Test10.15'.5 by maximus12

VIEWS: 73 PAGES: 3

									Class:__________________ Test on English N i dung ñ s : 001 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Tìm m t t mà ph n g ch chân có cách phát âm khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 1: A. business B. lives C. roles D. delights Câu 2: A. phone B. Stephen C. orphan D. photograph Ch n t có tr ng âm chính nh n vào âm ti t có v trí khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) B. relaxing C. disaster D. detective Câu 3: A. history Câu 4: A. integral B. popular C. expression D. different Ch n phương án t t nh t ñ hoàn thành các câu sau: (8ñi m) Câu 5: Van Cao is a well-known ………………. . A. band B. music C. musician D. song Câu 6: It was not until 1980 that they ............................. to learn English. A. began B. begin C. didn’t begin D. to begin ………………………………………………………………………………………………………………...…… Class:__________________ Test on English N i dung ñ s : 002 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Ch n phương án t t nh t ñ hoàn thành các câu sau: (8ñi m) Câu 1: Van Cao is a well-known ………………. . A. musician B. band C. music D. song Câu 2: Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. scene B. character C. cinema D. decade Câu 3: ……………….. did you buy this book? – I bought it yesterday. A. Why B. Who C. When D. What Câu 4: Tom and Jerry is a(n) ............................ film. A. cartoon B. action C. science fiction D. love story Câu 5: It was not until 1980 that they ............................. to learn English. A. to begin B. didn’t begin C. began D. begin ……………………………………………………………………………………………………………………... Class:__________________ Test on English N i dung ñ s : 003 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Ch n t có tr ng âm chính nh n vào âm ti t có v trí khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 1: A. popular B. expression C. different D. integral Câu 2: A. detective B. history C. disaster D. relaxing Tìm m t t mà ph n g ch chân có cách phát âm khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 3: A. business B. delights C. lives D. roles Câu 4: A. Stephen B. photograph C. phone D. orphan Ch n phương án t t nh t ñ hoàn thành các câu sau: (8ñi m) Câu 5: Van Cao is a well-known ………………. . A. band B. song C. musician D. music Câu 6: It was not until 1980 that they ............................. to learn English. A. didn’t begin B. to begin C. begin D. began ……………………………………………………………….…………………………………………………….. Class:__________________ Test on English N i dung ñ s : 004 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Ch n phương án t t nh t ñ hoàn thành các câu sau: (8ñi m) Câu 1: If you know English, you can ........................ with people in the world. A. delight B. entertain C. lull D. communicate Câu 2: ……………….. did you buy this book? – I bought it yesterday. A. What B. Who C. Why D. When Câu 3: Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. decade B. cinema C. character D. scene Câu 4: Van Cao is a well-known ………………. . A. musician B. music C. song D. band Câu 5: I got .............................. envelop this morning. There was 500.000$ in …………………. envelop. A. a/ an B. the/ the C. an/ the D. a/ the

Câu 7: I got .............................. envelop this morning. There was 500.000$ in …………………. envelop. A. the/ the B. a/ an C. a/ the D. an/ the Câu 8: Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. decade B. character C. cinema D. scene Câu 9: ……………….. did you buy this book? – I bought it yesterday. A. When B. What C. Why D. Who Câu 10: If you know English, you can ........................ with people in the world. A. entertain B. communicate C. lull D. delight Câu 11: Tom and Jerry is a(n) ............................ film. A. action B. science fiction C. love story D. cartoon Câu 12: I went to the library ............................. last night. A. for studying B. studying C. to study D. to studying

……………………………………………………………………………………………………………………... Câu 6: I got .............................. envelop this morning. There was 500.000$ in …………………. envelop. A. the/ the B. an/ the C. a/ the D. a/ an Câu 7: I went to the library ............................. last night. A. studying B. to study C. for studying D. to studying Câu 8: If you know English, you can ........................ with people in the world. A. lull B. delight C. entertain D. communicate Tìm m t t mà ph n g ch chân có cách phát âm khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 9: A. business B. lives C. roles D. delights Câu 10: A. orphan B. phone C. Stephen D. photograph Ch n t có tr ng âm chính nh n vào âm ti t có v trí khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 11: A. different B. integral C. popular D. expression Câu 12: A. history B. disaster C. relaxing D. detective ………………………………………………………………………………………………...…………………… Câu 7: If you know English, you can ........................ with people in the world. A. lull B. delight C. entertain D. communicate Câu 8: ……………….. did you buy this book? – I bought it yesterday. A. Why B. Who C. What D. When Câu 9: Tom and Jerry is a(n) ............................ film. A. love story B. action C. cartoon D. science fiction Câu 10: Jack Dawson is a person in the film Titanic. A. character B. scene C. decade D. cinema Câu 11: I got .............................. envelop this morning. There was 500.000$ in …………………. envelop. A. an/ the B. the/ the C. a/ the D. a/ an Câu 12: I went to the library ............................. last night. A. for studying B. studying C. to study D. to studying ……………………………………………………………………………………………………………….……. Câu 6: I went to the library ............................. last night. A. to study B. to studying C. for studying D. studying Câu 7: Tom and Jerry is a(n) ............................ film. A. cartoon B. science fiction C. action D. love story Câu 8: It was not until 1980 that they ............................. to learn English. A. didn’t begin B. to begin C. began D. begin Ch n t có tr ng âm chính nh n vào âm ti t có v trí khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 9: A. different B. popular C. integral D. expression Câu 10: A. relaxing B. history C. detective D. disaster Tìm m t t mà ph n g ch chân có cách phát âm khác v i nh ng t còn l i: (1ñi m) Câu 11: A. roles B. delights C. business D. lives Câu 12: A. photograph B. Stephen C. phone D. orphan

ðáp án: 001 1. D 7. D ðáp án: 002 1. A 7. B ðáp án: 003 1. B 7. D ðáp án: 004 1. D 7. A

2. B 8. B

3. A 9. A

4. C 10. B

5. C 11. D

6. A 12. C

2. B 8. D

3. C 9. D

4. A 10. C

5. C 11. D

6. B 12. A

2. B 8. D

3. B 9. C

4. A 10. A

5. C 11. A

6. D 12. C

2. D 8. C

3. C 9. D

4. A 10. B

5. C 11. B

6. A 12. B


								
To top