η k - _VUT by hcj

VIEWS: 10 PAGES: 14

									     V001
Analýza rozhodujících uzlů
oběhů parních elektráren
Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

     ČVUT v PRAZE, Fakulta strojní
     Ústav mechaniky tekutin a energetiky
     Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení            Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006            pro energetiku        1
Typické schéma bloku „Generace 600“
       Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006      pro energetiku       2
Účinnost bloku uhelné parní elektrárny


kde je ηo   účinnost reálného tepelného oběhu
    ηk   účinnost kotle
    η p   účinnost parovodů
    η m   mechanická účinnost turbíny
    ηg   účinnost generátoru
    ηtr  účinnost transformace
    ηvs  respektování vlastní spotřeby

 optimalizaci dílčích účinností nelze řešit odděleně,
 nýbrž optimalizace musí být komplexní

          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006         pro energetiku       3
  Vliv složení uhlí na
výslednou účinnost bloku
   !!! různý obsah vody a popela !!!

       účinnost kotle
       vlastní spotřeba

        Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006       pro energetiku       4
 Vliv složení uhlí na účinnost kotle
respektován výpočtem změny velikosti
  l  ztráty citelným teplem spalin (ztráty komínové)
  l  ztráty mechanickým nedopalem
  l  ztráty fyzickým teplem tuhých zbytků 
          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006          pro energetiku        5
        Závislost účinnosti kotle
       na obsahu vody a popela v HU
          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006          pro energetiku       6
       Vliv složení uhlí na vlastní
          spotřebu kotle
respektován výpočtem změny spotřeby elektřiny 
  l  na dopravu paliva do kotelny
  l  na mletí uhlí
  l  na příkon vzduchového a spalinového ventilátoru
  l  na odlučováky popílku 
          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006          pro energetiku        7
       Závislost spotřeby HU
       na obsahu vody a popela
         Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006        pro energetiku       8
    Přehled řešených problémů
optimalizace teploty napájecí vody pro
dané parametry páry
vliv volby teploty napájecí vody na velikost
výhřevných ploch kotle
vliv volby koncové teploty spalin na
účinnost kotle resp. cyklu a na velikost
výhřevných ploch kotle
integrace nových metod sušení uhlí
možnosti využití odpadního tepla spalin 
       Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006       pro energetiku       9
       Elektrárna Lippendorf – Německo
          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006          pro energetiku       10
     Vliv účinnosti uhelného bloku
        na produkci CO2

                  dnešní
                  standard
        Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006        pro energetiku       11
Zvyšování účinnosti parního oběhu
klasická karnotizační opatření:
l  intenzifikace parametrů
   l admisních - zvyšování tlaku a
    teploty páry
   l emisních - snižování protitlaku

l  opakované přehřívání páry
l  regenerační ohřev napájecí vody
zlepšování účinnosti dílčích
komponent
snižování vlastní spotřeby
nová opatření

          Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006          pro energetiku       12
       Stav u parních oběhů
Standard - starší bloky s účinností ηnetto=0,35.
Stávající špička  „Generace  600“  s tlakem  kolem 
30MPa, teplotami do 620°C, ηnetto= 0,47 až 0,50.
Aktuální vývoj „Generace 700“ (AD700 realizace 
cca 2014) tlak do 35-37,5 MPa, maximální teploty 
páry 700-720°C a čistá účinnost až ηnetto =0,54. 
Výhled po roce 2020 „Generace 800“ s maximální 
teplotou  páry  v oblasti  800°C  a  čistou  účinností 
vyšší než 0,55.

         Progresivní technologie a systémy 
12.12.2006         pro energetiku       13
Potenciál zvyšování účinnosti parních bloků
       Progresivní technologie a systémy 
 12.12.2006      pro energetiku       14

								
To top