Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Su dung cac ham de tinh toan - PowerPoint

VIEWS: 1,107 PAGES: 13

									PHẦN I. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

1. Hàm trong chương trình bảng tính

2. Cách sử dụng hàm
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính ۞ Bài tập

1. Hàm trong chương trình bảng tính

Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán công thức với giá trị dữ liệu cụ thể, các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của ba số: 3; 10; 2. a)Tính theo công thức:
=(3+10+2)/3

b) Sử dụng hàm
=average(3,10,2)

2. Cách sử dụng hàm

- Khi nhập hàm vào ô tính, dấu “=” ở đầu là kí tự bắt buộc. - Gõ đúng quy tắc hàm và nhấn enter.

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính

a) Hàm tính tổng:

Quy tắc:
=sum(a,b,c,...) Trong đó: a,b,c,... là các số hay địa chỉ ô tính.

b) Hàm tính trung bình cộng:

Quy tắc:
=average(a,b,c,...) Trong đó: a,b,c,... là các số hay địa chỉ ô tính.

c) Hàm xác định giá trị lớn nhất:

Quy tắc:
=max(a,b,c,...) Trong đó: a,b,c,... là các số hay địa chỉ ô tính.

d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:

Quy tắc:
=min(a,b,c,...) Trong đó: a,b,c,... là các số hay địa chỉ ô tính.

۞ Bài tập

1. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu # # # # # , điều đó có nghĩa gì? a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số; c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số;

d) Hoặc b hoặc c.

2. Các cách nhập hàm nào sau đây không đúng? a) = SUM(5,A3,B1);
b) =SUM(5,A3,B1); c) =sum(5,A3,B1);

d) =SUM (5,A3,B1);

3. Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau: a) =SUM(A1,B1); b) =SUM(A1,B1,B1); c) =SUM(A1,B1,-5); d) =SUM(A1,B1,2); e) =AVERAGE(A1,B1,4); a) =AVERAGE (A1,B1,5,0);

kết quả -1 2
-6 1 1

1


								
To top