Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Mau

VIEWS: 99 PAGES: 1

									Mẫu 1: 1/ Họ và tên: Đinh Vạn Hoàng An Điểm toán: 8 Điểm lí: 7 Điểm văn: 8 Điểm tin học : 8 Điểm trung bình: 7.8 2/ Họ và tên: Lê Thị Hoài An Điểm toán: 8 Điểm lí: 8 Điểm văn: 8 Điểm tin học : 8 Điểm trung bình: 8.0 3/ Họ và tên: Lê Thái Anh Điểm toán: 8 Điểm lí: 8 Điểm văn: 7 Điểm tin học : 8 Điểm trung bình: 7.8 Mẫu 2: Stt Họ và tên Điểm toán 8 8 8 Điểm văn 7 8 8 1 Đinh Vạn Hoàng An 2 Lê Thị Hoài An 3 Lê Thái Anh … Điểm ngoại ngữ 8 8 7 Điểm trung bình 7.8 8.0 7.8


								
To top