Docstoc

chuyen tien bang dien thoai di dong

Document Sample
chuyen tien bang dien thoai di dong Powered By Docstoc
					Chuyên tiên băng điên thoai di đông ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣
Các hãng điện thoại di động cùng ngành ngân hàng đang hỗ trợ một kế hoạch cho phép công nhân lao đông nươc ngoai gưi tiên vê nha qua điên thoa. ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣i

Chương trì nh thư nghiêm đươc GSM Association loan ̉ ̣ ̣ báo, cho phep ngươi lao đông co thê gưi tiên vê nha dê ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ hơn va re hơn . ̀ ̉ Sáng kiến này được 19 mạng điện thoại ủng hộ , vơi mang ́ ̣ lươi 600 triêu khach hang trên ́ ̣ ́ ̀ Italia. Hê thông mơi cho phep ngươi sư dung nap tiên vao may điên thoai rôi ra lênh chuyên tiên ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ sang môt sô may điên thoai di dông ơ nươc ngoai . ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ Ngươi nhân tiên se nhân đươc môt tin nhăn thông bao tiên đa vao tai khoan ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ chuyên tiên se giam rât nhiêu , thay vì ty lê trung bì nh hiên nay la 24%. ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ Theo tai liêu cua IMF ghi nhân trong năm 2005, khi ngươi công nhân gưi khoang 200USD ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ vê nha ho se phai tôn tư 15 đến 26USD. ̀ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̀ Hãng tài chính Mastercard se tiên hanh thư nghiêm loai hì nh chuyên tiên mơi nay ̃ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ kinh nghiêm vân hanh hê thông thanh toan tí n dung hiên nay cua ho va môi quan hê vơi ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ các ngân hàng và hệ thống thanh toán ở địa phương . , trên . Kêt quả là phí ́ 100 nươc trên thê giơi . ́ ́ ́ Trong sô đo co hai tâp đoan lơn la Vodafone va Telecom ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀