Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Yipma-Wagamwa Bible Papua New Guinea.pdf

VIEWS: 22 PAGES: 36

									This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa
                            1 Sonɨ
                             0
                             1
                             2
                             3
                             5
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                              1 Sonɨ
                               <
                                0
                               >


     ^
       1 Sonɨ
         Kaalaburɨ Aaya Kaabɨlai, Godɨyale Yagaalarɨnesɨ.
         Godɨyai Paagerɨnesɨ.
         Godɨyale kwaimɨraabyainaabɨnesɨ.
         Jisaasi Kɨraajɨtɨyarɨna salɨguragya'nebwinesɨ.

                              1 Sonɨ
                               <
                                0
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            1 Sonɨ
                             <
                              1
                             >


               Pɨgarɨguri Mudɨ'naya' Yɨdabagasɨ.
                             1
               Kaalaburɨ Aaya Kaabɨlai, Godɨyale Yagaalarɨnesɨ.
       1 Tarei
          sɨnyamwɨ/sɨnyɨmwɨ kɨgaakuna Kwaaga taba' myɨma'nyamwɨ aayamwɨdaa'nyɨ
    mwaryaagarɨnesɨ. Sarerɨ Nedasaabandeina wɨmɨdɨnoi kadɨga wɨ'norɨna. Sarerɨ nemɨre tɨnya
    wanganorɨna. Sarerɨ yabwɨranganorɨna. Sarerɨ nemɨre aja mwanganorɨna. Sagwai Godɨyale
    Yagaalai wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaalaburɨ aaya kaabɨlarɨnesɨ. 2 Kaalaburɨ aaya kaabɨla tajagwai
    ku'maayabanna yɨma'naabɨna kya' nemɨ tɨnya wanganorɨna. Tɨnya wangano'na nabyaa
    salɨguragandaa yɨnggɨdandaanyɨ. Wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaalaburɨ aaya kaabɨlai kɨgaakuna
    Nɨmwaryɨ ye'mwannamwaaryaagalyɨ. Sare sai ku'maayaba neyɨjɨwaainadaa'nyɨ sarɨ tɨnya
    wanganorɨna. 3 Sagwarɨ tɨnya wanganona kadɨga wɨ'no sarɨna semɨnyɨjɨ yɨnggɨdɨbaigo.
    “Nemɨjɨ abaaijɨmunya ye'mwannamwaaraana!” tona yɨnggɨdɨbaigo. Yɨbaai nemɨre
    ye'mwannamwaarya' taresɨ. Nɨmwaryɨ kamɨre Kawaarɨ' Jisaasi Kɨraajɨtɨyaryɨ abaaijɨmunya
    ye'mwannamwaaigoinera. 4 “Abaaijɨmunya ye'mwannamwaarya'nebɨna yɨraaya naanga
    yɨnebanna newarana!” tona yagaala taja' yɨda'maigo.

                         Godɨyai Paagerɨnesɨ.
       5 Yagaala
           ta' Kɨraajɨtɨyai kaneda' kadɨga wɨ'nona yɨnggɨdɨbaigo. Sa' taresɨ. Godɨyai
    paagebɨ aaya kaabɨlalyɨ. Sagwarɨ sɨgɨnya wabe aane pɨrɨ' kɨrɨ' mwɨwarɨgalyɨ. 6 Sare'na
    sɨgɨnyabɨ kayaa'na mwaaindaa kwaajɨ taaja' “Sagwaryɨ abaaijɨmunya
This version of Total HTML Converter is unregistered.    ye'mwannamwaaigeinyɨ,” kwaajɨ yagaala tandaa yagaala nebwina sa'neburɨ myɨbaigo.
    7 Aawa. Paagebɨ tewaanna mwaaindebaaimbɨ' paagebɨ tewaanna mwaaraaja'na Kɨraajɨtɨyale

    pwarajɨ abaaijɨmunya se'mwannamwaaigo. Yɨbaai tewaanna mwaaraaja'na Godɨyale
    Kawaarɨbaangai Jisaasɨle tawebɨ nemɨre kayaa'naya wɨyabwi nemaarasɨ'nanda tawe sagɨrɨ'
    kɨrɨga neduimwagasɨ'nade'nanyɨ.
       8 Nemɨtɨnyɨna “Nɨmɨ kayaa'nayabwi kuneinyɨra,” tɨnaaja' sɨmunyangɨ kwaajɨ
    yabwɨtaanyainera. Sarebɨ nebula' nemɨre sɨmunyangɨ wɨranewate' mɨ'. 9 Nemɨre
    kayaa'nayanna salɨguragɨnaaja' Godɨyai “Kumɨre kayaa'naya maarasɨ'nɨma! Kumɨre
    kɨrɨgisa'naya wɨya, yɨ yɨda'maraangabwi maaya wɨyaburɨ tuimwagasɨ'nɨma!” tajɨ
    “Kayaa'naya maarasɨ'nɨmɨdeinyɨ,” tɨnɨga'na nabyaa lɨmwannɨgai, yɨda'maraangai mwaarɨgai
    sara yadelyɨ. 10 Yɨbaai Godɨyai neda' “Wɨyalabi kayaa'naya yɨgasalabilyɨra.” Sarebɨdaa'nyɨ
    nemɨ “Kayaa'naya myɨgeinyɨ,” tɨnaaja' Godɨyarɨna tɨna “Sagwai kwaajɨ yagaala tandelyɨ.”
    Nemɨ kwaajɨ sara taaja' kamɨre yagaala' nemɨre sɨmunyabɨ wɨranewate' mɨ'.

                              1 Sonɨ
                               <
                                1
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                              1 Sonɨ
                               <
                                2
                               >                                2
       1 Nɨmɨrekwaimɨraabya wabelabi, yagaala taja' pɨgarɨguri yɨnggidawasɨbaiga. Semɨ
    kayaa'naya myɨpɨne'na “Wɨdɨbwaagɨma!” tena yɨnggidawasɨbaiga. Sare' kɨrɨ' a'mwe pwai
    kwai kayaa'naya' yaja' nemɨnyɨne kayaa'nayanna Nɨmwarɨ marewɨdandei mwaarɨ'. Sagwai
    Jisaasi Kɨraajɨtɨyai yɨnda'maraangalyɨ. 2 Sarei nemɨre kayaa'nayanna Godɨyarɨ sɨnya sɨmɨrɨga
    widebwi mubamaarasɨ'nyɨ'nei paragalyɨ. Nemɨrenna yɨmbenna mɨ'. Aawa. Kwaaga wɨya
    tabagɨyara anjɨmyaraabɨne kayaa'nayannanyɨra.

                              1 Sonɨ
                               <
                                2
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                              1 Sonɨ
                               <
                                3
                               >                                3
                    Godɨyale kwaimɨraabyainaabɨnesɨ.
       1 Yɨdaanyi!
            Nɨmwai nemɨnyɨne kare naanga wimagelyɨ. “‘Nɨmɨre kwaimɨraabyara,’
    dɨma!” taga Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwandaanyainaabɨna kare naanga windeine. “Godɨyainyɨre
    kwaimɨraabyarera,” tage' nebulasɨ. Kamɨre kwaimɨraabyainera. A'mwe
    Kwaagebagɨyabwinera Kɨraajɨtɨyarɨna myabwɨresabɨna “Kamɨre kwaimɨraabyarera,”
    maneyabwɨribaigya'. 2 Nyɨbu'nandelabi, tagaa' nemɨ Godɨyale kwaimɨraabyaine. Tɨbi nemɨ
    pewarabɨsaina yɨma'nabaadeinaabaga'? Sabɨ myabwɨranganyaine. Kɨrɨ' nemɨ tara
    yabwɨ'maigo. Tɨbi sagaa' Kɨraajɨtɨyai ku'maayaba yɨma'naabadegaa' kamɨ sagwaimbɨ'
    yɨma'naadeine. 3 Yɨbaai sai tewaanyai kɨrɨgisa'naya kunei mwaarɨgabaaimbɨ' a'mwe kajaijai
    sagwarɨna sara yemwaarɨgai Kɨraajɨtɨyarɨna tewaanyai yɨma'nɨbanɨgalyɨ.

                              1 Sonɨ
                               <
                                3
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                              1 Sonɨ
                               <
                                5
                               >                                5
                Jisaasi Kɨraajɨtɨyarɨna salɨguragya'nebwinesɨ.
       6 TajagwaiJisaasi Kɨraajɨtɨyai aaryabɨ lɨbamabya yabɨnesɨ kamɨre tawe' waraabaga
    paragabɨnesɨ Sugunyabɨdaa'nyai waraabaga'nanyɨ. Yɨne aari lɨbamabya sabwinebɨna
    waraabagai mɨ'. Aawa. Aaryabɨnebwinajɨ tawebɨnebwinajɨ waraabagalyɨ. Kuryai nebulabɨ
    aaya kaabɨlarɨne'na Kurya sagwai yagaala sa'na salɨguragadelyɨ. 7 Salɨguragya tabaai tasa
    warɨgannanyɨ. 8 Yɨ pwai Kuryai, yɨ pɨrɨ' aarya', yɨ pɨrɨ' tawe'. Tabaai tata sa yagaala yɨmbe
    pɨrɨ'naya' salɨkuragandesɨ. Salɨguragya sa' taresɨ. Jisaasi Godɨyale Kawaarɨbaangalyɨ.
    9 A'mwera salɨguragɨpɨja' “Nebulasɨ,” tandaanyɨ. Yɨdaanyi! Godɨyai salɨguragya'

    a'mweraabɨrebɨ wɨwabɨlabɨgasɨ. Sarebɨdaa'nyɨ Kawaarɨbaangarɨna Godɨyai nejalɨguragande'
    nebulasɨ. Godɨyale salɨguragya tare'nanyɨ. Jisaasi Nyɨbwaarɨbaangalyɨ. 10 Godɨyale
    Kawaarɨbaangarɨ lɨmwandei kamɨre sɨmunyabɨ salɨguragya sa' wɨwarɨgalyɨ. Godɨyarɨne'
    malɨmwagandei tandelyɨ “Godɨyai kwaajɨ yagaala tandelyɨ.” Godɨyai Kawaarɨbaangarɨna
    “Nɨmɨnyɨdaa'nyalyɨ,” salɨguragya' malɨmwagande'na tandelyɨ “Kwaajɨ yagaala tandelyɨ.”
    11 Salɨguragya taresɨ. Godɨyai wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaala'nebwi nejaabagasɨ. Kaala'ne saburɨ

    kaabɨla' Kawaarɨbaangarɨ wɨrawɨwarɨga. 12 Sarebɨdaa'nyɨ Kawaarɨbaangei kɨnɨnnɨgei
    kaalya'ne sabwi kɨnɨnnɨgelyɨ. Godɨyale Kawaarɨbaangai maayai kaala'ne sabwi maayalyɨ.
       13 Yagaala
           taja yɨnggidawasɨmaaba. Godɨyale Kawaarɨbaangarɨ lɨmwandɨbɨsalabi,
    “‘Wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaala'ne sabwi kɨnɨnnɨgeine,’ tɨpɨga!” tena yɨnggidawasɨmaaba.

                              1 Sonɨ
                               <
                                5
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa
                            Godɨyai
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Godɨyai
                             <
                             1
                             >


       Godɨyai

       Mudɨ'na Yamaaja 1:1 Kunegaa' Godɨyai mwaryaa'. Sɨnyamwɨnyagaa' wɨya wagyaa'.

       Sonɨ 1:18 – Godɨyarɨ a'mwe Kwaaga tabagɨyaina wangandaanyarɨna mɨ'.

       1 Sonɨ 4:12 – Godɨyarɨ tɨnya wangandei a'mwei aane pwai kwai mɨ'.

      Ayagi Maaryabɨ 33:20 Godɨyai wɨda' “Nɨmɨre sɨnya' tɨnya manyangandɨnneiginyɨra.” (
    Baaruya Yabandaigasamaata 33:20)

       Sonɨ 17:3 – Godɨyai nebulyalyɨra, Nawɨ'nya kambelyɨra.

    Godɨyai A'mweimbɨ' (sɨmunnagei, kare wiandebulyɨyai, yabwɨtei)

       Seramaayai 10:10 Naangei Godɨya nebulyalyɨ. Sagwai Godɨyai mwaaindelyɨ.

       Apojelɨyara 14:15 Godɨya nebulyai wɨyagaa' wɨyagaa' mwaaindelyɨ.

       1 Tejalonaaiga 1:9 Godɨya nebulyai wɨyagaa' kaala mwaaindei.

       Yɨredaaja 94:11 Naangei wɨyainaabɨre sɨmunyangɨ mena wanganɨgelyɨ.

    Godɨyai Kuryalyɨ (kɨlaaga maayai)
This version of Total HTML Converter is unregistered.       Sonɨ 4:24 Godɨyai Kuryalyɨ. A'mwei mɨgo.

      1 Timoti 1:17 Kingɨyai wɨyagasa maremwaaindelyɨ. Sagwai wɨyagaa'nei mabalyandelyɨ.
    Sagwarɨ tɨnya mwanganyandaanyalyɨ. Sagwai kambe pwainanyai Godɨyalyɨ.

      1 Timoti 6:16 Mabaryɨ yɨ'ne aaya kaabɨlyai kambelyɨ. Sagwai paaga naangeba mwaarɨ'.
    Sagwarɨ wangandei a'mwe aane pwai kwai mɨ'.

    Godɨyai kambelyɨ

       Pɨgasaarɨne Kɨmwɨnya 6:4 Naangei nemɨre Godɨyai Naanga kambelyɨ.

      Aajaayai 44:6 Sɨnyamwɨnyainyɨ. Aaya tɨbineinyɨ. Nɨmɨ Godɨya kambeinyɨ. Pwai
    aawano.

                              Godɨyai
                               <
                               1
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            ^
                            <
                            >


      Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa

               Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa

        Selected Scriptures in the Wagamwa dialect of the Yipma
        language (parts of John, 1 John, Romans, and Hebrews).

         Sampela hop long Nupela Testamen long tokples YIipma
                Wagamwa long Niugini

     copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
     Language: Yipma/Wagamwa
     Dialect (if applicable): Wagamwa
     Language in English: Yipma
     Print publisher: -
     Electronic publisher: PNG Bible Translation Association
     Translation by:
     Wycliffe Bible Translators


     This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
     Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. In addition, you have
     permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of
     the text or punctuation of the Bible.

     Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
     use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
     copyright owners.

     You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this
     work, provided that:

        You include the above copyright information and that you make it clear that the
        work came from http://pngscriptures.org/.
        You do not sell this work for a profit.
        You do not make any derivative works that change any of the actual words or
        punctuation of the Scriptures.
This version of Total HTML Converter is unregistered.     Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with
     your request. If you want to revise a translation, use a translation in an adaptation, or use
     a translation commercially, we will relay your request to the appropriate copyright
     owner.
     If you have further questions about this web site or the Terms of Use, please contact us.

     Tok Orait


     Dispela Buk Baibel i kam wantaim tok orait na lo bilong Creative Commons Attribution-
     Noncommercial-No Derivative Works license. Em i tok olsem yu ken givim kopi long
     narepela manmeri. Yu ken wokim kopi na givim long husat i laikim. Tasol, yu mas tok
     klia dispela samting i kam long http://tokplesbaibel.org. Yu no ken kisim mani na salim
     dispela. Yu mas givim nating. Na tu, yu no ken senisim Tok.

     Ol piksa i kam wantim ol Baibel na narapela buk i stap long dispela sait i gat tok orait
     long usim wantaim dispela samting tasol. Sapos yu laik narapela tok orait, yu mas askim
     husat i papa bilong copyright long dispela ol piksa.

     Sapos yu laik stretim samting i no orait long dispela tok orait, stretim tok, salim Buk
     Baibel, o tainim Tok bilong God long nupela tok ples, yu ken askim mipela.

     Olgeta tok orait na lo long tok ples English i stap long
     http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.

     Sapos yu gat askim long dispela, plis askim mipela.

     2012-11-22

                                ^
                                <
                                >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            ^
                            <
                            >


      Go!

               Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa

        Selected Scriptures in the Wagamwa dialect of the Yipma
        language (parts of John, 1 John, Romans, and Hebrews).

         Sampela hop long Nupela Testamen long tokples YIipma
                Wagamwa long Niugini

     copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
     Language: Yipma/Wagamwa
     Dialect (if applicable): Wagamwa
     Language in English: Yipma
     Print publisher: -
     Electronic publisher: PNG Bible Translation Association
     Translation by:
     Wycliffe Bible Translators


     This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
     Attribution-Noncommercial-No Derivative Works license. In addition, you have
     permission to port the text to different file formats, as long as you don't change any of
     the text or punctuation of the Bible.

     Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
     use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
     copyright owners.

     You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this
     work, provided that:

        You include the above copyright information and that you make it clear that the
        work came from http://pngscriptures.org/.
        You do not sell this work for a profit.
        You do not make any derivative works that change any of the actual words or
        punctuation of the Scriptures.

     Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with
     your request. If you want to revise a translation, use a translation in an adaptation, or use
This version of Total HTML Converter is unregistered.     a translation commercially, we will relay your request to the appropriate copyright
     owner.
     If you have further questions about this web site or the Terms of Use, please contact us.

     Tok Orait


     Dispela Buk Baibel i kam wantaim tok orait na lo bilong Creative Commons Attribution-
     Noncommercial-No Derivative Works license. Em i tok olsem yu ken givim kopi long
     narepela manmeri. Yu ken wokim kopi na givim long husat i laikim. Tasol, yu mas tok
     klia dispela samting i kam long http://tokplesbaibel.org. Yu no ken kisim mani na salim
     dispela. Yu mas givim nating. Na tu, yu no ken senisim Tok.

     Ol piksa i kam wantim ol Baibel na narapela buk i stap long dispela sait i gat tok orait
     long usim wantaim dispela samting tasol. Sapos yu laik narapela tok orait, yu mas askim
     husat i papa bilong copyright long dispela ol piksa.

     Sapos yu laik stretim samting i no orait long dispela tok orait, stretim tok, salim Buk
     Baibel, o tainim Tok bilong God long nupela tok ples, yu ken askim mipela.

     Olgeta tok orait na lo long tok ples English i stap long
     http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode.

     Sapos yu gat askim long dispela, plis askim mipela.

     2012-11-22
     HTML generated 2 Jul 2014 from source files dated 23 Jun 2014


                                  ^
                                  <
                                  >


                         © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa
                            Yɨbɨru
                             0
                             1
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                              Yɨbɨru
                               <
                               0
                               >

     ^
       Yɨbɨru
         Kamɨre Kabwaalɨbaangei tagebɨ Godɨyai nedage'nesɨ.
         Godɨyale Kabwaalɨbaangei enjelɨyara mamaayaraabɨ wabɨlabɨgerɨnesɨ.

                              Yɨbɨru
                               <
                               0
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Yɨbɨru
                             <
                             1
                             >


                 Pɨgarɨgurya' Yɨbɨruyaraabɨnesɨ
                             1
              Kamɨre Kabwaalɨbaangei tagebɨ Godɨyai nedage'nesɨ.
       1 Kɨgaakunakwala naangegaa' Godɨyai kamɨnyɨ wɨ'nawɨdɨbwaagyaraabɨ sɨmunya
    pɨnɨnna pɨrɨ' wɨdɨna, pɨnɨnna pɨrɨ' wɨdɨna. Yɨ sara kujaa' sagwara nemɨre Ne
    sɨnyamwɨnyaraabɨ sɨmunya nabinabinya pɨbura wɨjaasara kwaraaryare. 2 Kɨrɨ' nabaai tagaa'
    aayagasa Godɨyai yagaala nedage' kamɨre Kabwaalɨbaangei nedagesɨ. Sagwarɨ
    Kanɨmaangele wɨya maaryɨ'nerɨ Godɨyai mena tagɨlakagelyɨ. Nabaai Kabwaalɨbaanga
    sagwarɨ Kwaaga tasɨ sugunya kɨrɨsɨ Godɨyai yabɨgaryaagengɨ. 3 Kabwaalɨbaangei sagwai
    Godɨyale paaga tɨragɨnyabɨ lɨbamwaja naangelyɨ. Yɨ nemɨnyɨ Paaga naanga nemwadandelyɨ.
    Sagwai Godɨyarɨ abaaina nebulya'nayalyɨ. Kamɨre yagaala tɨragɨnya kɨnɨnnɨge' tanda
    wɨyangɨ tɨragɨnya yɨbaimwanda wɨya sarengɨ lɨmwagatelyɨ. Kayaa'nayangɨne tɨbɨkɨsa
    tuimwagasɨta yɨ'ne' sagwai wamwɨnya yunebanna yɨ'mwannaga Kingɨya Naangei munya
    kepeba mwaarɨgele aangajimagɨ tɨragɨnnɨgeba mwaara'.

        Godɨyale Kabwaalɨbaangei enjelɨyara mamaayaraabɨ wabɨlabɨgerɨnesɨ.
       4 KabwaalɨbaangeiKanɨmaangerɨ yebya tewaanya nawɨ'nyaange' mena maarage' yɨ
    mamaayaraabɨre yebyabɨ wabɨlabagabaaimbɨ' yɨ sasare sagɨrɨbɨ kamɨ sai mamaayaraabɨna
    naanga nebulya'na yɨma'nagelyɨ. Yɨ sagwara sarɨ kwaagemwɨ wɨra'nagasalyɨ. 5 Sare'
    tarebɨnyɨ. Sɨnyamwɨ sagaa' Godɨyai mamaayarajɨya aane pwai kwarɨ tara mwɨja'
    “Kɨmɨ nɨmɨnyɨ nyɨmbwaalɨbaangeiginyɨra.
    Tagaa' kɨmaamaangeinyɨ kɨmwaaigɨmweiginyɨ.”
    Kɨrɨ' Kabwaalɨbaangerɨ sara wɨda'. Yɨ sagwai mamaayarɨna ayagi mwɨja'
    “Kamɨnyɨ kanɨmaangeinyɨ yɨma'nɨmɨdeinyɨ.
    Nɨmɨnyɨ nyɨmbwaalɨbaangei yɨma'nadelyɨ.”
    6 Kɨrɨ' Kwaagebagɨ mwaaryaraabyɨmwɨnna sagwai kamɨre aaya mudɨgwaimɨraabyarɨ

    makwaraabagegaa' sarei ta' “Mamaaya wɨya Godɨyainyɨrera sagwarɨ yɨraaya nabyaa
    maripɨga!” 7 Nabaai sagwai mamaayaraabɨna tara ta'
    “Kamɨre mamaayaraabɨ yɨgwɨjapɨsaraabɨ wɨmwaaigandere.
    Kamɨre wɨdaayandɨbɨsaraabɨ tɨtaarɨsapɨsaraabɨ wɨmwaaigandere.
    8 Kɨrɨ' Kabwaalɨbaangerɨna tara ta'

    “Godɨyaigi, wɨyagaa' wɨyagaa'ne kingɨnamwaaryɨsabɨ tɨmaremwaaideiginyɨ.
This version of Total HTML Converter is unregistered.    Kɨmɨre a'mweraabɨ kingɨyɨsarɨsɨ yɨda'nanyabwina yawɨbwaramaremwaaindɨnyaiginyɨ.
    9 Kɨmɨnyɨ yɨda'maraanga sabwina tewaanya kɨbu'nandeiginyɨ.

    Kɨmwɨnyangɨ kalajegɨbaryabwina sɨmɨlɨga kwimwaarɨgeiginyɨ.
    Mɨdɨnɨnyabɨdaa'nyɨ Godɨyainyɨ kɨmɨre Godɨyainyɨ yɨrewelɨya' kɨdɨngeiginyɨ.
    Yɨ welɨya taja' kɨmɨnyɨ yɨraaya kyɨgalageiginyɨ.
    Sa'mwera yɨbaigɨnyabaaimbɨ' yɨraaya yɨbaigatara mɨ'.”
    10 Nabaai Kabwaalɨbaangerɨna tara ta'

    “Naangeigi sɨnyamwɨ Kwaaga tada' wagyaanyaiginyɨ.
    Nabaai sugunya' kɨmnya ajɨraalyɨ yabɨgaryaanyaiginyɨ.
    11 Wɨyabaai yɨnagu kayaaga yɨnyɨna yadebaalyɨ.

    Kɨrɨ' kɨmɨ aawa. Wɨyagaa' mwaaindɨnyaiginyɨ.
    Wɨyabaalyɨ wɨya pɨnɨjɨ aya yɨma'nadengɨ.
    Paajɨ'ma'nya pɨrɨ' aya yɨma'nyɨna yadebaaimbɨsangɨ.
    12 Yɨ yɨbɨja aya' kɨ'mwagakɨna yadebaaimbɨ'

    Kɨmɨ wɨya sangɨ tɨgɨ'mwagakɨdeiginyɨ.
    A'mwei paajɨ'ma'nya yadaigamaa'na yandebaaimbɨ'
    Kɨmɨ wɨya sangɨ yadaigamaata sɨdengɨ.
    Kɨrɨ' kɨmɨ yuna sana tɨmwaaindeiginyɨ.
    Kɨmɨre kwaramegaa' wi'na yɨwawade mɨ'.”
    13 Pɨgaa' kɨgaa' Godɨyai mamaaya tarajɨya pewarɨ wɨdagelaga!. Aawa. Kabwaalɨbaangerɨna

    tara tɨnɨ'
    “Kɨmɨ nɨmɨre aangasɨrɨ tɨragɨnyaba tɨmwaara!
    Kɨmɨnyɨ talaangemwɨ wɨra'narya'negaa'na yɨgamaangeraabɨ kwagɨmɨdegaa'nayɨ.”
    14 Aawa. Mamaayara yɨ sagwara kuryarera. Yɨ kurya sagwara Godɨyarɨ wɨdaayandɨbɨsare.

    Godɨyai a'mwera kamɨre yuna padaigasamaaryɨ'neraabɨna kaimwagya'ne mamaayaraabɨ
    maryaasandere.

                              Yɨbɨru
                               <
                               1
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa

            Sonɨ                     Go!
            Romɨ                     Download and unzip
            Yɨbɨru                     byr-w_html.zip to read
            1 Sonɨ                     this offline.
            Godɨyai                    Linguistic publications
        © 2011 Wycliffe Bible                 Ethnologue
          Translators, Inc.

   HTML generated 2 Jul 2014 from source files dated 23 Jun 2014
This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa
                            Sonɨ
                             0
                             1
                             3
                             13
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                               Sonɨ
                                <
                                0
                                >

     ^
       Sonɨ
         Godɨyarɨne Yagaalyai (Jisaasi) mwaarɨgerɨnesɨ.
         Jisaasi nemɨnyɨnneba paragarɨnesɨ.
         Yagaaigɨmwɨnya mudɨga'nesɨ.

                               Sonɨ
                                <
                                0
                                >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Sonɨ
                             <
                             1
                             >


              Yagaala Tewaanya' Sonɨ yɨdabagesɨ.
                             1
                Godɨyarɨne Yagaalyai (Jisaasi) mwaarɨgerɨnesɨ.
       1 Sɨnyamwɨnyagaa'
               kɨgaakuna Kwaaga taba' myɨma'nyamwɨ Godɨyarɨne Yagaalyai
    mwaryaagemwɨnyɨ. Nabaai, Godɨyai mwaaragemwɨ kamɨnyɨmwɨ Godɨyarɨne Yagaalyai
    mwaarɨ'. Gotɨyarɨne Yagaalyai sagwai Godɨyai.
       2 Sɨnyamwɨnyagaa' kunegaa' aayamwɨdaa'nyɨ Godɨyalyɨ sagwai mwarɨbainyɨna
    yaagelyɨ. 3 Godɨyai sara kyabwɨra' sagwai wɨyangɨ sara wagagei. Aane pɨrɨ' kɨrɨ' kamɨ saba
    yɨma'naga' mɨ'. Aawa, sagwai wagagengɨ wɨya sa. 4 Sɨnyamwɨ sagaa' sagwarɨ kaalyabwi
    waragelyɨ. Kaala sabwi a'mwe wɨyaraabɨre Paagelyɨ. Yɨnɨga sai a'mweinaabɨna kunya
    tewaanya yabwɨrya'ne nejaabɨnɨgerɨna. Kunya tewaanya yabwɨrya'ne wɨjaabɨna kaneya'
    paaga sabɨ nabyaa mwaindaanyaine. (Godɨyarɨna nabyaa yabwɨtaanyaine.) 5 Saburɨdaa'nyɨ
    sɨgɨnya kayaa'nayaburɨ Godɨyare paage' wannyɨna. Nabaai sɨgɨnya sa' paagebɨ
    mwabɨlayɨnɨgesɨ.
       6 Godɨyai
           yabwɨ'na “A'mwera paagebɨ mwaaimbɨga!” yabwɨraga sɨnyamwɨ a'mwerɨ
    wɨdaasagelyɨ. Sai Sonɨ (pabɨtaajɨya yandei) wɨdaasagelyɨ. 7 A'mwe sagwai salɨguragyɨ'nei
    pɨna. “A'mweraabɨ a'mwengɨ Jisaasi Paagerɨna wɨjalɨguragana!” taga wɨdaasagei pɨna.
    “Kadɨga wɨ'napɨjɨ Naangerɨ lɨmwagapɨga!” tagei pɨna. 8 Sonɨ kamɨ sai Paagei mɨka! Aawa.
    “Paaga nabwɨ'nya sarɨna salɨguragana!” tagelyɨra. 9 Tɨbi Paagei Kwaaga tabagɨ waraabaga
    a'mwe kajainajainaabɨna Paaga nebulya'nanyalyɨ. A'mwe wɨyainaabɨ kunya tewaanya
    yabwɨrya'ne nejaabandei.
       10 Nabaai,
           Kwaaga tabagɨ sai pamwaaina ya'. Sɨnyamwɨ Godɨyai kyabwɨra' sagwai
    Kwaaga taba' sara wagɨna. Sara wagɨna yaga pamwaaina kya' kɨrɨ' Kwaaga Tabagɨ
This version of Total HTML Converter is unregistered.    mwaaryara kamɨ sagwarɨ myabwɨramaaryɨ yesalyɨ. 11 Kamnya Anga Yɨjɨrelɨna pɨna yaga
    mwaaindaasɨ kamɨjɨyara mamaaryɨ. 12 Sara yɨna yeba mamaaryɨ kye' kɨrɨ' a'mwera pwara
    “Nebulyasɨra. Naangelyɨra,” teba maarɨna ye'. Maarɨna kye' sai wɨya saraabɨ kamnya
    tɨragɨnyabwi wɨjaabɨna ya'. Kamnya tɨragɨnya sabwi sagwara Godɨyale kwaimɨraayara
    yɨma'nyɨ'nebulyɨ. Kamɨ sagwarɨnajɨ kamɨre yebyabɨnajɨ lɨmwagatɨbɨsaraabɨnebulyɨ. Yɨ
    sagwara mudɨgera yɨma'nyɨna ye'. 13 A'mweraabɨre yɨjabagaabɨdaa'nyɨ tawengɨna mudɨgera
    myɨma'nyɨna. Aawa. Kɨraagejɨgɨya sɨndujaburɨ mudɨgera myɨma'nyɨna. Aawa.
    A'mweraabɨre tɨragɨnyabɨ mudɨgera myɨma'nyɨna. Aawa. Godɨyai kebwi yabwɨ'na
    “Sagwara nɨmɨre kwaimɨraayara mudɨgeraabɨ yawagɨnɨma!” kada' yɨma'nɨgabɨnɨgengɨ.
       14 Godɨyarɨne
             Yagaalyai a'mwe kɨraa'nagei yɨma'nyɨna yagei nemɨnyɨmwɨ kamnya selɨ
    ange' yɨradaakuna. Kamɨre kɨraagejɨgɨ wɨramwaaina yɨna yandaasɨ tɨnya tara wangano' “O,
    Nabwɨ'nyai tɨragɨnaangei taaga!” Sara tandaa kamɨre paagebɨ tɨnya wangano.
    Kanɨmaangerɨdaa'nyai kambei yamagɨnarɨgabaaimbɨta paaga sasɨ. Sagwarɨ yuneba yanga
    kaimwangebulyɨ nebulyabulyɨ maanga yegu'nɨgelyɨ.
       15 A'mweSonɨ kamɨnyɨna nejalɨguraganda saga tara tanganna “A'mwe tajarɨna
    yɨnggɨdelyɨ. Nɨmɨ Godɨyale yagaala kyɨnggɨdɨmwa tɨbiya pwai pojɨ yɨnggɨdɨbwaagadei
    Naangelyɨ. Nɨmɨ sagwainyɨ mɨga! Nɨmɨ maarɨgeinyɨra/wabeinyɨra. Nɨmɨ myɨma'nyagaa' kuna
    mwaryaage'na Sɨnyamwɨnyalyɨ.
       16 Sagwaimaanga yegu'nɨgebɨdaa'nyɨ nemɨ wɨyainaabɨna wana nabwɨ'nya
    nejaabande'na tewaanna mwaaigo. Nemɨnyɨ kamɨre yanga kaimwanggaimwange' nejaabanda
    nejaabɨnɨgelyɨ. 17 Sare' Godɨyai kujaa' Ne Mojɨji Godɨyale Kɨmwɨnya tewaanya' wɨjaabɨna.
    Wɨjaabɨna neyɨnɨge' nemɨnyɨmwɨ Godɨyai Kɨraajɨtɨya Jisaasɨrɨ wɨdasaabɨna. Wɨdasaabɨna
    kyɨnɨ' sagwarɨ nemɨnyɨna yanga kaimwangebulyɨ nebulyabulyɨ yɨma'nɨnɨge'nanyɨ.
       18 Godɨyarɨ
           a'mwe Kwaaga tabagɨyaina wangandaanyarɨna mɨ'. Aane pwai kwai tɨnya
    mwanganyɨ. Aawa. Godɨyai, kambei kanɨmaangeryaba kusɨmagɨnna mwaarɨgei nemɨnyɨ
    yɨbwarɨdaakwia neyɨgelyɨ.

                    Jisaasi nemɨnyɨnneba paragarɨnesɨ.
       29 Mwanyɨgaa' Sonɨ mwaaraga Jisaasi pagerɨ tɨnya wanganaasɨna yaga a'mweraabɨ
    wɨdɨna “Yɨdaanyi! Tajai Godɨyalei Sipɨjipɨya tɨmwɨnyara! Kayaa'nayanna a'mwera
    sipɨjipɨyarɨ lamɨna yandɨbɨ' kwaraanyaba Godɨyarɨna tɨga nasɨ'na yandebaaimbɨ' sai
This version of Total HTML Converter is unregistered.    Kwaagebagɨ mwaaryainaabɨre kayaa'nayanna marasɨsa'na paradelyɨ. 30 Sagwarɨna
    yɨnggɨdandɨnyalyɨ. “Nɨmɨ pɨmeinyɨ, tɨbi a'mwei padelyɨ. Nɨmɨ myɨma'nyagaa' sai kuna
    mwaaryaagalyɨ. Sai sɨnyamwɨnyai Naangalyɨ. Nɨmɨ wabeinyɨra. 31 ‘Pojɨyai Naanga
    Kwarɨnera,' yabwɨrena kamɨnyɨ myabwɨranganyainyɨ. Aawa. ‘Sagwarɨna Yɨjɨrelɨyaraabɨ
    yɨbwarɨdaakwia'na yɨma!' tena pɨma. Aarya yɨnggyandɨnya (lɨbamabandɨnya) sabɨ tara
    sabwɨryinde' ‘O, sai Naangai taaga!'”
       32 Sonɨ
          tɨnya mena paigɨnaraga a'mwe Sudaayaraabɨ wɨjalɨguragɨna “Sugunyabɨ
    Godɨyalebadaa'nyɨ Kuryai Tewaanyai kwaamɨryaimbɨsai waraabɨna yaga a'mwe sarɨ
    mwaarɨbainɨgarɨ tɨnya wanganerɨnera. 33 Sɨnyamwɨ kamɨnyɨ myabwɨranganyainyɨ. Aawa.
    Pabɨtaajɨya'na nyɨdasaabagai sagwai nyɨnda' ‘Tɨbidaa'nyɨ tara tongandeigɨnyɨ. Kurya
    Tewaanyai a'mwe pwarɨ pwaramwaaina yaja' wanganakɨjɨ tara sabwɨte' “Ai, sai
    a'mweraabɨna Kurya Tewaanyarɨ yanga wɨjaabadei taaga!” Kɨmɨ aaryabɨ pabɨtaajɨya' sɨde'
    sai Kuryarɨ pabɨtaajɨya' yadelyɨ.' 34 Sara wɨdɨna nyage' tɨnya nabyaa wangameinyɨ
    yɨnggɨjalɨguragɨbaiga. Sai Godɨyale Kawaarɨbaangalyɨra.”

                               Sonɨ
                                <
                                1
                                >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Sonɨ
                             <
                             3
                             >                             3
       1 Sudaayapwara Perɨjigɨmwɨnya yandɨbɨ' mwaarɨna yebe pwai Nikodimaajai wo'nɨgai
    Perɨjiyai mwaarɨna yagalyɨ. Sai a'mwe naangai Sudaayaraabɨ maremwaaindei mwaaragalyɨ.
    2 Mwaarɨna yaga sagwɨja pɨrɨbɨ Jisaasɨryɨmwɨ pɨna yaga pamwaaina yaga wɨdɨna

    “Wɨdɨbwaagyaigi/yibwaagyaigi ‘Godɨyai kɨdasɨmwaabɨgaigi pagɨna wɨdɨbwaagyɨna
    neyɨbaigɨ. Sare' tare'nesɨ. A'mwera wɨjɨwaainyangɨ yɨbaigɨ. Tɨragɨnya yɨbaigɨ Godɨyai
    magɨgaimwagyajɨ kwajɨ sara myɨ kyɨdɨ' tɨragɨnya tabwi,' sara yabwɨ'mona.”
       3 Jisaasi
          sa'na wɨdɨna/ma'maa'na “Naanga nebula'na kɨdɨbaiga. A'mwe pwai kwai ayagi
    mudɨgai myɨma'nyɨ yajai Godɨyai maremwaaradeba tɨnya mwanganyɨ yannelyɨ.”
       4 Nikodimaajai
             wɨdɨna “A'mwe naangai mudɨgai yɨma'nya'na kadara yojɨ/yajɨ
    yɨma'nadelaga? Pɨgasaai a'mwei kanaangebɨ munyawɨgɨ ayagɨjɨ wɨraminyɨna kyajɨ kanaange'
    kadara maaradelaga ayagwara?”
       5 Sai
         sa'na wɨdɨna “Naanga nebula'na kɨdɨbaiga. Kurya Tewaanyai a'mwe pwarɨ aari
    myɨ kyajɨ mudɨga mwɨmwaaigyɨ kyajɨ sai Godɨyale maremwaaindeba wɨradei mɨga!
    6 A'mweraabɨre kwaimɨraabyai mɨgwɨ'naga yagɨnnagalyɨ. Godɨyalei, kamɨre munyawɨgɨ

    Kurya Tewaanyai puramwaaina kyajɨ sai a'mwe Godɨyale Kuryai kɨnɨnnagalyɨ mudɨgai.
    7 Kɨdɨme'na “Semɨ mudɨga ayagi sɨma'nyɨra!” kɨdɨme'na atɨga maru'nata myɨnnera! 8 Yɨgwɨja

    kamɨ sa' kaanna wɨna yandebaaimbɨsasɨ. Yɨgwɨja' kadɨga wɨ'nandɨnyaigi “Samwɨnna
    wawade' taaga? Sabadaa'nyɨ pade' taaga?” Tandɨnyaigi mɨ'. Aawa. Sare'na Godɨyale Kurya
    Tewaanyai kajaijare munyawɨgɨ pwɨramwaaina yɨnɨgai mudɨga yɨma'nɨ'. Mudɨgai tewaanna
    yanda a'mwera tɨnya wangamaigya'. Kumɨ mwangamaigya' aaya kaabɨlabɨ.
       9 Nikodimaajai  ma'maa'na “Nyɨndɨmaanya' kadara yɨma'nɨnɨgabaga?”
This version of Total HTML Converter is unregistered.


       10 Sai
         wɨdɨna “Yɨjɨrelɨyainaabɨre nedɨbwaagandɨnyaigi sabwi myabwɨramaaryigɨnyaigi
    taaga? 11 Naanga nebula'na kɨdɨbaigo. Nabyaa yabwɨramaataanya yabwɨtaa yɨnggɨdɨbaigo.
    Tɨnya nabyaa wangandaanya yɨnggɨdɨbaigo. Sara yɨnggɨdɨbaigo'na nemɨre salɨguragyabɨ
    mamaa'maigyasalabilyɨra. Sabwi kadɨga myɨbaigyata sa' pe'na yɨbaigya'? 12 Kwaaga tabagɨ
    yɨnɨgangɨna kyɨnggɨdɨma malɨmwaga'maigya'. “Nebulasɨ,” sara majɨ yɨmaasa' Sugunyabɨ
    yɨnɨgangɨna yɨnggɨdɨmwɨja' kara tɨlɨmwagyindelabiraga! 13 Sugunyabɨna yɨraawagai a'mwei
    pwai kwai mɨga. Sugunyabɨ A'mweraabɨne Kwaimɨraabyai mwaaraga sabɨdaa'nyɨ sai yɨmbei
    waraaba'.”
       14 Kɨgaa'
           a'mwamaayaba Ne Mojɨji kwaari'makamaala' yɨjabɨ pwɨyaga wɨdaakuna yaa'.
    Kamaalarɨ makyɨryaagabaaimbɨ' yɨjabɨ tamagya'na A'mweraabɨne Kwaimɨraabyarɨ
    sagɨbaaimbɨ' makyimbɨtelyɨra. 15 Sagwai “Kajaijai nyɨlɨmwagarajɨ kaala wɨyagaa'nebwi
    maarana!” kadajɨ sara makyimbɨtelyɨra. 16 Sare' tare'nesɨ. Kwaaga tabagɨyainaabɨna
    Godɨyale kare naanga kwia' Godɨyai nemɨnyɨna kawaarɨbaanga yɨmberɨ nejaabagalyɨ.
    “Kajaijai sagwarɨ wɨlɨmwagarajɨ myɨwawanna! Aawa. Kaala wɨyagaa'nebwi maarana!” taga
    nejaabagalyɨ. 17 Sare' tare'nanyɨ. Godɨyai tɨna “Nyɨbwaarɨbaangai a'mweraabɨ kotɨya'na
    maaryawɨbwaradela!” majaga myasaabya'. Aawa. “Nyɨbwaalɨbaangarɨ a'mweraabɨna
    padaigasamaaja yɨma!” taga kwaaga tabagɨ yasaabɨna ya' Godɨyai.
       18 Kabwaalɨbaangarɨna lɨmwagaja pwarɨ Godɨyai kotɨya' maaryawɨbwatei mɨ'.
    Malɨmwagyaja pwai kotɨya' mena yawɨbwa'nɨgalyɨ. Godɨyale Kawaarɨbaanga yɨmberɨna
    kamɨre yebyabɨnajɨ malɨmwagaryaja'na kotɨya' mena tɨnɨgesɨ. 19 Kotɨya'na tara tɨnɨ' “Nemɨre
    kwaaga tabagɨ pwai nebula' nedɨbwaagaga'na Paagei waraabɨna yaga kɨrɨ' a'mwera
    kayaa'naya yandɨbɨsara kayaa'nayabwi sɨgɨnyaburɨna wɨbwɨ'nagare. Paagerɨna wɨbwɨ'nagara
    mɨ'. Sare' tare'nesɨ. Kumɨ yandɨbɨsa kayaa'nayangɨra,” sare'na tɨnɨgesɨ. 20 Sare' tare'nesɨ.
    Kajaijai kayaa'naya yandei Paagerɨna sɨmɨlɨga wimanɨgai Paageryɨmwɨnna mabyɨ yɨbanɨ'.
    “Paageryaba pwara nɨmɨre kayaa'nayabwi nanyangambɨga!” taga mabɨbanɨ'. 21 Sara
    yandaasɨ kɨrɨ' pwai nebula'na tewaanna yandei Paageryɨmwɨnna nabyaa pɨbanɨ'.
    “Paageryaba kwawa'mujɨ pwara yabwɨsa'na ‘Godɨyarɨ wɨya sa tewaanna sɨbanɨga!'” taga
    kaanna pɨbanɨgalyɨ. 30 (Sonɨ lɨbamabya yaagai wɨjaa'.) “Kamɨ Naangei nyabɨlabɨgalyɨ. Nɨmɨ
    naangeinyɨ myɨma'nɨmwɨneinyɨ. Nɨmɨ wabeinyɨ yɨma'nɨmɨdeinyɨ,” wɨdɨna ya' Sonɨ.
This version of Total HTML Converter is unregistered.


       31 Munyabadaa'nyɨ tɨragɨnyai waraabagai wɨyainaabɨ newabɨlabɨgalyɨ.
    Kwaagebagɨdaa'nyɨ pwaina Kwaagebagɨyaina kwaagebagɨyabwi wɨdɨna, kwaajɨ kwaajɨ
    yagaala wɨdɨna yandaanyaine. Sugunyabɨdaa'nyai wɨyainaabɨ newabɨlabɨgalyɨ. 32 Sai
    Godɨyaryaba tewaanyabwi tɨnya wanganagangɨ kadɨga wɨ'nagangɨ sangɨna salɨguragɨna.
    Sare salɨguragɨna kya' kɨrɨ' aane pwai kwai kadɨga wɨ'naga kamɨre yagaala' mwɨ'nya'. Aawa.
    33 Pwai kamɨre salɨguragya' taapɨna yage' yɨ “Gotɨyai nebula'nayai!” tɨragɨnna tɨna ya'.

    34 Sare' tare'nesɨ. Sagwarɨ Godɨyai yasaabɨna kya' Godɨyale yagaalangɨ wɨdɨbwaagɨna. Sare'

    tare'nesɨ. Godɨyai sagwarɨna kamɨre Kuryarɨ wɨjaabɨna ya'. Godɨyai kamɨre Kuryarɨ wabe'na
    wɨjaabagarɨna mɨ'. Naanga wɨyabwi wɨjaabagarɨna. Godɨyai kamɨre Kuryarɨ yɨnagu
    wɨjaabaga'na sai Godɨyale yagaala' nayaa wɨdɨna neya'. 35 Kawaarɨbaangarɨna Kanɨmaangarɨ
    tewaanya wɨbu'nanda yɨraaya yanda tɨragɨnyajɨ wɨyajɨ mwangɨna yanda wɨdɨna “Wɨya
    tɨmaremwaara!” wɨdagarɨna. 36 Kawaarɨbaangarɨ nabyaa lɨmwagatei kaala wɨyagaa'
    wɨyagaa'nebwi kɨnɨnnɨgalyɨ. Kwai Kawaarɨbaangarɨ malɨmwagaradei kaalabwi tɨnya
    mwanganyɨ. Aawa. Godɨyarɨ sɨnya sɨmɨrɨga wɨryabwi sagwarɨ kuna wɨwarɨgalyɨ.

                               Sonɨ
                                <
                                3
                                >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                               Sonɨ
                                <
                                13
                                >                                13
                      Yagaaigɨmwɨnya mudɨga'nesɨ.
       31 Sarebɨdaa'nyɨ
              Sudaajai ya'ma'na yagagaa' Jisaasi wɨdɨna “Tagaa' A'mweraabɨne
    Kwaimɨraabyai paa'nɨgai yɨma'nɨmaga. Tagaa' kamɨnyɨna Godɨyai paa'nɨgai yɨma'nɨmaga.
    32 Kamɨnyɨna Godɨyai paa'nɨgai yɨma'najai A'mweraabɨne Kwaimɨraabyarɨ paa'nɨgarɨ

    wɨmwaaigadelyɨ. Yɨme'nyapɨ' paa'nɨgarɨ wɨmwaaigadelyɨ. 33 Nɨmnya kwaimɨraabyalabi, tɨbi
    wabegaa'/wɨbegaa' semɨnyaba kuna mwaaigeinyɨ. Pɨrɨna yapɨjɨ kɨrɨ' Sudaayaraabɨ
    wɨdɨmwatebaaimbɨ' tagaa' yɨnggɨdɨbaiga. Nɨmɨ wɨmwɨjamwɨ tɨwindelai mɨ'.
    34 Yagaaigɨmwɨnya mudɨga' yɨnggɨjaabaiga. Sɨnggya'mweraabɨna tewaanya yɨnggɨbu'nana!

    Nɨmɨnyɨ semɨnyɨna tewaanya nyɨbu'nandebaaimbɨ' semɨnyɨ sɨnggya'mweraaabɨna tewaanya
    yɨnggɨbu'nana! 35 Semɨ sara yɨnapɨjɨ saburɨdaa'nyɨ a'mwe wɨyara semɨnyɨna yabwɨ'na
    ‘Sagwara Jisaasɨlerera.' Yɨ semɨnyɨ wɨbu'nyabwi waraja' sara yabwɨ'na yɨnggyɨpɨtelabilyɨra.”

                               Sonɨ
                                <
                                13
                                >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
         Selected Scriptures in Yipma/Wagamwa
                            Romɨ
                             0
                             1
                             3
                             8
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                               Romɨ
                               <
                               0
                               >

     ^
       Romɨ
         “Wɨyagaa' a'mwe aane pwai yɨda'maraangei mɨ',” tɨnɨge'nesɨ.
         A'mwei Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwagajai yɨda'maraangei yɨma'nade'nesɨ.
         Kɨraajɨtɨyai kayaa'nanya nemaarasɨta Kurya Tewaanyarɨ nejaabanɨge'nesɨ.

                               Romɨ
                               <
                               0
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                               Romɨ
                               <
                               1
                               >


                              Romɨ
                                1
       16 Yo,
          sare' tare'nesɨ. Nɨmɨ yagaala tewaanyabɨna wagɨla manyɨbwa'nyandeinyɨ. Sare'
    tare'nesɨ. Yagaala tewaanya sa' kajarajara lɨmwagapɨjaraabɨ Godɨyai wɨbadaigasamaarya'ne
    sa' Godɨyare tɨragɨnya tɨ'nagesɨ. Tɨragɨnya Sudaayaraabɨdaa'nyɨ nabaai Sudaayara
    mamwaaryɨgasaraabɨjɨ wɨbadaigasamaarya'nesɨ. 17 ……Sare' Godɨyare pugwɨyabɨ tara
    tɨnɨgabaaimbɨ'nanyɨ, “Pwai Godɨyarɨ lɨmwagate sarerɨna ‘Yɨda'maraangerɨ wɨmwaaigɨmwa,’
    tojɨyai wɨyagaa' kaala mwaaradelyɨ.”

                               Romɨ
                               <
                               1
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Romɨ
                             <
                             3
                             >                             3
           “Wɨyagaa' a'mwe aane pwai yɨda'maraangei mɨ',” tɨnɨge'nesɨ.
       9 Yɨkadatarebɨnyaga! Nemɨ Sudaayaina a'mwe pwaraabɨ wabɨlabaanneina tɨgaga!
    Aawa nebulyasɨ. Sare' tare'nesɨ. Nemɨ sɨdasa'na tɨbi'na tɨmwo “Yɨ wɨyaina wagɨlyabɨ
    kwaagemwɨ mwaaigoinera Sudaayainajɨ Anga Pimaginya (Kɨrikɨya) kwarajɨ.” 10 Sabaaimbɨ'
    tara tɨnɨgesɨ.
    Godɨyaryaba yɨda'maraanga aane pwai kwai mɨ'.
    Arɨgemwɨnyɨ. Aane pwai kwai mamwaaryɨ'.
    11 A'mwe pwai sɨmunya wɨwarɨgei mɨ'.

    Godɨyarɨna pwai pɨrɨbɨrya yɨbanɨgei mɨ'.
    12 Yɨ wɨyara Godɨyarɨ yagarya'ma'mwaasare.

    Wɨyara yɨragureba waryaanyara yɨma'nɨmwaasare.
    Nabwɨ'nyabwi yande aane pwai mɨ'.
    Sasarei aane pwai kwai mamwaaryɨ'.
    13 Taarɨsabɨdaa'nyɨ kɨrebudɨrɨnyabɨ newinɨbanɨga wɨdandɨbɨsare.

    Taarɨsasɨ kwaajɨ yagaala wɨdandɨbɨsare.
    Naawɨnaanyale kwaamɨnya' a'mweraabɨ tamagandebaaimbɨ'
    Yagaala nabinabinya kayaaga yɨgalya'ne wɨdandɨbɨsare.
    14 A'mweraabɨ kayaaga tɨragɨnna yɨgalya'ne

    Yagaala kayaa'nayanna paasiyagaala wɨdandɨbɨsare.
    15 Yɨgwɨkaannagera a'mwe tamya'nera

    Yarai kaanyɨbe'na yamaryandɨbɨsare.
    16 Kayaaga yɨgalagyɨ'nera wɨna yadɨbɨ'

    Taanginya kwaraarya wɨjaayɨ'nera wondɨbɨsare.
    17 Kwaamu'nanyaburɨne nagarya' yabwɨramaatɨbɨtara mɨ'.

    Pwarajɨ abaaijɨmunyabwi ye'mwannamwaaindɨbɨtara mɨ'.
    18 “Godɨyai Naangelyɨra,” myabwɨryɨ yandɨbɨ' Kumɨre tɨnyaraabɨ Godɨyarɨne lɨgebwi
This version of Total HTML Converter is unregistered.        mwaryɨga.
    Godɨyale pukwɨyabɨ sara tɨnɨgengɨra.
       19 Nabaai
           sara tɨnɨgenna nemɨ yabwɨ'mwo. Wɨya Kɨmwɨnya tɨnɨge nemɨ Sudaayaina
    saburɨ talaangemwɨ wɨra'nata yɨgoina sara ya'ne tɨnɨgengɨ. Sare' kɨrɨ' Sudaayainaabɨna
    tajabwi yɨnggɨdɨmwebwi yɨwetawagya warɨgesɨ. Sarebɨdaa'nyɨ Godɨyai yawɨbwata'negaa'
    nemɨrebwina “Sudaayarajɨ maanga pɨpaina yɨpɨga! Nabaai a'mwe wɨyamwɨnyara nɨmɨnyɨna
    yɨwetawagya sabwi kɨnɨnnagera mwaaimbɨga!' taga Kɨmwɨnya kɨnɨnnɨgeinaabɨ talaangemwɨ
    nemaarurawagageine. 20 Sare'na tarebɨnyɨ. Godɨyale yawɨbwata'nebwina Kɨmwɨnya saburɨ
    mɨdɨnyabɨna “A'mwe yɨda'maraangeigɨnyɨ. Nɨmɨreiginyɨ,” Godɨyai kɨraa'naga aane pwarɨ
    kwarɨ wɨdade' mɨ'. Aawa. Sare' tare'nanyɨ. Kɨmwɨnya sabwi nemɨre wagɨla saburɨ yɨne'na
    neyɨbwarɨdaakwɨbanɨgesɨ sagɨrɨ'na.

          A'mwei Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwagajai yɨda'maraangei yɨma'nade'nesɨ.
       21 Nabaai tagaa' Godɨyai a'mweraabɨ kamɨre yɨda'maraanga sabwi kamɨnyɨ
    yɨda'maraangeraabɨ wɨmwaaigya'nebwi wi'na neyɨbwarɨdaakwagebulyɨ. Sa'
    kɨmwɨnyaburaabɨ mɨdɨnya'nebɨdaa'nyɨ myɨma'nyagesɨ. Aawa. Sa' pɨrɨbɨ yɨma'nagesɨ. Kɨrɨ'
    pɨgarɨgurya Kɨmwɨnyasɨ wɨ'nawɨdɨbwaagyaasaraabɨre tɨnɨgesɨ nabwɨ'nya yɨda'maraanga
    tajabwina salɨkuragɨnɨgesɨ. 22 Yɨ Jisaasi Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwabɨjaraabɨna Godɨyai
    “Yɨda'maraangeraabɨ nɨmɨreraabɨ wɨmwaaigɨma!” tadelyɨ. Yɨ lɨmwabɨja wɨyaraabɨnesɨ. Sare'
    padaigasamaasabwi tare'nesɨ. A'mwe Sudaayarebwi nabinyabwi mɨ'. Anga naanga
    pimagɨnya pwai kwarebwi nabinyabwi mɨ'. 23 Sare' tare'nesɨ. Wɨya a'mwera Sudaayarajɨ
    anjɨmya wɨyangɨyarajɨ wagɨlya'nebwi yandɨbɨsare. Godɨyai paaga tɨragɨnyasɨyaryaba
    menyaba mwaaigasare. 24 Sasareraabɨ Godɨyai yange'na tewaanna wɨgaimwanda Kɨraajɨtɨyai
    Jisaasɨrɨ kamaryasaaba' sagwai ayagi mubya yamaaryɨ'nei sara kya' Godɨyai “A'mwe
    yɨda'maraangelalyɨra. Nɨmɨrelalyɨra,” wɨdɨna. Sa'na sagwara mamubyandɨbɨsare. Sa'na
    Kɨraajɨtɨyarɨ sɨgumalesɨ. 25 Sɨnyamwɨ Gotɨyai Kɨraajɨtɨyarɨ tagɨlagagei paraga kamɨre tawe'
    a'mweraabɨre wagɨla sa' mumbya'ne' waraabagesɨ. Gotɨyarɨ a'mweraabɨre wagɨlyabwina
    sɨnya tɨga wɨdatebulyɨ. Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwabɨjaraabɨna sɨnya tɨga sabwi
    mumbamaarasɨ'nya'nei paragelyɨ. Yɨ nabaai sasare saburɨ Godɨyai “Nɨmɨ yɨda'maraangeinyɨ
    yɨda'na yandɨnyainyɨ,” neyɨbwarɨdaakwagebulyɨ. Sare' tarebɨnyɨ. Kɨgaa' Godɨyai kwaamu'
    kabe yemwaainda a'mweraabɨre kayaa'nayanna yeta sabwina wanganagɨna. 26 Kɨrɨ'
    “'Godɨyai yɨda'maraangei mɨga!' nadɨpɨndɨga!” taga tadagaasagaa' Godɨyai “Nɨmɨ
    yɨda'maraangeinyɨ yɨda'na yandɨnyainyɨ,” taga sara neyɨbwarɨdaakwia'nei Kɨraajɨtɨyarɨ
    maryasaabagelyɨ. Sasare saburɨ Godɨyai kamɨ sai yɨda'maraangerɨna neyɨbwarɨdaakwanda
This version of Total HTML Converter is unregistered.    yɨ a'mwe wɨyaraabɨnei Jisaasɨrɨ lɨmwagajarɨna “A'mwe yɨda'maraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra,”
    tandelyɨ. Yɨ wɨyaraabɨ wɨlɨmwabɨjaraabɨ sara wɨdandelyɨra.
       27 Sarebɨdaa'nyɨGodɨyai “Yɨda'maraangelalyɨ,” nedage'na yɨ nagarya' a'mweraabɨne
    yebya makyɨrya'nebwi kaba warɨga! Yɨ wana aawaawa. Nagarya sarɨ' kaanya mena
    ligɨ'nɨgesɨ. Nagarya tajarɨgɨ perɨ' tagarigɨ'narɨ'? Godɨyale Kɨmwɨnyaburɨ mɨdɨnya sabɨ
    tɨgaga? Aawa. Sabɨna mɨ'. Aawa. Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwanga saburɨ sagɨrɨ' nagarya sarɨgɨ
    kalalɨmwamanɨ'. 28 Sare' tare'nesɨ. Nemɨ tɨragɨnna tara tandaanyɨ “Godɨyai a'mwei
    Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwagajarɨ tɨbanɨgelyɨ ‘A'mwe sai yɨda'maraangelyɨ. Nɨmɨrelyɨra.'” A'mwe
    Kɨmwɨnyaburɨna yaamɨjɨ yune mɨdɨnajarɨna Godɨyai sara majandelyɨ. 29 A'mweraabɨne
    yebya mamakɨrya'ne' pɨbwi tarɨga? Tare' sabwɨryɨla! Godɨyai sai Godɨyai
    Sudaayaraabɨnannei taaga! Anjɨmya wɨyangɨyarajɨyaraabɨne Godɨyai mindaaga! Yayo!
    Godɨyai sai anjɨmya wɨyangɨya pwara kwaraabɨjɨnelyɨra. 30 Godɨyai kambe pwaina
    Naangelyɨ. Sarebɨ Sudaayara kɨraagejɨ' kurya tatɨbɨsara Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwambɨjaraabɨna
    “Yɨda'maraangerera,” tanda nabaai anjɨmya wɨyangɨyara kɨraagejɨ' kurya madabyandɨbɨsara
    Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwambɨjaraabɨnajɨ abaaina tɨbanɨgelyɨ. 31 Sarebɨdaa'nyɨ lɨmwanga tajabɨ
    yɨda'maraangeina yɨma'nandaanya'na Kɨmwɨnya sabwi tadadɨbaimaigona? Arɨgemwɨnyɨra.
    Aawa. Kɨmwɨnyabwi nebulya'na yɨda'na marɨdaakwia yɨbaigo.

                               Romɨ
                               <
                               3
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
This version of Total HTML Converter is unregistered.
                            Romɨ
                             <
                             8
                             >                             8
       Kɨraajɨtɨyai kayaa'nanya nemaarasɨta Kurya Tewaanyarɨ nejaabanɨge'nesɨ.
       1 Sarebɨdaa'nyɨ yɨ tagaasagaa' Kɨraajɨtɨyai Jisaasɨrɨ wɨramwaaigasaraabɨna yagaala
    yawɨbwata'ne sɨdata'ne mwaryɨ'. 2 Sare' tare'nesɨ. Kɨraajɨtɨyai Jisaasi yagebɨ Kuryai kaala
    kɨjaabanderebwi kayaa'nayabulyɨ yune naanga paryabulyɨ saburaai mena wɨla kyɨtalamaara'.
    3 Yɨ sare' tare'nesɨ. A'mweraabɨre kɨraagejɨgɨya yabwɨta sabɨna kɨmwɨnyabwi yɨ'neina

    waryaanyaina mwaaigo'na Kɨmwɨnyabwi kayaa'nayaburɨ padaigasamaa'na myɨ
    neyannebulyɨra. Sara myɨ yande' Godɨyai sara yagesɨ. Godɨyai kamnya Kabwaalɨbaangerɨ
    maryasaabagelyɨ. Sarei a'mwe kayaa'nayaimbɨ' kɨraa'nɨgei yɨma'nagelyɨ. Kamɨ a'mweraabɨre
    kayaa'naya pwaramarasɨ'nyɨ'nei waraabagelyɨ. Yɨ a'mweraabɨ kayaa'nayabwi wɨrarɨgeburɨ
    Godɨyai sɨda'na kya' Kɨraajɨtɨyai a'mweraabɨneba kayaa'nayanne tɨbɨgɨta'na paragelyɨ.
    4 Godɨyai nemɨnyɨna “Sagwara kɨmwɨnyabwi tagɨnɨga yɨda'maraangengɨ yuna

    yandɨbɨsaraabɨ wɨmwaaigɨma!” kada' sara paragelyɨ. Sareina a'mweraabɨre kɨraagejɨgɨya
    yabwɨta sabɨ kaanya myamaryandaanyɨ. Aawa. Nemɨ Kurya Tewaanya sarɨ kaanya
    yamaryandaanyainaabɨnesɨ. 5 Sare' tare'nesɨ. A'mwera a'mweraabɨre kɨraagesɨyara kumɨre
    sɨmunyangɨ kɨraagejɨgɨyanna yabwɨrirɨgɨtɨbɨsare. Nabaai Kuryaryɨyara kumɨre sɨmunyangɨ
    Kuryalenna yabwɨrirɨgɨtɨbɨsare. 6 Sare' tare'nesɨ. Kɨraagejɨgɨya sɨmunyabɨ a'mwe sara yune
    naanga paryabwi Godɨyarɨna kɨmaja yɨremwaaryabwi maa'maigasare. Yɨ nabaai Kurya
    Tewaanyale sɨmunyabɨ a'mwe sara kaalyasɨ sɨmunya kwaamu'nayasɨ maa'maigasare.
    7 Sarebɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨta sa' sɨmunyangɨ maremwaarajara Godɨyale yɨgamaangera

    yɨma'nɨmwaasare. Kɨraagejɨgɨya sɨmunya' Gotɨyarɨna yɨgamaangesɨ. Sare' tare'nesɨ. Sagɨrɨ'
    Godɨyale Kɨmwɨnyabɨ wɨra'nate' mɨ'. Tare'nesɨ. Yɨ nabaai sagɨrɨ' sara yɨnɨga yanne' mɨ'.
    8 Kɨraagejɨgɨyangɨ mwaaindɨbɨ' a'mwe sarera Godɨyarɨ yɨraaya wigarya'nera mamwaaryɨ

    yɨpɨnere.
       9 Semɨkɨraagejɨgɨyangɨ mamwaaryɨga'. Aawa. Godɨyale Kurya Tewaanyai semɨnyɨ
    wɨrayɨnggɨmwaaindori Kurya Tewaanyarɨ wɨramwaaigasalalyɨ. Nabaai, yɨ pwai kwai
    Kɨraajɨtɨyale Kurya Tewaanyai maayai a'mwe sai Kɨraajɨtɨyalei mɨ'. 10 Nabaai Kɨraajɨtɨyai
    semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaarajai yɨ pɨrɨ' taresɨ. Kayaa'nayabwine'na semɨre kɨraagejɨ'
This version of Total HTML Converter is unregistered.    paradejɨgɨra. Yɨ pɨrɨ' taresɨ. Semɨnyɨna Godɨyai “Yɨda'maraangelai nɨmɨrelalyɨ,” mena
    yɨnggɨdage'na Kuryai kaala mena yɨnggɨmwaaigagelalyɨ. 11 Godɨyai Jisaasɨrɨ
    painɨgeraabyamwɨ yɨdɨgaabagere Kuryai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaaindanari Kɨraajɨtɨyai
    Jisaasɨrɨ paryarɨ yɨdɨgaabagei semɨ parapɨjɨyagaa' semɨre kɨraagejɨgɨ kaala yɨnggɨjaabadelyɨ.
    Kuryai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaaindebɨ kɨraagejɨgɨ kaala yɨnggɨjaabadelyɨ.
       12 Yɨ
         sarebɨdaa'nyɨ, nya'mwelai, nemɨ tɨbɨgɨta wɨjaabya'ne kɨnɨnnageine. Tɨbɨgɨta sa'
    Kurya Tewaanyarɨ mwaaryɨ'nesɨ. Kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna tɨbɨgɨta aawa. Nemɨ
    kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna mwaaryɨ'ne tɨbɨgɨta mwaryɨ'. 13 Sare' tare'nesɨ. Semɨ
    kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna mwaaimbɨja' yɨ semɨ yune naanga tɨbaryɨra. Kɨrɨ' Kuryale
    tɨragɨnyabɨ semɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨsa ya tamagɨpɨja' yɨ kaala tɨmwaaryindelalyɨ.
       14 Sare'tare'nesɨ. Godɨyale Kurya Tewaanyai kajarajaraabɨ wibwarɨdaakwɨbanɨgera yɨ
    sagwara Godɨyale kabwaalɨbaangere. 15 Sare' tare'nesɨ. Semɨ Godɨyarɨna lɨga ayagi ya'ne'
    karabujɨwamwɨnyabɨ yɨnggyɨdɨwagamaremwaara yɨnggyande Kuryarɨ mamaaryesalyɨ.
    Aawa. Kabwaalɨbaangelarɨ yɨnggɨmwaaigaga Kuryarɨ maaresalyɨ. Yɨ sagwarɨ, nemɨ
    Godɨyarɨ saga tandaanyɨ “Tataala! Nɨmwala!” 16 Kuryai kamɨ sagwai nemɨre kuryarajɨ nemɨ
    Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwandaanyainaabɨna tara salɨgurakɨbanɨ' “Gotɨyale kwaimɨraayalalyɨra.”
    17 Nabaai Godɨyale kwaimɨraayaina mwaraaja' Nɨmwai sare wɨya tewaanya maraadeinera.

    Pɨrɨ' taresɨ. Godɨyale wɨya tewaanya maraadeinera. Pɨrɨ' taresɨ. “Kɨraajɨtɨyalyɨ paaga
    tɨragɨnya' maraana!” tawaajɨ Kɨraajɨtɨyalyɨ taanginya ye'mwannamaraaja' Kɨraajɨtɨyai wɨya
    tewaanya maarade ye'mwannamaraadeinera.

                               Romɨ
                               <
                               8
                               >


                       © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

								
To top