On thi HKII-Lop7 - Download as DOC by TaiVuTam

VIEWS: 50 PAGES: 11

									PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM
1. TÌM GIAÙ TRÒ BIEÅU THÖÙC 1.1. Cho haøm soá y = f(x) = x2 – 2. Vaäy f(-2) baèng: A. -4 B. 2 C. 0 D. Moät keát quaû khaùc 1.2. Cho haøm soá f(x) =2x2+ 2x -3, f(-1) baèng: A. 3 B. -3 C. -7 D. 7 2 1.3. Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 2m – n taïi m = 4 , n = 5 laø: A. 11 B. -11 C. 27 D. -27 4 3 2 1.4. Giaù trò cuûa ña thöùc 3x - 5x - x + 3x - 2 taïi x =-1 laø: A. 2 B. -1 C. 4 D. -3 2 1.5 Giaù trò cuûa ña thöùc A(x) = x + 5x – 1 taïi x = –2 laø: A. –7 B. –15 C. 13 D. 5 2 2 1.6. Giaù trò cuûa bieåu thöùc : 3x y – 2xy taïi x = -2 ; y = -1 laø : A. 8 B. -8 C. 16 D. -16 5 y + 1 taïi x = 0; y =3 laø 1.7. Giaù trò cuûa bieåu thöùc M = 5x – 3 A. 2 B. 25 C. -4 D. Moät keát quaû 3 khaùc 1.8. Giaù trò cuûa bieåu thöùc x2y taïi x =- 4 , y = 3 laø : A. – 48 B. 144 C. – 24 D. 48 1.9. Tìm giaù trò cuûa ñôn thöùc 5x2y2 taïi x=1, y=1 A. 5 B. 10 C. -5 D. 25 1.10. Giaù trò cuûa bieåu thöùc M= xy2 – x2y vôùi x= -3 vaø y= 2 laø: A. -30 B. 30 C. 11 D. -11 2 2 1.11. Giaù trò cuûa bieåu thöùc x y + xy taïi x = - 3 ; y = - 2 laø: A. 30 B. -30 C. 11 D. -11 5 3 2 5 1.12. Cho ña thöùc A(x) = 3x - 4x + x - 2x - x + 6. Giaù trò cuûa A(x) taïi x = 1 laø: A. 3 B. 13 C. 8 D. 5 1.13. Gía trò bieåu thöùc A =2x – 3y taïi x =5 vaø y = 3 laø : A. 0 B. 1 C. 2 D. Moät keát quaû khaùc 1.14. Cho a, b, c laø nhöõng haèng soá vaø a + b + c = 2007. Giaù trò cuûa ña thöùc A= ax3y 3 + bx 2y + cxy taïi x = 1 ; y = 1 laø : A. 3 B. 2000 C. 2007 D. Moät keát quaû khaùc 1.15. Cho ña thöùc A(x) = xy + x 2y 2 + x 3y 3 + x 4y 4 +x 5y 5 giaù trò cuûa A(x) taïi x = 1 vaø y = - 1 laø A. 5 B. 0 C. 1 D. -1 1.16. Giaù trò cuûa bieåu thöùc 2x2 + x – 1 taïi x = -1 laø: A. 2 B. 0 C. – 4 D. – 2 2. NHAÂN ÑÔN THÖÙC, THU GOÏN BIEÅU THÖÙC 2.1. Thu goïn bieåu thöùc 2x2y2. 1 xy3. (- 3xy) ta ñöôïc: 4 A. -3 x4y6 B. 3 x4y6 C. -3 x6y4 2 2 4 2.2. Tích cuûa hai ñôn thöùc -21 x3y vaø 6x2y3 laø: 3
1

D. 3 x4y6 4

A. -12 1 x5y4 B. -14x6y3 C. -14x5y3 D. -14x5y4 3 2.3. Thu goïn ñôn thöùc –3x2yz(–5xy3z2) ta ñöôïc: A. –15x3y4z3 B. 15x3y4z3 C. –15x2y3z2 D. 15x2y3z2 2.4. Tích cuûa hai ñôn thöùc 2 x3y2 vaø -5x4y laø 5 7 3 A. -2x y B. 2 x7y3 C. -2 x12y2 D. -2 x12y2 25 2 7 3 2.5. Thu goïn bieåu thöùc 7x y (-3x y)(-2) ta ñöôïc: A. 42x5y7 B. 42x6y7 C. -42x6y8 D. 42x5y8 1 2.6. Thu goïn ñôn thöùc (-2x3y) 2.xy2. y5 ta ñöôïc: 2 A. 2x7y9 B. -2x7y9 C. x4y8 D. –x4y8 2.7. Thu goïn ñôn thöùc 4x3y(-2x2y3)(-xy5) ta ñöôïc: A. -8x6y9 B. 8x6y9 C. -8x5y8 D. 8x5y8 2 2 2.8. Ñôn thöùc xy(-2x y) . z vieát döôùi daïng thu goïn laø: A. - 4 x3y 2 z B. - 2x5 y3z C. 4x5y 3z D. 4x3 y 2z 2.9. Ñôn thöùc thu goïn cuûa – 1 xy . 3x2yz2 laø    3  3 2 2 3 2 2 A. x y z B. -x y z C. x2y2z2 D. - x2y2z2 2.10. Ñôn thöùc thu goïn cuûa bieåu thöùc ñaïi soá: 5xy2 + 1 xy2 + 1 xy2 + (- 1 )xy2 laø 2 4 2 1 xy2 1 xy2 1 xy2 A. 5 B. 6 C. 6 D. 61 x2y 4 4 2 4 1 x2y3 vaø -6x3y4 laø : 2.11. Tích cuûa hai ñôn thöùc 3 6 12 5 7 A. 6x y B. 2x y C. 2x6y12 D. Moät keát quaû khaùc 2.12. Thu goïn bieåu thöùc : ( - 2x 3 y)2. xy 2. 1 y5 ta ñöôïc : 2 4 9 6 9 A. – x y B. – x y C. – x7y9 D. 2x7y9 3. NGHIEÄM CUÛA ÑA THÖÙC 3.1. Ña thöùc naøo sau ñaây coù nghieäm : A. x2 + 3 B. 2x4 + 1 C. -x2 – 1 3.2. Trong caùc soá sau soá naøo laø nghieäm cuûa ña thöùc x2 - x - 6 A. 0 B. 1 C. -2 3.3. Ña thöùc –2x – 2 coù nghieäm laø: A. x = –2 B. x = 2 C. x = 1 3.4. Nghieäm cuûa ña thöùc P(x) = 2x – 3 laø : A. – 3 B. 3 C. 2 2 2 3 3.5. Nghieäm cuûa ña thöùc 2x+10 laø : A. -5 B. 0 C. -3 3.6. Nghieäm cuûa ña thöùc g(x) = x2-x laø A. 0 B. 1 C. 0 ; 1 3.7. Ña thöùc 3x – 9 coù nghieäm laø: A. x = -3 B. x = 0 C. x = 3 3.8. Cho ña thöùc P(x) = 12 – 3x. Nghieäm cuûa ña thöùc P(x) laø A. 3 B.4 C. -4 3.9. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc: x2 + 3
2

D.x2 – 4 D.-6 D. x = –1 D. – 2 3 D. 4 D. Caû ba ñeàu sai D. 1 ñaùp soá khaùc D. 5

A. 3 B. – 3 C. Caû A vaø B D. Khoâng coù nghieäm 3.10. Nghieäm cuûa ña thöùc 3y + 6 laø : A. 2 B. 1 C. – 2 D. 9 3.11. Tìm caëp giaù trò x,y ñeå ña thöùc 2x+y-1 nhaän giaù trò baèng 0 A. (1;1) B. (1;-1) C. (2;2) D. (-2;-2) 3.12. Nghieäm cuûa ña thöùc 3x - 9 laø A. -3 B. 9 C. 3 D. -9 3 3.13. Gía trò naøo cuûa x sau ñaây laø nghieäm cuûa ña thöùc A(x ) = x – x2 + 2 A. 0 B. 1 C. -1 D. Moät keát quaû khaùc 3.14. Ña thöùc naøo sau ñaây coù nghieäm x = 1 A. x – 1 B. 1 + x C. - 2x – 2 D. 2 + 2x 3.15. Nghieäm cuûa ña thöùc 6 – 2x laø: A. x = 0 B. x = 3 C. x = -3 D. x = 4 2 3.16. Cho ña thöùc f(x) = x + x – 6. Giaù trò naøo cuûa x laø nghieäm cuûa ña thöùc? A. x = 0 B. x = 1 C. x = -2 D. x = -3 4. BAÄC CUÛA ÑA THÖÙC 4.1. Cho ña thöùc A = xy – x2y2 + x4y – x2y4. Baäc cuûa ña thöùc A laø: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 4.2. Cho ña thöùc P = x2y + 6x5 – 3x3y3 – 1 . Baäc cuûa ña thöùc P laø: A. 2 B. 3 C. 5 D. 6 8 7 4 5 4.3. Baäc cuûa ña thöùc x – y + x y laø A. 7 B. 8 C. 24 D. 9 5 3 5 4.4. Cho ña thöùc P(x) = 3x +x -3x +1. Baäc cuûa P(x) laø: A. 3 B. 5 C. 1 D. 13 6 4 6 5 2 4.5. Ña thöùc 3x – 5 + x – 3x – x – x + 4x coù baäc laø: A. 6 B. 5 C. 4 D. -5 5 1 x3y – 3 xy2 +3x5+2 laø 4.6. Baäc cuûa ña thöùc P = -3x + 2 4 A. Baäc 5 B. Baäc 4 C. Baäc 3 D. Baäc 0 4.7. Cho ña thöùc P(x)=2x5+3x4-5x2+3x4-2x5+3x-5. Heä soá cao nhaát vaø heä soá töï do cuûa ña thöùc laø: A. 2 vaø -5 B. 6 vaø -5 C. 4 vaø -5 D. 6 vaø 3 2 2 4.8. Ñôn thöùc sau -3x.y.z.(-2x yz ) coù baäc laø: A. 2 B. 3 C. 6 D. 8 4.9. Cho ñôn thöùc: M = x 5 + x 4y +x 3y 3 - x 2y 4z -x 5. Baäc cuûa ña thöùc M laø A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 6 2 3 6 1 coù baäc laø: 4.10. Ña thöùc M = x + 5xy + x y – x + 2 A. 0 B. 2 C. 5 D. 6 4.11. Ña thöùc M = x5y2 – xy4 + y6 + 1 coù baäc laø: A. 17 B. 7 C. 5 D. 6

3

5. ÑÔN THÖÙC ÑOÀNG DAÏNG 5.1. Ñôn thöùc naøo ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc 3x2y : A. 7xy2 B. –3xy C. 3xy2 D. 7 x2y 3 5.2. Ba ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc -3x2y4 laø : A. x2y4 ; - 1 x2y4 ; 2,4 x 2y4 B. - 1 x2y4 ; 3x2y4 ; 3x4y 2 C. Caû A, B ñeàu ñuùng D. Caû A, B ñeàu sai 3 3 5.3. Ñôn thöùc naøo ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc -5x2y2z ? A. 2x2yz B. 3xy2z C. 2 xyz D. 5 ( xy) 2 z 3 7 2 5.4. Ñôn thöùc naøo ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc x2yz? 3 -2 5 A. xy2z B. x2y2z2 C. -3x2yz D. Khoâng coù ñôn 3 7 thöùc naøo 5.5. Cho ñôn thöùc 2 x2y4. Ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi noù laø: A. –3 x4y2 B. (2xy)2 C. – 1 x2y4 D. 2 xyz 7 2 3 2 3 5 2 3 4 2 3 5 5.6. Cho 3 ñôn thöùc E = 5x y z ; F = -5x y z ; G =-20x y z . Caâu naøo sau ñaây ñuùng: A. E ñoàng daïng vôùi F B. F ñoàng daïng vôùi G C. E vaø F ñoàng daïng vôùi G D. E ñoàng daïng vôùi G 5.7. Ñôn thöùc 3xy 2 z ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc naøo? A. – 2 xy 2z B. 6xy2z C. -3xy 2 D. Caû ba ñôn thöùc 3 treân 5.8. Ñôn thöùc naøo ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc 3x4y7 ? A. 6x2y7 B. 6x4y7z C. 5 x2y3(- 3x2y4 ) D. 3 xy( x2y2) 2 2 4 2 4 5.9. Ñôn thöùc naøo ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc: 2x y A. 2x 4y 2 B. 2x 3y 3 C. - 2x 5y D. - 1 (x 2y ) 2 3 6. ÑIEÅM THUOÄC, KHOÂNG THUOÄC ÑOÀ THÒ 6.1. Ñieåm naøo sau ñaây khoâng thuoäc ñoà thò cuûa haøm soá y = -3x A. M(1;-3) B. N(2;-6) C. P(-3;-9) D. Q(0,1 ;-0,3) 6.2. Ñieåm naøo trong caùc ñieåm sau khoâng thuoäc ñoà thò haøm soá y = 2x A. (1; 2) B. (-1; 3) C. 1 ; 1  D. (0; 0)   4 2  6.3. Bieát ñieåm A (a ; - 1,4) thuoäc ñoà thò cuûa haøm soá y = 3,5 x. Giaù trò cuûa a baèng : A. 2 B. – 2 C. 5 D. – 5 5 5 2 2 7. CAÙC CAÂU HOÛI KHAÙC 7.1. Ñoá em tìm ñöôïc soá naøo maø “Bình phö ông cuûa noù baèng chính noù” A. -2 B. -1 C. 1 D. 2 5 4 2 5 2 7.2. Choïn caâu ñuùng ôû ña thöùc ñaõ thu goïn: P(x)=-5x +2x -3x +x -2x +3x2+2x2+1 A. 2x4+1 B. 2x4+6x2 C. 2x4+5x2 D. 2x5+1 7.3. Ñieàu tra veà soá con trong 20 gia ñình ta coù soá lieäu sau: 1 2 2 1 3 2 1 1 2 3
4

0 1

3 0

2 2

1 1

2 3

Soá trung bình coäng laø: A. 1,6 B. 1,65 C. 1,7 D. 1,75 7.4. Bieåu thöùc naøo döôùi ñaây laø ñôn thöùc: A. 5 – 1  xy B. 5(x + y) C. x2 + 1 D. 1 . y2   2 x  7.5. Hai ñaïi löôïng x vaø y tæ leä thuaän vôùi nhau vaø khi x = -2 thì y = +6. Heä soá tæ leä cuûa y ñoái vôùi x laø: A. 1 B. – 1 C. -3 D. 3 3 3 7.6. Trong caùc bieåu thöùc sau, bieåu thöùc naøo laø ñôn thöùc? A. – 2x. 3 y2 B. x2(y – 1)z C.2yz D. 3 xy2(z + 1) 4 x 2 8. ÑIEÀN VAØO CHOÃ TROÁNG 8.1. Baûng “Taàn soá” giaù trò soá trung bình coäng cuûa daáu hieäu laø……… Giaù trò(x) Taàn soá(n) 3 2 4 2 5 4 6 7 8 10 9 3 10 1 N=40

10 8

8.2. Giaù trò cuûa bieåu thöùc 5x2 +3x-1 taïi x=-1 laø:…………………… 8.3. 1 x2y3- 3x2y2+1 laø ña thöùc baäc: ……………………… 2 8.4. Gía trò cuûa bieåu thöùc 2x2 + x – 1 taïi x = -1 laø . . . . . 8.5. Ñeå coäng (hay tröø) hai ñôn thöùc ñoàng daïng ta coäng (hay tröø) . . . . . . vaø giöõ nguyeân ....... 8.6. Ñieåm naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng thì . . . . . . . . . 8.7. Giaù trò cuûa bieåu thöùc: xy – x2y2 + x4y4 - x6y6 + x8y8 taïi x= –1 vaø y = –1 laø …………………. 8.8. Ñôn thöùc ñoàng daïng laø ñôn thöùc…………………………………. 8.9. Ñieàn moät ñôn thöùc vaøo…….ñeå ñöôïc: x.y.(…) = 5x2y 8.10. Ñôn thöùc : - 2 xy2z.(-3x2y) 2 coù heä soá laø…………; phaàn bieán laø…………. 3 8.11. Tìm ña thöùc M bieát: M + (3x 2 – 6xy) = 4x 2 + 10xy – 2y2 Ta ñöôïc ña thöùc M = ............................................. 9. PITAGO 9.1. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A. Khi ñoù: A. BC2 = AB2 + AC 2 B. AC2 = AB2 + BC 2 C. BC2 = AC2 + BC 2 D. Caû A, B, C ñeàu sai 9.2. Vôùi ba ñoaïn thaúng coù soá ño sau ñaây, boä ba naøo khoâng theå laø soá ño ba caïnh cuûa moät tam giaùc: A. 3cm, 4cm, 5cm B. 4cm, 6cm, 10cm C. 5cm, 12cm, 13cm D. 7cm, 8cm, 12cm 9.3. Tam giaùc naøo laø tam giaùc vuoâng trong caùc tam giaùc coù ñoä daøi ba caïnh nhö sau: A. 3; 4; 6 B. 6; 8; 10 C. 7; 7; 10 D. 5; 7; 9 9.4. Tam giaùc naøo laø tam giaùc vuoâng trong caùc tam giaùc coù ñoä daøi 3 caïnh nhö sau : A. 9 ; 10 ; 12 B. 7; 7 ; 10 C. 6 ; 4 ; 9 D. 5 ;13 ; 12 9.5. Boä ba ñoä daøi naøo sau ñaây coù theå laø ñoä daøi ba caïnh cuûa moät tam giaùc vuoâng? A. 3cm; 9cm; 14cm B.2cm; 3cm; 5cm C. 4cm; 9cm; 12cm D. 6cm; 8cm; 10cm. 9.6. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 5cm; AC = 12cm. Khi ñoù tính ñoä daøi caïnh BC baèng: A. 10cm B. 11cm C. 12cm D. 13cm
5

9.7. Cho ABC vôùi ñöôøng cao AH, bieát AB = 13 cm, AC = 20 cm, AH = 12 cm, caïnh BC laø: A. 21 cm B. 20 cm C. 18 cm D. 16 cm 9.8. ABC coù 3 caïnh AB=3cm; AC=4cm; BC=5cm. Caâu naøo sau ñaây ñuùng: A. ABC vuoâng taïi A B. ABC vuoâng taïi C C. ABC vuoâng taïi B D. Caû A, B, C ñeàu sai 9.9. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 6cm, AC = 8cm. Ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán AM laø : A. 5 cm B. 5 2 cm C. 6 cm D. 6 2 cm 10. ÑÒNH TÍNH TAM GIAÙC  10.1. Cho tam giaùc RQS caân taïi R coù goùc Q = 600 thì A. RQ = QS = SR B.  =  =  = 600 R Q S C. Caû A, B ñeàu ñuùng sai 10.2. Cho DEF caân taïi D , bieát  = 50o. Tính soá ño  E D? A. 50o khaùc B. 80o C. 130o D. Caû A, B ñeàu

D. Moät keát quaû

10.3. Tam giaùc ABC coù AB = AC,  = 600. Tam giaùc ABC laø tam giaùc B A. Caân B. Ñeàu C. Vuoâng D. Vuoâng caân 10.4. Tam giaùc coù 2 goùc ñaùy baèng 450 laø tam giaùc: A. Ñeàu B. Caân C. Vuoâng caân D. Vuoâng  = 900 ;  = 450 thì tam giaùc ABC laø tam giaùc 10.5. Neáu tam giaùc ABC coù A B A. Vuoâng ñöôïc. B. Caân C. Vuoâng caân D. Chöa keát luaän

11. QUAN HEÄ CAÏNH VAØ GOÙC TAM GIAÙC, HÌNH CHIEÁU, ÑÖÔØNG XIEÂN, ÑÖÔØNG VUOÂNG GOÙC 11.1. Cho DABC, coù AB = AC, D naèm giöõa B vaø C thì ta coù: A. AD > AB B. AD < AB C. AD = AB D. Caû A, B, C ñeàu ñuùng 11.2. Cho tam giaùc ABC coù  = 450, = 750. So saùnh caùc caïnh AB, AC, BC ta coù A B B. CA < AB < BC C. CA < BC < AB D. BC < AB < AC  = 90o. Caïnh lôùn nhaát trong tam giaùc ABC laø caïnh : 11.3. Tam giaùc ABC coù A A. AB B. AC C. BC D. Moät ñaùp soá khaùc 11.4. Tam giaùc ABC coù  = 500 ,  = 300. So saùnh caùc caïnh cuûa tam giaùc ABC ta ñöôïc: A C B. AC >BC >AB C. BC > AB >AC D. AB >BC >AC 11.5. Tam giaùc ABC coù soá ño  = 600 ;  = 500 theá thì: A B A. BC < AB < AC B. AB > AC > BC C. AC < AB < BC D. AC < BC < AB 11.6. Trong moät tam giaùc ñoái dieän vôùi caïnh lôùn nhaát laø : A. Goùc nhoïn B. Goùc vuoâng C. Goùc tuø D. Chöa keát luaän ñöôïc 11.7. Cho tam giaùc ABC coù ñoä daøi ba caïnh AB: AC: BC = 3 : 7 : 5. caâu naøo sau ñaây ñuùng: A.  <  < A B C B.  <  <  A C B C.  <  <  C B A D.  <  < B C A 11.8. Trong moät tam giaùc, ñoái dieän vôùi caïnh nhoû nhaát laø goùc: A. Nhoïn B. Vuoâng C. Tuø D. Beït 12. Troïng taâm, tröïc taâm, phaân giaùc 12.1. Goïi G laø troïng taâm ABC vôùi ñöôøng trung tuyeán AH khi ñoù :
6

A. AB < BC < CA

A. AB < AC < BC

A. AG = 1 B. AH = 3 C. AG = 3 D. GH = 2 AH 2 GH GH AG 3 12.2. Goïi G laø troïng taâm cuûa MNP vaø R laø trung ñieåm cuûa NP. Khi ñoù A. GR = 1 MR B. GR = 1 MG C. MG = 2 MR D. MR = 2 GR 2 3 3  12.3. Tam giaùc ABC coù  = 500. Phaân giaùc  vaø  caét nhau taïi I. BIC baèng : A B C A. 1150 B. 1200 C. 1250 D. 1300 12.4. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi B. Ñieåm naøo laø tröïc taâm cuûa tam giaùc ñoù: A. Ñieåm A B. Ñieåm B C. Ñieåm C D. Caû 3 caâu treân ñeàu sai 12.5. Tam giaùc ABC vuoâng taïi A, veõ tia phaân giaùc BD. Caâu naøo sau ñaây ñuùng: A. AD<AB B. DA=DC C. AD>AB D. BD=DC 12.6. Cho ABC coù  = 800 caùc ñöôøng phaân giaùc BD cuûa goùc  vaø CE cuûa goùc  caét nhau taïi A B C  I. Goùc BIC coù soá ño laø : 0 A. 80 B. 1000 C. 1300 D. 1500  12.7. Cho ABC = DBC. Bieát  = 400 vaø AB = AC. Khi ñoù goùc DCB baèng A 0 0 0 A. 40 B. 80 C. 70 D. 1400 12.8. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc DEF vôùi trung tuyeán DM. Khi ñoù: A. DG = 1 B. DG = 2 C. DG = 2 D. Caû B, C ñeàu DM 2 DM 3 GM ñuùng 12.9. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc MNP vôùi ñöôøng trung tuyeán MR. Khi ñoù : A. MG = 2 MR B. GR = 2 MR C. GR = 1 MG D. MG = 2 MR 3 3 3 13. ÑIEÀN VAØO CHOÃ TROÁNG 13.1. Giao ñieåm ba trung tuyeán cuûa tam giaùc goïi laø …………. 13.2. Cho tam giaùc ABC coù AB = AC vaø  = 140O. Khi ñoù  =…………….. A B 13.3. Trong moät tam giaùc, toång ñoä daøi hai caïnh…………….bao giôø cuõng…......................ñoä daøi caïnh coøn laïi. 13.4. Ñieåm naèm treân tia phaân giaùc cuûa…………..thì caùch ñeàu…………………..cuûa goùc ñoù 13.5. Trong tam giaùc vuoâng ABC coù  = 900. Caïnh lôùn nhaát laø caïnh................... A 13.6. Trong moät tam giaùc vuoâng ñöôøng trung tuyeán öùng vôùi caïnh huyeàn baèng..……………… 13.7. Neáu moät tam giaùc vuoâng caân coù caïnh goùc vuoâng baèng 1dm thì caïnh huyeàn baèng: …… 13.8. Cho ABC vuoâng taïi A, vôùi AM laø ñöôøng trung tuyeán, bieát BC=14 cm. Khi ñoù AM =……….. 13.9. Giao ñieåm ba ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc caùch ñeàu………………………… 13.10. Tröïc taâm tam giaùc laø giao ñieåm cuûa ba ñöôøng…………………………………. 13.11. Goùc ngoaøi cuûa tam giaùc lôùn hôn goùc trong cuûa ……………………………. tam giaùc ñoù 13.12. Neáu tam giaùc caân coù moät goùc baèng 600 thì………………………………………….. 13.13. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc DEF vôùi ñöôøng trung tuyeán DH thì tæ soá GH = DH ………. 14. ÑUÙNG – SAI
7

14.1. Neáu  laø goùc ôû ñaùy cuûa moät tam giaùc caân thì  < 900 A A 14.2. Neáu hai tam giaùc coù ba goùc baèng nhau töøng ñoâi moät thì hai tam giaùc ñoù baèng nhau 14.3. Troïng taâm cuûa tam giaùc laø giao ñieåm ba ñöôøng trung tuyeán. Ñieåm ñoù caùch moãi ñænh moät khoaûng baèng 2 ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán ñi qua ñænh aáy. 3 14.4. Coù moät tam giaùc ñoä daøi ba caïnh laø 4cm, 8cm vaø 4cm 14.5. Trong moät tam giaùc, ñoái dieän vôùi caïnh lôùn nhaát laø goùc tuø.

PHAÀN TÖÏ LUAÄN
1. HAØM SOÁ 1.1. a) Veõ ñoà thò haøm soá y = - 2x b) Ñieåm M(-1003 ; 2006) vaø N(5; 10) coù thuoäc ñoà thò haøm soá y = - 2x khoâng? Vì sao? 1.2. Cho haøm soá y = ax (a  0) a) Xaùc ñònh heä soá a bieát ñoà thò cuûa haøm soá ñi qua A(2;4) b) Veõ ñoà thò cuûa haøm soá vôùi a vöøa tìm ñöôïc 1.3. a) Veõ ñoà thò cuûa haøm soá y = 1 x 2 b) Ñieåm B(1001; -2002) coù thuoäc ñoà thò haøm soá y = 1 x khoâng? Vì sao? 2 1.4. a) Veõ ñoà thò haøm soá y = 2x b) Ñieåm A(1005 ; 2010) vaø B(- 3; - 6) coù thuoäc ñoà thò haøm soá y = 2x khoâng? Vì sao? 1.5. Veõ ñoà thò haøm soá y = 3x ; y = –3x; y = - 2 x 3 1x 1.6. a) Veõ ñoà thò haøm soá y = 2 b) Ñieåm A (2 ; -1) coù thuoäc ñoà thò haøm soá y = - 1 x khoâng? Vì sao? 2 1.7. a) Veõ ñoà thò haøm soá y = 1 x 3 b) Ñieåm N(2007; 669) coù thuoäc ñoà thò haøm soá y = 1 x khoâng? Vì sao? 3 2. COÄNG TRÖØ ÑA THÖÙC 2.1. Cho P(x) = 2x4 – x – 2x3 + 1 ; Q(x) = 5x2 – x3 + 4x. Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) 1 2.2. Cho hai ña thöùc: P(x) = 5x5 + 3x - 4x4 - 2x3 + 6 + 4x2 vaø Q(x) = 2x4 – x + 3x2 - 2x3 + - x5 4 a) Saép xeáp caùc ña thöùc treân theo luõy thöøa giaûm daàn cuûa bieán x b) Tính P(x) + Q(x) vaø P(x) -Q(x) 2.3. Cho f(x) = 3x2 – 2x + 1 vaø g(x) = x3 – x2 + x – 3. Tính: a) f(x) + g(x) b) f(x) - g(x) 2.4. Cho f(x)= x4 -3x2 -1+x ; g(x)=-x3+x4+x2 +5. Tính f(x)+ g(x) ; f(x) – g(x) 2.5. Thu goïn ñôn thöùc: 1 a) 2x2y2. xy3. (-3xy) 3 1 b) (-2x3y) 2. xy2. y5 2 2.6. Cho P(x) = x3 – 2x +1, Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5 a) Tính P(x) + Q(x)
8

b) Tính P(x) – Q(x) 2.7. Cho hai ña thöùc f(x) = x4 - 5x2 + 4 vaø g(x) = x4 – 3x2 -4 a) Tính f(x) + g(x), roài tìm baäc cuûa toång ñoù. b) Tính g(x) – f(x) 2.8. Cho P(x) = x3 + x2 – 2x – x2 + 1 vaø Q(x) = 2x2 – 3x3 + x – 5 + x3. Tính: a) P(x) + Q(x) b) P(x) – Q(x) 2.9. Cho f(x) = x4 – 3x2 + x -1 vaø g(x) = x4- x3 + x2 + 5 a) Tìm ña thöùc h(x) sao cho f(x) + h (x) = g(x) b) Tìm ña thöùc k(x) sao cho f(x) – k(x) = g(x) 2.10. Cho ña thöùc P(x)=3x2-5x3+x+x3-x2+4x3-3x-4 a) Thu goïn ña thöùc treân b) Tính giaù trò cuûa ña thöùc ñaõ thu goïn taïI x=0 vaø x=1 2.11. Cho 2 ña thöùc : M = x2 – 2yz + z2 vaø N = 3yz – z2 + 5x2 a) Tính M + N b) Tính M - N 2.12. Cho caùc ña thöùc: P(x) = 2x4 + 5x3 - 4x2 +5x – 4 vaø Q(x) = 2x4 - 3x2 +5x – 5. Tính: a) H(x) = P(x) + Q(x) b) K(x) = P(x) - Q(x) c) Tìm baäc cuûa ña thöùc H(x) vaø K(x) 2.13. Cho 2 bieåu thöùc: P + ( x2 + 2x - 5 ) = x4 + x3 vaø Q – ( x2 + 4x – 1 ) = - x4 - x3 a) Tìm ña thöùc P vaø Q b) Tính P +Q vaø P – Q c) Tìm nghieäm cuûa ña thöùc P +Q 2.14. Cho P(x) = x3 – 2x + 1 vaø Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5. Tính: P(x) + Q(x) vaø P(x) – Q(x) 2.15. Cho P(x) = 4x2 – 3x +1; Q(x) = 5x –4x2 –7 a) Tính H(x) = P(x) + Q(x). b) Tìm nghieäm cuûa ña thöùc H(x). 2.16. Cho ña thöùc: P(x)= 2x4-3x2+5x-1. Tìm caùc ña thöùc Q(x) vaø R(x) bieát: a) P(x)+Q(x)=x3+x2-x+1 b) P(x)-R(x)=2x4-4x2+10x-5 c) Tính giaù trò cuûa R(x) khi x= 4 3. NGHIEÄM ÑA THÖÙC 3.1. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc P(x) = 2x – 3 3.2. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc P(x) = x2 + x 3.3. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc Q( x)=-2x+8 3.4. Chöùng toû raèng (x-1)2 +1 khoâng coù nghieäm 3.5. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc P(x) = 2x + 10 3.6. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc P(x)= -3x+6 3.7. Cho ña thöùc M(x) = 5x3 + 2x4 +x2 –3x2 – x3 –x4 + 1 – 4x3 a) Thu goïn ña thöùc treân. b) Tính M(1); M(–2) 4. THOÁNG KEÂ 4.1. Moät giaùo vieân theo doõi thôøi gian laøm baøi taäp moân Toaùn (tính theo phuùt) cuûa 20 hoïc sinh vaø ghi laïi nhö sau: 10 5 5 7 8 8 8 10 9 9 7 8 8 10 9 7
9

14 14

8 9

a) Daáu hieäu ôû ñaây laø gì? Tìm moát cuûa daáu hieäu? b) Tính soá trung bình coäng c) Veõ bieåu ñoà ñoaïn thaúng 4.2. Moät xaï thuû thi baén suùng. Soá ñieåm ñaït ñöôïc sau moãi laàn baén ñöôïc ghi laïi nhö sau: 8 10 8 9 7 9 10 10 10 9 9 10 9 8 10 10 10 9 8 8 9 7 9 9 9 8 8 8 8 7

a) Laäp baûng taàn soá b) Tính soá trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu ? 4.3. Soá caân naëng cuûa 30 baïn (tính troøn ñeán Kg) trong moät lôùp ñöôïc ghi laïi nhö sau: 30 32 34 28 31 30 32 32 28 40 42 32 38 31 32 28 31 32 40 42 38 28 31 30 30 40 42 38 40 31

a) Daáu hieäu ôû ñaây laø gì? b) Laäp baûng taàn soá c)Tính soá trung bình coäng cuûa baûng taàn soá treân 4.4. Moät xaï thuû baén suùng, soá ñieåm ñaït ñöôïc sau moãi laàn baén ñöôïc ghi laïi nhö sau: 8 10 9 7 8 10 9 9 9 8 10 10 8 8 7 9 9 8 8 10

a) Daáu hieäu laø gì? Laäp baûng taàn soá. b) Tính trung bình coäng vaø tìm moát cuûa daáu hieäu. 5. HÌNH HOÏC 5.1. Cho tam giaùc ABC coù CA = CB = 10 cm; AB = 12 cm. Keû CI vuoâng goùc AB (I thuoäc AB) a) Chöùng minh raèng IA = IB b) Tính ñoä daøi IC c) Keû IH vuoâng goùc AC (H thuoäc AC), keû IK vuoâng goùc BC (K thuoäc BC). So saùnh caùc ñoä daøi IH vaø IK. (Hay IHK laø tam giaùc gì?) 5.2. Cho tam giaùc ABC caân taïi A. Treân tia ñoái cuûa tia BC laáy ñieåm M treân tia ñoái cuûa tia CB laáy ñieåm N sao cho BM = CN. a) Chöùng minh raèng tam giaùc AMN laø tam giaùc caân. b) Keõ BH vuoâng goùc AM (H  AM). Keû CK vuoâng goùc AN (KAN). Chöùng minh raèng BH = CK. c) Cho bieát AB = 5cm, AH = 4cm. Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng HB. 5.3. Cho tam giaùc caân ABC (AB = AC), veõ phaân giaùc AD (D  BC). Töø D veõ DE vuoâng goùc AB, DF vuoâng goùc AC (E  AB; F  AC). Chöùng minh : a) AE = AF b) AD laø trung tröïc cuûa ñoaïn EF c) DF < DB 5.4. Cho tam giaùc ABC caân (AB=AC), M laø trung ñieåm cuûa BC. Töø M keû MD  AB vaø ME  AC. Chöùng minh raèng: a) AM laø phaân giaùc goùc BAC b) MD=ME
10

c) AM laø trung tröïc cuûa ñoaïn DE 5.5. Cho tam giaùc ABC caân taïi A veõ ñöôøng trung tuyeán AI (I thuoäc BC) a) Chöùng minh hai tam giaùc ABI vaø AC I baèng nhau b) Chöùng minh AI vuoâng goùc BC c) Cho bieát AB = AC = 12cm, BC= 8cm . Tính ñoä daøi AI 5.6. Cho tam giaùc ABC coù  =900 veõ trung tuyeán AM. Treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm E sao B cho ME= AM . a) Chöùng minh raèng: ABM = ECM  b) ECM = 900 c) Bieát AB= EC= 13 cm, BC = 10cm. Tính ñoä daøi ñöôøng trung tuyeán AM 5.7. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, ñöôøng phaân giaùc BE. Keû EH vuoâng goùc BC (H  BC). Goïi K laø giao ñieåm cuûa AB vaø HE. Chöùng minh raèng: a) ABE = HBE b) BE laø trung tröïc cuûa AH. c) EK = EC 5.8. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A, ñöôøng phaân giaùc BD. Keû DE  BC (E  BC). Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy ñieåm F sao cho AF = CE. Chöùng minh: a) ABD = EBD b) BD laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AE c) AD < DC   d) ADF = EDC vaø E, D, F thaúng haøng 5.9. Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A ñöôøng trung tuyeán AM treân tia ñoái cuûa tia MA laáy ñieåm D sao cho MD = MA a) Tính soá ño goùc ABD b) Chöùng minh ABC = BAD c) So saùnh ñoä daøi AM vaø BC 5.10. Cho goùc nhoïn xOy. Goïi C laø ñieåm thuoäc tia phaân giaùc cuûa goùc xOy. Keû CA vuoâng goùc Ox (A thuoäc Ox), keû CB vuoâng goùc Oy (B  Oy) a) Chöùng minh raèng CA = CB b) Goïi D laø giao ñieåm BC vaø Ox; E laø giao ñieåm cuûa AC vaø Oy. So saùnh CD vaø CE c) Chöùng minh raèng CE <DE 5.11. Cho tam giaùc ABC. Keû AH vuoâng goùc BC keû HE vuoâng goùc AB . Treân tia ñoái cuûa tia EH laáy D sao cho EH = ED. a) Chöùng minh ; AH = AD b) Bieát AH = 17 cm ; HD = 16cm . Tính AE  c) Chöùng minh ADB =900

11


								
To top