Dotazy PODPORA_ RESTART_ KREDIT - by hilen

VIEWS: 7 PAGES: 2

									DOTAZY, ODPOVĚDI, UPŘESNĚNÍ
k veřejným zakázkám Poskytování komplexních služeb v projektech KREDIT, RESTART, PODPORA Dotaz č. 1: PODPORA – Musí být rekvalifikace prováděny přímo v oblastech definovaných v zadávací dokumentaci v příloze č. 11? Odpověď na dotaz č. 1: V oblastech definovaných v příloze č. 11 zadávací dokumentace musí mít dodavatel zázemí pro poradenskou práci. Rekvalifikace mohou probíhat i mimo území oblastí. Dotaz č. 2: KREDIT, PODPORA – Lze upravovat harmonogram projektu? Odpověď na dotaz č. 2: Ano, harmonogramy mají indikativní charakter a dají se upravovat. Požadavkem zadavatele je, aby pro každého účastníka byla zabezpečena vhodná časová návaznost aktivit tak, aby nedocházelo k neefektivnímu využívání doby účasti v projektu (viz bod 3.1 zadávacích dokumentací). Dotaz č. 3: RESTART – Harmonogram předkládá dodavatel. Jaké datum skončení realizace projektu uvede? Datum uvedené v rámcové smlouvě nebo datum ukončení plnění veřejné zakázky? Odpověď na dotaz č. 3: Uchazeči předloží nabídku na dobu předpokládaného plnění veřejné zakázky uvedeného v bodě 3.1 zadávací dokumentace. Datum skončení plnění veřejné zakázky bude 28.2.2011. Dotaz č. 4: V projektu KREDIT bude 30 nově vytvořených pracovních míst? Odpověď na dotaz č. 4: Nově vytvořených pracovních míst bude 15. Osob, které budete v rámci projektu muset umístit na pracovní místo, bude 30 (viz bod 2.2 zadávací dokumentace). Upřesnění k zadávacím dokumentacím: Vzhledem k možné výkladové nejasnosti bodu 5.4 odst. 2 písm. b) zadávací dokumentace, bylo upřesněno znění bodu 5.4 odst. 2 písm. b) zadávací dokumentace a s tím související čestné prohlášení (viz. příloha č.2 zadávací dokumentace).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/13.00007 Strana: 1/2

Dotaz č. 5: V zadávací dokumentaci projektu Kredit na str. 5 se uvádí, že realizační tým se bude setkávat 1-2x měsíčně. V rozpočtu je uvedena frekvence setkání 1x měsíčně. Odpověď na dotaz č. 5: Platí, že se realizační tým bude setkávat nejméně 1x měsíčně. Kalkulace počítá s touto frekvencí a lze ji při samotné realizaci zakázky upravit. Dotaz č. 6: Předpokládáme, že Dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace ve smyslu § 70 Zákona o zaměstnanosti uzavře zadavatel s vybraným dodavatelem veřejné zakázky. Součástí pracovní rehabilitace může být i příprava na práci ve smyslu ust. § 72 Zákona o zaměstnanosti. V praxi může nastat situace, že příprava na práci bude probíhat na jiném pracovišti, než je pracoviště vybraného dodavatele, jednalo by se tedy o subdodávku. Ustanovení §73 odst. 2 říká, že o přípravě k práci uzavírá úřad práce dohodu s právnickou nebo fyzickou osobou, kde bude příprava probíhat. Jak bude řešena situace, kdy bude dodavatel v rámci zakázky zajišťovat pracovní rehabilitace, avšak příprava k práci bude realizována u jiného zaměstnavatele? Bude dodavatel vedlejším (dalším) účastníkem smlouvy mezi úřadem práce a realizátorem přípravy k práci? Jak bude ve smlouvě řešena platba za náklady spojené s přípravou k práci subdodavateli? U výše uvedeného postupu nastane situace, kdy zakázka bude hrazena vybranému dodavateli, ale dohoda o přípravě k práci bude uzavřena mezi subdodavatelem – zaměstnavatelem, který dodavatelem nebude. Odpověď na dotaz č. 6: Dle normativní instrukce MPSV č. 3/2009 – Postup při zabezpečování pracovní rehabilitace platí, že příprava k práci může probíhat i ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávních celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení a dalších právnických a fyzických osob. Příprava k práci se v takovém případě provádí na základě dohody se vzdělávacím zařízením. Vzdělávacím zařízením se pro tyto účely rozumí subjekt, který má v předmětu činnosti vzdělávací činnost (např. živnostenský list, zakladatelská listina, stanovy apod.) Vzdělávací zařízení může uzavřít dohodu se subjektem, na jehož pracovišti bude probíhat praktická část přípravy k práci. Zaměstnavatel bude v takovémto případě subdodavatelem.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/13.00007 Strana: 2/2


								
To top