Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tmp

VIEWS: 18 PAGES: 2

									SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG THPT HƢƠNG TRÀ

ĐỀ KIỂM TRẮC NGHIỆM
MÔN: Hóa Học 10 Cơ Bản

Thời gian làm bài: 45 phút; (17 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 528

Họ, tên học sinh : .......................................................... Lớp : ................
Câu 1: ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Dïng chïm h¹t  b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®-êng ®i cña h¹t . B. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. C. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. D. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . Câu 2: Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè n¬tron. B. sè hiÖu nguyªn tö. C. sè electron. D. sè proton. Câu 3: ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. B. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t . C. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®-êng ®i cña h¹t . D. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). Câu 4: Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè electron b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. D. sè proton b»ng sè n¬tron. Câu 5: Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. C¶ A vµ B. B. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. D. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. Câu 6: Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d-¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t A. cã khèi l--îng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. C¶ A, B vµ C. D. cã vËn tèc lín. Câu 7: Sè khèi lµ : A. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Tæng khèi l-îng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. C. Khèi l-îng cña h¹t nh©n nguyªn tö. D. Khèi l-îng cña nguyªn tö. Câu 8: §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Díi t¸c dông cña ®iÖn tr-êng vµ tõ tr-êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. B. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C. Trªn ®-êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay.
Trang 1/2 - Mã đề thi 528

D. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. Câu 9: Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton. B. proton vµ n¬tron. C. electron. D. n¬tron.
14 15 Câu 10: Cho c¸c nguyªn tö : 6C , 7N , nguyªn tö cã cïng sè n¬tron ? A. 2 B. 5 C. 3
` ` `

17 8N ,

`

17 9F ,

`

18 10 Ne.

Cã bao nhiªu

D. 4

Câu 11: Mét u (®¬n vÞ khèi l-îng nguyªn tö) cã khèi l-îng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,69.10-27 B. 1,66.10-27 C. 16,61.10-27 D. 1,99.10-27 Câu 12: C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè hiÖu nguyªn tö. B. sè proton. C. sè electron. D. sè n¬tron. Câu 13: Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 14: Trªn ®-êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l-îng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t cã khèi l-îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. D. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. Câu 15: Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ n¬tron. B. proton vµ electron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. Câu 16: Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nh-ng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ A. ®ång ph©n. B. ®ång vÞ. C. ®ång l-îng. D. ®ång ®¼ng. Câu 17: ChØ ra néi dung ®óng: A. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron. C. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. D. C¶ A, B, C.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 2/2 - Mã đề thi 528


								
To top