Docstoc

L.An T 8

Document Sample
L.An T 8 Powered By Docstoc
					Phoøng Giaùo Duïc Chaâu Thaønh Tröôøng THCS Long An

Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam Ñoäc laäp- Töï do- Haïnh phuùc

ÑEÀ THI HOÏC KYØ II NAÊM HOÏC 2006 – 2007 MOÂN TOAÙN LÔÙP 8 Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt (khoâng keå thôøi gian giao ñeà) I. TRAÉC NGHIEÄM: Caâu 1: Cho phöông trình 3x – 6 = 0, trong caùc phöông trình sau phöông trình naøo töông ñöông vôùi phöông trình ñaõ cho: A. x2 – 4 B. x2 – 2x
2x  3x  2
2

C.

x 2

1  0

D. 6x + 12 = 0

Caâu 2: Ñeå gía trò bieåu thöùc

x 4
2

 2 thì giaù trò cuûa x laø:

A. –2 B. 2 C. 4 D. khoâng toàn taïi Caâu 3: Cho tam giaùc ABC coù AB = 14cm, AC = 21cm, AD laø ñöôøng phaân giaùc goùc A. Bieát BD = 8cm. Ñoä daøi BC laø: A. 15cm B. 18cm C. 20cm D. 22cm * Ñieàn chöõ thích hôïp vaøo caùc daáu chaám sau: Caâu 4: Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa phöông trình
1 x 1  2 x 1
3

laø . . . . . . . . . .

Caâu 5: Neáu hai tam giaùc ñoàng daïng thì tæ soá hai ñöôøng cao töông öùng baèng ...... Caâu 6: Moät hình laêng truï ñöùng töù giaùc coù ñaùy laø hình vuoâng, caïnh ñaùy vaø caïnh beân cuøng baèng 5cm. Khi ñoù theå tích cuûa noù laø . . . . Caâu 7: Cho a < b khi ñoù: A. a – 5 > b – 5 B.
3 5 a 3 5 b

C. 2a + 3 < 2b + 3

D. –a – 3 < -

b–3 Caâu 8: Taäp nghieäm cuûa phöông trình: (x – 3)(x + 5) laø: A. S = 3; 5 B. S =  3;  5 C. S = 3;  5  II. TÖÏ LUAÄN: (6ñ) Baøi 1: (1.5ñ) Giaûi phöông trình: a) 2x2 + 5x = 0 b)
5x x 1  3 x 1  5 ( x  1)
2

D. S =  3; 5 

x 1
2

Baøi 2: (1ñ) Giaûi baát phöông trình vaø bieåu dieãn taäp nghieäm treân truïc soá: - 3x +9>0 Baøi 3: (1.5ñ) Moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A ñeán B vôùi vaän toác trung bình laø 15km/h. Luùc veà, ngöôøi ñoù ñi vôùi vaän toác 12km/h neân thôøi gian veà nhieàu hôn thôøi gian ñi laø 45phuùt. Tính quaõng ñöôøng AB? Baøi 4: (2ñ) Cho tam giaùc ABC vuoâng taïi A coù AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phaân giaùc trong cuûa goùc A caét BC taïi D. Töø D keû DE vuoâng goùc vôùi AC (   AC ) 1/ Chöùng minh:  ABC ñoàng daïng vôùi  EDC 2/ Tính ñoä daøi ñoaïn thaúng BD ? 3/ Tính dieän tích tam giaùc ABD ?


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:10/4/2008
language:English
pages:2