Docstoc

STRUKTUR KURIKULUM - DOC

Document Sample
STRUKTUR KURIKULUM - DOC Powered By Docstoc
					Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

STRUKTUR KURIKULUM DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (OSHE) LAMPIRAN A-2

SEMESTER 1 KOMPONE N Kursus wajib Universiti

SEMESTER 2

SEMESTER 3

JUMLAH JAM KREDIT

MATA PELAJARAN Kenegaraan Proficiency Skills in English Kokurikulum 1

JAM KREDIT 2 2

MATA PELAJARAN English for Academic Communication Titas 1

JAM KREDIT 2

MATA PELAJARAN TITAS II English for Professional Communication

JAM KREDIT 2 2 13

2

1

Kursus Teras Fakulti

Matematik Perniagaan Pengantar Mikroekonomi Pengenalan Psikologi Industri Pengenalan Perniagaan

3

Prinsip Pengurusan Perakauanan Kewangan 1 Pengantar Makroekonomi Aplikasi Komputer

3

Statistik Perniagaan Tabiat Organisasi Prinsip Pemasaran Perakauanan Kewangan 2

3

3

3

3

36

3

3

3

3

3

3

Kursus Teras Program

Kursus Elektif

Jumlah Jam Kredit

17

16

16

49

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

SEMESTER 4 KOMPONE N Kursusu wajib Universiti Kursus Teras Fakulti

SEMESTER 5

SEMESTER 6

JUMLAH JAM KREDIT

MATA PELAJARAN Institusi Islam

JAM KREDIT 2

MATA PELAJARAN

JAM KREDIT

MATA PELAJARAN

JAM KREDIT 2

Keusahawanan Pemasaran Perniagaan Ekonomi Pertengahan Pengenalan Pengurusan Operasi Teknologi Perniagaan

3 3

15

3 3

3

Kursus Teras Program

Prinsip & Amalan OSHE Undangundang OSHE Kejuruteraan Keselamatan Pekerjaan & Pengurusan Risiko

3

3

Keselamatan Kimia, Kebersihan Industri, Kejuruteraan Kesihatan Alam Sekitar Teknologi & Pengurusan Alam Sekitar Pengurusan Sisa Bebahaya Pengurusan Ilmu & Teknologi Maklumat OSHE Audit Statistik OSHE &

3

30

3 3

Kursus Elektif Promosi & Komunikasi OSHE Teknik Pengurusan Keselamatan Pekerjaan & Sistem Perlindungan & Keselamatan Kebakaran Jumlah Jam Kredit 17 3

3

3

3

3

15

15

47

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Kenegaraan Kursus ini membincangkan sejarah dan latar belakang pembinaan masyarakat dan negara Malaysia sebelum dan selepas merdeka. Bahagian Kenegaraan juga membincangkan dasar-dasar utama kerajaan dalam konteks pembangunan Malaysia masa kini.

Proficiency Skills in English This subject focuses on listening, speaking, reading and writing skills trough the use of science and technology related content. Using selected source materials, this subject helps students understand the different nature of science and technology discourse in order to be effective language users. Students are given practice in the skill of recognizing the functions of texts, identifying the intentions or purposes of writers/speakers, differentiating between main and supporting details in oral and written texts. They also be tough the skill of extracting and integrating information from various sources in the form of notes and transforming the notes into short oral and written texts. The subject will require students to work in groups throught which they acquire the skills of group discussion and teamwork.

Bacaan
Glendinning, E.H. & Holmstrom, B. 1992. Study reading . Cambridge: Cambridge University Press. Haarman, L., Leech, P. & Murray, J. 1988. Reading skills for the social sciences. Oxford: Oxford University Press. Hillman, L.H. 1990. Reading at the University. Boston: Heinle & Heinle Publishers. Byrd, D. R.H. and Clemente-Cabetas, I. 1991. REACT- INTERACT Situations for communication. New Jersey. Prentice Hall Regents. Flood and West. 1980. An elementary scientific and technical dictionary. London: Longman. Huckin, T. and Olsen, L. 1991. Technical writing and professional communication. New York: McGraw Hill.

Matematik Perniagaan Bunga ringkas, nilai kini, diskaun ringkas dan bank, Notajanji, nilai matang dan nilai kini, diskaun ke atas nota, Diskaun perdagangan, tunai dan kadar bunga setara dengan kadar diskaun. Matematik perniagaan runcit, kos, tokokan dan turunan. Pembelian secara ansuran, harga ansuran, bayaran bulanan dan penentuan kadar bunga sebenar. Siri aritmetik dan geometri. Bunga berganda, amaun terkumpul, nilai kini persamaan nilai, kadar setara dengan kadar bulanan, suku tahunan dan separuh tahunan. Anuiti, nilai kini dan nilai terkumpul. Susut nilai, kaedah garis lurus, kaedah baki berkurangan, kaedah hasil tambah, digit tahun, kaedah unit pengeluaran.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan :
Chiang, A.C. 1984. Fundamental Methods of Mathematical Economic Analysis. 3rd edition. New McGraw-Hill. York:

Haeussler, E.F. & R.S. Paul. Pengenalan: Analisis Matematik Untuk Penuntut Perniagaan dan Ekonomi. edisi Pertama, Jilid 1. 1988. Jilid II. 1989. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: Terjemahan oleh Aziz A. Hamid dan Rakan-rakan. Weber, J.E. 1982. Mathematical Analysis for Business and Economic Applications. New York: Harper & Row. Mahbar, Z & S.H. Mohd Idris. Lumpur:Dewan 4th edition.

1993. Kalkulus untuk Penuntut Ekonomi dan Pengurusan. Kuala Bahasa dan Pustaka.

Pengantar Mikroekonomi Teori permintaan dan penawaran; Keanjalan permintaan dan penawaran: Teori pengeluaran; Teori Kos pengeluaran; Struktur Pasaran: Pasaran persaingan sempurna, pasaran monopoli, monopoli-monopoli, bermonopoli dan oligopoli; Penentuan harga dan Peringkat Pengeluaran; Inflasi. Bacaan :
Eaton, B. Curtin & Eaton, Diane, F. 1995. Microeconomics, 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall Inc. Nicholson, W. 1995. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Fort worth: the Dryden Press. Pashigian, Peter B. 1995. Price Theory and Applications. New York: Mc Graw Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. 1998. Microeconomics. New York: MacMillan Publishing Company. Hill Inc.

Varian, Hal. R. 1996. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 4th. edition. New York: W. W. Norton & Company.

Pengenalan Psikologi Industri Bidang-bidang psikologi, teori psikologi, tingkahlaku individu dan faktor yang mempengaruhinya, motivasi, personaliti, sikap dari segi ciri-ciri, pengukuran, perkembangan, perubahan dan pembentukannya, komunikasi, kerjasama, persaingan dan perlakuan sosial dalam organisasi. Pengenalan Perniagaan Proses pengurusan organisasi perniagaan, jenis-jenis organisasi perniagaan, pembentukan modal dan dana kewangan dalam perniagaan, pengurusan perniagaan tanpa faedah, pengurusan kakitangan organisasi perniagaan dan hubungan majikan pekerja. Bacaan :
Bateman, Thomas S. and Scott A. Snell. 2002. Management. 5 th Edition. New York: McGraw-Hill, Irwin Madura, Jeff. 2001. Introduction to Business. 2 nd Edition. Ohio: South-Western, Thompson Learning

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Ko-Kurikulum Kurus ini terbahagi kepada 3 kumpulan: a. Permainan : Hoki, Bolasepak, Ragbi, Bola Jaring, Badminton & Takraw. b. Persatuan : Persatuan Bilan Sabit Merah, St. John, ROTU, Puteri Islam, Pertahanan Diri & Persatuan Bahasa Ketiga. c. Pemdidikan Luar : Team Working, Leardership & Communications. Pelajar dikehendaki memilih salah satu dari beberapa kursus ko-kurikulum yang dijalankan oleh piak Universiti English for Academic Communication This subject is designed to prepare students for the skills needed to perform academic tasks, such as taking notes from written and oral/aural texts, producing academic assignments and making oral presentation. Student will practice the skills of looking for information form various sources, extracting information different texts types, making notes of information obtained, summarizing, paraphrasing and integrating information, and presentation as well as viewpoints in an oral presentation. The tasks assigned will be in the form of individual and group projects that develop skills in time management, teamwork and groups interaction.and the data collected from the projects will be used as background context through which the skills of professional communication will be taught.

Bacaan
Glendinning, E.H. & Holmstrom, B. 1992. Study reading . Cambridge: Cambridge University Press. Haarman, L., Leech, P. & Murray, J. 1988. Reading skills for the social sciences. Oxford: Oxford University Press. Hillman, L.H. 1990. Reading at the University. Boston: Heinle & Heinle Publishers. Byrd, D. R.H. and Clemente-Cabetas, I. 1991. REACT- INTERACT Situations for communication. New Jersey. Prentice Hall Regents. Flood and West. 1980. An elementary scientific and technical dictionary. London: Longman. Huckin, T. and Olsen, L. 1991. Technical writing and professional communication. New York: McGraw Hill.

TITAS 1 (Tamadun Islam & Tamadun Asia 1) Kursus ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama: Bahagian A: Ilmu Ketamadunan Takrif tamadun dan cirri-cirinya, kelahiran dan perkembangan tamadun dan interaksi antara tamadun. Persamaan dan perbezaan antara tamadun, cabaran terhadap kehidupan bertamadun dan tamadun dalam konteks globalisasi

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bahagian B : Tamadun Islam. Pandangan semesta Islam, cirri-ciri tamadun Islam, penghayatan tamadun Islam dalam persekitaran awal, pemupukan tamadun dan penjelmaannya dalam konteks pelbagai budaya, bangsa dan wilayah, system nilai dan institusi-institusi dalam tamadun Islam, budaya ilmu dan tamadun Islam. Bahagian C : Tamadun Melayu Kemunculan pusat-pusat tamadun Melayu, warisan pra-Islam dan kemunculan pendangan semesta Melayu. Perkembangan Bahasa Melaya, seni, system social dan politik dalam tamadun Melayu. Bacaan:
S.H Nasr., 1976. Islamic Science: An Illustrated Study. London: World of Islamic Festival Piblishing Co. Tius Burkhardt., 1976. The Art of Islam. London: World of Islamic Festival Publishing Co. C.M.B. Hooker. (ed)., 1998. Islam in South East Asia, Leiden: E.J. Brill.

Perakaunan Kewangan 1 Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai sumber-sumber kewangan dan pengetahuan tentang kaedah-kaedah dalam membuat keputusan kewangan. Ia membincangkan tentang asas-asas pengurusan kewangan dan perakaunan, kaedah analisis penyata kewangan, penilaian yang dilakukan terhadap asset-aset kewangan dari segi risiko dan pulangan serta kaedah pengurusan modal jangka pendek dan jangka panjang bagi sesebuah organisasi. Bacaan
Lasher, William. 2000. Practical Financial Management. 2nd edition Cincinnati, Ohio: Shouth Western College Publishing S. Ross, R. Westerfield & B. Jordan. 1998. Fundamentals of Corporate Finance. Chicago: Irwin McGraw Hill. Bringham, E.F. 1986. Fundamentals of Financial Management. Orlando, Harcout Brace & Co. Othman Yong. 1997. Pengantar Teori Kewangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Megginson, William L. 1997. Corporate Finance Theory. Addison-Wesley.

Prinsip Pengurusan Fungsi-fungsi pengurusan – perancangan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawalan peringkat pertengahan, perancangan strategik, membuat keputusan dan pembangunan sistem maklumat pengurusan.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan :
Daft, R.L. 2000. Management. 5 th Edition. United States of America: Dryden Press. (Daft). Hellriegel, D. Jackson, S.E. & Slocum, J.W. 1999. Management. Ohio: South Western Mohd Hizam Hanafiah & Zafir Mohd Makhbul. 2001. Pengurusan Organisasi. McGraw-Hill.

Pengantar Makroekonomi Konsep ekonomi makro seperti pendapatan negara; penentuan pendapatan negara dan ketidakstabilannya; analisis fungsi – pengeluaran; analisis fungsi-pelaburan; wang dan urusan bank; dasar kewangan; bank pusat; dasar belanjawan dan hutang negara; inflasi dan pengangguran Bacaan :
Froyen, R.T. 1996. Macroeconomics, Theories & Policies, 5th edition. New Jersey: International Editions. Blanchard, O. 1997. Macroeconomics, New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Prentice Hall

Dornbusch, R. & Stanley Fisher. 1994. Macroeconomics, 6th edition. New York: Mc graw Hill. Gordon, R.J. 1993. Macroeconomics , 6th edition. New York: Harper Collins Publisher

Aplikasi Mikro Komputer Pengenalan (komponen sistem komputer, jenis-jenis komputer, perkakasan dan perisian komputer), Sistem Pengoperasian (jenis dan fungsi, pengenalan kepada DOS, pengenalan kepada WINDOWS), Pemproses Perkataan (Word wrap dan the EnterKey, Search and Replace, Cut, Copy and Paste, Format and other features, Amali), Hamparan Elektronik (Format, Formulas and Functions, Recalculation and Other features, amali), Sistem Pengurusan Pangkalan Data (Locate and Display, sorting, Calculate and Format, Other features, amali). Bacaan :
Long, L. and Long, N. 1998. Computers. 8 th Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey Noor Azuan Bt Hashim, Rosmah Bt Mat Isa dan Norazila Bt Mat. 2002. Modul Aplikasi Komputer

English for Professional Communication This subject prepares students for communication in the work-place to meet professional needs. Student will be taught job hunting skills, which include writing inquiry and job application letters and curriculum vitae as well as preparing for and attending job interviews. They will also be introduced to the skills of writing reports and making oral presentations. Students will be assigned projects that require them to interact with and collect data from practitioners in their field of work on topics related to their career. In the process of completing the subjects assigned, student will put into practice the various skills developed in the earlier subjects such as collecting, integrating and presenting information, time management, team work and groups interaction. The experience gained

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan:
communication. New York: McGraw Hill. Glendinning, E.H. & Holmstrom, B. 1992. Study reading . Cambridge: Cambridge University Press. Haarman, L., Leech, P. & Murray, J. 1988. Reading skills for the social sciences. Oxford: Oxford University Press. Hillman, L.H. 1990. Reading at the University. Boston: Heinle & Heinle Publishers. Byrd, D. R.H. and Clemente-Cabetas, I. 1991. REACT- INTERACT Situations for communication. New Jersey. Prentice Hall Regents. Flood and West. 1980. An elementary scientific and technical dictionary. London: Longman. Huckin, T. and Olsen, L. 1991. Technical writing and professional

TITAS 2 Kursus ini dibahagikan kepada 5 bahagian yang utama: a. Tamadun dan pengertian, maksud tamadun, cirri-ciri tamadun, jatuh bangun sesebuah tamadun. b. Tamadun umat Melayu dn peribumi Malaysia, pensejarahan bangsan Melayu, atidiri dan budaya Melayu, pandang dunia etnik peribumi Malaysia. c. Tamadun India, sejarah politik, sosio ekonomi, sumbangan terhadap peradaban dunia. d. Tamadun China, pensejarahan tamadun China, sumbangan sains & teknologi. e. Tamadn Jepun, pensejarahan awal, pertengahan dan akhir, system nilai dalam masyarakat moden. Bacaan: A. Aziz Deraman, 2000. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsan Malaysia, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Al Attas., Syed Mohd. Naquib, 1972. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit UKM

Statistik Perniagaan Pengenalan, Kaedah Persembahan Data, Ukuran Kecenderungan Memusat, Ukuran Serakan, Korelasi dan Regresi, Siri Masa, Kebarangkalian, Nombor Indeks.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan :
Anderson, David R., Sweeney, Dennis J and Williams, Thomas A. 2001. Statistics For Business and Economic. 8 th Edition. South-Western, Ohio Daniel, W.W. and Terrell, J.C. 2000. Business Statistics for Management and Economics. 7 th Edition. Houghton

Tabiat Organisasi Tumpuan diberikan kepada analisis dan perbincangan mengenai definisi dan konsep; kaji tingkahlaku individu dalam industri; motivasi keupayaan kerja; konflik dalam organisasi; komunikasi dalam industri; tekanan di tempat kerja dan "bumout" di kalangan pekerja, persaingan dan perlakuan sosial dalam industri. Bacaan :
Hellriegel, Don. 2001. Organizational Behavior. 9 th Edition. Cincinnati, South-Western College Pub Jaafar Muhamad. 2000. Kelakuan Organisasi. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Leeds Publication

Prinsip Pemasaran Pengenalan kepada pemasaran dan persekitaran pasaran. Pengenalan organisas, gelagat pengguna/pembeli. Segmentasi pasaran. Perancangan dan telahan pasaran. Konsep keluaran dan Strategi, pembangunan keluaran komponen pengagihan. Peruncitan dan pemborongan penentuan harga: Promosi, pengurusan dan integrasi komunikasi pemasaran, pengiklanan, promosi jualan, penjualan bersemuka, dan lain-lain campuran promosi. Peranan penyelidik dalam pemasaran. Bacaan :
Abell, D.F. and Hammond, S.J. (1979). Strategic Market Planning. Engelwood Cliffs, Prentice-Hall. Cravens, D.W. (1997). Analysis for Strategic Marketing Decisions. West Publishing Company. Lehmann, D.R. and Winer, R.S. (1994). Analysis for Marketing Planning, 3rd ed

Perakaunan Kewangan 2 Pengantar kepada teori kewangan dan gunaannya dalam kewangan korporat. Ia memberi penekanan kepada pengenalan dan penyelesaian kepada masalah kewangan yang dihadapi oleh firma. Tajuk yang diliputi termasuk peranan pengurusan kewangan, pasaran kewangan, persekitaran ekonomi dan institusi bagi firma, risiko dan pulangan, kos modal, pasaran saham dan penilaian projek.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan
Lasher, William. 2000. Practical Financial Management. 2nd edition Cincinnati, Ohio: Shouth Western College Publishing S. Ross, R. Westerfield & B. Jordan. 1998. Fundamentals of Corporate Finance. Chicago: Irwin McGraw Hill. Bringham, E.F. 1986. Fundamentals of Financial Management. Orlando, Harcout Brace & Co. Othman Yong. 1997. Pengantar Teori Kewangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Megginson, William L. 1997. Corporate Finance Theory. Addison-Wesley.

Institusi-institusi Islam Kursus ini membincangkan tentang institusi-insitusi Islam iaitu keluarga, social, pendidikan, ekonomi, perundangan, kehakiman, penguatkuasaan dan politik. Institusi keluarga; membincangkan konsep kekeluargaan Islam, peranan dan penghayatan serta perlaksanaannya. Institusi social; membincangkan konsep social Islam, hak dan tanggungjawab masyarakat. Insitusi pendidikan membincangkan falsafah dan system pendidikan Islam serta adab dan tanggungjawab dalam proses pendidikan Islam. Insitusi ekonomi; membincangkan konsep ekonomi Islam dan Barat perbankan dan insuran Islam. Institusi perundangan : membincangkan konsep dan cirri-ciri perundangan Islam serta perbezaannya dengan perundangan Barat dan kedudukan perundangan Islam di dalam perlembagaan Malaysia. Institusi Kehakiman: membincangkan pelantikan hakim, persaksian, pendakwaan, pembuktian dan keterangan insititusi pengkuatkuasaan: membincangkan wilayah al-qadhaý, wilayah al-hisbah dan mazalim serta bidang kuasanya. Institusi politik: membincangkan konsep politik Islam dan ciri-ciri pemerintahan Islam serta perbezaannya dengan pemerintahan Barat. Bacaan :

Eide, Asbjorn, et.al. (ed.). 1993. The universal declaration of human rights: A commentary. New York: Oxford University Press. Gazalba, S. 1983. Islam dan Perubahan Sosiobudaya. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Sulaiman Noordin. (Penyelenggara). Umum, UKM. 1998. Sains Menurut Perspektif Islam. Bangi: Pusat Pengajian

Malaysia Kita. ILBS. 1998. International Law Books Services. Kuala Lumpur: INTAN. The Encylopaedia of Islam. Ed. Ke-2. Leiden: E.J. Brill.

Pemasaran Perniagaan Introduction to Business Marketing, character of Business marketing, Business Marketing channels: partnerships for customer service, communicating with a market: advertising. Public relations & Trade show, the future of businers marketing: globalization, Technology and career trends.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan :
Stern, L.W., El-Ansary, A.I, and Coughlan, A.T. (1996). Marketing Channels. (fifth edition). Sydney, Prentice-Hall. Rosenbloom, B. (1995). Marketing Channels: A Management View. (fifth edition). , Dryden. Mason, B., Mayer, J. and Hazel, F. (1991). Retailing. (fourth edition). Sydney, McGraw Hill. Anderson, C.H. (1993). Retailing: Concepts, Strategy and Information. West Publishing. Avajit, G. (1994). Retail Management. (second edition). Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.

Ekonomi Pertengahan Teori Utiliti dan Pilihan, teori gelagat pengguna, Permintaan, Pengeluaran, Kos, Harga, Daya pengeluaran pasaran persaingan sempurna. Teori keseimbangan ekonomi umum dan teori kebajikan. Model 1S-LM, Dasar penstabilan, inflasi dan pengangguran. Penyelarasan di bawah kadar tukaran. Penyelarasan di bawah kadar tukaran 'flexible'. Bacaan :
Froyen, R.T. 1996. Macroeconomics, Theories & Policies, 5th edition. New Jersey: International Editions. Blanchard, O. 1997. Macroeconomics, New Jersey: Prentice Hall International, Inc. Mc graw Hill. Prentice Hall

Dornbusch, R. & Stanley Fisher. 1994. Macroeconomics, 6th edition. New York: Gordon, R.J. 1993. Macroeconomics , 6th edition. New York: Harper Collins Publisher.

Eaton, B. Curtin & Eaton, Diane, F. 1995. Microeconomics, 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall Inc. Nicholson, W. 1995. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Fort worth: the Dryden Press. Pashigian, Peter B. 1995. Price Theory and Applications. New York: Mc Graw Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D. 1998. Microeconomics. New York: MacMillan Publishing Company. Hill Inc.

Varian, Hal. R. 1996. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 4th. edition. New York: W. W. Norton & Company.

Pengenalan Pengurusan Operasi Pengenalan Sistem Operasi, lokasi kemudahan dan susunatur kemudahan dan susunatur kilang, reka bentuk dan pengukuran kerja, faktor-faktor kemanusiaan (ergonomik), perancangan dan pengawalan operasi kawalan kualiti, pengukuran, produktiviti dan perkembangan terkini dalam kejuruteraan. Bacaan :
Adam, E.E. and Ebert, R.J. 2000. Production and Operations Management. Prentice Hall. Davis, M.M., Aquilano, N.J., & Chase, R.B. 2000. Fundamentals of Operations Management. McGraw-Hill. Krajewski, L.J. and Ritzman, L.P. 1998. Operations Management: Strategy and Analysis. Addison Wesley

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Teknologi Dan Perniagaan Pengenalan kepada teknologi, definisi teknologi, jenis-jenis teknologi, sumber teknologi; pembangunan atau pindahan, pemilihan teknologi, kesan perubahan teknologi kepada dunia perniagaan dan cabaran organisasi dalam menguruskan teknologi. Bacaan :
James O’Brien. 1999. Management Information System. McGraw Hills. Turban, Rainer & Potter. Introduction to Information Technology. John Wiley & Sons, Inc. Charles W.L. Hill. 1997. International Business: Competing in the Global Marketplace. 2 nd Edition. Chicago. Donald A. Ball dan W.H. McCulloch, Jr. 2000. International Business, The Challenge of Global Competition, 7 th

Keusahawanan Kursus ini bertujuan untuk memberikan kefahaman asas mengenai keusahawanan. Para pelajar akan mempelajari topik-topik berkaitan keusahawanan dan memahami ruang lingkup keusahawanan. Para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas dalam keusahawanan, persekitaran keusahawanan, penglibatan wanita dan kumpulan minoriti dalam perniagaan, perkembangan perniagaan keluarga, perniagaan dari rumah, pembangunan perniagaan dan antarabangsa dan isu-isu dalamkeusahawanan. Selain itu, pelajar akan mempelajari kaedah memulakan perniagaan sama ada membuka perniagaan sendiri, membeli perniagaan sedia ada, memilih sistem francais dan alternatif-alternatif lain serta bagaimana membangunkan rancangan perniagaan Bacaan Asas
Blawatt, K.R. 1998. Entrepreneurship: Proses and Management. Ontario: Printice Hall Canada. Dollinger, M.C. 1999. Entrepreneurship: Strategies and Resources. New Jersey: Prentice Hall. Lambing, P & Kuehl, C.R. 2000. Entrepreneurship. 2 nd Edition. New Jersey: Prentice Hall

Principles And Practices Of Occupational Safety, Industrial Health And Environment Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Movement Historical Perspectives – Global and Malaysia, International Labour Organization and world Health Organization, The Occupational Safety and Industrial Professionals – Duties, Responsibilities and Competencies, Qualification of Occupation Safety and Health Officer, The Environmental Professional - Duties, Responsibilities and Competencies, Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Cultures – Global and Malaysia, Effective Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Systems, Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Program Management, Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Policies, Organization Structures and Relationship with SHE, Management Leadership, Ethics and Challenges, Changing

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Paradigm of SHE, Education, Development, Training and Competencies – SHE, Manuals, Documentation, SOPs, Instructions and Record Keeping., Models – ISO 9000 Series, BS7750 / ISO 14000, Management System under CIMAH, Occupational Health and Safety Management – OHSAS 18000: 1999, Occupational Safety, Industrial Health and Environmental Budget, SHE in World Class Organizations, Lessons Learned / Mishaps of Occupational Safety, Industrial Health and Environmental – Global and Malaysia & Challenges of Occupational Safety, Industrial Health and Environment. Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000.

Occupational Safety, Industrial Health And Environmental Legislation Historical Background and Perspectives of Legislation, Sources of Information on International Acts & Regulations (Including Models of Overlaps and Omissions), International Organizations, Conventions, Agreements and Declarations, Department of Occupation Safety and Health: Roles and Objectives, Occupation Safety and Health Acts 1994 (Act 514) Regulation and Orders, Factories and Machinery Act 1967 (Act 139), Regulations and Rules, Fire Services Act 1988 (Act 341) and Regulation, Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133), Uniform Building Bye – laws 1984, Poisons act 1952 (Act 366) and Regulations, Workmen’s Compensation Act 1952 (Act 273), Regulation and Order, Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4), Regulation and Order, Employees’ Social Security Act 1969 (Act 4), Regulation and Rules. Electricity Supply Act 1990 and Regulations, Environmental Quality Act (EQA) 1974 and Subsidiary Regulations (Scheduled Wastes, Clean Air, EIA Order, Sewage & Industrial Effluent etc), Code of Practice for Safety and Health at Work (MS 426: 1994), Setting up and Importance of Occupational Safety and Health and Environmental Committees, Representation and the Liaison Personnel – SHE, Common Law Duties – The Tort of Negligence, Vicarious Liabilities, Related Federal and State Legislation including the National Policies on Environment, Common Legal Infringements and Violations of Employers.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000.

Occupational Safety Engineering And Risk Management 1) Safety Engineering Machinery Hazards, Principles and Types of Guards, Safety Guarding of Machinery, Safe Machine Operations, Engineering Techniques for Noise Control, Maintenance of Machine, Guards and Tools, General Area Fencing, Housekeeping and Physical Arrangements, Safety Devices and Operation of Pressurized Equipment, Boilers and Unfired Pressure Vessels, High Risk Equipment including Forklift Trucks and Cranes, Hoisting Machinery, Construction Safety, Management and Control of Contractors – Construction, Safety of Tools, Electrical Safety, Transport Safety and Defensive Driving, Office Safety, Ventilation Systems and Maintenance, Ergonomics (Physical Working Environment, Adaptation of Tools, Equipment Design and Impact on Productivity), Storage and Handling of Materials (Mechanical Handling, Manual Handling, Floor and Traveling Ways, Piping and Storage Facilities). 2) Risk Management Risk Management: Principles, Techniques and Practices, Risk Perception, Risk Assessment, Risk Characterization, Hazards Identification and Analysis, Hazards and Operability Analysis, Risk Analysis and Job Safety Analysis, Fault Tree Analysis, Event Tree Analysis and Effect Analysis and Risk Communication. Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Occupational

Safety,

Industrial

Health

And

Environmental

Promotion

And

Communication Overview of Occupational Health, Occupational Diseases and Health Problems, Occupational Health Standards – Communication Elimination and Mitigation of the SHE Hazard and Work Productivity, Workplace Climate and Physical Agents – Noise, Vibration, Ventilation, Heat, Cold, Lighting, Radiation Safety (lonising and Non-lonising Radiation) – Sources including X-Rays, Radioactive, Microwaves, UV, IR and Lasers), Confined Space, Respiratory Protection, Personal Protective Equipment – Occupational Safety and Health, SHE Promotion and Healthy Lifestyle, Safety Committee – Enforcement of the Act and Implementation of SHE Policies, Promoting Safety and Health Through Management Commitment, Employ Participation, Suggestion Programs, Competition, Teamwork Approach, Union / Management Relationship, Exhibition, Rules and Regulations, Accident investigation and Reporting, Fire Drills and Information Display, Education and Training and Continuous Development Practices. Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000.

Occupational Safety Management Techniques And Fire Protection Systems And Security Occupational Safety Management Techniques (24 Hours) Strategic Perspectives of Occupational Safety and Health Management, Making the Change, Assessing Hazards and Managing Risks, Regulatory Standard and Setting Standards, Workplace Climate and Physical Agents – Noise, Vibration, Ventilation, Heat, Cold, Lighting, Industrial Noise (Effects, Measurement and Compliances), Monitoring Techniques and Procedures, Measuring Progress and Performance, Occupational Safety and Industrial Health Best Practices and Benchmarks, Psychological Aspects of Occupational Safety and Industrial Health, Emergency Response and Disaster Preparedness Planning, Location, Site Layout and Building Design, Buffer Zones.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Fire Prevention And Protection Systems (16 Hours) Chemistry of Fire, Fire Hazards and Causes, Flammable and Combustible Liquids, Fire Codes and Regulations, Fire Protection, Prevention and Control, Fundamentals of Fire Response, Procedures in Event of Fire, First – Aid Fire Fighting, Fire Emergency Flow Chart.

Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000.

Chemical Safety, Industrial Hygiene And Environmental Health Engineering Chemical Risks to Health (Chemical Gases and Other Toxic Substances) Occupational Diseases including Dermatitis, Safe Use of Chemicals including Pesticides, Explosive Materials, Storage and Handling of Materials – Equipment and Chemicals, Chemical Safety Data Sheets (CSDS), Material Safety Data Sheets (MSDS), Medical and Health Surveillance Systems, Roles of Occupational Safety and Health Officer / Environmental Officer, Occupational Physician and Occupational Health Nurse, Fundamentals of Industrial Hygiene (Recognition, Evaluation and Control), Fundamentals of Toxicity – Rating Toxicity, Classification of Toxicants, Risk and Safety, Exposure and Effects, Dose – Response Relationships, Factors affecting Toxicology, Acute and Chronic Effects, Threshold Limit Values, Metabolism of Toxicants, Absorption, Distribution and Excretion of Toxicants, Carcinogenesis and Mutagenesis. Bacaan : Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000. Environmental Management And Technology Environmental Management, Perspectives and Ecosystem, Basic Environmental Sciences – Environmental Chemistry and Microbiology, Environmental Standard and Regulatory Machinery, Department of Environmental: Roles and Objectives, Sources of Air Pollution, Characteristics, Standards and Control Technology, Marine Pollution and Control, Biological Treatment Processes,

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

Solid Waste Management (Sources, Volume, Regulations, Methods and Recycling Option), Waste Disposal and Treatment Systems and Technology, Environmental Impact Assessment (EIA), Hazards of Environment, Environmental Management System (EMS) – ISO 14000. Bacaan : Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000. Hazardous Waste Management Global and Malaysian Scenarios, Types of Hazards Wastes, Industrial and Sectors – Generators of Hazardous Waste, Tracking of Hazardous Waste: From the Cradle to the Grave, Management of Hazardous Waste and Setting Standards, System and the Control of Hazardous Wastes, Tracking System – Generators, Transporters, The Manifest and Permitting System, Land and Disposal Methods and Facility Sitting, Treatment Methods (Chemical, Physical, Thermal and Biological Treatment Technologies), Incineration and the Stabilization Techniques, Managing Underground Storage Tanks. Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000 .

Occupational Safety, Industrial Health, Environmental Auditing And Statistics 1) Auditing (8 Hours) SHE Auditing and Policies, SHE Auditing – Development and Purpose, Purpose of SHE Auditing, Pre-Auditing Preparation, Types of Audits, Audit Scope and Process, Audit Planning, Audit Tools, Audit Qualification Criteria and Audit Evaluation.

Diploma Pengurusan Teknologi (OSHE)

2)

Basic Statistics (8 Hours) Basic Concepts of Statistics including Mean, Averages, Mode, Median, Standard Deviation, Normal Curves, Population, Frequency, Data Collection, Data Presentation, Data Interpretation and Correlation. Application to problems in Occupational Safety and Health and Environment.

Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000. Levin, R.I. and Rubin, D. S. 2000. Statistics for Management. 8 th Edition. Prentice Hall.

Knowledge Management And Information Technology In Occupational Safety, Industrial Health And Environment Knowledge Management, Knowledge Management Matrix, Technology and Knowledge

Management, Measurement and Evaluation, Computerized Information Systems, Data Availability / Improved Decision Making / Data Quality, Planning, Developing and Implementing SHE Information System, Commercial Software.

Bacaan :
Safety Management: A Human Approach, 2 nd ed., American Sociey of Safety Engineers, 1998 Patrick, AM., Accident Prevention & OSHA Compliance, Lewis Publishing, 1995. 3. Peterson and Cohen, The Complete Guide to OSHA Compliance, 1995. Greenberg, J., Baron, RA., Behaviour in Organizations, 7 th ed., Prentice Hall, 2000. James O’Brien. 1999. Management Information System. McGraw Hills. Hoffer J.A., George J.F. & Valacich J.S. Modern Systems Analysis & Design. 2 nd Edition. Addision Wesley. Satzinger J.W., Jackson R.B. & Stephen D.B. System Analysis & Design in a Changing World. Thomson Learning.


				
DOCUMENT INFO