Seniority List of Class – III Research Cadre of Metallurgical (DOC) by forrests

VIEWS: 18 PAGES: 4

									Seniority List of Class – III Research Cadre of Metallurgical & Chemical as on 01.10.2005
1 1 1 to 6 1 1 1 2 3 vacant Section Engineer/Chemical Inspection Pay Scale 6500 - 10500 SS : 06 vacant Senior Section Engineer/Metallurgical Inspection Pay Scale 7450 – 11500 SS : 01 vacant Section Engineer/Metallurgical Inspection Pay Scale 6500 - 10500 SS : 11 1 to 11 vacant Lecturer/NDT Training Center Pay Scale 7450 – 11500 SS : 01 1 1 2 3 45 6 7 8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Operated as MS-I/R A.K. Yadav R.S. Vishnoi Manjit Singh G.C. Verma Rashid Akhtar Rajiv Kumar RDCD Rahate Rup Singh Jatav Suresh Singh Sidar Vishwajeet Bhattachary Bhagwan Das Gajghate Devershi kumar Gaur R.K. Vijay Rakhi Rani P.K.Barnwal M&C M&C M&C M&C M&C QA M&C M&C M&C M&C M&C Metallurgical Supervisor Grade – I/Research M.Sc 12.05.58 28.03.84 M.Sc 02.03.57 30.05.84 M.Sc 31.01.53 24.05.84 M.Sc. BE/Met. BE/Met. BE/Met. BE/Met. BE/Met. BE/Met. BE/Met. 29.11.60 24.03.64 01.07.65 09.08.64 09.02.64 06.06.69 15.06.71 23.03.70 28.05.83 12.09.91 02.02.93 26.05.97 10.04.97 24.04.98 16.03.98 09.02.01 Pay Scale 7450 – 11500 SS : 11 (Pt.-08 + Ty.-03) 28.03.84 20.08.90 No 30.05.84 20.08.90 No 24.05.84 20.08.90 No 28.05.83 12.09.91 02.02.93 26.05.97 10.04.97 24.04.98 16.03.98 09.03.01 20.08.90 22.12.97 22.12.97 21.06.99 21.06.99 30.10.00 15.03.01 24.06.03 No No No SC SC ST No SC 01.01.89 01.01.89 01.01.89 01.01.-89 12.09.93 02.02.95 26.05.99 10.04.99 24.04.00 16.03.00 09.03.03 4 5 6 7 8 9 10 Senior Section Engineer/Chemical Inspection Pay Scale 7450 – 11500 SS : 01 11 12

1 2 3 4

1 2 3 4

M&C M&C M&C M&C

Metallurgical Supervisor Grade – II/Research Pay Scale 6500 – 10500 SS : 12 BE/M 20.02.70 06.03.98 06.03.98 06.03.98 No et. BE/M 12.08.69 11.02.97 04.03.98 04.03.98 No et. BE/M 31.12.74 20.03.98 20.03.98 20.03.98 No et. BE/M 15.09.72 01.04.98 01.04.98 01.04.98 No et.

06.03.00 04.03.00 20.03.00 01.04.00

5

5

P.K. Tiwari

M&C

BE/M et.

26.09.70

25.09.98

25.09.98

16.04.01

No

16.04.03

1 6 7 8

2 6 7 8

9 10 11 12

9 10 11 12

3 Amrish Kumar Rakesh Kumar Manoj Kumar Gupta Sanjay Ranjan Sailesh Oraon Ram Prasad Karol vacant

4 M&C M&C M&C

5 BE/M et. BE/M et. BE/M et. BE/M et. BE/M et. BE/M et.

6 07.07.75 28.07.73 05.08.77

7 16.03.01 14.05.01 23.04.01

8 16.03.01 14.05.01 23.04.01

9 16.03.01 14.05.01 23.04.01

10 SC No No

11 16.03.03 14.05.03 23.04.03

12

M&C M&C M&C

08.05.74 22.04.72 24.05.75

12.03.01 22.03.01 09.03.01

12.03.01 22.03.01 09.03.01

12.03.01 22.03.01 09.03.01

SC ST

12.03.03 22.03.03

Chemical Supervisor Grade –I Research pay Scale 7450-11500 SS : 11 (Pt.10+Ty01) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A.K. Tripathi Pushpa Mishra T.N. Chaurasia D.K. Agrawal R.K. Bhag – Chandani U. Thuruthiyal Sadhana Shrivastava Km.Ajit Kaur Bhupendra Shahi R.C. Shrivastava Badri Prasad Meena M&C M&C M&C QA M&C QA M&C M&C M&C M&C M&C M.Sc. Ph.D. M.Sc. M.Sc. B.Sc. B.Sc. M.Sc. M.Sc. B.Sc. B.Tech. B.E/Met 28.07.51 11.06.48 18.09.48 05.03.50 15.05.54 14.05.59 02.01.61 01.01.61 14.10.60 08.11.61 24.08.74 17.06.74 06.04.76 16.10.76 17.02.78 24.06.76 15.12.82 27.11.82 30.11.82 28.02.85 01.06.87 29.04.05 17.06.74 06.04.76 16.10.76 17.02.78 01.05.81 15.12.82 27.11.82 30.11.82 28.02.85 01.06.87 29.04.05 07.08.81 28.09.81 17.12.82 22.12.82 20.08.90 25.06.92 09.07.92 27.03.97 21.06.99 26.02.03 29.04.05 No No No No No No No No No No ST 23.08.83 23.08.83 23.08.83 23.08.83 01.01.89 01.01.89 01.01.89 01.01.89 01.01.89 01.06.89 --

Chemical Supervisor Grade – II/Research Pay Scale 6500 – 10500 SS : 12 1 1 2 1 2 2 Rajesh Shrivastava 3 K.K.Talreja M&C 4 M&C B.Sc. B.Tech 5 BE/ Chem BE/ Chem M.Tech M.Sc. M.Tech 5 BE/ Chem BE/ Chem BE/ Chem BE/ Chem 01.01.67 6 12.07.68 27.09.91 7 29.04.93 27.09.91 8 29.04.93 27.09.91 9 29.04.93 No 10 No 27.09.93 11 29.04.95 12 Working as DPS/Comp (Ex-Cadre)

3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12

Sudhir Kr. Shrivastava S.F.H.Rizvi P.K. Bala 3 Shravan Kr. Shrivastava Allewar S. Gopal Rao Bharat Prasad Manoj Minj Vacant Vacant Vacant

M&C M&C M&C 4 M&C M&C M&C M&C

02.12.67 07.08.68 12.10.66 6 08.01.71 15.03.72 25.01.68 09.09.75

25.01.95 27.01.95 20.10.95 7 16.07.99 23.07.99 24.06.99 16.06.05

25.01.95 27.01.95 20.10.95 8 16.07.99 23.07.99 24.06.99 16.06.05

25.01.95 27.01.95 20.10.95 9 16.07.99 23.07.99 24.06.99 16.06.05

No No No 10 No No No ST

25.01.97 27.01.97 20.10.97 11 16.07.01 23.07.01 24.06.01 -12 Working as Vig.Insp.


								
To top