Housing loans at Matáv by hilen

VIEWS: 27 PAGES: 5

									AD MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII - SKOPJE - KOLEKTIVEN DOGOVOR -

P R A V I L N I K
ZA USLOVITE I NA^INOT NA DODELUVAWE NA SREDSTVA ZA STAMBENI POTREBI - STANBEN KREDIT NA VRABOTENITE VO MT

Skopje, mart, 2005 godina

AD MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII - SKOPJE - KOLEKTIVEN DOGOVOR -

Vrz osnova na ~len 108 od Kolektivniot dogovor na AD Makedonski telekomunikacii - Skopje (MT), Odborot na Direktori na MT i Sindikalnata organizacija na MT go donesoa sledniot P R A V I L N I K
ZA USLOVITE I NA^INOT NA DODELUVAWE NA SREDSTVA ZA STAMBENI POTREBI STANBEN KREDIT NA VRABOTENITE VO MT

^len 1 So ovoj Pravilnik se ureduvaat uslovite dodeluvawe na sredstva za stanbeni potrebi. i na~inite za

Celta na dodeluvaweto na stambeniot kredit e da im obezbedi mo`nost na vrabotenite da dobijat benificirani uslovi za dobivawe na kredit i na poednostaven na~in od bankarskite krediti. ^len 2 Za sproveduvawe na postapkata za dodeluvawe na sredstva za stambeni potrebi - stamben kredit se formira Komisija za dodeluvawe na stambeni krediti. Komisijata za dodeluvawe na stambeni krediti se formira so zaedni~ka odluka na Rabotodavecot i Sindikalnata organizacija na MT, istata e vo sostav od 3 (tri) ~lena od koi dva ~lena se izbiraat na predlog na Sindikalnata organizacija na MT i eden ~len se izbira po predlog na Rabotodavecot. Od redot na ~lenovite se izbira Pretsedava~, a Komisijata donesuva Delovnik za rabota so koj poblisku se regulira na~inot na nejzinata rabota. ^len 3 Vo nadle`nost na Komisijata za dodeluvawe na stambeni krediti se slednite aktivnosti:  go izgotvuva godi{niot plan za dodeluvawe na stambeni krediti i programata za realizirawe na istite  gi utvrduva kriteriumite za prioritet za dodeluvawe na krediti  gi utvrduva uslovite, na~inot i postapkata na raspredelba na dodeleniot buxet za ovaa namena  utvrduva predlog lista na sredstva za stambeni potrebi koi ke bidat dodeleni na vrabotenite koi podnele barawe za dodeluvawe na stamben kredit.

2

AD MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII - SKOPJE - KOLEKTIVEN DOGOVOR -

^len 4 Sredstvata za stambeni potrebi-stambeni krediti se dodeluvaat za:  kupuvawe na nov/star stan ili ku}a od fizi~ko ili od pravno lice;  izgradba ili sanacija (renovirawe/dogradba) na kuka ili stan;  kupuvawe na grade`no zemji{te. ^len 5 Pravo na podnesuvawe na Barawe za dodeluvawe na sredstva za stambeni potrebi imaat site vraboteni kaj Rabotodavecot koi, imaat zasnovano raboten odnos na neopredelno vreme soglasno Kolektivniot dogovor na MT. Odredbite na ovoj Pravilnik ne se odnesuvaat na Rakovodni lica za koi soglasno Zakonot za trgovski dru{tva ne va`at odredbite od Zakonot za rabotni odnosi i Kolektivniot dogovor na MT. ^len 6 Maksimalniot iznos na poedine~niot stamben kredit za sekoj vraboten go opredeluva Komisijata za stambeni krediti po prethodna soglasnost na Glavniot direktor za ~ove~ki resursi i pravo. Iznosot na kreditot investicija. ne mo`e da nadminuva 50% od vkupnata

Rabotodavecot ima pravo da napravi procenka na vrednosta na imotot za koj se dodeluvaat sredstvata za stambeni potrebi kako i na imotot na koj {to se zasniva hipoteka. ^len 7 Odobreniot stamben kredit }e se otplatuva vo ednakvi mese~ni rati preku zadr{ka od platata na rabotnikot. Mese~nata rata ne mo`e da nadminuva 33% od vkupnata neto plata. Dokolku vraboteniot ima potreba od dopolnitelen kredit za da go finansira kupuvaweto (ili ve}e otpla}a dolgoro~en kredit na mese~ni rati), vkupnata rata ne mo`e da nadminuva 33% od vkupnata neto plata na rabotnikot. ^len 8

3

AD MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII - SKOPJE - KOLEKTIVEN DOGOVOR Dodeleniot stamben kredit }e bide obezbeden so zasnovawe na Hipoteka na nedvi`en imot vo iznos dvojno pogolem od vrednosta na odobreniot kredit. Site tro{oci povrzani so dodeluvawe na stambeniot kredit i zasnovaweto na hipotekata se na teret na vraboteniot.

^len 9 Buxetot, kamatnata stapka i maksimalnite rokovi za vra}awe na stambeniot kredit }e se opredeluvaat na godi{no nivo vo ramkite na godi{nite pregovori za usoglasuvawe na interesite soglasno ~len 4 od Kolektivniot dogovor, a na predlog na Rabotodavecot. ^len 10 Odlukata za dodeluvawe na sekoj poedine~en stamben kredit ja donesuva Glavniot izvr{en direktor ili lice ovlasteno od nego, a vrz osnova na dostaveniot Predlog za dodeluvawe na stambeni krediti od strana na Komisijata za dodeluvawe na stambeni krediti na vrabotenite vo MT. ^len 11 Vo slu~aj na prekin na rabotniot odnos na vraboteniot vo MT po bilo koj osnov, rabotnikot ima obvrska da go isplati neisplateniot del na dodeleniot stamben kredit naedna{ i vo celost najdocna do denot na prestanokot na rabotniot odnos. Vo slu~aj na neispolnuvawe na obvrskata od stav 1 na ovoj ~len od strana na rabotnikot, rabotodavecot go zadr`uva pravoto na prisilna naplata na neisplateniot del na odobreniot stamben kredit soglasno dogovornite i zakonskite propisi. ^len 12 Ovoj Pravilnik e sostaven del na Kolektivniot dogovor na MT. ^len 13 Izmeni i dopolnuvawa na ovoj Pravilnik se vr{at na na~in i postapka kako i za negovo donesuvawe. ^len 14 Ovoj Pravilnik vleguva vo sila so denot na potpi{uvaweto od strana na ovlastenite pretstavnici na u~esnicite vo 4

AD MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII - SKOPJE - KOLEKTIVEN DOGOVOR Kolektivnoto dogovarawe i istiot ke se objavi vo internoto glasilo na MT.

AD

Makedonski Sindikalna MT

Telekomunikacii Organizacija AD

Odbor na Direktori Pretsedatel Претсадател D-r Dejan Mickovi} Sandev

Jordan

5


								
To top