EĢsiz Yuvam” tilmesi gerektiğini kavrar.  Öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları sağlanır. Öğrenciler dereceli puanlama 1.5. Okulunda varsa ilk yardımdan anahtarları kullanılarak gözlemsorumlu kiĢileri tanır. lenir. (1.2.kazanım).  Sağlık kültürü (1.3.-22.).  Gözlem formları, dereceli puanlama anahtarları, açık uçlu ve kısa cevaplı sorular ile kullanılır (2.2. kazanım).

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

49

ĠLKÖĞRETĠM BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ 2. SINIF PROGRAMI
ÖĞRENME ALANI: B) ETKĠN KATILIM VE SAĞLIKLI YAġAM KAZANIMLAR ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ AÇIKLAMALAR

ALT ÖĞRENME ALANI: 2. Atatürk ve Ulusal Bayramlar

2.1. Ulusal bayramların coĢkusunu  2.1. “Sınıfça Bayram Kutluyoruz”: Öğrenciler, bir hafta öncesinden bayram gösterilerini  2.1. kazanımı için hayat rontlar, halk oyunları, dans ve spor sunacak olanlar ve seyirciler olarak iki gruba ayrılır. Gösteri grubunda bulunan öğrencilere bilgisi dersi “ 2.2.3. tema: Dün, etkinliklerine katılarak gösterir. rehberlik yapılarak farklı gösteriler yapmaları için yönlendirilir. Bir hafta süresince çalıĢan Bugün, Yarın” öğrenciler, ders saatinde gösterilerini sınıfa sunarlar. Seyirci olan öğrenciler ise arkadaĢlarının gösterisini değerlendirerek bayramları daha coĢkulu kutlamak için ne yapmak gerektiğini tartıĢırlar. 2.2.Atatürk’ün, spora ve sporculara verdiği önemi açıklar.  2.2. Ata’mızın Sevdiği Spor Dalları: Atatürk’ün spor yaparken çekilmiĢ fotoğrafları biliĢim teknolojileri ve kütüphanelerden bulunur. Onun bu spor dallarını neden seçmiĢ olabileceği ile ilgili düĢüncelerini ifade ederler.

 Sınıf içi-okul içi etkinlik  Okul dıĢı etkinlik Ġnceleme gezisiKiĢisel nitelikler [!] Uyarı  Ders içi iliĢkilendirme  Diğer derslerle iliĢkilendirme  Ara disiplinlerle iliĢkilendirme (Parantez içindeki 1. rakam beden eğitimi dersi kazanımını – 2. rakam ara disiplin kazanımını gösterir.)  Ölçme ve değerlendirme

50


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:254
posted:10/9/2008
language:Turkish
pages:7