Zulu - The Lord's Prayer.pdf by BrianCharles

VIEWS: 16 PAGES: 5

									                    UGENESISE
                               uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
Ukudalwa                           ^^Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa,
IEkuqaleni uNkulunkulu wadala                 usuku Iwesithathu.
  izulu nomhlaba. ^Umhlaba                  14 UNkulunkulu wathi: "Makube
wawuyihlane elingenalutho;                  khona emkhathini wezulu izinkanyiso
kwakungubumnyama phezu kotwa,                 ezahlukanisa imini nobusuku, zibe
kepha  uMoya kaNkulunkulu wehla               yizibonakaliso zezinkathi, nezezinsuku,
wenyuka phezu kwamanzi.                    nezeminyaka, ^^zibe yizinkanyiso
 3  UNkulunkulu     wathi:  "Makube         emkhathini wezulu zokukhanyisa
khona ukukhanya," kwaba khona                 emhlabeni," kwaba njalo.
ukukhanya. ^UNkulunkulu wabona                ^^UNkulunkulu wazenza izinkanyiso
ukukhanya ukuthi kuhle; uNkulunkulu              ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu
wahlukanisa ukukhanya       nobumnyama.         ukuba ibuse imini, nenkanyiso encane
^UNkulunkulu wabiza ukukhanya                 ukuba ibuse ubusuku, kanye
ngokuthi imini; ubumnyama wabubiza              nezinkanyezi. ^^UNkulunkulu wazifaka
ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa,              emkhathini wezulu ukuba zikhanyise
kwaba ngukusa, usuku lokuqala.                emhlabeni, ^^zibuse imini nobusuku,
 6  UNkulunkulu     wathi:  "Makube         zahlukanise ukukhanya nobumnyama.
khona umkhathi phakathi kwamanzi^               UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.
kwahlukaniswe amanzi namanzi."                ^^Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa,
"^UNkulunkulu wenza umkhathi,                 usuku Iwesine.
wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi              20 UNkulunkulu wathi: "Amanzi
namanzi aphezu komkhathi; kwaba                mawagcwale uswebezane Iwezilwane
njalo. ^UNkulunkulu wabiza umkhathi              eziphilayo, kundize izinyoni phezu
ngokuthi izulu. Kwaba ngukuhlwa,               komhlaba emkhathini wezulu."
kwaba ngukusa, usuku Iwesibili.                ^^UNkulunkulu wadala imikhomo
 9  UNkulunkulu wathi: "Amanzi               emikhulu nezilwane zonke eziphilayo
aphansi kwezulu mawaqoqekele                 ezihambayo, amanzi agcwala zona
ndawonye, kubonakale umhlabathi                ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke
owomileyo," kwaba njalo. ^^Okomileyo             ezinamaphiko ngezinhlobo zazo.
uNkulunkulu wakubiza ngokuthi                 UNkulunkulu wabona ukuthi       kuhle.
umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi                 ^^UNkulunkulu wazibusisa, wathi:
wakubiza ngokuthi ulwandle;                  "Zalani, nande, nigcwalise amanzi
uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle.               aselwandle, nezinyoni zande
^^UNkulunkulu wathi: "Umhlaba                 emhlabeni." 23Kwaba ngukuhlwa,
mawuveze utshani, nemifino ethela               kwaba ngukusa, usuku Iwesihlanu.
imbewu, nemithi yezithelo ethela                24 UNkulunkulu wathi: "Umhlaba
izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo               mawuveze    izilwane eziphilayo
imbewu yayo, emhlabeni," kwaba njalo.             ngezinhlobo zazo, izinkomo,
^^Umhlaba wawusuveza utshani                 nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo
nemifino ethela imbewu ngezinhlobo              zomhlaba ngezinhlobo zazo," kwaba
zayo, nemithi ethela izithelo                   ^^UNkulunkulu wazenza izilo
                               njalo.
ngezinhlobo zayo, ekuyo       imbewu  yayo;     zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo

1:1:  AmaH.33:6; 90:2; 104:2; 136:5; Joh.   1:3;  Kol. 1:16; Heb. 11:3   1:2: 2  Kor. 4:6
1:6: Jer. 10:12;  51:15  1:7: Isaya 40:22; 42:5;  44:24  1:9:  AmaH.  33:7
1:14: Jer. 31:35  1:22:  Gen. 8:17
                   '
UGENESISE   1ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke        kwezulu nomhlaba ekudalweni kwakho
ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo        mhla ujehova uNkulunkulu ewenza
zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi           umhlaba nezulu. ^Kwakungakabikho
kuhle.  ^^UNkulunkulu wathi: "Masenze       sihlahla endle, namifino yayingakamili
abantu ngomfanekiso wethu, basifuze^        emhlabathini, ngokuba ujehova
babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle,        uNkulunkulu wayengakanisi imvula
nezinyoni zezulu^ nezinkomo, nomhlaba        emhlabeni, kungakabikho muntu
wonke^ nezilwanyana zonke              wokulima umhlabathi. ^Kepha
ezinwabuzelayo emhlabeni."             kwenyuka inkungu ivela emhlabathini,
 27 UNkulunkulu wamdala umuntu           yanisela ubuso bonke bomhlaba.
ngomfanekiso wakhe; wamdala             ^Ujehova uNkulunkulu wambumba
ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala         umuntu ngomhlabathi, waphefumulela
owesilisa nowesifazane.               emakhaleni akhe umoya wokuphila;
 28 UNkulunkulu wababusisa;            kanjalo umuntu   waba umphefumulo
uNkulunkulu wathi kubo: "Zalani,          ophilayo.
nande, nigcwalise umhlaba^ niwunqobe,
nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle,        Insimu yase-Edene
nezinyoni zezulu, nezilwanyana             8  Ujehova uNkulunkulu watshala
                 '
ezinwabuzelayo emhlabeni.              insimu e-Edene ngasempumalanga;
^^UNkulunkulu wathi: "Bhekani,           wambeka khona umuntu        amenzileyo.
ngiyaninika yonke imifino ethela          ^Ujehova uNkulunkulu wahlumisa
imbewu, esemhlabeni wonke^ nemithi         emhlabathini imithi yonke ebukekayo,
yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza        emihle, edliwayo, nomuthi wokuphila
imbewu, kube ngukudla kwenu.            phakathi nensimu, nomuthi wokwazi
^^Kepha zonke izilwane zomhlaba^          okuhle nokubi.
nezinyoni zonke zezulu^ nezilwanyana         10 E-Edene kwavela umfula
ezinwabuzelayo emhlabeni,              owamanzisa insimu; wahlukana khona,
eziphefumulayo, zona nginike yonke         waba yizimbaxa ezine. ^^Eyokuqala
imifino eluhlaza ibe ngukudla/'kwaba        inegama lokuthi iPishoni; yiyo ezungeza
njalo.^^UNkulunkulu wabona konke          izwe lonke laseHavila, lapho kukhona
akwenzileyo; bheka, kwakukuhle           igolide. ^^Lihle igolide lalelo zwe.
kakhulu. Kwaba ngukuhlwa, kwaba           Kukhona nenhlaka yebedola"*" netshe
ngukusa, usuku Iwesithupha.             leshohamu* lapho. ^^Igama leyesibili
                          linguGihoni; yiyo ezungeza lonke izwe
Usuku Iwesikhombisa                 laseKushe. ^^Igama leyesithathu
2Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba         linguHidekeli; yiyo egobhoza
   kanye nombuthano wakho wonke.         ngasempumalanga kwase-Asiriya.
 2 UNkulunkulu waqeda ngosuku           Eyesine ingu-Ewufrathe.
Iwesikhombisa imisebenzi yakhe             15 Ujehova uNkulunkulu
abeyenzile;    waphumula ngosuku         wayesemthatha umuntu, wambeka
Iwesikhombisa emisebenzini yakhe          ensimini yase-Edene ukuba ayilime,
yonke abeyenzile. ^UNkulunkulu           ayigcine. ^Ujehova uNkulunkulu
                                ^wabusisa usuku Iwesikhombisa,            wamyala umuntu, wathi: "Ungadla
walungcwelisa, ngokuba ngalolo           kuyo yonke imithi yensimu
suku waphumula emisebenzini             ngokuthanda kwakho, ^^kepha ungadli
yonke abeyidalile uNkulunkulu,           kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi,
wayenza.                      ngokuba mhla udla kuwo uyakufa
 4 Lokhu kungumlando wokudalwa           nokufa."

1:26: AmaH. 8:5; Heb. 2:6  1:27: Gen. 9:6; Ef. 4:24; Kol. 3:10  1:29: Gen. 9:3
1:30: Isaya 11:6 2:2: Eks. 20:11; 31:17; Dm. 5:14; Heb. 4:4   2:7: 1 Kor. 15:45,47
      "
                                              UGENESISE   3

                              "Aniyikufa nokufa; ^kepha uNkulunkulu
Ukudalwa kowesifazane                   uyazi ukuthi mhla nizidla, kuyakuvuleka
 18 UJehova uNkulunkulu wathi:              amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu,
"Akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa.            nikwazi okuhle nokubi."
Ngizakumenzela umsizi onjengaye."              6 Owesifazane ebona ukuthi umuthi
 19 UJehova uNkulunkulu wabumba              ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka
ngomhlabathi zonke izilwane zasendle            emehlweni, nokuthi umuthi
nezinyoni zonke zezulu, waziyisa              unxanelekile ekuhlakaniphiseni,
kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu             wathatha izithelo zawo, wadla, wanika
angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi^            nendoda yakhe kanye naye, nayo yadla.
njengalokhu umuntu eziqamba zonke             ^Ayesevuleka amehlo abo bobabili,
izilwane eziphilayo, lokhu kube              babona ukuthi bahamba ze; bathunga
ngamagama azo. ^^Umuntu waziqamba             amaqabunga omkhiwane, bazenzela
amagama zonke izinkomo, nezinyoni             izibhinco.
zezulu, nezilwane zasendle.        Kepha       8 Base bezwa izwi likajehova
umuntu akatholelwanga umsizi                uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa
onjengaye. ^^ UJehova uNkulunkulu             ngokuphola kwelanga; u-Adamu
wamehlisela umuntu ubuthongo                nomkakhe bacasha ebusweni
obunzima;, walala; wayesethatha olunye           bukajehova uNkulunkulu phakathi
Iwezimbambo zakhe, wavala indawo              kwemithi yensimu. ^Kepha uJehova
ngenyama. ^^UJehova uNkulunkulu              uNkulunkulu wambiza u-Adamu, wathi
wakha owesifazane ngobambo                 kuye: "Uphi na?"
abeluthathilekumuntu, wamyisa                 10 Wadii: "Ngizwe izwi lakho
kumuntu.                          ensimini, ngesaba ngokuba ngihamba
 23 Wayesethi umuntu: "Lo                 ze;  ngalokho ngacasha."
useyithambo lamathambo ami nenyama              11  Khona  wathi:  "Ngubani
yenyama yami; uyakubizwa ngokutiii             owakutshela ukuthi uhamba ze na?
indodakazi, ngokuba uthathwe                Udlile kulowo muthi engakuyala ngawo
endodeni." ^^Ngalokho indoda                ukuthi ungadli kuwo na?"
iyakushiya uyise nonina, inamathele              12 U-Adamu wathi: "Owesifazane,
kumkayo; bayakuba nyamanye.                owangipha yena ukuba abe nami,
 25 Babehamba ze bobabili,                unginikilekuwo umuthi, ngadla."
u-Adamu"*" nomkakhe, bengenamahloni.             13 UJehova uNkulunkulu wathi
                              kowesifazane: "Yini lokhu okwenzileyo
Ukuwela esonweni                      na?"
3Inyoka   yayinobuqili kunazo zonke            Owesifazane wathi: "Inyoka
  izilwane zasendle abezenzile              ingikhohlisile, ngadla."
uJehova uNkulunkulu. Yathi                  14 UJehova uNkulunkulu wathi
kowesifazane: "Ngempela uNkulunkulu            enyokeni: "Njengokuba usukwenzile
ushilo yini ukuthi: 'Ningadli emithini           lokho, uqalekisiwe phakathi kwezilwane
yasensimini,' na?"                     zonke naphakathi l^azo zonke izilwane
 2 Owesifazane wathi enyokeni:              zasendle; uzakuhamba ngesisu sakho,
"Singadla izithelo zemithi yasensimini,          udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba
%epha ngezithelo zomuthi ophakathi             kwakho. ^^Ngizakubeka ubutha phakathi
nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi:             kwakho nowesifazane, naphakadii
'Ningazidli, ningazithinti      ukuba         kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona
ningafi.'                         iyakuchoboza ikhanda lakho, wena
 4 Inyoka yathi kowesifazane:               uyakulimaza isithende sayo." ^^Wathi

2:18:  Shum. 4:9  2:22:  1  Kor. 11:8;  1 Thim. 2:13 2:24: Math. 19:5; Mark. 10:7; Ef. 5:31
3:1: Joh. 8:44  3:6: 2 Kor. 11:3;  1  Thim. 2:14 3:15: Rom. 16:20; Heb. 2:14; 1 Joh. 3:8 3:16:  Ef. 5:22
UGENESISE  3

kowesifazane: "Ngizakukubangela
ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni
kwakho; uyakubeletha abantwana
ngobuhlungu. Ukunxanela kwakho
kuyakuba sendodeni yakho; yona
iyakukubusa."
 17 Wayesethi ku-Adamu:
"Njengokuba ulalele izwi lomkakho,
wadla kulowo muthi engakuyala ngawo
ukuthi ungadli kuwo^ ngalokho
umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho.
Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke
izinsuku zokuhamba kwakho.
^^Uyakukuvezela ameva namakhakhasi^
wena udle imifino yasendle.
^^Ngesithukuthuku sobuso bakho
uyakudla isinkwa sakho^ uze ubuyele
emhlabathinij lokhu wathathwa kuwo;
ngokuba ungumhlabathi^
uyakuphenduka umhlabathi."
 20 U-Adamu wamqamba umkakhe
igama lokuthi u-Eva^* ngokuba waba
ngunina wabo bonke abaphilayo.
 21 UJehova uNkulunkulu wabenzela
u-Adamu nomkakhe   iziphuku^
wabembathisa.
 22 UJehova uNkulunkulu wathi:
"Bheka^ u-Adamu usenjengomunye
wethu, uyakwazi okuhle nokubi; kepha
manje makangeluli isandla sakhe^,
athathe nakuwo umuthi wokuphila^
adle, aphile kuze kube phakade."
^^UJehova uNkulunkulu wammukisa
ensimini yase-Edene ukuba alime
umhlabathi athathwe kuwo.
^^Wamxosha u-Adamu, wabeka
ngasempumalanga kwensimu
yase-Edene amakherubi* kanye
nenkemba yelangabi
ephenduphendukayo,  ilinde indlela eya
emthini wokuphila.
           IBHAYIBHELI ELINGCWELE

    Ukuhlelwa kokuqala kwaseNingizimu ne-Afrika 1977
    Ukuhlelwa kwesibili ngombhalamagama omusha 1997
     Ukuhlelwa kwesithathu ngamagama agqamile 1997


 ©  INhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika 1959, 1997


   Abakhiphi bagodle amalungelo onke mayelana nale ncwadi.
 Akumele kucashunwe lutho kuyo lushicilelwe, kumbe luphindaphindwe
    noma ngayiphi        kungakatholokali imvume elotshwe
               indlela,
                 ngabakhiphi bayo.

 Le ncwadi ikhishwe yiNhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika
       P. O. Box 6215, Roggebaaij, Cape Town 8012                THE BIBLE in Zulu
           First South African edition 1997
          Second edition (new orthography) 1997
              Third edition  (large print)  1997

      ©  BIBLE SOCIETY OF      SOUTH AFRICA   1959, 1997

                 All rights reserved.
  No part  of  publication may be reproduced, stored in a retrieval
          this
system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,
 photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission
                  of the publisher.

        Published by the Bible Society of South Africa,
       P. O.  Box 6215, Roggebaai, Cape Town 8012

             Printed by National  Book   Printers,
           Drukkery   Street,  Goodwood   7460,
                   South Africa
                 Type 12pt Plantin
                Zulu-BSSA-lOM-1997

   R083    ISBN     7982 1246 2    (Hard cover)
  R089TI    ISBN     7982 1256 X    (Leather cover.   Thumb  index)

								
To top