Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

duoc tra tien

VIEWS: 33 PAGES: 3

  • pg 1
									Bạn có tin rằng bạn đang sử dụng một dịch vụ cho bạn upload và chia sẻ ảnh miễn phí mà lại được họ trả tiền hay không? Nhu câu chia se anh la môt nhu câu cân thiêt cho moi ngươi sư ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ dụng internet để chia sẻ những hình ảnh minh họa, hình cá nhân, kỷ niệm... Đê chia se hì nh anh cho moi ngươi, có lẽ bạn ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ sẽ nghĩ tới ngay tới dịch vụ upload và chia sẻ hình ảnh miễn phí của Photobucket hay Imageshake. Và với tài khoản miễn phí, sư ̣ giơi han dung lương phân nao lam han chê ngươi dung. ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ Tuy nhiên, bạn có tin rằng bạn đang sử dụng một dịch vụ cho bạn upload và chia sẻ ảnh miễn phí mà lại được họ trả tiền hay không? Nêu ban la ngươi thương chia se hì nh anh cho ban be, ngươi ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ thân va muôn tân dung nhưng lân xem anh thanh cơ hôi kiêm ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ tiên thì hay sư dung dị ch vu tai website imagefly ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ̣ Vơi dị ch vu nay, bạn có thể chia sẻ hình ảnh không giới hạn ́ ̣ ̀ dung lương cho ngươi xem. Và mỗi lần xem, bạn sẽ được tích ̣ ̀ lũy một số FlyPoint cho phép hoán đổi thành tiền và được chi trả qua Paypal. Đăng ky sư dung dị ch vu ́ ̉ ̣ ̣ Đầu tiên, bạn vào trang web http://imagefly.info/index.php?ref=TienToan0708. Sau đo đăng ́ ký tài khoản sử dụng bao gồm username (trên truy câp tư 4-24 ̣ ̀ ký tự), Password (mât khâu tư 6-255 ký tự), và email (để ̣ ̉ ̀ chương trì nh gơi thông tin) và Paypal email (email đa đăng ky ̉ ̃ ́ vơi Paypal). Nêu không co email Paypal, bạn có thể đăng ký ́ ́ ́ miên phí tai khoan ngươi dung tai http://www.paypal.com. ̃ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ Sư dung dị ch vu tai trang web như thê nao? ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ Chương trì nh cho bạn upload các định dạng tập tin ảnh sau: JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, SWF. Dung lương tâp tin tôi đa ̣ ̣ ́ là 4MB. Vơi đị nh dang tâp tin JPEG va PNG, nêu tâp tin ban ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣

upload vươt qua 512KB, chương trì nh se tư đông nen lai nho ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ hơn, và cũng với hai định dạng trên, bạn có thể resize lại theo kích thước cho phù hợp với yêu cầu sử dụng. Đê upload hì nh anh lên ImageFly, bạn vào trang đăng nhập với ̉ ̉ tài khoản và Password đã đăng ký. Chọn Upload, sau đo chon ́ ̣ Browse đê chon tâp tin cân chia se cho moi ngươi. Nhân Upload ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ Now đê đem anh lên server. Chương trì nh hô trơ cho ban môt sô ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ Arena không han chê. Môi Arena cho ban upload tôi đa 60 ảnh. ̣ ́ ̃ ̣ ́ Sau khi upload hì nh anh thanh công, trên môi hì nh anh se co ̉ ̀ ̃ ̉ ̃ ́ môt sô link liên kêt vơi anh cu thê : Embed thumnail in Forum ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ (chèn hình ảnh dạng thumnail trong Forum), Embed thumnail in HTML (chèn hình ảnh dạng thumnail trên web), URL to view Image (link xem anh trưc tiêp)... Bạn nên nhớ các link này để sử ̉ ̣ ́ dụng sau này khi cần. Quản lý tài khoản của mình như thế nào? Phân Member Panel để quản lý tài khoản như hình ảnh đã ̀ upload, số flypoints kiếm được. Phân Member Arena cho bạn ̀ xem lại các hình ảnh đã upload. Và bạn sẽ được trả tiền cho mỗi lân ngươi dung xem anh ban đa upload thông qua đương link ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ ̀ bạn chia sẻ. Cư môi lân co môt request đên trang hình ảnh của bạn, bạn sẽ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ́ đươc trang web tra cho 1 FlyPoint. Cư 4500 FlyPoint, bạn sẽ ̣ ̉ ́ tích lũy được 1 USD (chọn Convert FlyPoints chuyển đổi FlyPoint thanh USD). Khi ban tí ch luy đươc 30USD. Bạn có thể ̀ ̣ ̃ ̣ yêu câu thanh toan thông qua Paypal (băng cach click vao ̀ ́ ̀ ́ ̀ Withdraw Money đê yêu câu chi tra). Bạn có thể mời thêm ̉ ̀ ̉ ngươi dung khac đê đươc hương 30% trên doanh sô ho chia se. ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Lưu y khi sư dung dị ch vu ́ ̉ ̣ ̣ Viêc xem anh đươc tí nh trên sô IP, không phu thuôc vao sô lân ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ Refresh. Vì vậy, cho du ban xem anh 500 lân trên môt IP thì vân ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̃ là 1 lân duy nhât. ̀ ́

Chủ yếu chia sẻ hình ảnh là chính, bạn đừng nên quan trọng đến viêc kiêm tiên nhe. Như thê se mât tí nh chât văn hoa khi sư ̣ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ́ ́ ̉ dụng dị ch vu. ̣ Đăng kí theo link mình nhé! http://imagefly.info/index.php?ref=TienToan0708 This post has been edited by Lucky520: Jan 16 2007, 04:32 PM


								
To top