Docstoc

Difficult Doctor patient relationship - fammed7 trang

Document Sample
Difficult Doctor patient relationship - fammed7 trang Powered By Docstoc
					 Difficult Doctor 
patient relationship

 นพ. ธาดา  ทศนกล
 โรงพยาบาลหาดให
    ญ
วตถประสงค
nอธบายความสำคญและตระหนกในสมพนธภา
  พทดหรอไมด
      -ผปวย
   ระหวางแพทย
nจำแนกประเภทของสมพนธภาพระหวางแพท
  ยและผปวย
   ทเปนปญหาในเวชปฏบต
nอธบายขนตอนการแกไขสมพนธภาพทเปนป
  ญหา
      -ผปวย
   ระหวางแพทย
ผปวยหญงไทยอาย ปปวดทองดานขวาลางเปนๆ
      40
       หายๆมานาน
      1 สปดาหกอน
 แพทยวนจฉยเปนไสตงอกเสบไดเขารบการผาตด
    วนนนดมาดแผลหลงผาตด

           ไมมปญหาอะไร
Dr: “เอาละแผลคณหายดแลว     ”
Pt: “เหรอคะหมอยงรสกไมหายดเลย
 ยงปวดๆทองอยเลย
        ”
“Doctor and Patients
are on different ends
of rope”
  Doctor           Patient
n Illness = disease    n Illness = disrupted life
  process          (วดไมได ,จบตองไมได  )
    (วดได 
n  มงเนนเทคโนโลยทางวทยาศาสตรn  ความพงพอใจตอการรกษาขนก
  ,ตรวจไดโดยผลแลบ )        รบฟงและความเขาใจ
    ทกำลงกาวหนาอยางรวดเรว
•  การทำงานของมนษยกเหมอนเครองจกรท
               n  รสกไรคาเมอแพทยมองความเจ
   เมอ “ปวย’” กแคหาวาผดปกตทใดและ
                   ตนเหมอนเครองจกรทเสยแลวต
 “ ซอม” ซะ
n หงดหงดเมอผปวยไมยอมใหขอมล  n  กลวจะถกหวเราะเยาะหรอเสยห
   อยางตรงไปตรงมา          โงเขลาหรอไมรเรอง
  ขอเทจจรงเกยวกบแพทย
¨มกพดมากกวาฟงผปวย
 72% 
 ของแพทยขดจงหวะผปวยเมอเรมเลาอาการหลงจากเรม
 สนทนา 23 วนาท 
¨ไมสนใจ Emotional Health ของผปวย
¨ประเมนสงทผปวยตองการ ำกวาความเปนจรง
          ต        
 และประเมนสงทตนเองให
 มากกวาความเปนจรง
¨แพทยทไมสามารถสอสารกบผปวยไดดมกจบลงดว
 ยการขนศาล
องคประกอบของ “ Difficult”
   Difficulties may be traced to patient,
  physician, or health care system factors
         Patient factors
psychiatric disorders, personality disorders, and
      subclinical behavior traits.

        Physician factors
overwork, poor communication skills, low level
of experience, and discomfort with uncertainty.

      Health care system factors
productivity pressures, changes in health care
 financing, fragmentation of visits, and the
availability of outside information sources that
   challenge the physician’s authority. 
เราคดอยางไร
     ....ตอผปวยยาก
 Doctors' responses to difficult
 patients

Avoidance
       Frustration

      Anxiety
Prejudice
           Anger

               Defeat
    The CALMER
      Approach
  n C - Catalyst for Change 
   n A - Alter Thoughts to Change 
     Feelings
   n L - Listen and Then Make a 
     diagnosis
   n M- Make an agreement
   n E- Education and Follow up
   n R- Reach Out and discuss your 
   Prochaska and Diclemente’s “state of change model”
                rule of Five,
     feelings Shahady’sfor managing problem patients”
Gillette’s “practical approach
   C - Catalyst for
     Change
nแพทยไมสามารถควบคมอารมณผปวยได 
 แตสามารถควบคมอารมณและการแสดงออก
 ของตนเองได
nแนะนำผปวย   
 เพอใหผปวยสามารถเปลยนพฤตกรรมตามหล
 กของ …
‘stage of changes model’
 Stages of Changes
1. Precontemplation: denial
2. Contemplation: acknowledges
  problem
3. Preparation :commit
4. Action : make daily effort
5. Maintenance : overcome problem at
  least 6 month
6. Relapse : gone back to problem
  A - Alter Thoughts to
   Change Feelings
nสำรวจดความรสกตนเอง
nความรสกดงกลาวจะมผลกระทบตอสมพนธภา
 พระหวางแพทยและผปวยอยางไรบาง
nไมควรนำเรองดงกลาวมาปนกบเรองสวนตว
nคนหาและพยายามเขาใจ  ‘illness’
nถามตนเองวาจะทำอยางไรใหตวเอง
        ’ นอยลง
‘โกรธ’ ‘อารมณเสย
L - Listen and Then Make a
     Diagnosis
  nฟงสงทผปวยพยายามสอสา
  ร
  ¨เพมความแมนยำในการวนจ
   ฉย
  ¨สรางสมพนธภาพทดกบผปว
   ยมากขน
  M- Make an Agreement

“ตกลง  
 เราเหนพองตองกนวาจะรกษาดวยวธการ
 ผาตด     ใชมย
     คณเหนดวย  ครบ?
“เอาละหลงจากทเราคยกนมา 
 หมอคดวาคณจะยงมาไดตามทหมอนดแล
 ะ 
 เราจะรวมมอกนรกษาใหอาการของคณด
E- Education and Follow
      up
nใหเวลาผปวยในการตดสนใจ
nแนะนำสงทผปวยจะสามารถทำได 
 ในแตละ Stage of Change 
 แลวนดผปวยมาเพอดอาการตอไป
   R- Reach Out
    and Discuss
   Your Feelings
nแพทยมกจะลงเลทจะขอความชวยเหล
 อ
nควรถามตวเองวารสกอยางไรบางเกย
 วกบผปวยรายนนและพฤตกรรมของ
 ผปวย
nแพทยควรไดอภปรายความรสกและ
    กรณผปวย
ผปวยหญงอาย
       20 ป 
มาตรวจดวยอาการแนนหนาอก
           
มาประมาณ  1 สปดาห 
เชานอาการมากขน
จงมารพ. ?
Dependent
 Clingers   
 Clingers
n ตองการการดแลเอาใจใส
           
 และการมคนสนใจ  
 Hyperventilation
n มกจะมประสบการณการถกทอดทงห
 รอแยกจากสงทตนเองรก
       Coping
nเสนอแผนการรกษาใหผปวยทราบ      เขาใจ
 และยอมรบ
nคอยๆปรบการรกษาตามทผปวยรองขอ
nใหผปวยมสวนรวมในการตดสนใจรกษาและแ
 จงใหทราบวาอาจจะมอาการใดเกดขนไดอกบ
 างในอนาคต
Not recommends :
       Vicious Circle  เพมความกงวลใหกบผ
 ¨ แจงวามขอจำกดในการดแลผปวย
     กรณผปวย
พนตำรวจโท 
ทานหนงมาตรวจทหองฉกเฉนของโร
งพยาบาลดวยอาการปวดทองลนป
            
ทานจงเขาไปตรวจผปวย
  “หมอใหญไมมเหรอ
  ผมจะเจอหมอใหญเทานน
     Entitled
     Demanders
nยนยนวาตนเองยงไมไดรบการรกษาทดทสด
                ส
nมกใชเทคนคตางๆเพอใหไดมาซงการดแลทดท
 ด เชน
 ¨การสบประมาท หรอทำใหเสยชอเสยง
 ¨การขเขญวาจะฟองรอง
 ¨ปฎเสธวาการรบผดชอบคารกษาโดยอางวาไมไดรบก
 ารดแลทดทสด
 ¨วตกกงวลมากกวาปกต
   Coping
nพยายามทละขนตอนเพอทำใหความร
 สกดอยคาของผปวยลดลง
nทำใหผปวยประทบใจดวยการวนจฉย
 และรกษาผปวยอยางมคณภาพ
   กรณผปวย
ผปวยหญงหมายไทยอาย  45 ป 
มาตรวจดวยอาการเจบคอ  
รสกคอแหงๆ 2-3 วนกอนมาตรวจ  
เมอยตามตว
     ปวดศรษะเปนๆหายๆ   
ทานดจากประวตแลวผปวยมอาการเชนนเป
นประจำ
ประมาณเดอนละ2 ครง  
       
ทกครงทมาตรวจจะมอาการใหมๆ
อยางอนมาดวยเสมอ เชน แผลถลอก  
ปวดทอง
   Manipulative
   Help Rejecters
          
nมกจะมาดวยอาการใหมๆ
 ทนททอาการเดมรกษาหาย 
 ตองการมาพบแพทยอยตลอด
nกลวการสญเสยสมพนธภาพกบแพทยซงผ
 ปวยรสกวาตองพงพาอยางมาก
nมกมประวตผดปกตของพฒนาการดานจต
 ใจรวมดวย
     เชน 
   Coping
nระมดระวงการเปลยนแปลงสมพ
 นธภาพอยางรวดเรว
         
 ซงอาจทำรายจตใจผปวย
nควรหลกเลยงการเปลยนแพทยบ
 อยๆ
    กรณผปวย
nผปวยชายอาย 30 ป 
 ประสบอบตเหต 
 กระดกขาหกมแผลเปด  
 ทานแนะนำสงตวมารกษาตอเพอพ
 บผเชยวชาญดานกระดกและรบกา
 รผาตด
Self-destructive deniers
 nรสกหมดหวง  และทอถอย
 nรสกวาการปลอยใหโรคดำเนน
   ไปเองเปนทางออกเดยวของการรก
  ษา
 nมกมประวตไดรบความเสยหายหร
  อทรมานบอยๆ
   Coping
nเขาใจผปวย
nบางครงอาจจะตองใชจตแพท
 ยในการใหคำปรกษา
  Difficult Patients
1. Dependent clingers  
  n พงหมอทกอยาง   , ตดหมอ , 
   อยากไดรบความสนใจ
2. Entitled demanders
  n ชอบเรยกรองสทธ   ไมพอใจการรกษา
                   
   ใชอทธพล
3. Manipulative help rejecters
  n รกษาอยางไรกไมหาย   
   มอาการใหมมาเรอยๆ
4. Self-destructive deniers
  n ทอแท หมดหวง   ปฏเสธการรกษา
Practice
Case ผปวยหญงไทยอาย     55 ป
CC :   นวเทาดำ    และไมมความรสก
             
PI :  เปนเบาหวานมา10 ป  
  รกษาไมสมำเสมอเมอมอาการนวเทาดำ            
                     และไมมความรสก
  จงมาพบแพทยซงวนจฉยวาเปน     gangrene 
  ทนวกอยของเทา
)ประวตเคยรกษาเบาหวานหลายโรงพยาบาล )    (ของรฐ
  แตไมไดรบการเอาใจใสจากเจาหนาทเทาทควร    (
                 แพทยแนะนำใหตดทง
Difficult Context : ผปวยไมยนยอมใหตดนว
Task: ในฐานะททานเปนศลยแพทย       
จงแสดงบทบาทการ     counseling เพอใหผปวยเขาใจ   
  และยนยอมใหผาตด
Case
ผปวยชายไทย   โสด อาย  25 ป
CC ถกแทง   30 นาท กอนมาโรงพยาบาล
PI 30 นาทกอนมาโรงพยาบาลถกแทงบรเวณหนาอก        
 ผปวยไมสลบ     สามารถลกเดนไดแต   เจบและแนนหนาอก  , 
 หายใจลำบากมาก     ท ER แพทยไดวนจฉยวาเปน   
 Hemothorax, ไดใส     ICD แลว Admit เพอสงเกตอาการ
ตอมาผปวยปวดทอง   , แพทยตรวจพบ   Voluntary quarding 
 แตทอง   soft ด ไม distension 
 แพทยจงยงคงสงเกตอาการตอ
Difficult context 
เชาวนรงขนผปวยปวดแผลมาก    , แพทยสงยาแกปวดใหแลว    
 แตญาตรสกไมพอใจคดวาแพทยไมทำอะไรเลย      
 (ผปวยและญาตมฐานะยากจน     
 คดวาเพราะใชบตรทองจงทำใหการบรการของโรงพยาบาล
 บรการแบบไมตงใจดแล    (
.
Case  ผปวย  หญง   ไทยค    อาย  33 ป
CC. เจบหนาอก   1 วน  PTA
PI    1วน  กอนมาโรงพยาบาล   ,  มอาการเจบหนาอกเหมอนมอะไรกดทบ      
  อาการเปนอย  20 นาทกหายไป      
  เชานมอาการเชนเดมอกจงมาโรงพยาบาล     
  หลงจากแพทยตรวจรางกายแลวไมพบวาเปนโรครายแรง         
  จงใหกลบบานได   แตผปวยยนยนขอนอนโรงพยาบาล        
  แพทยไดอนญาต    เมอ Admit  อยในโรงพยาบาล      
  ผปวยมอาการทางกายดานตาง     ๆ เพมขน  เชน  มไข  ปวดศรษะ, 
  ปวดแนนทอง , ทองอด  , ทองผก   ผลการตรวจทางรางกายและ   Lab 
  อยในเกณฑปกต    และพบวาผปวยมความเครยดเรองรายได
)ผปวยมประวตสามเสยชวตจากอบตเหตหลายปกอน       , 
  และเพงสญเสยบตรชายคนเดยวดวยโรคไขเลอดออกมาเมอปทแลว        (
Difficult Context:
    ผปวยยงทำใจไมได    เรองปญหาดานจตใจ    จงขอนอนในโรงพยาบาล
    เพราะคดวารางกายผดปกต
Task:
    Case ผปวยหญงไทยโสด
    อาย 29 ป
CC ปวดทอง   1 วนกอนมาโรงพยาบาล
PI 1 วนกอนมาโรงพยาบาล   มอาการปวดทองบรเวณลนป   
  อาการปวดไมรนแรง   ตรวจรางกายอยในเกณฑปกต  มประวต 
  2ปกอนหนานเคยมาพบแพทยดวยอาการดงกลาวและคดวาตนเปนมะเร
  งทอนำด  ซงแพทย (คนเดม)ไดวนจฉยแลววาปกต  
  (จากการตรวจดวยltrasound ) 
          U
  และมการนดหมายตดตามอยางตอเนองมาหลายครง    
  กพบวาผปวยยงคงแขงแรงด         ไมมตาเหลอง
               นำหนกไมลดลง       
  แตผปวยยงคงมาหาแพทยทกเดอนๆดวยอาการเดมๆ     
  บางเดอนมามากกวา   1 ครง บอยครงทปฏเสธยาลดกรดในกระเพาะ
)ประวตเปนบตรสาวคนเดยว    บดามารดามฐานะดเลยงดบตรอยางด   
  ไดเสยชวตไปเมอหลายปกอนจากเครองบนตก  , 
  นอกจากนแฟนทคบกนมานานกทงไปมแฟนใหมเมอ     2 ปนเอง(
Difficult Context 
  ผปวยยนกรานวาหมอตองตรวจโดยใชเครองมอแพทยทดกวาน      
สต
 Be feeling
  good on
 your kindly
  ethics
         Reference
n The CALMER Approach:Teaching Learners Six Steps 
 to Serenity When Dealing With Difficult Patients:Heidi
 A.Pomm,Phd;Edward Shahady,MD;Raymond
 M.Pomm,MD
n Charting the Doctor patient relationship: Barbara
 Seaman
n Discussions with so-called “difficult patients”:Linus
 Geisler:Doctor and Patient –a partnership through
 dialogue November 15, 2005 Table of Contents 
n Management of the Difficult Patient, LEONARD J. 
 HAAS, PH.D., JENNIFER P. LEISER, M.D., MICHAEL 
 K. MAGILL, M.D., and OSMAN N. SANYER, M.D., The
 University of Utah Health Sciences Center, Salt Lake
 City, Utah . Am Fa Physician. 2005  15;72(10):2063-
 2068.
          Reference
n เมตตาภาวนา . พระธมรกขต. (2546). พมพครงท      2 .
 โรงพมพ  บรษท สหธรรมมก จำกด   . กรงเทพฯ  .
n การเกบความโกธรใสยงฉาง   . 
 พระธรรมโกษาจารย  (พทธทาสภกข   ). ธรรมสภา  . กรงเทพฯ .
                      ร
n มหาสตปฏฐาน๔ภาคปฏบต. พระอาจารยสพจน สท.ธาธโก. 
 (2546). ) พมพครงท๓ .). ศนยพฒนาจตเฉลมพระเกยรต      
 บานวงเมอง . พงงา
n อานสงสแหงการเจรญสต   . รองศาสตราจารย   จำเนยร    
 ชวงโชต. หอรตนชยการพมพ   . กรงเทพฯ  .
n สต กญแจของชวต  . นายแพทย   คงศกด   ตนไพจตร  . (2542). 
 )พมพครงท 1). หอรตนชยการพมพ   . กรงเทพฯ  .
n การพฒนาจต  . คณแม ดร.สร กรนชย   . (2551). 
 )พมพครงท 14 .(ธรรมสภา . กรงเทพฯ  .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/15/2014
language:Thai
pages:41