A szak célja by hilen

VIEWS: 8 PAGES: 3

									Szabad bölcsészet szakos, nappali tagozatos képzés a Miskolci Egyetemen A szak célja
Olyan humán értelmiségi területen dolgozó szakemberek képzése, akik a gyakorlatban jól hasznosítható multidiszciplináris ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a klasszikus és jelenkori humán kultúrát, jártasak a kulturális alkotások elemzésében, eligazodnak napjaink vizuális és digitális kultúrájában, és emellett magas színvonalú elemzési és kommunikációs képességekkel rendelkeznek. A szabad bölcsészet szakon elsajátítható tudásanyag a 2006 őszétől nem induló bölcsészettudományi alapszakok (esztétika, etika, filmtudomány, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet és vallástudomány) ismeretanyagára épül. Ezen ismeretek felhasználhatók a kulturális szolgáltatási ágazatban, kommunikációs területen, állami kulturális háttérintézményekben, a közigazgatásban, és művelődési intézményekben (múzeumok, levéltárak stb.). A Miskolci Egyetem szabad bölcsészet szakja valóban multidiszciplináris képzést nyújt: az oktatók között egyformán vannak filozófusok, történészek, irodalmárok, művészettörténészek, nyelvészek, szociológusok, politológusok és antropológusok.

A képzés szerkezete
szabad bölcsészet képzés egyéb stúdiumok 60 kredit szabad bölcsészeti tanulmányok alapozó tárgyak 36 kredit szakirány 50 kredit szabad bölcsészet 120 kredit szakdolgozat és szem. – 3 kredit további tárgyak 31 kredit szakirányok szakmai törzstárgyak

szabadon választható tárgyak

A szabad bölcsészet szak 6 féléves képzést nyújt, melynek során 180 kreditet kell szerezni. 1 Ebből minimum 120 kreditet a szabad bölcsészeti tárgyakból kell teljesíteni. A maradék 60 kreditet a hallgató a következőkkel szerezheti meg:  Minorok: valamely szak (pl. történelem, magyar) rövidített, 50 kredites változatai – ezek elvégzése szükséges ahhoz, hogy valaki az alapszakos képzést követő kétéves mesterképzés folyamán kétszakos tanári diplomát szerezhessen  Szakirányok – a minoroktól különböző 50 kredites képzési programok (pl. interkulturális kommunikáció). Bizonyos szakirányok csak valamely adott szak kiegészítéseképpen végezhetők el (pl. a régészetet csak történelemszakosok vehetik fel) – ezeket a szabad bölcsészet szakos hallgatók nem választhatják.  A tanári modul (10 kredit), mely a mesterképzésben megszerezhető pedagógusi oklevél előkészítésére szolgál
1

A kredit a tanulásra fordított munka mennyiségét fejezi ki. Egy egyféléves heti kétórás kurzus 2-4 kreditet ér. A kredit független az érdemjegytől: bárki, aki sikeresen teljesíti a kurzust, megkapja az adott számú kreditet.

1

A 120 kredites szabad bölcsészet tanulmányok részeként a hallgatóknak teljesíteniük kell:  Az alapozó tárgyakat (33 kredit)  Egy szakirányt (50 kredit)  A szakdolgozati szemináriumot és szakdolgozatot (6 kredit)  További szabad bölcsészet szakos tantárgyakat, melyek lehetnek valamilyen szabad bölcsészeti szakirányon (akár a választott szakirányon akár valamely másik szakirányon) meghirdetett tárgyak, vagy szakiránytól független tárgyak (31 kredit) Az alapozó tárgyak kötöttek. A szakirányt, a szakirányon belül a választható tárgyakat, valamint a további szabad bölcsészeti tárgyakat a hallgatók maguk választják meg. Így a szabad bölcsészet szak nem csak a nevében „szabad”. A tantárgyakat az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes szakirányok választható tantárgyait kurziválás jelzi. Alapozó tárgyak A tudományos írás alapjai Logika I Bevezetés a vallástudományba I Bevezetés az etikába Bevezetés az esztétikába Művészettörténet Kommunikációelmélet Filozófiatörténet Bevezetés a filozófiába Filozófia szakirány Logika II Szövegolvasó szeminárium Elméleti filozófia Gyakorlati filozófia Fenomenológia és hermeneutika Filozófiatörténet Elméleti filozófia Gyakorlati filozófia Etika szakirány Gyakorlati filozófia Etikatörténet és általános etika Ágazati esztétikák Filozófiai és kulturális antropológia Kanonikus művek elemzése Alkalmazott etika Az esztétika határtudományai Bevezetés a politikatudományba Műelemzés Gyakorlati filozófia Művészettörténet Etika- és kultúrtörténet Filmtörténet Alkalmazott etika Kommunikáció szakirány A kommunikáció hermeneutikája Önismeret és együttműködés Információs társadalom Tömegkommunikáció A politikai kommunikáció és marketing alapjai Vizuális antropológia Kommunikációelmélet A digitális világ antropológiája Kommunikációs tréning Diskurzuselemzés Interkulturális kommunikáció Vizuális kommunikáció Előadói gyakorlat Nyelvpolitika, nyelvi jogok és a nyelvoktatás Vallástudomány szakirány Bevezetés a vallástudományba II Vallástörténet A vallástudomány segédtudományai Vallásfilozófia Egyháztörténet A vallás és a politikai intézmények Vallásfilozófia Gyakorlati filozófia Etika és kultúrtörténet További szabad bölcsészet tárgyak Bevezetés a szociológiába Bevezetés a kulturális antropológiába Bevezetés a társadalomtörténetbe Esztétika szakirány Esztétikatörténet Kortárs esztétikák

Szakdolgozati tárgyak Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozat

2

Kommunikációtörténet Szövegnyelvészet A vizuális kultúra vizsgálata A film antropológiája Kreatív írás A kommunikáció és prezentáció technikái

Bevezetés a muzeológiába A műgyűjtés és a múzeumok története Magyarország művelődés- és kultúrtörténete Görög nyelv Latin nyelv Angol szakszöveg-olvasás Német szakszöveg-olvasás

További tanulmányok
A hároméves szabad bölcsészet alapképzési szak (BA) elvégzése után a hallgatók kétéves mesterképzésre (MA) jelentkezhetnek. Szabad bölcsészet mesterképzési szak nem indul, ehelyett a szabad bölcsészet szak szakirányainak megfelelő területeken indulnak mesterképzések (esztétika, etika, filmtudomány, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet és vallástudomány). A szabad bölcsészet szakot végzett hallgatók jelentkezhetnek még azon diszciplínák mesterképzéseire is, melynek minorját elvégezték. A mesterképzéseknek két fajtája van: tanári képesítést nyújtó tanárképzés és a tudományos pályára előkészítő diszciplináris mesterképzés.

Információ
www.uni-miskolc.hu/~filtort bolmagdi@uni-miskolc.hu (46) 565-219

3


								
To top