Docstoc

STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE BARAW

Document Sample
STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE BARAW Powered By Docstoc
					(POPOLNETE KOMPLETNO SO PE^ATENI KIRILI^NI BUKVI)

BARAWE ZA POTRO[UVA^KI KREDIT
PREZIME MESTO NA RA\AWE EMBG BRA^NA SOSTOJBA: a) `enet/ma`ena D R @ AV J A N S T V O b) ne`enet/nema`ena

STOPANSKA BANKA AD - SKOPJE

Broj na barawe (sistemski broj) POL NACIONALNOST* g) razveden/a BROJ NA IZDR@UVANI ^LENOVI GRAD GODINI NA @IVEEWE NA OVAA ADRESA M @

1. LI^NI PODATOCI
BROJ NA LI^NA KARTA

IME

DATUM NA RA\AWE

BROJ NA PASO[

STRU^NA PODGOTOVKA:VSP V[P SSP NSP VKV KV PKV NKV I M E I P R E Z I M E (na soprugot/soprugata)*

v) vdovec/vdovica

PROFESIJA (na soprugot/soprugata)* ADRESA (od l.k.) GRAD g) drugo b) direktor TELEFON v) rakovoditel ADRESA ( KONTAKT )

2. PODATOCI ZA @IVEALI[TE
a) vo sopstveno `iveali{te

b) pod kirija

v) so roditeli

MOB.TELEFON d) slu`benik |) drugo

FA K S PROFESIJA*:

E-MAIL

3. PODATOCI ZA VRABOTUVAWETO
LI^EN DOHOD PREKU SB*: D A I M E N A P R E T P R I J AT I E T O NE

FUNKCIJA: a) referent

g) rabotnik

SEKTOR: a) privaten b)javen v) trgovec poedinec g)buxet i fondovi d) op{testven |) drugo ADRESA IME NA PRETPRIJATIETO OPIS NA NEDVI@NOST a) ku}a b) stan DA BROJ NA VRABOTENI ADRESA v) vikendica NE g) zemji{te d) drugo

VKUPEN STA@ TELEFON TELEFON*

godini, OD TOA VO SEGA[NOTO PRETPRIJATIE FA K S FA K S * SOPSTVENOST E-MAIL E-MAIL* %

godini,

4. PODATOCI ZA IMOTNA SOSTOJBA
ADRESA: DEPOZITI

PRETHODNO VRABOTUVAWE (dokolku na sega{noto e pomalku od 3 godini)

V OZ I LO :

T I P N A V OZ I LO * 2. TIP NA DEPOZIT* 2. VID v) AMEX BANKA MESE^NA RATA

GODINA NA PROIZVODSTVO* BANKA* DOSTASUVA NA

KREDITI 1. VID

5. BANKARSKO RABOTEWE
BANKA

1. TIP NA DEPOZIT* MESE^NA RATA b) MASTER CARD

BANKA* DOSTASUVA NA

KARTI^KI (VO a) VISA

KOJA BANKA)

g) DINERS

PRIHODI

6. PODATOCI ZA FINANSISKA SOSTOJBA NA KREDITOBARATELOT VO MKD
NETO MESE^NI PRIMAWA KIRIJA DRUGI PRIHODI VKUPNO

RASHODI

KIRIJA

OSIGURITELNI PREMII

DRUGI TRO[OCI

VKUPNO

7.PODATOCI ZA KREDITOT
BARAN IZNOS NA KREDITOT OD ROK NA OTPLATA MESECI VALUTA: A) DENARI GREJS PERIOD DA
B) EVRA

OBEZBEDUVAWE: KVADRATI

NE

A) HIPOTEKA NA IMOT

VID NA OTPLATA: A) TRAEN NALOG OD SMETKA BR. NAMENA NA KREDITOT:
A) MEBEL, TEHNIKA I DR. B) PATUVAWE

B) GOTOVINA NA BLAGAJNA
V) EDUKACIJA G) AVTOMOBIL D) MEDICINSKA OPREMA

M2

OBJEKT

IZGRADENO VO IZNOS

GOD. PAZARNA VREDNOST NA IMOTOT MKD/EUR MKD/EUR ROK NA DOSPEVAWE

ADRESA

MKD. GOD.

B) ZALOG NA DR@AVNI OBVRZNICI V) ZALOG NA DEPOZIT IZNOS

IME

LI^NI PODATOCI NA KO-KREDITOBARATEL 1
PREZIME

|)

DRUGO

ID broj MESTO NA RA\AWE BROJ NA LI^NA KARTA/PASO[

POL D R @ AV J A N S T V O DATUM NA RA\AWE EMBG PROFESIJA* : GRAD GRAD NACIONALNOST*

M

@

IME

LI^NI PODATOCI NA KO-KREDITOBARATEL 2
PREZIME D R @ AV J A N S T V O DATUM NA RA\AWE EMBG N K V PROFESIJA* : GRAD GRAD MOB.TELEFON FA K S E-MAIL

ID broj MESTO NA RA\AWE BROJ NA LI^NA KARTA/PASO[

POL NACIONALNOST*

M

@

STRU^NA PODGOTOVKA:VSP V[P SSP NSP VKV KV PKV NKV ADRESA (od l.k.)

STRU^NA PODGOTOVKA:VSP V[P SSP NSP VKV KV PKV ADRESA (od l.k.)

KONTAKT ADRESA TELEFON PRIHODI MOB.TELEFON FA K S

KONTAKT ADRESA E-MAIL G) BRAT/SESTRA VKUPNO TELEFON PRIHODI

S R O D S T V O S O K R E D I T O B A R AT E L O T: A) SOPRUG/SOPRUGA B) RODITEL V) DETE NETO MESE^NI PRIMAWA KIRIJA DRUGI PRIHODI

S R O D S T V O S O K R E D I T O B A R AT E L O T: A) SOPRUG/SOPRUGA B) RODITEL V) DETE NETO MESE^NI PRIMAWA KIRIJA DRUGI PRIHODI

G) BRAT/SESTRA VKUPNO

RASHODI

KREDITNI RATI

KIRIJA

OSIGURITELNI PREMII

DRUGI TRO[OCI

RASHODI

KREDITNI RATI

KIRIJA , G) NA [ALTERITE NA SB,

OSIGURITELNI PREMII D) DRUGO

DRUGI TRO[OCI

d) se soglasuvam navedenite podatoci vo baraweto da bidat registrirani, za~uvani i obrabotuvani soglasno so zakonot i internite akti na Bankata

v) se soglasuvam Bankata da gi koristi moite li~ni podatoci so cel da se vr{i proverka ili verifikacija

So popolnuvawe na baraweto potvrduvam deka: a) podatocite {to gi navedov se to~ni

OD KADE SE INFORMIRAVTE ZA KREDITOT A) OD PRIJATELI, B) NA RABOTNO MESTO, V) REKLAMA VO

b) }e ja informiram Bankata za sekoja promena na podatocite g) sum informiran za uslovite na kreditot koi {to gi prifa}am |) se soglasuvam Bankata da me kontaktira pri promovirawe na svoite proizvodi i uslugi

e) sredstvata od odobreniot krediten proizvod nema da gi upotrebam za pokrivawe na bilo kakvi dostasani obvrski ili obvrski koi dostasuvaat vo rok od 30 dena kon Stopanska banka AD-Skopje

POPOLNUVA BANKATA
KANAL NA PRODA@BA

M E S TO

D AT U M

IME NA FILIJALA / TRGOVEC

1.FILIJALA

ID broj

K R E D I T O B A R AT E L 2.TRGOVEC 3.TELEMARKETING 4.PROMOCII 5.INTERNET

K O - K R E D I T O B A R AT E L 1 6.DIREKTNA PO[TA 7.CENTRALNA PRODA@BA

K O - K R E D I T O B A R AT E L 2 MARKETING PROGRAMA KOD NA VRABOTEN

D AT U M N A P R I E M N A B A R AW E TO I D O K U M E N T I T E

KOD NA FILIJALA / TRGOVEC

POZITIVNA NEUTRALNA Ozna~enite poliwa so (*) ne se zadol`itelni poliwa za vnes NEGATIVNA

PREPORAKA I KOMENTAR OD DIREKTOROT NA FILIJALATA

VRABOTEN (IME I PREZIME)

KREDITEN REFERENT

D I R E K TO R N A F I L I J A LA Ime i Prezime i potpis

Ime i Prezime i potpis

Dokolku sakate da ja kontaktirate Slu`bata za Gri`a za klientite vo vrska so uslugite, proizvodite ili vrabotenite na Bankata, ili sakate da podnesete prigovor ili dojava vo vrska so eti~ki, smetkovodstveni ili revizorski pra{awa do Odborot za revizija, Ve molime posetete ja na{ata web stranica: www.stb.com.mk. BANKATA GO ZADR@UVA PRAVOTO DA GO ODBIE BARAWETO BEZ DOPOLNITELNO OBJASNUVAWE

(Naziv i {tembil na pretprijatieto ili drugo pravno lice) Br.

200

god.

KREDITOBARATEL I. OP[TI PODATOCI:
IME I PREZIME D AT U M N A R A \ AW E ADRESA (OD
L . K .)

POTVRDA ZA REDOVEN RABOTEN ODNOS I IZNOS NA NETO PLATA NA
ozna~ete go poleto za kogo se odnesuva potvrdata

KO-KREDITOBARATEL 1

KO-KREDITOBARATEL 2

M E S TO N A R A \ AW E GRAD EMBG

B R . N A L I ^ N A K A RTA / PA S O [ I M E N A P R E T P R I J AT I E A D R E S A N A P R E T P R I J AT I E DANO^EN BROJ TELEFON E K O N O M S K I S E K TO R : FA K S

GRAD

E-MAIL |)
GRADE ` NI { TVO , E ) DRUGO

A ) PROIZVODSTVO , B ) ZEMJODELSTVO , V ) TRGOVIJA , G ) TURIZAM , D ) USLUGI ,

VKUPEN RABOTEN STA@ OD

GODINI, OD TOA VO SEGA[NOTO PRETPRIJATIE OD

D AT U M

.

P R O S E ^ N A M E S E ^ N A N E TO P LATA O D R E D O V E N R A B OT E N O D N O S ( B E Z D E T S K I D O D ATO C I , H O N O R A R I , P R E K U V R E M E N A R A B O TA I D R .) O S T V A R E N A V O P R E T H O D N I T E T R I M E S E C I DEN. OBVRSKI PO PLATA VKUPEN IZNOS a) PO SUDSKI ZABRANI b) PO ZABRANA ZA: - S TA N B E N I K R E D I T I -DRUG KREDIT SO BUKVI MESE^NA RATA PO OBVRSKI

II. PODATOCI ZA PLATA I OBVRSKITE OD PLATA

- P OT R O [ U VA ^ K I K R E D I T

v) DRUGI ZABRANI Rakovoditel na finansiska slu`ba M . P. Direktor na pretprijatie ili drugo pravno lice

1 . P O P O L N E TO B A R AW E S O Z AV E R E N A P OT V R D A Z A R E D O V E N R A B OT E N O D N O S

POTREBNI DOKUMENTI (vo

dadenite kvadrat~iwa ozna~ete go dokumentot koj go prilo`uvate so baraweto):

2 . Z A V R A B OT E N I T E V O P R I VAT N I F I R M I , F OTO KO P I J A O D 2 P O S L E D N I R E K A P I T U LA R I Z A P LAT E N I P R I D O N E S I ( P D D - M P ) Z AV E R E N I V O U P R AVA Z A J AV N I P R I H O D I I L I P O S L E D E N D A N O ^ E N I Z V O D ( T R G O V C I P O E D I N C I ) Z A K R E D I TO B A R AT E LOT I K O K R E D I TO B A R AT E L I T E 3 . F OTO K O P I J A O D L I ^ N A K A RTA V O R O K N A VA @ N O S T 4. I M OT E N L I S T Z A O B J E K TOT [ TO S E S TAVA P O D H I P OT E K A I L I VA L I D E N D O K U M E N T Z A S O P S T V E N O S TA N A P O N U D E N OTO O B E Z B E D U VAW E ( Z A Z A LO G N A O B V R Z N I C I I Z A Z A LO G N A D E P OZ I T )
POTVRDATA JA ZAVERUVA PRETPRIJATIETO ILI DRUGO PRAVNO LICE

Z A S I T E D O P O L N I T E L N I P R I H O D I KO I S E P R I J AV U VA AT D A S E P R I LO @ I S O O D V E T E N D O K U M E N T Z AV E R E N O D N OTA R