giao an nhom 17 by TaiVuTam

VIEWS: 114 PAGES: 3

									Nhóm 17 – Đơn vị: THCS Tân Hưng + Tân Thanh + Hoà Hưng – Cái Bè - Tiền Giang

Bài thực hành 7 IN DANH SÁCH LỚP EM
I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức.  Biết kiểm tra bảng tính trước khi in.  Thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in.  Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in. 2. Kỹ năng.  Sử dụng thành thạo các nút công cụ trên thanh Print Preview.  Thao tác đánh dấu, lựa chọn trong hộp thoại Page Setup. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh. 1. Chuẩn bị của giáo viên. Kế hoạch giảng dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên tin học 7, giáo án soạn, bài giảng điện tử, máy chiếu projector, máy vi tính, máy in. 2. Chuẩn bị của học sinh. Sách giáo khoa, nội dung bài cũ: “Bang diem lop em, So theo doi the luc” đã hoàn chỉnh. III. Hoạt động dạy học. * Kiểm tra bài cũ: (15 phút).  HS1: (8 phút) + Chọn câu đúng. (3.0 điểm) 1/ Để xem trước khi in trang tính, ta nháy chuột vào nút lệnh: A. New. B. Print Preview. C. Open. D. Save. 2/ Để mở một bảng tính đã lưu trong máy tính trước tiên ta vào nút lệnh: A. New. B. Open. C. Save. D. Print Preview. + Thực hành: - Mở bảng tính “Bang diem lop em” đã lưu trong ổ đĩa D. (3.0 điểm) - Thực hiện lệnh xem trước khi in. (2.0 điểm) - Sử dụng nút lệnh xem trang trước, xem trang tiếp theo. (2.0 điểm)  HS2: (7 phút). + Chọn câu đúng (1.5 điểm) và nối cột (4.0 điểm). 1/ Để đặt lề, hướng giấy trang in của trang tính, ta vào bảng chọn File rồi chọn tiếp: A. Print. B. Print Preview. C. Page Setup. D. New. 2/ Nối cột A với cột B sao cho tương ứng với ý nghĩa trong trang Margins. Cột A Cột B 1. Top. a. Lề trái. 2. Right. b. Lề phải. 3. Left. c. Lề trên. 4. Bottom. d. Lề dưới Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM Giáo án Tin học 7

Nhóm 17 – Đơn vị: THCS Tân Hưng + Tân Thanh + Hoà Hưng – Cái Bè - Tiền Giang

+ Thực hành: Hãy đặt lề trên, dưới, trái, phải đều có thông số là 2 và điều chỉnh ngắt trang ở trang tính “Bang diem lop em” của HS1 đã thực hành. (4.5 điểm)

 Giáo viên trình chiếu nội dung kiểm tra bài cũ và gọi lần lượt từng học sinh trả
lời và thực hành.

 Giáo viên cho các học sinh khác nhận xét từng phần, sau đó giáo viên chốt lại và
ghi điểm. * Đáp án: Chọn câu đúng (nối cột) HS1 HS2 1/ B 1.5 đ 1/ C 1.5 đ 2/ B 1.5 đ 2/ 1-c; 2-b; 3-a; 4-d (mỗi ý 1.0 đ) Đúng yêu cầu hưởng trọn số điểm

Thực hành * Bài mới: (01 phút). - Giới thiệu: Như vậy các em đã biết trước khi in một trang tính chúng ta đã làm gì. Hôm nay, chúng ta tiến hành “In danh sách lớp em” thì đầu tiên ta phải làm gì thì các em đã biết. Vậy ta đi vào bài thực hành 7. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * Hoạt động 1: (25 phút) Bài tập 1 SGK trang 66. - GV cho HS đọc thầm yêu cầu bài tập 1 SGK trang - HS đọc thầm bài tập 1. 66. - GV đọc yêu cầu. - HS quan sát và theo dõi trong SGK. - GV cho HS thực hành theo yêu cầu SGK từng - HS thực hành theo nhóm 20 bước trong thời gian 20 phút. phút. - GV yêu cầu các HS dựa vào kiến thức đã học để - HS lắng nghe. làm và tự các em cố gắng làm được. - GV theo dõi và quan sát học sinh thực hành - HS trao đổi và thực hành để hoàn thành bài tập. - Khi hết thời gian, GV cho HS nêu ra kết luận - HS trình bày chỗ vướn mắc và trong quá trình làm bài. Nếu HS hoàn thành thì tốt, không làm được nếu có. ngược bị vướn chỗ nào, các em hãy trình bày ? - GV chốt lại và xử lý tình huống. - HS lắng nghe và quan sát lại. GV có thể chiếu các nút và ý nghĩa cho HS xem. * Hoạt động 2: (20 phút) Bài tập 2 SGK trang 67. - Giới thiệu: Ví dụ để in một danh sách lớp, ta xem - HS lắng nghe. trước khi in là đủ hay chưa, còn các lề, hướng giấy in,ngắt trang như thế nào ta sang bài tập 2. - GV cho HS đọc thầm SGK (xem) trang 67. - HS đọc SGK. - GV cho HS thực hành nhóm theo yêu cầu của bài - HS thực hành. tập 2 trong thời gian 20 phút. - GV quan sát và theo dõi HS thảo luận và thực - HS thực hành và thảo luận. hành để hoàn thành bài tập 2. Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM Giáo án Tin học 7

Nhóm 17 – Đơn vị: THCS Tân Hưng + Tân Thanh + Hoà Hưng – Cái Bè - Tiền Giang

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV cho HS ý kiến và xử lý tình huống, chốt lại - HS cho ý kiến (nếu có), quan bài tập 2. sát GV chốt lại bài tập. * Hoạt động 3: (25 phút) Bài tập 3 SGK trang 68. - Giới thiệu: Tác dụng của bài tập 1 và bài tập 2 để - HS trả lời để in một trang tính làm gì ? Bài tập 3, chúng ta sẽ in in ra. ta phải làm như thế! - GV cho HS đọc yêu cầu bài tập 3 SGK trang 68, - HS đọc SGK. 69. - GV cho HS thực hành làm câu a và câu b thời - HS thực hành và thảo luận lẫn gian 25 phút , giải thích tại sau in phải có sự hướng nhau để hoàn thành bài tập. dẫn của GV (tiết kiệm khi các em in sai). - GV cho HS nhận xét về thực hành và chốt lại (01 - HS cho nhận xét về cách làm. phút). - GV hướng dẫn và cho 01 HS lên in máy tính của - HS theo dõi và 01 HS thực giáo viên (01 phút) hành. IV. Tổng kết và đánh giá bài học. (02 phút). - Chốt lại nội dung bài học. - Về nhà các em xem tiếp bài 8 “Sắp xếp và lọc dữ liệu”. - Nhận xét tiết thực hành của lớp (khen thưởng nhóm nào, phê bình nhóm nào)

Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM

Giáo án Tin học 7


								
To top