Docstoc

Genetic Epidemiology of Usher syndrome - Eikholt

Document Sample
Genetic Epidemiology of Usher syndrome - Eikholt Powered By Docstoc
					Dövblindhet och Usher syndrom          Claes Möller
        Professor/överläkare
       Audiologiska Kliniken
    Audiologiskt forskningscentrum
    Intstitutet för Handikappvetenskap
        Örebro Universitet
 Varför är det viktigt med diagnos?
o För att finna rätt orsak
o För att lära från andras erfarenheter

o För att bestämma prognos

o För att ge rätt habilitering
o Behandlingar blir olika beroende på orsak

o Patient och familj har lättare att klara problem om
 man vet orsak
     Vad är ett syndrom?

o  En bestämd kombination av avvikelser
  eller symptom som uppträder
  tillsammans och som sammantaget pekar
  mot en viss diagnos
Syndromal hearing losses
o  30% of all hearing losses
o  80-100 different syndromes
o  Many rare syndromes
o  Many different organs
o  Often starts as non-syndromic HL
o  Difficult to diagnose
Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder.

Dövblindhet är en kombination av
funktionsnedsättningarna syn och hörsel.
Det begränsar en persons aktiviteter och
inskränker full delaktighet i sådan grad att
samhället behöver underlätta med specifika
serviceinstanser, miljömässiga förändringar
och/eller tekniska lösningar.
Definition dövblindhet

o  En person är dövblind när han har en
  allvarlig grad av kombinerad syn- och
  hörselskada.
o  En del dövblinda är helt döva och
  blinda
o  Andra har både syn- och hörselrester
o  1+1=3
Hur vanligt är dövblindhet?

 Incidens 1/5-10.000 nyfödda
 Ca 10-20 nya barn pr år i Sverige
 Prevalens: < 50 år 2000 !!
 Hur ser det ut i Norge ??

 Kombinerad syn-hörselnedsättning hos äldre
 - många !!
     1+1=3
o  Att bli gravt syn- och hörselskadad
  ställer stora krav på motivation hos
  den drabbade och hans omgivning
  att vilja lära annat
  kommunikationssätt
o  Dövblindhet är ett
  kommunikationshandikapp i vidaste
  bemärkning
       Dövblindhet
o  Medfödd dövblindhet
o  Medfödd dövhet med synnedsättning
o  Medfödd blindhet med förvärvad dövhet
o  blind med hörselnedsättning
o  Kombinerad hörsel-synnedsättning
o  Dövblindfödd-dövblindbliven
o  Olika förutsättningar
o  1+1=3
     Medicinsk utredning

o  Hörsel
o  Syn
o  Balans
o  Dysmorphology
o  Genetik
o  Neurologi
o  Psychiatri
o  Njurar
o  Hjärta
o  Infektioner
o  Radiologi
        Dövblindhet
         några orsaker
o  genetiska
o  för tidigt födda
o  infektioner
o  förlossningsskador
o  okända

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/4/2014
language:Swedish
pages:12