TURVAVALAISTUS EMERGENCY LIGHTING by warwar123

VIEWS: 11 PAGES: 2

									   RUBIC
   TURVAVALAISTUS                              EMERGENCY LIGHTING
   Konvertointisarjat LIDER, LIDER EVG                    Conversion kits LIDER, LIDER EVG
   	 •	 Loisteputkien	tehoalue	6–80	W	(riippuu	mallista)             F
                                        	 •	 	 luorescent	lamp	power	range	6–80	W	(depends	on	a	
   	 •	 Maksimi	latausaika	24	tuntia                       model)
   	 •	 Toiminta-aika	1	tai	3	tuntia                     	 •	 Maximum	charging	time:	24	h
   	 •	 Sisäänrakennettu	kytkinjärjestelmä	mahdollistaa	jatkuvan       	 •	 Emergency	operation	time:	1	or	3	h
   	 	 toiminnan	loisteputkille	vakio	virtaläheellä	kuin	myös	          T
                                        	 •	 	 he	built-in	automatic	switching	system	enables	continuous	
   	 	 hätätoiminnassa                              operation	of	the	fluorescent	lamps	with	regular	power	supply	
   	 •	 Latausprosessin	ja	kelvollisen	akun	yhteys	näkyy	LED	           as	well	as	in	the	emergency	mode
   	 	 merkkivalolla	järjestelmän	virransyötön	ollessa	päävirralla.        T
                                        	 •	 	 he	process	of	charging	and	proper	battery	connection	is	
   	 •	 Yksinkertaisin	ja	edullisin	tie	turvavalaistukseen            signalled	by	a	LED	while	supplying	the	system	with	main	
                                           voltage
   LIDER itsetestaava konvertointisarja                   	 •	 The	simplest	and	the	cheapest	way	for	emergency	lighting
   Testaus	tyypit:
   	 •	 Testi	A	testaa	automaattisesti	30-päivän	välein           Conversion kits LIDER autotest
   	 •	 	 esti	A	testaa	seuraavat	toiminnot:
      T                                  Test	types:
   	 	 •	 	 alvoo	hätätoiminnon	puitteet	viidessä	minuutissa
       V                                 	 •	 Test	A	is	run	automatically	every	30	days.
   	 	 •	 Valvoo	akun	purkaustilan                      	 •	 Test	A	checks	the	following	parameters:	
   	 	 •	 Valvoo	akun	minimivirran                          E
                                        	 	 •	 	 nforcing	emergency	operation	of	the	frame	for	5	minutes
   	 •	 Testi	B	testaa	automaattisesti	360-päivän	välein           	 	 •	 Control	of	battery	power	discharge
   	 •	 	 esti	B	testaa	seuraavat	toiminnot:
      T                                  	 	 •	 Control	of	minimum	voltage	of	battery
   	 	 •	 Valvoo	hätätoiminnot	kaikissa	kestoajoissa	1	ja	3	tuntia      	 •	 Test	B	is	run	automatically	every	360	days
   	 	 •	 Valvoo	akun	purkaustilan                      	 •	 Test	B	checks	the	following	parameters:	
   	 	 •	 Valvoo	akun	minimivirran                          E
                                        	 	 •	 	 nforcing	emergency	operation	of	the	frame	for	all	
                                             duration	time	(1	or	3	h)
   Mikäli	virta	katkeaa	testin	A	tai	B	aikana,	toimii	laite	vara-akkujen	  	 	 •	 Control	of	battery	power	discharge
   varassa.	Testin	läpikäyminen	jatkuu	katkeamatta.	Kun	230V	virta	     	 	 •	 Control	of	minimum	voltage	of	battery
   on	jälleen	kytkeytynyt,	järjestelmä	pysyy	vara-akku-tilassa	testien	A	
   ja	B	loppuun	saattamiseen	asti.                      In	case	of	power	cut	during	TEST	A	or	B	the	unit	operates	under	
                                        emergency	lighting	power.	Test	signalling	continues.	After	the	230V	
   Valvontajärjestelmä RUBIC                         AC	power	is	on	again	the	unit	remains	in	emergency	lighting	mode	
                                        until	a	full	cycle	of	TEST	A	or	B	is	completed.
   Rakennuksissa,	joihin	on	asennettava	suuri	määrä	itsenäisiä	
   opastevaloja,	on	aina	ongelmana	kontrolloida	valaisimien	kuntoa.	     Monitoring system RUBIC
   Manuaalinen	valaisimien	toimintakunnon	testaus	vaatii	paljon	       In	buildings	where	there	is	a	need	for	installing	a	large	number	of	
   aikaa	ja	voi	toisinaan	häiritä	tilan	käyttäjän	toimintaa.         independent	emergency	lighting	fittings,	there	is	always		a	problem	
                                        connected	to	the	process	of	controlling	the	condition	of	the	fittings.	
   RUBIC-järjestelmä	on	suunniteltu	valvomaan	opastevalojen	         Manual	controlling	of	the	condition	of	the	fittings	requires	a	lot	of	
   itsenäistä	virtalähde-toimintaa	ja	on	näin	ollen	ratkaisu	        time	and	may	sometimes	disturb	the	regular	use	of	the	premises.	
   manuaalisen	valvonnan	tuomiin	ongelmiin.	RUBIC-järjestelmän	       RUBIC	system,	designed	to	monitor	the	operation	of	emergency	
   moderni	ratkaisu	sallii	valaisimien	konfiguroinnin	ja	toimintatilan	   fittings	with	independent	power	sources,	was	created	to	solve	
   valvonnan	yhdestä	paikasta.                        this	problem.	Modern	solutions	of	the	Rubic	system	allow	for	the	
                                        configuration	and	control	of	the	condition	of	the	fittings	from	one	
   C-RUBIC ohjausjärjestelmä                         place.
   	 •	 Vakiona	250	valaisimen	valvonta,	laajennettavissa	1000	
   	 	 valaisimeen                              C-RUBIC control unit:
   	 •	 	 entronix	tulostusliitin,	LCD-näyttö
      C                                     S
                                        	 •	 	 tandard	monitoring	of	250	fittings,	expansion	within	the	
   	 •	 	 30	V	50	Hz	liitäntä,	latausaika	24	tuntia
      2                                     standard	unit	up	to	1000	fittings
   	 •	 	 iikenneyhteys	häiriösuojatulla	2x0,5	mm2	kaapelilla
      L                                  	 •	 Centronix	printer	connector,	LCD	monitor
   	 •	 	 aksimi	etäisyys	kaukaisimpaan	valaisimeen	1200	m.
      M                                  	 •	 230	V	50	Hz	power	supply,	charge	time	–	24	h
                                        	 •	 Communication	through	a	screened	cable	2x0,5	mm2
   	  •	  Valaisimilla,	jotka	on	liitetty	RUBIC-järjestelmään,	on	       D
                                        	 •	 	 istance	between	the	control	unit	and	the	furthest	fitting		
   	  	  jokaisella	oma	yksilöllinen	osoitteensa	ja	ne	ovat	liitettynä	    –	1200	m
   	  	  C-RUBIC	ohjausjärjestelmään	häiriösuojatun	kaapelin	avulla.	
   	  	  Valaisimet	kommunikoivat	keskusyksikön	kanssa	ja	           L
                                        	 •	 	 ighting	fittings	working	under	the	RUBIC	system	have	
   	  	  mahdollisista	häiriöistä	ilmoitetaan	keskusyksikön	LED-        unique	addresses	and	are	connected	to	C-Rubic	control	
   	  	  valoilla.                               unit	with	a	communication	cable.	The	fittings	communicate	
                                           with	the	central	unit	reporting	any	abnormalities	which	are	
   Testaus	tyypit	EVG:	sama	kuin	LIDER	itsetestaava                signalled	on	the	central	unit	display	with	LED	diodes	placed	
                                           on	the	central	unit	panel.	
   Testien	A	ja	B	testausvälit	voidaan	ohjelmoida	myös	käyttäjän	
   toiveiden	mukaisiksi.	Mahdollisuus	testauspäivien	tarkkaan	        Test	types:	the	same	as	LIDER	autotest
   ajoittamiseen.	Pitkän	B	testin	ajoittaminen	pitäisi	ajoittaa	
   ajankohtaan,	jolloin	tiloissa	ei	ole	toimintaa	seuraavan	24-tunnin	    The	frequency	of	running	tests	A	and	B	may	be	programmed	
   aikana.	Tämä	aika	tarvitaan	akkujen	uudelleen	lataamiselle,        according	to	the	needs	of	the	user.	There	is	a	possibility	of	
                                        programming	the	tests	with	exact	dates	of	when	they	should	be	
   Testitulos	tallennetaan	muistiin	keskusyksikköön	ja	voidaan	katsoa	    carried	out.	Long	tests	B	should	be	run	when	the	premises	are	
   yksikön	näyttöpäätteeltä.	Testiraportti	voidaan	tulostaa	PR-       not	to	be	used	within	24	hours	after	finishing	the	test.	This	time	is	
   RUBIC	tulostimella	tai	millä	tahansa	LPT-liitännäisellä	tulostimella	   needed	for	the	recharging	of	the	batteries	discharged	during	the	
   (Centronix)                                long	test.	

                                        Test	results	are	stored	in	the	memory	of	the	central	unit	and	may	
112                                       be	viewed	on	the	central	unit's	display.	Test	reports	may	be	printed	
                                        with	the	PR-RUBIC	printer	or	any	printer	using	LPT	connector	
                                        (Centronix)
RUBIC




    c-rubic                                      LiDEr


    rubic JÄrJESTELMÄ / SySTEM rubic




    AKKu / bATTEry LiDEr




  Akku	/	Battery	Lider       W       h       mAh       V       VA         AxBxCxDxExF         kg
   NiCd	SC	1500/3,6       6-36       1      1500       3,6       5,4       135x160x26x15x18x4       0,16
   NiCd	SC	1500/4,8       6-58       1      1500       4,8       7,2       176x203x26x15x18x4       0,21
   NiCd	SC	1500/6        6-80       1      1500       6       9        244x245x26x15x18x4       0,26
   NiCd	SC	4000/3,6       6-36       3      4000       3,6      14,4       184x208x36x33x25x4       0,41
   NiCd	SC	4000/4,8       6-58       3      4000       4,8      19,2       241x267x36x33x25x4       0,54
   NiCd	SC	4000/6        6-80       3      4000       6       24       306x330x36x33x25x4       0,67

Lisätiedot	/	more	info:	SRS	Fenno	El	Oy,	Jetel-tuotteet,	Robert	Huberin	tie	7	B,	FI-01510	Vantaa,	Finland
																																											Tel.	+358	(0)207	434	716,	Fax	+358	(0)9	6134	7302,	Mobile	+358	(0)45	634	1007,	email:	jukka@jetel.fi
                                                                             113

								
To top