Unutrašnja energija internal energy thermal energy je zbir by owen213

VIEWS: 950 PAGES: 1

									              Unutrašnja energija
          (internal energy ; thermal energy)

je zbir svih kinetičkih i potencijalnih energija čestica koje čine neki
fizički sistem.
Kod idealnog gasa unutrašnja energija je samo zbir kinetičkih energija
čestica :
               U = 3NkT / 2
gde je N broj čestica gasa i ova jednačina važi za jednoatomske idealne
gasove.
Kod dvoatomskih idealnih gasova važi :
               U = 5NkT / 2
Unutrašnja energija nekog tela se može promeniti ako se ono dovede u
kontakt sa drugim telom različite unutrašnje energije (tada se rad vrši na
mikroskopskom nivou) ili ako se nad pomenutim telom vrši rad (tada se rad
vrši na makroskopskom nivou).

								
To top