2 by TaiVuTam

VIEWS: 25 PAGES: 37

									Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 59: T19

Quy taéc chuyeån veá

Ngaøy soaïn 1001-2005. I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy h/s caàn phaûi: - Hieåu vaø vaän duïng ñuùng caùc tính chaát: + Neáu a = b thì a + c = b + c + Neáu a = b thì b = a - Hieåu vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc quy taéc chuyeån veá. II. Chuaån bò: - Baûng phuï (ghi tính chaát cuûa ñaúng thöùc). - Caân baøn, 2 quaû caân 1 kg vaø hai nhoùm ñoà vaät coù khoái löôïng baèng nhau. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng

- Ñieàn daáu <, >, =: 5 + (-4) + 6 7 chuyeån soá 6 sang beân soá  = 7 vaø tính tröø thì daáu coù thay ñoåi khoâng?  Khoâng ñoåi. - Laøm  nhaän xeùt? + Khi ?1 caân thaêng baèng, - Thaûo luaän neáu ñoàng thôøi cho theâm 2 nhoùm. vaät naëng (2 löôïng) nhö - Neâu nhaän xeùt. nhau vaøo 2 ñóa caân thì caân vaãn caân baèng. Ngöôïc laïi neáu laáy bôùt ñoàng thôøi töø 2 ñóa caân 2 vaät nhö nhau caân cuõng thaêng baèng. - Moät ñaúng thöùc cuõng nhö moät caân ñóa, ñaúng thöùc cuõng coù 2 tính chaát ñoù:  Cho a = b (ñaúng thöùc)  a+c=b+c  tính chaát 1?  a + c = b + c  tính chaát  a = b 2?  a = b thì b = a  t/chaát 3? 1 2 - Tính chaát naøy vaän duïng ñeå giaûi tính baøi vaøo tìm - Aùp duïng caùcchaát toaùn ví - Hoaït ñoäng x, duï. bieán ñoåi bieåu thöùc, . . . nhoùm ñeå traû + Laøm nhö theá naøo lôøi caâu hoûi. ñeå veá traùi chæ coøn laïi x? - Laøm bt vaøo

1. Tính chaát cuûa ñaúng thöùc: Sgk /86.

2. Ví duï: Tìm soá nguyeân x bieát: x – 4 = -5 3 Giaûi: x – 4 = -5 x – 4 + 4 = -5 + 4 x = -5 + 4 x = -1

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: - Baûng phuï 1: tính chaát cuûa ñaúng thöùc. - Neáu qui taéc chuyeån veá. - Laøm baøi taäp 61. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc tính chaát cuûa ñaúng thöùc. Qui taéc chuyeån veá. - Laøm bt 62; 63; 64; 65.

Tieát 60:

Luyeän taäp

Ngaøy soaïn 15-01-2005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà quy taéc chuyeån veá, quy taéc daáu ngoaëc. - Vaäïn duïng thaønh thaïo quy taéc ñoåi daáu vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò:  Baûng phuï 2 : baøi taäp 69-72. III. Tieán trình baøi daïy:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: 1. Neâu tính chaát cuûa ñaúng thöùc. Laøm baøi taäp 63. 2. Phaùt bieåu quy taéc chuyeån veá. Laøm baøi taäp 65. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - 2 h/s giaûi baøi taäp 62; 64. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Caû lôùp theo doõi, nhaän xeùt. 3. Ghi baûng * Baøi 62/ a. a  2 thì a = 2 hoaëc a = -2 b. a  2  0 thì a + 2 = 0 a = -2 * Baøi 64/ a. a + x = 5 x=5-a b. a - x = 2 x=a-2 * Baøi 66/ 4 - (27 - 3) = x - (13 - 4) 4 - 27 + 3 = x – 13 + 4 -20 = x – 9 x = -20 + 9 x = -11 * Baøi 67/ a. (-37) + (-112) = -149 b. (-42) + 52 = 10 c. 13 - 31 = -18 d. 14 - 24 - 12 = -22 e. (-25) + 30 - 15 = -10 3 * Baøi 68/ Soá baøn thaéng – thua naêm ngoaùi: 27 – 48 = -21 Soá baøn thaéng – thua naêm nay: 39 – 24 = 15 * Baøi 70/ a. 3784 + 23 - 3785 -15 = (3784 – 3785) + (23 – 15) = (-1) + 8 = 7 b. 21 + 22 + 23 + 24 11 - 12 -13 -14 = (21 11) + (22 - 12) + (23 13) + (24 - 14) = 10 + 10 +10 + 10 = 40

- Laøm baøi taäp 66. - Thu phieáu, kieåm tra. - Nhaän xeùt.

- Taát caû h/s laøm bt 66 treân phieáu. - Neâu keát quaû. - Nhaän xeùt.

- Laøm baøi taäp 66. - Thu phieáu, kieåm tra. - Nhaän xeùt. 1

- H/s giaûi treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt. 2

- Laøm bt 68. - 1 h/s söûa bt 68.

- H/s giaûi treân phieáu. - Ñoïc keát quaû, nhaän xeùt.

- Laøm bt 70: tính toång moät caùch hôïp lí.  duøng daáu ngoaëc.

- H/s giaûi treân phieáu. - Ñoïc keát quaû, nhaän xeùt.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: Baøi taâp 69; 72. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - OÂn caùc quy taéc. - Laøm bt coøn laïi.

Tieát 61:

Nhaân hai soá nguyeân khaùc daáu
Ngaøy soaïn 20-012005.

I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy h/s caàn phaûi: - Bieát döï ñoaùn treân cô sôû tìm ra quy luaät thay ñoåi cuûa moät loaït hieän töôïng lieân tieáp. - Hieåu quy taéc nhaân hai soá nguyeân khaùc daáu. - Tính ñuùng tích cuûa hai soá nguyeân khaùc daáu. II. Chuaån bò: - Baûng phuï 3. - Baøi taäp 76. - Baøi taäp laøm theâm. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Phaùt bieåu quy taéc coäng 2 soá nguyeân khaùc daáu. Baøi taäp 71 (2 h/s) 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Laøm  ?2 ?1 + Thu phieáu. + Kieåm tra.
?3

2. Hoaït ñoäng cuûa troø - H/s laøm ?1, ?2, ?3 treân phieáu.

3. Ghi baûng 1. Nhaän xeùt môû ñaàu:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 - Neâu chuù yù. - H/s vaän duïng quy taéc thöïc hieän caùc ví duï. - Laøm .
?4

2

3 * Ví duï aùp duïng: (-7) . 2 = -14 3 . (-12) = -36

4.Cuûng coá: - Ñoïc quy taéc nhaân 2 soá nguyeân khaùc daáu. - Laøm bt 73; 75; 76. (Baûng phuï 3) 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc thuoäc quy taéc. - Laøm caùc baøi taäp coøn laïi.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 62: T. 20

Nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu
Ngaøy soaïn 2801-2005.

I. Muïc tieâu: Hoïc xong baøi naøy h/s caàn phaûi: - Hieåu quy taéc nhaân hai soá nguyeân cuøng daáu. - Bieát vaän duïng quy taéc daáu ñeå tính tích caùc soá nguyeân. II. Chuaån bò: - Baûng phuï 2: + Baûng keát luaän ( sgk 90). + Baûng nhaän bieát daáu cuûa tích. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Phaùt bieåu quy taéc nhaân 2 soá nguyeân khaùc daáu? Aùp duïng tính: (-8).6; 15.(-21) 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Nhaân 2 soá nguyeân khaùc daáu  keát quaû laø soá nguyeân aâm. - Nhaân 2 soá nguyeân cuøng daáu thöïc hieän nhö theá naøo? - Cho 2 soá töï nhieân  0  2 soá nguyeân döông  nhaân 2 soá ñoù?  nhaân 2 soá nguyeân döông gioáng nhaân ?1 2 soá töï nhieân. - Laøm ?2 . - Laøm . Gôïi yù: veá traùi coù caùc ñaúng thöùc coù thöøa soá (4) giöõ nguyeân, thöøa soá kia 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng

- Cho 2 soá?  nhaân  keát quaû?  nhaän xeùt? - Laøm treân phieáu. - Keát quaû? Nhaän xeùt? - Hoaït ñoäng nhoùm. - Baùo caùo keát

1. Nhaân 2 soá nguyeân döông: Sgk.

2. Nhaân 2 soá nguyeân aâm: a. Quy taéc: Sgk/90. b. Ví duï: (-5).(-17) = 5.17 = 85

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1

2

3

- Baûng phuï 1: giôùi thieäu keát luaän. - Baûng phuï 2: ñieàn daáu (+).(+), (-).(-) , vaøo baûng daáu cuûa tích  (+).(-), (-).(+) neâu chuù yù. - Hoaït ñoäng - Laøm ?4 . nhoùm. + Thu phieáu. - Neáu keát quaû.. + Kieåm tra, nhaän xeùt. - Nhaän xeùt  a: nguyeân döông. + a.b nguyeân döông  b nguyeân döông. + a.b nguyeân aâm  b nguyeân aâm. 4.Cuûng coá: - Laøm baøi taäp 78; 80 /91. Baøi 80: a: nguyeân aâm. a.b: nguyeân döông  b nguyeân aâm. a.b: nguyeân aâm  b nguyeân döông. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc thuoäc: + Quy taéc nhaân 2 soá nguyeân aâm. Nhaän xeùt. + Keát luaän. + Chuù yù. - Laøm baøi taäp: 79; 81; 82; 83 /sgk. - Tieát sau mang theo maùy tính.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 63:

Luyeän taäp

Ngaøy soaïn 30-01-2005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà quy taéc nhaân 2 soá nguyeân cuøng daáu, khaùc daáu. - Vaäïn duïng thaønh thaïo caùc quy taéc naøy vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò:  Baûng phuï 2 : baøi taäp 84-86.  Maùy tính boû tuùi. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Neâu quy taéc nhaân 2 soá nguyeân aâm. BT 72. - Ghi baûng nhaän bieát daáu cuûa tích. BT 82. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 81: goïi 1 h/s söûa ôû baûng. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Caû lôùp theo doõi 2 baïn giaûi baøi taäp. - Nhaän xeùt. 3. Ghi baûng * Baøi 81/ Toång soá ñieåm cuûa Sôn: 3.5 + 1.0 + 2.(-2) = 15 + 0 - 4 = 11 * Baøi 83/ (x – 2).(x + 4) khi x = -1 A. 9 B. -9 C. 5 D. 5 * Baøi 84/ Daáu Daáu Daáu Daáu cuûa cuûa cuûa cuûa a b ab ab2 + + + + + + + + * Baøi 85/ a. (-25) . 8 = -200 b. 18 . (-15) = -270 c. (-1500).(100)=150000 3 d. (-13)2 = 169 * Baøi 86/

- Baøi 83: 1 h/s söûa. - Nhaän xeùt 2 baøi söûa. - Baûng phuï 1: Bt 84. + Thu phieáu. + Kieåm tra. + Nhaän xeùt. Goïi 1 h/s ñieàn baûng phuï. - Thöïc hieän giaûi treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt.

- Baøi 85: giaûi treân phieáu. + Thu phieáu. 1 + Kieåm tra. + Nhaän xeùt. - Baûng phuï2: bt 86.

- Laøm bt treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt. 2 - Ghi keát quaû ôû

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: Höôùng daãn duøng maùy tính ñeå nhaân (-3)  baám hoaëc . 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc oân quy taéc. - Laøm bt coøn laïi.

,

Tieát 64:

Tính chaát cuûa pheùp nhaân
Ngaøy soaïn 02-02-2005.

I. Muïc tieâu: - Hieåu caùc tính chaát cô baûn cuûa pheùp nhaân: giao haùon, keát hôïp, nhaân vôùi 1, phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng. - Bieát tìm daáu cuûa tích nhieàu soá.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Böôùc ñaàu coù yù thöùc vaø bieát vaän duïng caùc tính chaát trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc. II. Chuaån bò: Baûng phuï 1: ghi tính chaát. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Giaûi bt 87. - Neâu caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân trong N? 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng 1. Tính chaát giao hoaùn: a.b = b.a 2. Tính chaát keát hôïp: (a.b).c = a.(b.c) * Chuù yù: Sgk/94. * Nhaän xeùt: Sgk/94. 3. Nhaân vôùi 1: a.1 = 1.a = a 4. Tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng: a.(b+c) = a.b + a.c * Chuù yù: Sgk/95.

- Pheùp nhaân caùc soá nguyeân cuõng coù tính chaát nhö pheùp nhaân caùc soá töï - H/s vaän duïng nhieân  neâu tính chaát 1 vaø nhaän xeùt ví vaø 2. duï. - Aùp duïng vaøo ví duï. - Neâu chuù yù. - Luõy thöøa baäc n cuûa soá ?1 ?2 - Hoaït ñoäng nguyeân a. nhoùm. - Laøm , . - Neâu ví duï minh - Cho 4 ví duï cuï theå ñeå coù hoïa. theå ñöa ra nhaän xeùt daáu cuûa moät tích caùc thöøa soá. - Nhaän xeùt. ?3 ?4 - Neâu tính chaát 3: nhaân vôùi - Keát quaû a.1 = ?3 ? 1. - Laøm , . ?4 : -a . - Giôùi thieäu tính chaát 4: : ñuùng. phaân phoái. (-3)2 = 32 = 9 - Neâu chuù yù: phaân phoái ?5 vôùi pheùp 4.Cuûng coá:tröø. Laøm - Laøm - Baûng phuï 1: , tính 2 caùch. tính-chaát. phieáu. + Neâu laïi caùc + Vieát coâng thöùc. - Laøm bt 90; 92/95. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc thuoäc caùc tính chaát, coâng thöùc. - Laøm baøi taäp: 91; 93; 94 /95.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Ngaøy soaïn 02-022005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà tính chaát cô baûn cuûa pheùp nhaân. - Vaäïn duïng thaønh thaïo caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò:  Baûng phuï 1: baøi taäp 99. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Neâu caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân trong Z. Vieát coâng thöùc toång quaùt. - Neâu nhaän xeùt daáu cuûa tích. 3. Baøi môùi:

Tieát 65: T.21

Luyeän taäp

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Goïi 3 h/s söûa baøi taäp 91; 93; 94. - Nhaän xeùt.

2. Hoaït ñoäng cuûa troø - 3 h/s leân baûng laøm baøi. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt.

3. Ghi baûng * Baøi 91/ a. -57.11 = -57.(10 + 1) = -570 - 57 = 627 b. 76.(-21) = 75.(-20-1) = -1500 -75 = -1575 * Baøi 93/ a. (-4).(125).(-25).(-6).(-8) = [(-4).(-25)].[(125).(-8)]. (-6) = 100.(- 1000).(-6) = -600000 b. (-98).(1-246)-246.98 = -98.1+98.246 - 246.98 = -98 * Baøi 94/ a. (-5).(-5).(- 5).(-5).(-5) = (-5)5 b. (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3) = (-2)3. (-3)3 = [(-2).(-3)]3 = 63 * Baøi 96/ a. 237.(-26) + 26.137 = (-237).26 + 26.137 = 26.(-237 + 137) = 26.(100) 3 = -2600 b. 63.(-26) + 26.(-23) = (-63).26 + 26.(-23) = 26.[(-63) + (-23)] = 26.(-86) = -2150 * Baøi 97/ a. (-16).1253.(-8).(-4).(-3) > 0 b. 13.(-24).(-15).(-8).4 < 0

- Baøi 96: h/s laøm phieáu. Tính nhanh neáu coù theå. + Thu phieáu, kieåm tra. 1 + Nhaän xeùt.

- H/s laøm bt treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt. 2

- Baøi 97: h/s laøm - H/s laøm baøi phieáu. taäp ôû phieáu. + Coù theå khoâng - Ñoïc keát quaû. tính cuõng so saùnh - Nhaän xeùt. - Taát caû h/s * Baøi 99/ ñöôïc?  xeùt daáu laøm baøi ôû a. .(-13) + 8.(-13) cuûa tích. phieáu. =(-7 + 8).(-13) = - Baûng phuï 1: bt 99. -7 - 2 h/s leân baûng. b. (-5).(-4 ) H/s ñoïc ñeà ñeå -13 - Nhaän xeùt. = (-5).(-4) – (-5).(-14) = choïn soá ñieàn vaøo -14 oâ troáng. -50 - Goïi laàn löôït 4.Cuûng coá: 2 h/s ñieàn taäp 98: thay a baèng caùc giaù trò töông öùng roài tính: Baøi vaøo baûng phuï. a) -13000 b)-2400 .

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

5.Höôùng daãn veà nhaø: - OÂn laïi caùc tính chaát. - Laøm bt coøn laïi:95; 100/96.

Tieát 66:

Boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân
Ngaøy soaïn 04-02-2005.

I. Muïc tieâu: - H/s bieát caùc khaùi nieäm boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân, khaùi nieäm “chia heát cho”. - Hieåu ñöôïc 3 tính chaát lieân quan vôùi khaùi nieäm “chia heát cho”. - Bieát tìm ñöôïc boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân. II. Chuaån bò: III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Giaûi bt 100 (1 h/s). 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Trong N: khi naøo a laø boäi cuûa b?  trong Z: boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân coù tính chaát gì? ?1 - Laøm . + Thu phieáu. + Kieåm tra. + Nhaän xeùt. 6 = 2.3 = (-2).(-3) -6 = (-2).3 = 2.(-3) - Laøm ?2 .  ñònh 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng

- H/s laøm ?1 ôû phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt.

- Hoaït ñoäng nhoùm.

1. Boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân: * Khaùi nieäm: Sgk. * Ví duï: -9 laø boäi cuûa 3 vì –9 = 3.(-3) * Chuù yù: sgk.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 neâu tính chaát. - H/s cho ví duï minh hoïa. - Laøm .

2

3

* a  c vaø b  c  (a+b)  c - H/s tìm ví duï. vaø (a-b)  c - Thöïc hieän Ví duï: 16  (-8) vaø (-24)  8  ?4 phieáu. [16 - (-24)]  8 vaø [16 - (24)]  8 4.Cuûng coá: - Khaùi nieäm boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân. - Laøm bt 101; 102; 104. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. Laøm bt 103; 105; 106. - Chuaån bò oân taäp chöông II.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 67:

OÂn taäp chöông II

Ngaøy soaïn 06-022005. I.Muïc tieâu: - OÂn taäp cho h/s caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà taäp hôïp Z. - Vaäïn duïng ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä boå sung kòp thôøi caùc kieán thöùc chöa vöõng. II. Chuaån bò:  Baûng phuï 2: + Baøi taäp 107. + Caùc coâng thöùc (caâu 5 oân taäp). III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Khaùi nieäm boäi vaø öôùc cuûa moät soá nguyeân. Tìm 3 boäi cuûa 10 vaø caùc öôùc cuûa 10. - Vieát coâng thöùc caùc tính chaát cuûa boäi vaø öôùc. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày 1. Vieát taäp hôïp Z caùc soá nguyeân baèng caùch lieät keâ? 2. Vieát: - Soá ñoái cuûa soá nguyeân a? - Soá ñoái cuûa a laø soá nguyeân döông, soá nguyeân aâm, soá 0?  cho ví duï? - Soá nguyeân naøo baèng soá ñoái cuûa noù? 3. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân a laø gì? - Giaù trò tuyeät ñoái cuûa soá nguyeân a laø soá nguyeân 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - H/s vieát leân phieáu. - Thaûo luaän nhoùm. - Ñaïi dieän traû lôøi. - Nhaän xeùt? - Boå sung. 3. Ghi baûng 1. Z = {…-2; -1; 0; 1; 2; …} 2. - Soá ñoái cuûa soá nguyeân a laø -a. - Soá ñoái cuûa soá nguyeân a coù theå laø soá nguyeân döông, soá nguyeân aâm, soá 0. - Soá ñoái cuûa soá 0 laø soá 0. 3. Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá nguyeân a laø khoaûng caùch töø ñieåm a ñeán ñieåm O treân truïc soá. a coù theå laø soá

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 - Baûng phuï 2: bt 107. + Löu yù: 2 soá ñoái nhau chæ khaùc nhau veà daáu.

2

3 Baøi taäp: * Baøi 107/
0 -a -b b ba a -b -a

- H/s laøm baøi taäp ôû baûng phuï. - Neâu caùch so saùnh caùc soá vôùi 0. - Laøm treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt.

- Bt 111: taát caû h/s laøm baøi taäp. + Thu phieáu. + Kieåm tra, nhaän xeùt. + Thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính?

c. a < 0, b > 0, -a > 0, -b < 0, a > 0, b > 0,  a >0,  b > 0 * Baøi 111/ a. [(-13) + (-15)] + (-8) = -36 b. 500 - (-200) - 210 - 100 = 390 c. -(-129) + (-119) - 301 + 12 = -279 d. 777 – (-1110 – (-222) + 20 = 1130

4.Cuûng coá: Baøi taäp 110: a) Ñ b) Ñ c) S 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc theo 5 caâu hoûi oân taäp. - Laøm bt: 108; 109; 114; 115.

d)Ñ

Tieát 68:

OÂn taäp chöông II (tt)

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Ngaøy soaïn 08-022005. I.Muïc tieâu: - OÂn taäp cho h/s caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà taäp hôïp Z. - Vaäïn duïng ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä boå sung kòp thôøi caùc kieán thöùc chöa vöõng. II. Chuaån bò:  Baûng phuï 2: + Baøi taäp 107. + Caùc coâng thöùc (caâu 5 oân taäp). III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Kieåm tra vôû baøi taäp 3 h/s. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 114: 3 h/s thöïc hieän ôû baûng (moãi h/s laøm moät yù). Yeâu caàu moãi h/s trình baøy caùch giaûi. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - 3 h/s laøm baøi. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt. - Boå sung. 3. Ghi baûng * Baøi 114/ a. -8 < x < 8 x  {-7; -6; . . .; -1; 0;1;. . .; 7} (-7)+ … +(-1)+0+1+ … +7 = 0 b. -6 < x < 4 x  {-5; -4; . . .; -1; 0;1; 2; 3} (-5)+ … + (-1) +0+1+2+3 = 9 c. -20 < x < 21 x  {-19; . . .; -1; 0;1; . . .; 20} (-19)+…+(-1)+0+1+ … +20 =20 * Baøi 115/ a. a  5  a  5, a  5 b. a  0  a  0 c. a  3 : khoâng coù giaù trò a d. a   5  5  a  5, a  5 e. -11. a  22
a 2  a  2, a3 2 

- Baøi 115: 1 h/s leân baûng giaûi.

- 1 h/s laøm baøi. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt. - Boå sung.

- Baøi 116: taát caû h/s laøm bt. Thu phieáu, kieåm tra, nhaän xeùt. 1 - Baøi 117: taát caû h/s laøm baøi. Thu phieáu, kieåm tra, nhaän xeùt. - Baøi 118a, c: h/s

- H/s laøm treân phieáu. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt. 2 - Boå sung. - H/s laøm treân phieáu. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt. - Boå sung.

* Baøi 116/ * Baøi 117/ a. (-4).(-5).(-6) = -120 a. (-7)3.24 = -343.32 ==-5488 b. (-3+6).(-4) = 3.(-4) -12 4 2 b. (-3-5).(-3+5) = (-8).2 = -16 c. 5 .(-2) = 625.16 = 10000 * Baøi 118/ a. 2x – 35 = 15

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: Baøi taäp 120: (hoaït ñoäng nhoùm) a) 12 tích ab b) 6 tích > 0, 6 tích < 0 c) 6 tích laø B(6): 3.(-2), 3(-6), -5(-6), 7.(-6), 3.4, 3.8 d) 2 tích laø Ö(20): -5).(-2), (-5).4 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc oân baøi chöông II (5 caâu). - Laøm caùc bt. Tieát sau kieåâm tra 1 tieát.

Chöông III:
Tieát 70:

Phaân soá
Môû roäng khaùi nieäm phaân soá
Ngaøy soaïn 10-02-2005.

I. Muïc tieâu: - H/s thaáy ñöôïc söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa khaùi nieäm phaân soá ñaõ hoïc ôû tieåu hoïc vaø khaùi nieäm phaân soá ôû lôùp saùu. - Vieát ñöôïc caùc phaân soá maø töû vaø maãu laø caùc soá nguyeân. - Thaáy ñöôïc soá nguyeân laø phaân soá coù maãu laø 1. II. Chuaån bò: III. Tieán trình baøi daïy:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng 1. Khaùi nieäm phaân soá: * Toång keát: Sgk.

- Duøng phaân soá ñeå - Ghi treân phieáu. ghi keát quaû pheùp chia - Baùo caùo keát 7 vaø 8? quaû. - Töông töï: bieåu dieãn - Nhaän xeùt. thöông cuûa pheùp chia (5) cho 9 döôùi daïng phaân soá?  Caùch - Hoaït ñoäng vieát. nhoùm. - Neâu daïng toång quaùt - Baùo caùo keát 2. Tính chaát: caùc phaân soá ñaõ hoïc 3 4 8 quaû. ôû C1?  daïng toång a , , , - Nhaän xeùt. 5 7  13 quaùt cuûa phaân soá? - Boå sung. 9 0 7 - Löu yù khi a = 0, b = 1. , , ,...  5 1  3 - Cho ví duï phaân soá? - Ghi treân phieáu. laø nhöõng phaân + Thu phieáu. - Ñoïc keát quaû. soá. + Kieåm tra. ?1 ?2 ?3 - Nhaän xeùt. * Nhaän xeùt: sgk. + Nhaän xeùt. - Laøm treân - Laøm 4.Cuûng coá: phieáu. . - Baøi taäp 1; 2. ?3 laøm baøi treân phieáu. - H/s  nhaän xeùt: soá nguyeân laø veà nhaø: 5.Höôùng daãnphaân soá. - Hoïc baøi. - Laøm baøi taäp coøn laïi. Tieát 71: Phaân soá baèng nhau T.23 Ngaøy soaïn 12-022005. I. Muïc tieâu: - H/s bieát ñöôïc theá naøo laø 2 phaân soá baèng nhau. - Nhaän daïng ñöôïc caùc phaân soá baèng nhau vaø khoâng baèng nhau. II. Chuaån bò: Baûng phuï 2: bt 6; 7. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Neâu khaùi nieäm phaân soá. Cho ví duï. Laøm bt 3. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - ÔÛ C1: ñaõ bieát caùc phaân soá baèng nhau 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1

2 Vì
x  12  3 18

3

soá baèng nhau ñeå - Thöïc hieän phieáu. xaùc ñònh 2 tích baèng nhau  tìm x. * Lieân heä: caùc bì hoïc sau: tính chaát cô baûn cuûa phaân soá  ruùt goïn, quy ñoàng. 4.Cuûng coá: - Neâu ñònh nghóa 2 phaân soá baèng nhau. - Baûng phuï 1 vaø 2: Laøm bt 6; 7. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. - Laøm bt 8; 9; 10.

Neân x.18 = (-12).3 x=
 12.3 18

x = -2

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 72:

Tính chaát cô baûn cuûa phaân soá
Ngaøy soaïn 14-02-

2005. I. Muïc tieâu: - Naém vöõng tính chaát cô baûn cuûa phaân soá. - Vaän duïng ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa phaân soá ñeå giaûi moät soá baøi taäp ñôn giaûn, vieát ñöôïc moät phaân soá coù maãu soá aâm thaønh phaân soá baèng noù vaø coù maãu döông. - Böôùc ñaàu coù khaùi nieäm veà soá höõu tæ. II. Chuaån bò: Baûng phuï 3: ?2. Bt 11; 12. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Ñònh nghóa phaân soá baèng nhau. Cho ví duï 2 phaân soá, kieåm tra baèng nhau khoâng? - Laøm bt 10. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Ñoïc nhaän xeùt /6 sgk. Traû lôøi caâu hoûi: so saùnh 2 töû, 2 maãu cuûa 2 phaân soá baèng nhau ?1 ñoù. - Laøm  nhaän xeùt töû, maãu cuûa 2 phaân soá baèng nhau. ?2 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Ñoïc , hieåu nhaän xeùt. 3. Ghi baûng 1. Nhaän xeùt: sgk.

- Laøm treân

2. Tính chaát cô baûn cuûa phaân soá:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1

2

3 3. Khaùi nieäm soá höõu tæ: Sgk /10.

+ Thu phieáu, - Neâu keát quaû. kieåm tra, nhaän - Nhaän xeùt. xeùt. - Coù theå vieát bao nhieâu phaân soá baèng phaân soá ñaõ cho?  khaùi nieäm soá 4.Cuûng coá: höõu tæ. - Neâu tính chaát cô baûn cuûa phaân soá. - Baûng phuï 2 vaø 3: bt 11; 12. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. - Laøm bt 13; 14/ 12.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 73:

Ruùt goïn phaân soá
Ngaøy soaïn 15-02-

2005. I. Muïc tieâu: - H/s hieåu ñöôïc theá naøo laø ruùt goïn phaân soá vaø bieát caùch ruùt goïn phaân soá. - H/s hieåu theá naøo laø phaân soá toái giaûn vaø bieát caùch ñöa moät phaân soá veà daïng toái giaûn. - Böôùc ñaàu coù kyõ naêng ruùt goïn phaân soá, coù yù thöùc vieát phaân soá ôû daïng toái giaûn. II. Chuaån bò: Baûng phuï 1. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Phaùt bieåu tính chaát cô baûn cuûa phaân soá. Laøm bt 13. - Caû lôùp laøm baøi: Aùp duïng tính chaát cô baûn cuûa phaân soá vieát 1 phaân soá baèng phaân soá  Vieäc laøm naøy goïi laø toái giaûn phaân soá. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baûng phuï 1: Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng: 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Laøm treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt.
2 nhöng coù töû vaø maãu nhoû hôn. 4

3. Ghi baûng 1. Caùch ruùt goïn phaân soá: a. Ví duï:
28 14 2   42 21 3  4 1   8 2



- Tìm ÖC(6; 8) = ?  nhaän xeùt soá vöøa tìm ñöôïc vaø ÖC(6; 8)?  Vieäc chia 6 vaø 8 cho ÖC +1;,-1 cuûa chuùng goïi laø ruùt goïn phaân soá? ?1 - Laøm .

b. Quy taéc: Sgk /13. - Neâu quy taéc ruùt goïn phaân soá. - Nhaän xeùt, boå sung. - Laøm phieáu.

2. Theá naøo laø phaân soá toái giaûn: a. Ñònh nghóa: Sgk.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 - Ruùt goïn phaân soá
28 ñeå ñöôïc 42

2 - Tìm ÖCLN cuûa töû vaø maãu.  ruùt goïn vôùi ÖCLN ñoù. * Ví duï:

3

28 28 : 14 2   42 42 : 14 3

phaân soá toái giaûn?  neâu nhaän xeùt. - Phaân soá toái giaûn
a laø phaân b

soá nhö theá naøo?  a , b laø 2 soá nguyeân toá cuøng 4.Cuûng coá: nhau. - Neâu ruùt taéc ruùt goïn phaân soá. - Khi quy goïn phaûi - Ñònh nghóa vaø caùch ruùt goïn ñeå ñöôïc phaân soá toái giaûn. ñöôïc phaân soá toái - Laøm bt 15. giaûn. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. - Laøm bt 16; 17; 18; 19/ 15.

[ÖCLN(28; 42) = 14)] d. Chuù yù: Sgk. - Khi ruùt goïn 1 phaân soá ta thöôøng ruùt goïn phaân soá ñeán toái giaûn.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 74: Luyeän taäp T.24 Ngaøy soaïn 15-022005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà ruùt goïn phaân soá. - Vaän duïng thaønh thaïo quy taéc ruùt goïn phaân soá vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò: Baûng phuï 1: III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Quy taéc ruùt goïn phaân soá. Ruùt goïn phaân soá
60 . 72

- Theá naøo laø phaân soá toái giaûn. Cho ví duï. Caùch ruùt goïn ñeå ñöôïc phaân soá toái giaûn. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 18; 19: 2 h/s leân baûng söûa bt. + Kieåm tra phieáu. + Nhaän xeùt chung. + Söûa baøi taäp. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Caû lôùp ghi keát quaû treân phieáu. - Theo doõi baøi söûa, nhaän xeùt, boå sung. 3. Ghi baûng * Baøi 18/
20 1 h h 60 3 7 b. 35 ph  h 12 3 c. 90 ph  h 2

a. 20 ph 

* Baøi 19/
1 2 m 4 9 2 36dm 2  m 25 9 450cm 2  m2 200 23 2 575cm 2  m 400 25dm 2 

- Taát caû h/s laøm bt 20. + Thu phieáu. + Kieåm tra. + Nhaän xeùt. Gôïi yù: ruùt goïn phaân soá chöa toái 1 giaûn  tìm phaân soá baèng. 22:Baûng phuï - Baøi 1.

- Laøm treân phieáu. - Ñoïc keát quaû - Nhaän xeùt. (1 h/s) 2 - Ñoïc keát quaû. - 1 h/s ñieàn vaøo baûng phuï.

* Baøi 20/

9 3  33  11 15 5  9 3  12 3  60 19  95 3 45  4 60 5 50

* Baøi 22/
2 40  ; 3 60 4 48

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: - Laøm baøi taäp 17a, b. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc oân tính chaát, quy taéc. - Laøm bt 24; 25; 26; 27 /16.

Tieát 74: Luyeän taäp T.24 Ngaøy soaïn 17-022005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà ruùt goïn phaân soá. - Vaän duïng thaønh thaïo quy taéc ruùt goïn phaân soá vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò: Baûng phuï 1:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Quy taéc ruùt goïn phaân soá. Ruùt goïn phaân soá
60 . 72

- Theá naøo laø phaân soá toái giaûn. Cho ví duï. Caùch ruùt goïn ñeå ñöôïc phaân soá toái giaûn. 3. Baøi môùi: 2. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 18; 19: 2 h/s leân baûng söûa bt. + Kieåm tra phieáu. + Nhaän xeùt chung. + Söûa baøi taäp. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Caû lôùp ghi keát quaû treân phieáu. - Theo doõi baøi söûa, nhaän xeùt, boå sung. 3. Ghi baûng * Baøi 18/
20 1 h h 60 3 7 b. 35 ph  h 12 3 c. 90 ph  h 2

a. 20 ph 

* Baøi 19/
1 2 m 4 9 2 36dm 2  m 25 9 450cm 2  m2 200 23 2 575cm 2  m 400 25dm 2 

- Taát caû h/s laøm bt 20. + Thu phieáu. + Kieåm tra. + Nhaän xeùt. Gôïi yù: ruùt goïn phaân soá chöa toái 1 giaûn  tìm phaân soá baèng. 22:Baûng phuï - Baøi 1.

- Laøm treân phieáu. - Ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt. (1 h/s) 2 - Ñoïc keát quaû. - 1 h/s ñieàn vaøo baûng phuï.

* Baøi 20/

9 3  33  11 15 5  9 3  12 3  60 19  95 3 45  4 60 5 50  6 60

* Baøi 22/
2 40  ; 3 60 4 48 ;  5 60

- Baøi 23:

- Hoïat ñoäng nhoùm. - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû.

* Baøi 23/ A = {0; -3; 5}
m / m, n  A } n 0 0 3 5 3 5 B={ ; } ( ); ( ); 3 5 3 5 5 3

B={

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: - Laøm baøi taäp 17a, b. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc oân tính chaát, quy taéc. - Laøm bt 24; 25; 26; 27 /16.

Tieát 75:

Luyeän taäp
Ngaøy soaïn 20-02-

2005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà ruùt goïn phaân soá. - Vaän duïng thaønh thaïo quy taéc ruùt goïn phaân soá vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong tính toaùn. II. Chuaån bò: Baûng phuï 1: Bt 26. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Quy taéc ruùt goïn phaân soá. - Theá naøo laø phaân soá toái giaûn. 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 16: 1 h/s neâu keát quaû + Nhaän xeùt. 2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Trình baøy baøi giaûi. 3. Ghi baûng * Baøi 16/ - Raêng cöûa: tsr
1 4 1

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1

2 *

3
y  36 y 3    35 84 35 7

-Baûng phuï 1: veõ AB. CD 
3 AB , 4

5 1 EF  AB , GH  AB , 6 2 5 IK  AB . 4

+ Nhìn hình veõ: AB goàm bao nhieâu phaàn.  Moãi ñoaïn thaúng coù ñoä daøi bao nhieâu.  Veõ. - Baøi 25: Gôïi yù: ruùt goïn phaân soá roài aùp duïng tính chaát cô baûn ñeû vieát caùc phaân soá thoûa

- Hoaït ñoäng nhoùm  moãi h/s tìm ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng nhö theá naøo? - Ghi keát quaû leân phieáu.. - Nhaän xeùt. - Veõ.

7.x = -3.35 x = -15 * Baøi 26/ A B

3 CD  AB  9 (ñôn vò daøi) 4 5 EF  AB  10 (ñôn vò daøi) 6 1 GH  AB  6 (ñôn vò daøi) 2 5 IK  AB  15 (ñôn vò daøi) 4

- Thöïc hieän treân phieáu. - 1 h/s ñoïc keát quaû. - Nhaän xeùt. - Boå sung.

* Baøi 25/
15 5  39 13 15 10 20 25 30 35      39 26 52 65 78 91

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: - Laøm baøi taäp 27. Sai: vì ruùt goïn caùc soá haïng cuûa toång  Löu yù: chæ ruùt goïn caùc thöøa soá gioáng nhau cuûa tích. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. Xem laïi caùc baøi taäp. - Ñoïc baøi: Qui ñoàng maãu soá nhieàu phaân soá.

Tieát 76:

Quy ñoàng maãu nhieàu phaân soá
Ngaøy soaïn 24-02-

2005. I. Muïc tieâu: - H/s hieåu theá naøo laø quy ñoàng maãu soá nhieàu phaân soá. Naém ñöôïc caùc böôùc tieán haønh quy ñoàng maãu soá nhieàu phaân soá. - Coù kyõ nang quy ñoàng maãu caùc phaân soá (caùc phaân soá coù maãu soá khoâng quaù 3 chöõ soá). - Taïo cho hoïc sinh yù thöùc laøm vieäc theo quy trình, thoùi quen töï hoïc (qua vieäc ñoïc vaø laøm theo höôùng daãn cuûa sgk /18). II. Chuaån bò: III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Ruùt goïn caùc phaân soá sau:
3 ; 9 8 ; 12 20 . 15

- Nhaän xeùt gì veà maãu caùc phaân soá ñaõ ruùt goïn? 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Ruùt goïn caùc phaân soá coù maãu gioáng nhau.  Coù 1 caùch khaùc ñeå vieát caùc phaân soá ñaõ cho thaønh caùc phaân soá cuøng daáu?  Qui ñoàng phaân soá ôû lôùp 5  caùch laøm? 2. Hoaït ñoäng cuûa troø 3. Ghi baûng

- H/s nhôù laïi kieán thöùc cuõ  phaùt bieåu? Laøm phieáu.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 qui ñoàng maãu soá nhieàu phaân soá? - Laøm . ?2 tra, + Kieåm höôùng daãn vieäc laøm baøi taäp. + Thu phieáu, nhaän xeùt.  Qua ?1; ?2  qui taéc qui ñoàng maãu soá nhieàu maãu soá vôùi maãu > 0? - Laøm ?3 . a + Thu phieáu. + Kieåm tra, nhaän xeùt.

2

3

- Hoaït ñoäng nhoùm. - Baùo caùo keát quaû. - Nhaän xeùt. - H/s neâu qui taéc. - Nhaän xeùt. Boå sung.

3. Ví duï aùp duïng: Qui ñoàng maãu soá caùc phaân soá:
3 ; 44

- H/s laøm treân phieáu. - Baùo caùo keát quaû. - Nhaän xeùt.

44 = 22.11 18 = 2.32 36 = 22.32 BCNN(44;18;36) = 22.32.11 = 396 Thöøa soá phuï: 396 : 44 = 9 396 : 18 = 22 396 : 36 = 11

5  11 ; .  36 18

4.Cuûng coá: - Laøm baøi taäp 28a.

 3  3.9  27   44 44.9 396  11  11.22  242   18 18.22 396  5  5.11  55   36 36.11 396

 63 70 ; ; 336 336

 126 . 336

5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc qui taéc qui ñoàng maãu nhieàu phaân soá. - Xem laïi caùc ví duï. - Laøm baøi taäp coøn laïi.

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Tieát 77: Luyeän taäp T.25 Ngaøy soaïn 26-022005. I.Muïc tieâu: - Cuûng coá vaø khaéc saâu kieán thöùc veà qui ñoàng maãu nhieàu phaân soá. - Vaän duïng thaønh thaïo quy taéc qui ñoàng maãu nhieàu phaân soá vaøo baøi taäp. - Coù thaùi ñoä caån thaän trong giaûi toaùn. II. Chuaån bò: III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: - Quy taéc qui ñoàng maãu nhieàu phaân soá? 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - Baøi 30c, d: goïi 2 h/s söûa bt ôû baûng. + Coù theå boû qua böôùc trung gian neáu nhaän xeùt ñöôïc nhanh caùc maãu khi tìm BCNN. + Khoâng ruùt goïn
 64 phaân soá . 90

2. Hoaït ñoäng cuûa troø - 2 h/s leân baûng. - Lôùp theo doõi. - Nhaän xeùt, boå sung.

3. Ghi baûng * Baøi 30/ c. BCNN(30; 60; 40) = 120
7 7.4 28   30 30.4 120 13 13.2 26   60 60.2 120  9  9.3  27   40 40.3 120

d. BCNN(60; 18; 90) = 180
70 70.3 210   60 60.3 180  5  5.10  50   18 18.10 180  64  64.2  128   90 90.2 180

- Baøi 32: caû lôùp laøm baøi. + Thu phieáu. + Kieåm tra. + Nhaän xeùt.

- Laøm treân phieáu. - Baùo caùo keát quaû töøng böôùc theo qui taéc.

* Baøi 32/ a. BCNN(7; 9; 21) = 63
 4  4.9  36   7 7.9 63 8 8.7 56   9 9.7 63  10  10.3  30   21 21.3 63
3

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

1 - Baøi 33: Caû lôùp laøm theo höôùng daãn: + Vieát phaân soá döôùi daïng maãu döông. + Ruùt goïn phaân soá neáu ñöôïc. + Qui ñoàng. + Thu phieáu. Kieåm tra. + Nhaän xeùt.

2 - H/s laøm baøi treân phieáu. - Ghi maãu soá. - Keát quaû qui ñoàng. - Nhaän xeùt.

3 * Baøi 33/ a.
3  3  11 11 7 ; ;    20 20  30 30 15

BCNN(20; 30; 15) = 60
 3  3.3  9   20 20.3 60 11 11.2 22   30 30.2 60 7 7.4 28   15 15.4 60

b.

6 6 3 3 ;    35 35  28 28 27  27  3    180 180 20 6 6.4 24   35 35.4 140 3 3.5 15   28 28.5 140 27  3  3.7  21     180 20 20.7 140

BCNN(35; 28; 20) = 140

- Baøi 34: + Moãi soá nguyeân laø 1 phaân soá coù maãu soá laø 1. + Nhaän xeùt ñöôïc:
5 7  1  5 7

* Baøi 34/ a.

4.Cuûng coá: 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc oân quy taéc. - Laøm bt 35; 36. Tieát 78:

5 7 8 ;  1  5 7 7 3 90 b. 3   ; 1 30  3  18  5  25 ;   5 30 6 30  9  9.15  135 c. ;   7 7.15 105  19  19.7  133  105   ; 1  15 15.7 105 105

So saùnh phaân soá

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

Ngaøy soaïn 01-3 2005. I. Muïc tieâu: - H/s hieåu vaø vaän duïng ñöôïc quy taéc so saùnh hai phaân soá cuøng maãu vaø khoâng cuøng maãu, nhaän bieát ñöôïc phaân soá aâm, döông. - Coù kyõ naêng vieát caùc phaân soá ñaõ cho döôùi daïng caùc phaân soá coù cuøng maãu döông ñeå so saùnh phaân soá. II. Chuaån bò: Baûng phuï 4: ?1; ?3; 37ab. III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: Quy taéc qui ñoàng maãu nhieàu phaân soá. Aùp duïng qui ñoàng:
1 . 4
2 vaø 5

3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - So saùnh 2 phaân soá: vaø
2 5

2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Ghi keát quaû leân phieáu. - Baùo caùo keát quaû. - Nhaän xeùt. - Boå sung.

3. Ghi baûng

1 ?  caùch so saùnh 4

2 phaân soá khoâng cuøng maãu ñaõ hoïc ôû caáp I?  neáu töû vaø maãu laø caùc soá nguyeân thì vieäc so saùnh seõ thöïc hieän nhö theá naøo?  caùch so saùnh 2 phaân soá cuøng maãu döông?  so saùnh töû. - Caùch so saùnh 2 soá nguyeân? ?1 - H/s thöïc hieän caùc ví duï.

1. So saùnh 2 phaân soá cuøng maãu: a. Quy taéc: Sgk. b. Ví duï: - 1 h/s traû lôøi. Nhaän xeùt. - Neâu keát quaû. Giaûi thích. - Laøm treân phieáu. - Baùo caùo keát quaû. - Ñoïc ví duï ôû muïc 2. Phaùt 2 hieän caùch so saùnh.
7 9  vì 7 < 9 8 8 2 7  vì –2 > -7  5 5 3 5   vì 3 > -5 4 4



- Laøm : baûng phuï 1. 1 + Thu phieáu, kieåm tra, nhaän xeùt. 1) Maãu theá naøo ñeå - Laøm nhöaâm  döông. 3 so 2) Qui ñoàng soá saùnh 2 phaân 4 maãu. 4

2. So saùnh 2 phaân soá khoâng cuøng maãu: a. Quy taéc: Sgk. b. Ví duï: 3 So saùnh
1 2 vaø 2 3 2 2  * 3 3

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

4.Cuûng coá: - Neâu quy taéc so saùnh 2 phaân soá cuøng maãu, khaùc maãu. - Laøm bt 37; 38. (Baûng phuï 3; 4) 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. - Laøm bt coøn laïi.

Tieát 79:

Pheùp coäng phaân soá

Ngaøy soaïn 03-3 2005. I. Muïc tieâu: - H/s hieåu vaø vaän duïng ñöôïc quy taéc coäng hai phaân soá cuøng maãu vaø khoâng cuøng maãu. - H/s coù kyõ naêng coäng phaân soá nhanh vaø ñuùng. - Coù yù thöùc nhaän xeùt ñaëc ñieåm cuûa caùc phaân soá ñeå coäng nhanh vaø ñuùng (coù theå ruùt goïn phaân soá tröôùc khi coäng). II. Chuaån bò:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp

III. Tieán trình baøi daïy: 1. OÅn ñònh: 2. Ktbc: Quy taéc so saùnh 2 phaân soá cuøng maãu. So saùnh:

2 3 4 ; ; . 7 7 7

- Quy taéc so saùnh 2 phaân soá khoâng cuøng maãu. Laøm baøi taäp 39 . 3. Baøi môùi: 1. Hoaït ñoäng cuûa thaày - ÔÛ caáp I: coäng 2 phaân soá cuøng maãu coäng nhö theáù naøo? Aùp duïng:
2 1 +  vieäc 5 4

2. Hoaït ñoäng cuûa troø - Neâu quy taéc ñaõ hoïc. - Laøm treân phieáu.

3. Ghi baûng 1. Coäng 2 phaân soá cuøng maãu: a. Quy taéc: Sgk. b. Ví duï:

coäng 2 phaân soá aùp duïng ñöôïc khi töû vaø maãu laø caùc soá nguyeân. - Tính:

2  3 2  (3)  1    7 7 7 7 1 3 1 3 2 1      8 8 8 8 8 4

3 1 3 2 + ; + . 7 7 8 8

- H/s thöïc hieän caùc ví duï. 2 1 6 7 1     + Thu phieáu, kieåm tra, 7 3 21 21 21 ?1 nhaän xeùt. ?2 - Laøm treân - G/v neâu laïi quy taéc. phieáu. - Laøm , .  phaûi quy - Khi caùc phaân soá ñoàng maãu soá khoâng cuøng maãu phaûi roài coäng 2 laøm nhö theá naøo ñeå phaân soá ñaõ qui vaän duïng ñöôïc quy taéc ñoàng. 2 3 vöøa hoïc? 1 - Neâu quy taéc. ?3 taéc. - Neâu quy - Nhaän xeùt. - Nhaän xeùt. xeùt. - Laøm ?3 treân Hình --Laøm veõ cuûa baøi . phieáu. theå hieän quykieåm tra, + Thu phieáu, taéc - Neâu keát quaû. gì? nhaän 4.Cuûng coá: - Phaùt bieåu quy taéc coäng 2 phaân soá cuøng maãu, khaùc maãu. - Laøm bt 42. 5.Höôùng daãn veà nhaø: - Hoïc baøi. (2 quy taéc) - Laøm bt 43.

- Laøm treân phieáu. - Neâu keát quaû. - Nhaän xeùt.

2. Coäng 2 phaân soá khoâng cuøng maãu: a. Quy taéc: Sgk. b. Ví duï:

Bµi so¹n sè häc 6 TrÇn ThÞ Ngäc DiÖp


								
To top