ICT's _ the Information Society by hcj

VIEWS: 6 PAGES: 45

									ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMAK

      Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
     Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı
         Sunum Özeti


  Araştırma önerisinin amacı
  Araştırma önerisinin ana bölümleri
  Araştırma önerisinin ek bölümleri
  Başarı ve başarısızlık göstergeleri
  Ana bölümlerin açıklanması
  Alternatif yazım çerçeveleri ve temel ilkeler
  Araştırma önerisi değerlendirme kriterleri örneği
  Değerlendirme sınavı
Araştırma Önerisinin Amacı
Araştırma önerisine neden ihtiyacım
        var?


  İlgili kişileri araştırmanızın değerli olduğuna ikna
  etmek için
  Uzmanlık sergilemek için
  Yeterlik göstermek için
  Sözleşme olarak kullanılması için
  Planlamanıza yardımcı olması için
     Araştırma önerimi kim
      değerlendirecek?

  Yüksek lisans ve doktora komiteleri
  Değerlendirme paneli
  Bireysel değerlendirmeci
  Uzmanlar
  Araştırma önerileri genelde alan uzmanları ve benzer
  disiplinden uzmanlar tarafından değerlendirilir
Araştırma önerisi ne zaman yazılmalı?


  Araştırma önerisi tekrar eden (iterative) bir süreçtir
  (özellikle yüksek lisans ve doktorada).
  Öneri yazılmadan önce önemli miktarda bir çalışma
  zorunludur.
  Bazı üniversite ve kurumlar araştırma önerisinin altı
  hatta dokuz ayda yazılabileceğini öngörür.
  Öneri taslağınız ile ilgili danışman ve akranlarınızdan
  tavsiyeler alınız.
Araştırma önerisinin ana bölümleri
  Bunların anlamlı olduklarından emin olunuz. Mekanik bir
          şekilde takip etmeyiniz.
        Ana bölümler


  Araştırma sorusunun tanımlanması
  Problemin neden önemli olduğunun belirtilmesi
  İlgili alan yazının değerlendirilmesi
  Önerilen metodolojinin tanımlanması
  Çalışma takvimi
         Veya kısaca...


  Ne yapmak istiyorsun?
  Neden yapmak istiyorsun?
  Neden önemli?
  Benzer araştırmaları kimler yaptı?
  Nasıl yapacaksın?
  Ne kadar sürecek?
Araştırma önerisinin ek bölümleri
     Projeye bağlı olarak...


  Bütçe
  Araştırma bulgularının nasıl yayılacağının belirtilmesi
  Araştırma grubu üyelerinin görevleri
  Etik
  Muhtemel problemler
  Destekleyici kurum tarafından istenen diğer belgeler
Proje önerilerinin başarı ve
 başarısızlık göstergeleri
Başarı göstergeleri (TUBİTAK, vb.)


  Açıkça tanımlanmış ve sınırlanmış araştırma sorusu
  Probleme sağlam bir zemin oluşturan uygun alan yazın
  Problemi belirlemede ve desteklemede diğer çeşitli
  kaynakların kullanılması
  Açıkça belirtilmiş kavramsal çerçeve ve teorik varsayımlar
  Uygun tasarı ve metodoloji
  İleri araştırmaları teşvik etmesi, açılım sağlaması
  Ön veriler/pilot çalışma
  Gerekli kaynakların hazır olması
  Yenilik ve inovasyon
     Başarısızlık göstergeleri


  Çok uzun olması
  Planlamanın ve dil kullanımının zayıf olması
  Teknik terimlerin uygunsuz kullanımı
  Araştırmanın çok iddialı ve hırslı olması
  Alan yazın olmaması
  Alan yazın taramasında teori entegrasyonunun olmaması
  Alan yazının kopyalanması
  Teorik temelin olmaması
  Metodoloji ve bütçenin bağlantısız olması
  Gerçekçi olmayan maliyet
  Metodun açık olmaması
  Metodun uygun olmaması
  Referansların, kaynakçanın, olmaması
Proje Önerisinin Ana Bölümleri
Araştırma sorusunu tanımlamak
Öncelikle bir araştırma sorusu bulun!


  Araştırmacılar sorularını çeşitli kaynaklardan elde
  edebilirler...
  Gözlemlerden
  Teori ile ilgilenmekten
  Önceki araştırmalardan
  Pratik ile ilgilenmekten
  Kişisel meraktan
   Araştırma sorusu seçmek


 Geniş bir araştırma alanı araştırma sorusu değildir.
 Birkaç muhtemel soru formüle edilmeli ve herbirinin
 avantaj ve dezavantaları karşılaştırılmalı
 Öneri meselenin enine boyuna iyice düşünülmüş
 olduğunu yansıtmalı
     Soru seçme kriterleri...


  Bilgiye erişme
  Kaynaklara erişme
  Teorik arka plan (çerçeve)
  Araştırmanın değeri
  Araştırmacının becerileri
  Soru yeterince büyük/küçük mü?
  Dış çevre ihtiyaçları
  Başarılı bir şekilde bitirme ihtimali
  Araştırmacının ilgisi
Konu analizi: nitelik tablosu
  Sınırları belirleme: tanımlar


 Anahtar kavramların tanımları açıkça verilmeli
 Terimler her zaman herkes tarafından aynı şekilde
 anlaşılmaz
 Okuyucularınızı ne hafife alın nede abartın (yüceltin)
 Mekanik bir şekilde bütün terimlerin sözlük tanımlarını
 vermeyin
         Örnek tanımlar

 “Başka bir değişkenden etkilenen değişkene bağımlı
 değişken denir.”

 “ Sosyal ve etik muhasebe, denetleme ve raporlama”
 (SEMDR) terimi şirketlerin sosyal sorumluluğu ile ilgili çeşitli
 uygulamaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu
 araştırmada ise SEMDR özellikle ‘Hesapverme
 Yükümlülüğü’ dokümanında belirtilen formal uygulamara
 atıfta bulunmak, ‘sosyal değerlendirme’ terimi ise daha
 geniş uygulamaları tanımlamak için kullanılacaktır.
Alan yazın (Literatür) taraması
Alan yazın taramasının amacı nedir?


 Araştırma için kavramsal çerçeve sağlar
 Araştırma alanına birleştirilmiş genel bir bakış sağlar
 Araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermeye yardımcı
 olur
 Araştırma sorusunu netleştirmeye yardımcı olur
 Araştırmacının araştırma konu alanına olan yakınlığını
 ve alan bilgisini göstermeye yardımcı olur (teory
 ve/veya yöntemler)
Alan yazın taraması için gerekli olan
       beceriler


 Genel çalışma alanında erişilebilir mecvut materyal ve
 kaynakların geniş kapsamlı taranması
 Kendi çalışmanıza en uygun, ilgili ve anlamlı olanların
 seçilmesi
 Ana bulgu ve argümanları anlamak ve analiz etmek
 Bulguları sentezlemek ve araştırma önerisine entegre
 etmek
 İyi bir literatür taraması genellikle bir argüman içerir
Alan yazın taraması nasıl yazılır?


 İncelediğiniz yazarların sizin araştırmanız ile nasıl ilgili olduğunu
 belirleyin (bilgi, teori, metodoloji)
 Çalışmalar ve paradigmalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları
 anladığınızı gösterin (Birbirlerine göre konumları nedir? Onlara
 göre sizin araştırmanız nerede duruyor?)
 Atıfta bulunduğunuz çalışmalar güncel olmalı ancak alanda
 önemli sayılan köşe taşı konumundaki klasik çalışmaları da
 eklemelisiniz
 Disiplinlerarası veya karşılaştırmalı bir çalışma yapacaksanız eğer,
 farklı araştırma alanlarını anlamlı bir şekilde nasıl bir araya
 getireceğinizi açıklamanız gerekir
Alan yazın taramasında size yardımcı
     olacak sorular (I)


  Araştırma konunuz ile ilgili olan geniş alan yazın
  alanları nelerdir (ulusal ve uluslararası)?
  Araştırma konusu ile ilgili olan teorik model(ler)
  hangisidir?
  Araştırma alanınızdaki önceki çalışmalar hangi teori,
  metod ve sonuçları üretmiştir? Araştırma alanınızın
  tarihi nedir?
Alan yazın taramasında size yardımcı
     olacak sorular (II)


  Çalışma alanınızdaki en son bulgular nelerdir?
  Bu bulgular arasında olan boşluk ve çelişkiler nelerdir?
  Bu bulgular hangi yeni araştırma soruları önerir?
  Alan yazın taramamı en iyi şekilde nasıl
  yapılandırabilirim?
  Neleri dışarıda bırakmalıyım?
Alan yazın taraması ne değildir?


 Araştırma projesinin bir parçası (araştırma boyunca
 sürekli devam eden bir alan yazın taraması olmasına
 rağmen proje destekleyen kurumlar (komite)
 araştırma önerisi verilmeden önce sağlam ve kapsamlı
 bir önçalışmanın yapılmış olmasını bekler)
 Kaynakça
 Aralarında veya kendi araştırmanız ile açık bir bağlantı
 kurulmadan verilen bir seri önceden yapılmış
 araştırma parçaları
Araştırmanın önemi
Araştırmanın bir değere sahip olması
      gerekir, ör.


   Problem çözmede kullanılacak pratik değer (önem)
   Politika geliştirmek için değer
   Teoriye katkı
   Alanda bilgi birikimine katkı
   Proje çağrısı yapan destek kurumları genellikle
   araştırmalarda görmek istedikleri değer tipini belirtir.
Metodoloji
 Metodoloji bölümü ne işe yarar?
    Ne içermelidir?


 Metodoloji bölümü okuyucuya araştırma sorusuna
 cevap aramak için nasıl bir yol(lar) izleyeceğinizi
 gösterir (kullanılacak olan materyal ve yöntemler).
 Sizin yeterli ve projenin yapılabilir olduğunu
 göstermek için yeterince detaylı olmalıdır.
 Önerilen yöntemlerin araştırma tipine uygun olması
 gerekir
Metodoloji bölümü: “geleneksel”
  ampirik sosyal araştırma


  Hipotez
  Araştırma deseni
  Örnekleme
  Ölçme araçları
  Veri toplama prosedürleri
  Veri analizi
  Ampirik araştırma metodoloji
     formatı: bir uyarı


 Geleneksel ampirik araştırma için uygun
 Ampirik araştırmanın ne terminolojisini nede
 metodlarını diğer araştırma tipleri için yapılan öneriler
 için zorlamayın.
    Araştırma ileti şimi ve                                       Araştırma yazım
    Akıl Yürütme çe şitleri                                         stilleri


    •  İletişim kaynakları                                    •  Mantıksal
    •  Akıl Yürütme çeşitleri       Araştırma Önerisi Yazım                •  Yazım formatı: APA, CMS ve
                                                     diğerleri
                           Çerçevesi      Nicel                                             Nitel
I. Giriş
• Problemin genel tanımı                           Etnografik              Tarihsel ve Yasal
• Literatür taraması
• Araştırma sorusu
• Çalışmanın önemi
                                    I. Giriş                 I. Giriş
                                    • Problemin genel tanımı         • Problemin genel tanımı
                  Genel Sorunlar           • Ön literatür taraması          • Ön literatür taraması
II. Tasarım ve Metodoloji
• Katılımcılar                             • Öncül problemeler            • Belirli araştırma
• Ölçekler                               • Çalışmanın önemi              soruları veya yasal
             •  Anlamsız araştırma soruları                              konular
• Süreç
             •  Problemin sınırlarının          II. Tasarım ve Metodoloji         • Çalışmanın önemi
• Veri Analizi
               belirlenmemesi              • Sosyal bir ağ seçimi
• Tasarım sınırlılıkları                                             II. Tasarım ve Metodoloji
             •  Çok genel hedefler            • Araştırmacının rolü
                                                         • Durum çalışması tasarımı
             •  Çalışma için gerekli metodolojinin    • Maksatlı örneklem
               detaylandırılmaması                                • Kaynaklar: arama, seçme
                                      stratejileri
                                                           ve akıl yürütme
             •  Araştırmanın sınırlılıklarının yeterli  • Veri toplama stratejileri
               ölçüde tartışılmaması                               • Tümevarımsal veri analizi
                                    • Tümevarımsal veri analizi
                                                         • Tasarım sınırlılıkları
                                    • Tasarım sınırlılıkları
       Araştırmanın geçerliği ve genellenebilirliğine yönelik
                argüman tipleri
              Yalnız kullanıldığında
                           Argümanın Ana          Okuyucular Argümanı
  Argüman çeşitleri      Argümanın
                             Yeri       .............................. sorgulamalıdırlar
                dayanıklılığı
                                     ..akıl yürütmenin ne kadar iyi olduğunu
Akıl Yürütme-Araştırmacı               Giriş ve tartışma  sorarak
                  Zayıf
ne dedi                        bölümlerinde    ..kendi sebeplerini oluşturarak
                                     ..kendi alan bilgisini kullanarak

                                     ..kullanılan metodun ne kadar iyi
Metod-Araştırmacı ne                           olduğunu sorarak
                Daha güçlü     Süreç bölümünde
yaptı                                  ..kendi sebeplerini oluşturarak
                                     ..kendi alan bilgisini kullanarak

                                    ..bildirilen çalışmaların ne kadar iyi ve
Yenileme/Genişletme-
                          Literatür taraması kapsamlı olduğunu sorarak
Diğer araştırmacılar ne     En güçlü
                            bölümünde   ..kendi sebeplerini oluşturarak
demişler ve ne yapmışlar
                                     ..kendi alan bilgisini kullanarak

Metodların ve
yenileme/genişletmenin               Yukarıda belirtilen
                 Değişken                Yukarıda belirtilenlerin hepsi
bazı akıl yürütme                  bütün bölümlerde
KOMBİNASYONLARI
       Çalışma takvimi


 Gerçekçi olun – acemi araştırmacılar araştırma
 aşamalarının ne kadar süreceğini hafife almaya
 eğilimlidir
         Ek bileşenler


  Bütçe
  Araştırma bulgularının yaygınlaştırılması
  Ekip üyelerinin sorumlulukları
  Kapasite geliştirme
Örnek değerlendirme kriterleri
Örnek değerlendirme kriterleri


 1. Kategori: Araştırma önerisinin kalitesi

 1.1 Problemi belirleme:

 1.1.1 Problem/ sorgulama çizgisi net bir şekilde belirtilmiş mi?

 1.1.2 Probleme uygun bir arka plan ve teorik çerçeve için ilgili alan
 yazın incelenmiş mi?

 1.1.3 Problemi belirlemede diğer ilgili kaynaklar kullanılmış mı?

 1.1.4 Araştırmanın amaçları açıkça belirtilmiş mi?
Örnek değerlendirme kriterleri


 1.2 Yaklaşım:

 1.2.1 Kavramsal çerçeve ve teorik önkabuller açıkça
 belirtilmiş mi?

 1.2.2 Projenin deseni, veri toplama ve analiz metotları
 araştırmanın amacına uygun mu?
Örnek değerlendirme kriterleri


 1.3 Önem:

 1.3.1 Araştırma alana özgün bir katkı sağlar mı? Alana
 veya disiplinlerarası yeni bilgi veya yenilikçi bir
 uygulamaya yol açar mı?

 1.3.2 Önerilen araştırmanın yeni araştırmalara yol açma
 potansiyeli var mı?
            Değerlendirme
1. Nitel ve nicel araştırma önerileri aşağıdaki boyutlardan hangisinde farklılık
  gösterir?
a) Araştırma tasarımındaki özgünlük derecesi
b) Literatür taramasının doğası
c) Veri analizi bölümü
d) Hepsi
2. Araştırma önerisi hazırlamak aşağıdakilerden hangisini içerir?
a) Benzersiz bir format ve stil kullanmak
b) Yazarı format seçiminde ve stil düzenlemede özgür bırakmak
c) Yazımda birinci tekil şahıs kullanma
d) Gerekli format ve stili dikkatlice takip etmek
3. Aşağıdakilerden hangisi araştırma önerilerinin tipik bir zayıflığıdır?
a) Problemin sınırlarının belirlenmemesi
b) Problemin, önerilen araştırma tasarımına kıyasla çok kapsamlı olması
c) Önerilen çalışmanın, bilgi gelişimine katkıda bulunma potansiyelinin olması
d) Metodolojinin, önerilen çalışmaya uygun olarak detaylandırılması

								
To top