A program kredit szabályzata Pol by hilen

VIEWS: 1 PAGES: 4

									A program kreditszabályzata I. rész : tanulmányi kreditek A tárgy Megnevezése elhelyezése kredit I. Módszertani modul( három kurzus felvétele kötelezı a specializációnak mgfelelıen) 1. Adatfelvétel 2. Magyarország közigazgatási rendszerének alakulása és fejlıdése 3. Társadalomstatisztika 4. Metafizika és logika (tudomány és ismeretelmélet) 5. Disszertáció írás 1. félév 1. félév 2. félév 2.félév 2. félév 4 4 4 4 4

II. Látókörbıvító modul (két kurzus felvétele kötelezı a specializációnak megfelelıen 1. Felvezetı tárgyak egyénre szabottan külön felkészülés alapján 2. Közép- és kelet-európai demokráciák 3. Demokrácia elméletek 4.Közép-és kelet-európai alkotmányos szerkezetek 5. Összehasonlító alkotmánytan III. Felkészítı modul Kutatószeminárium Kutatási Fórum 2. félévben 3. és 4. félév 2 3+3 1. és 2. félév 1. v. 3. félév 1. v. 3. félév 1.v.3 félév 1.v. 3 félév 6 6 6 6

IV. Törzstárgy modul(5 kurzus felvétele kötelezı a specializációnak megfelelıen) 1. Pártok, pártelemzések 2. Parlamenti kormányzás 3. Magyar kormányzati berendezkedés 4. Komparatív EU közpolitika 5. Államtan 6. Összehasonlító pénzügytan 7.Településmenedzsment és információs társadalom 8.A közigazgatástudomány fejlıdésének tendenciái 1. v. 3. félév 1.v.3. félév 2 v.4. félév 2 v.4. félév 2 v. 4. félév 1 v. 3. félév 1 v. 3 félév 2. v. 4. félév 6 6 6 6 6 6 6 6

2

V. Alternatív tárgyak Négy alternatív tárgy felvétele kötelezı a hallgató specializációjának, ill. témájának megfelelıen. A megadottakon kívül a specializációnak megfelelıen más alternatív tárgyak felvételére is mód van 1. Magyar és európai közigazgatástörténet 2. Nemzetközi közigazgatási kapcsolatrendszerek 3. Civil szervezetek és közigazgatás 4.Közigazgatási szankciórendszerek 5.Közigazgatási szervezéstan 6.Központi közigazgatási modellek 7.Közigazgatási adatbázisrendszerek 8. Kisebbségek, kisebbségi képviselet 9. Jogintézmények, jogalkalmazás 10.. Közpolitikai elemzések 11. Konfliktus-menedzsment 12.. Parlamentarizmus Magyarországon 13..Választáskutatás 14.. Társadalomtudományi módszertan 15.. Politikai elemzés 16. Állam és válság - államépítés 17.. Helyi politika, helyi társadalom 18. Közigazgatási menedzsment 19. Gazdaságpolitikai 20. Politikai filozófia Összes kredit szám 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 kredit

3

II.rész Egyéni tanulmányok és kutatás: minimum 80 kredit teljesítésével 1. témavezetıi, illetve vezetı oktatói irányítással végzett, ellenırzött kutatómunka (beszámolók, adatgyőjtések, oktatási segédanyagok szerkesztése, stb.), félévenként maximálisan 8 kreditpont adható 2. publikációk (lásd külön lista) 3. Kutatási Fórumon (5. majd a 6. félévben) a kutatási terv prezentációja 5+5 kreditpont 4. konferencián tartott elıadás, korreferátum magyar nyelven (4 kreditpont) 5. konferencián tartott elıadás idegen nyelven (6 kreditpont) 6. elfogadott kutatási terv, 20 kreditpont

Publikációs tevékenység Publikáció típusa Kredit Folyóiratcikk Magyar nyelvő referált 10 folyóiratban Egyéb magyar nyelvő 5 folyóiratban Idegen nyelvő referált 15 folyóiratban 8 Egyéb idegen nyelvő folyóiratban Könyv, könyvrészlet Idegen nyelvő könyv 30 Idegen nyelvő könyvfejezet 15 Magyar nyelvő könyv 20 Magyar nyelvő 10 könyvfejezet Idegen nyelvő 15 könyvszerkesztés Hazai könyvszerkesztés 10 Konferencia kiadványok Magyar nyelvő 5 Idegen nyelvő 8 Értékelhetı publikációnak a legalább 40 ezer karakterszámú írások minısülnek. III. rész Oktatómunka: maximálisan 18 kredit teljesítésével Félévenként heti két órás oktatómunkáért 4 kreditpont Egy félévben maximum 8 kredit adható oktatómunkáért Egyéb oktatással összefüggı feladatok: dolgozatok elıkészítése, javítása, oktatási segédanyagok elıkészítése félévenként maximálisan 4 kredit A tudományos kutatómunkáért és az oktatási tevékenységért szerezhetı kreditpontok között a hallgató- a témavezetıjével történt egyeztetés és a Program vezetıjével való egyeztetés után – átcsoportosíthatja a kreditpontokat, de kizárólag a kutatási

4

tevékenység javára. Ebben az esetben is legalább egy félévben oktatni (hospitálni) kell.


								
To top