Blank by nguyenphuocvinhlinh

VIEWS: 26 PAGES: 2

									Kỳ thi: KỲ THI MẪU Môn thi: HÓA HỌC 10 CƠ BẢN

001: ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t . B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). C. Cho c¸c h¹t  b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®-êng ®i cña h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. 002: §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Trªn ®-êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. B. Díi t¸c dông cña ®iÖn tr-êng vµ tõ tr-êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. 003: Trªn ®-êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l-îng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. D. Chïm h¹t cã khèi l-îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. 004: Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d-¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t A. cã khèi l--îng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. cã vËn tèc lín. D. C¶ A, B vµ C. 005: ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. B. Dïng chïm h¹t  b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®-êng ®i cña h¹t . C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t . D. Dïng h¹t  b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. 006: Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè proton b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. sè electron b»ng sè n¬tron. D. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. 007: Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ electron. B. proton vµ n¬tron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. 008: Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. 009: Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. B. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. C¶ A vµ B. 010: Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton. B. electron. C. n¬tron. D. proton vµ n¬tron. 011: C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. 012: Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nh-ng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ A. ®ång l-îng. B. ®ång vÞ. C. ®ång ph©n. D. ®ång ®¼ng. 013: Mét u (®¬n vÞ khèi l-îng nguyªn tö) cã khèi l-îng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,66.10-27 B. 1,99.10-27 C. 16,61.10-27 D. 1,69.10-27 014: Sè khèi lµ : A. Khèi l-îng cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Khèi l-îng cña nguyªn tö. C. Tæng khèi l-îng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. D. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö.
18 015: Cho c¸c nguyªn tö : ` 14 C , ` 15 N , ` 17 N , ` 17 F , ` 10 Ne . Cã bao nhiªu nguyªn tö cã cïng sè n¬tron ? 9 7 8 6 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 016: ChØ ra néi dung ®óng: A. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron.

C. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. D. C¶ A, B, C. 017: Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 1 B. 2 C. 3

D. 4


								
To top