Test10.15'.1 by maximus12

VIEWS: 55 PAGES: 2

									Class:__________________ Test on English Noäi dung ñeà soá : 001 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Tìm moät töø maø phaàn gaïch chaân coù caùch phaùt aâm khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 1). A). kitchen B). finish C). history D). time 2). A). study B). put C). fun D). sun Choïn töø coù troïng aâm chính nhaán vaøo aâm tieát coù vò trí khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 3). A). passenger B). several C). family D). continue 4). A). semester B). language C). about D). enjoy Choïn phöông aùn toát nhaát ñeåà hoaøn thaønh caùc caâu sau: (8ñ) 5). They were hungry, so she suggested ..................................... dinner early. A). to have B). had C). has D). having 6). He often ................................ English three periods a week. A). learn B). learned C). learns D). has learned -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Class:__________________ Test on English Noäi dung ñeà soá : 002 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Choïn phöông aùn toát nhaát ñeåà hoaøn thaønh caùc caâu sau: (8ñ) 1). During his break, Mr. Vy often drinks tea with his fellow peasants. A). employers B). workers C). teachers D). farmers 2). Peter cannot ................................ English. A). tell B). say C). talk D). speak 3). What is his .................................? A). occupation B). All are correct C). profession D). job 4). The children agreed ................................ the candy equally. A). dividing B). to divide C). divide D). divided 5). Are you contented ......................... your present job, Mrs. Tuyet? A). for B). to C). of D). with -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Class:__________________ Test on English Noäi dung ñeà soá : 003 Name:__________________ Time: 15 minutes. Marks Tìm moät töø maø phaàn gaïch chaân coù caùch phaùt aâm khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 1). A). fun B). study C). put D). sun 2). A). history B). kitchen C). finish D). time Choïn töø coù troïng aâm chính nhaán vaøo aâm tieát coù vò trí khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 3). A). enjoy B). about C). language D). semester 4). A). family B). continue C). passenger D). several Choïn phöông aùn toát nhaát ñeåà hoaøn thaønh caùc caâu sau: (8ñ) 5). Are you contented ......................... your present job, Mrs. Tuyet? A). to B). of C). with D). for 6). Peter cannot ................................ English. A). speak B). talk C). say D). tell -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Class:__________________ Test on English Name:__________________ Time: 15 minutes. Choïn phöông aùn toát nhaát ñeåà hoaøn thaønh caùc caâu sau: (8ñ) 1). He often ................................ English three periods a week. A). has learned B). learn C). learns 2). Peter cannot ................................ English. A). talk B). speak C). tell 3). During his break, Mr. Vy often drinks tea with his fellow peasants. A). teachers B). employers C). farmers 4). ........................... did your father leave for London? - Two weeks ago. A). When B). Where C). What 5). What is his .................................? A). All are correct B). job C). occupation Noäi dung ñeà soá : 004

Marks
D). learned D). say D). workers D). Who D). profession

7). The children agreed ................................ the candy equally. A). divided B). to divide C). dividing 8). Are you contented ......................... your present job, Mrs. Tuyet? A). with B). to C). for 9). Peter cannot ................................ English. A). speak B). tell C). talk 10). During his break, Mr. Vy often drinks tea with his fellow peasants. A). teachers B). workers C). employers 11). ........................... did your father leave for London? - Two weeks ago. A). Who B). When C). Where 12). What is his .................................? A). All are correct B). occupation C). job

D). divide D). of D). say D). farmers D). What D). profession

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6). They were hungry, so she suggested ..................................... dinner early. A). to have B). having C). had D). has 7). He often ................................ English three periods a week. A). has learned B). learn C). learns D). learned 8). ........................... did your father leave for London? - Two weeks ago. A). When B). Who C). Where D). What Choïn töø coù troïng aâm chính nhaán vaøo aâm tieát coù vò trí khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 9). A). language B). semester C). about D). enjoy 10). A). family B). continue C). passenger D). several Tìm moät töø maø phaàn gaïch chaân coù caùch phaùt aâm khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 11). A). history B). kitchen C). finish D). time 12). A). put B). sun C). study D). fun -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7). During his break, Mr. Vy often drinks tea with his fellow peasants. A). employers B). workers C). farmers 8). The children agreed ................................ the candy equally. A). divided B). to divide C). divide 9). What is his .................................? A). occupation B). All are correct C). job 10). They were hungry, so she suggested ..................................... dinner early. A). to have B). has C). had 11). He often ................................ English three periods a week. A). learn B). learned C). has learned 12). ........................... did your father leave for London? - Two weeks ago. A). Who B). What C). When

D). teachers D). dividing D). profession D). having D). learns D). Where

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6). The children agreed ................................ the candy equally. A). divide B). to divide C). dividing D). divided 7). Are you contented ......................... your present job, Mrs. Tuyet? A). with B). for C). of D). to 8). They were hungry, so she suggested ..................................... dinner early. A). had B). having C). has D). to have Choïn töø coù troïng aâm chính nhaán vaøo aâm tieát coù vò trí khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 9). A). passenger B). several C). family D). continue 10). A). about B). language C). semester D). enjoy Tìm moät töø maø phaàn gaïch chaân coù caùch phaùt aâm khaùc vôùi nhöõng töø coøn laïi: (1ñ) 11). A). history B). finish C). kitchen D). time 12). A). fun B). study C). put D). sun


								
To top