Oral mucosa by malj

VIEWS: 29 PAGES: 42

									Oral mucosa
Схема устна лигавица
     •  Многослоен епител;
     •  Базална ламина;
     •  Папиларни гънки;
     •  Lamina propria:
       – Lamina lucida;
       – Lamina densa;
     • Submucosa
          Лабиална мукоза
Преходна червена зона  Орална мукоза
                    Лабиални жлези
                    М. Orbicularis oris
  Кожа,червена зона, лабиалн лигавица
   Преходна червена              Орална мукоза
      зона
            m. orbicularis oris

                       Устни жлези
 Koжа и космени
   фоликули,
мастни и потни жлези
 Макроскопска структура на гингива
1. Емайл;
2. Маргинален ръб;
3. Свободна гингива –
маргинална;
4. Гингивална бразда;
5. Алвеоларна гингива;
6. Епително прикрепване;
7. Сулкусен епител.
Маргинална гингива
     • Орален епител:
      – Има кератинизираща
       епителна повърхност;
      – Базалната му ламина има
       множество гънки;
      – В гънките се разполагат
       съдове и нерви;
      – Придават зърнистост на
       външната повърхност.
       Степен на кератинизация

некератинизирана
               Специализирана със
               участъци на различна
                кератинизация
 кератинизирана
Сулкусен епител
    • Многослоен,
     некератинизиращ епител
    • Преминава плавно от
     оралния маргинален
     епител и покрива стените
     на сулкуса
    • Сулкусният епител е
     относително по-
     непропусклив за пасажа
     на клетки и течности в
     сравнение с атшмана
Стратифициран – слоест сквамозен
      епител
  Характеристика на клетките на
    сквамозния епител
        Кератинизирана клетка

      Пикнотично ядро

    Грануларна клетка


Кератохиалинни гранули
  Спинозна клетка
           Базална
           клетка
Кератинизиращ епител

     • Има ясно изразен
      папиларен слой
     • При него липсва
      субмукоза
     • Виждат се 4 епителни
      слоя
Епителни слоеве на гингивата
Клетъчни размери в различните епителни
     слоеве на гингивата
Кохезия - посредством дезмозоми

       • Интрацелуларна плака –
        дезмоплакини;

       • Цитокератинни филаменти;

       • Трансмембранни протеини
        – дезмоглеини.
Адхезия – посредством хемидезмозоми
         • Трансмембранни
          протеини, свързани с
          екстрацелуларен
          матрикс.
Gаp-връзки - отвори между клетките


        • Междуклетъчните пори
         се ограждат от 6
         белтъчни субединици,
         наречени конексони;
        • Те преминават през
         клетъчните мембрани и
         оформят междуклетъчна
         комуникация.
Gаp-връзки - отвори между клетките


        • Междуклетъчните пори
         се ограждат от 6
         белтъчни субединици,
         наречени конексони;
        • Те преминават през
         клетъчните мембрани и
         оформят междуклетъчна
         комуникация.
  Кератин – основен продукт на
     кератиноцитите
• Кератинът е агрегат от фибрили групирани в
    снопчета, с дисулфидни връзки
Клетки на Меркел
     • Разположени в базалния
      слой на епитела;
     • Свързани са с нервните
      окончания посредством
      синапсис, а с
      керанитоцитите с
      дезмозоми;
     •  Представляват тактилни
       рецептори епителни
       сензорни рецептори;
     • Произлизат от
      съединителната тъкан,
      откъдето мигрират.
        Базална мембрана

                 тонофибрили
  епител
                 хемидезмозоми


  Базална
  ламина


                  Закотвени
Ретикуларен
                  колагенови
  слой
                   влакна
               Колагенови
Съединителна          влакна
  тъкан
  Субмукозната съединителна тъкан се
различава по съотношенията на съставните й
         елементи
               • Lamina propria:
                – Папиларен
                 слой;
                – Ретикуларен
                 слой;


               • Submucosa.
Колагенни влакна
• Нагънати, стриирани влакна,
 съставени от фибрили (0,2 –
 0,5 μм);
• Изградени са от успоредни
 микрофибрили (50nm);
• Молекулярната структура на
 микрофибрилите е
 тропоколаген;
• Съставен от 3 полипептидни
 вериги, в които преобладават
 аминокиселините: глицин,
 пролин, хидроксипролин и
 хидроксилизин.
Ретикуларни влакна
     • Фини аргирофилни влакна:
      – 85% колаген и 15%
       липиди;
     • Основното вещество в тях е
      ретикулин;
     • Ретикуларните влакна
      обгръщат клетките в
      съединителната тъкан и
      осъществяват връзка с тях;
     • Те се намират около мастните
      клетки, единичните мускулни
      клетки и капиляри;
     • Свързват се с ендотела и
      осигуряват статично
      положение на кръвоностните
      съдове.
Еластични влакна

    • Много тънки - 0,1-0,2 μм;
    • Образуват анастомози
     помежду си и имат
     накъдрен край;
    • Изградени са от еластин,
             еластин
     който не се разрушава от
     протеолитични ензими;
    • В свободната лигавица
     еластичните влакна са
     малко.
           Гингива              Маргинална гингива
              -свободна
              -интердентална
Прикрепена гингива
           Гингивален сулкус
 Гингивален сулкус


              Емайл
                  • Сулкусен епител;
4-6
дни
                  • Свързващ епител –
                   аташман;

    Клетъчна
    промяна
   на епитела
     Епително прикрепване
                Специфични
                клетки на
                свързващия
                 епител
Базални          Емайл
 клетки          хемидезмозоми


Външна
базална
ламина
              Циментоемайлова
                граница


              Цимент
Палатинална лигавица
Палатинална лигавица
Stratum granulosum на твърдото небце
Невроговяващ епител
     • Разполага се по:
      –  Пода на устнатa кухина;
      –  Преходната гънка;
      –  Гингивалния сулкус;
      –  Долната повърхност на
        езика;
     • Повърхностният
      епителен слой е
      уплътнен.
Език
Папили по гърба на езика
        • Papillae circumvallate:
         – V-образно разположени в
          задната част на гърба на
          езика;
        • Филиформени папили -
         най-малки но най-голям
         брой;
        • Фунгиформени - малко
         на брой-закръглени и по
         -големи, ярко червени.
Pappilae circumvallate
       • Разполагат се пред
        терминалния сулкус;
       • Те са 8 до 12 големи
        папили;
       • Всяка папила е обиколена
        от дълбока бразда;
       • В нея се излива дуктуса на
        малките серозни
        слюнчени жлези;
       • Латералните стени на
        папилите имат вкусови
        луковици.
Pappilae circumvallate
       • Разполагат се пред
        терминалния сулкус;
       • Те са 8 до 12 големи
        папили;
       • Всяка папила е обиколена
        от дълбока бразда;
       • В нея се излива дуктуса на
        малките серозни
        слюнчени жлези;
       • Латералните стени на
        папилите имат вкусови
        луковици.
Пори на вкусовите луковици
Pappillae filiformis
Филиформени папили
Гърба на езика; Papillae circumvalate,
     Papillae filiformis
Papillae foliate, мускули, кръвоносни
         съдове
Papillae fungiformis

								
To top