Docstoc

tiet 49 on tap chuong III

Document Sample
tiet 49 on tap chuong III Powered By Docstoc
					Tiết thứ: 49 Ngày Soạn: Ngày dạy:

TÊN BÀI DẠY

ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU: HS được ôn tập lại kiến thức chung trong chương III, biết xác định được dấu hiệu điều tra, lập bảng số liệu ban đầu, từ bảng số liệu ban đầu lập được bảng tần số, biết tìm số trung bình cộng của dấu hiệu và xác định của bài toán. II. CHUẨN BỊ: Thầy: Đèn chiếu, phim câu hỏi ôn tập. Chuẩn bị một số biểu đồ đoạn thẳng, cột, quạt Trò: Phim trong, bút dạ, ôn tập theo câu hỏi ôn. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Cho bảng sau: Giá trị (x) 1 2 3 4 5 6 7 8 Tần số (n) 6 5 7 2 2 5 7 3 Mốt của dấu hiệu là gì? Hãy chỉ ra mốt của bài táon trên. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng GV nêu nội dung từng câu hỏi - Đứng tại chỗ trả lời. I. Lý thuyết: lên màn hình. - HS khác cho nhận xét (Xem Sgk) II. Bài tập: Chiếu BT 20/23 SGK lên màn (1) Bài 20/23 (Sgk) hình. Hướng dẫn HS giải bài toán trên theo các bước. a) Lập bảng tần số. Cấu tạo của bảng tần số này như thế nào? - Chú ý trình bày gọn để vẽ biểu đồ và tính X - Thực hiện trên giấy trong. - Gồm 2 dòng. Dòng 1: Năng suất. Dòng 2: Tần số.
NS TS 20 25 30 35 40 45 50 1 3 7 9 6 4 1

N = 31 b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 20 25 3035 40 4550

Khi dựng biểu đồ đoạn thẳng cần chú ý điều gì? Yêu cầu Hs thực hiện trên giấy trong (làm tiếp theo) không xoá kết quả trước.

- Trục hoành biểu diễn giá trị. - Trục tung biểu diễn tần số.

Giá Tần Tích c) Tính số trung bình cộng như - 3 HS có kết qua trị số (x.n) thế nào? nhanh nhất đưa lên (x) (n) màn hình để kiểm tra. 20 1 20 - Lập bảng tần số dọc. 25 3 75 - Kẻ thêm cột x.n 30 7 210 - Tính tổng các tích x.n 35 9 315 40 6 240 Chia tổng cho số đơn 45 4 180 vị điều tra. 50 1 50 - Căn cứ vào biểu đồ N:31 1900 X  35,16 nhận xét giá trị có tần số lớn nhất, giá trị có tần số nhỏ nhất. (2) Bài 21/23 (Sgk) Diễn biến qua các năm.

HĐ2: Đọc biểu đồ. Chiếu biểu đồ diện tích rừng bị phá ở hình 2/14 (Sgk) Yêu cầu HS cho nhận xét. Chiếu biểu đồ dân số ở hình 3.

20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998

Nhận xét: (hình 3/14 Sgk) - Năm 1995 diện tích bị phá nhiều nhất 20 nghìn ha. - Năm 1996 diện tích bị phá là thấp nhất (5 nghìn ha) - Chiều hướng rừng bị phá ngày càng tăng.
66 54 30 16 1921 1960 1980 1990 1999 76

Nhận xét (Hình 3/15 Sgk) - Số dân thấp nhất là 1921 (16 triệu dân) - Số dân cao nhất là 1999 (76 triệu dân) - Chiều hướng càng gia tăng dân số. 4 Củng cố: 5.Bài tập về nhà: 4/9 ; 6, 7, 8, 9/11,12 ; 12, 17, 18/20 Sgk 6.Hướng dẫn về nhà:


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:345
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:2