Docstoc

tiet 28 luyen tap

Document Sample
tiet 28 luyen tap Powered By Docstoc
					Tiết thứ: 28 Ngày Soạn: Ngày dạy: .............

TÊN BÀI DẠY

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: - Thông qua tiết luyện tập HS được củng cố các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch (về đinh nghĩa và tính chất). - Có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy số bằng nhau để vận dụng giải toán nhanh và đúng. - HS được hiểu biết, mở rộng vốn sống thông qua các BT mang tính thực tế: BT về năng suất, BT về chuyển động... II. CHUẨN BỊ: Thầy: Sgk, Bài tập trên phim trong. Trò: Sgk, phim trong, bút dạ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Điền các số thíc hợp vào ô trống biết: a) x và y tỉ lệ thuận b) x và y tỉ lệ nghịch x -2 -1 1 2 3 5 x - - 1 2 3 5 y 3 1 1 6 2 1 15 30 0 5 0 y - - 2 4 6 1 3. Bài mới: 2 0 4 Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng Bài 19/61 (SGK) - Hai học sinh đọc đề. Luyện tập: - Yêu cầu HS Tóm tắt đề bài: 1.Bài 19/61 (Sgk): - Đọc kỹ đề - Cùng một số tiền Gọi giá tiền là x, số m vải - Tóm tắt đề bài?. - Số mét vải loại I là 51 m. là y. Vì giá tiền và số m - giá 1m loại II bằng 85% 1m loại I vải là hai đại lượng tỉ lệ -Bài này thuộc loại toán gì? - Tính số m vải loại II? nghịch nên theo bài ra , ta - đại luợng tỉ lệ nghịch. có: y1 x 2 x -Các đại lượng tỉ lệ nghịch - Giá tiền và số m vải.   y2=y1: 2 với nhau trong bài là gì? y2 x1 x1 y1 x 2 - Nếu gọi giá tiền là x, số m Thay số vào ta có:  vải là y, theo tính chất cuả đại y2 x1 85 y2 =51: = 60 lượng tỉ lệ nghịch ta có lệ 100 thức nào? Trả lời: Với cùng số tiền x2 =85% x có thể mua được 60 m vải x1 Tỉ số 2 bằng bao nhiêu? x1 loại II. x y2=y1: 2 y2 được tính như thế nào? x1
51 85%a 85   x a 100 51.100 x = 60 (m) 85

Bài 21/61 (SGK)

Tóm tắt:

2.Bài 21/61 (SGK)

Cùng khối lượng công việc như Hãy tóm tắt đề bài? nhau: - Gợi ý cho HS Số ngày HTCV cua ba đội là 4,6,và 8 ngày Số máy và số ngày là hai đại Và đội thứ nhất nhiều hơn đội lượng như thế nào? (năng suất thứ hai 2 máy. máy như nhau). - Số máy và số ngày là hai đại vậy x1, x2, x3 tỉ lệ nghịch với lượng tỉ lệ nghịch hay x1, x2, x3 các số nào? tỉ lệ nghịch với 4 ; 6 ; 8. - x1, x2, x3 tỉ lệ thuận với -Sử dụng tính chất của dãy tỉ 1 HS lên bảng trình bày số bằng nhau để làm BT trên.
1 1 1 ; ; 4 6 8

Giải: Gọi số máy của ba đội theo thứ tự là x1, x2, x3 . Vì các máy có cùng năng suất nên số máy và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, do đó ta có:
x1 x 2 x3   và x1-x2 =2 1 1 1 4 6 8

Theo tính chất cuả dãy tỉ số bằng nhau, ta có: x1 x 2 x3 x1  x 2 2 = 24    
1 4 1 6 1 8 1 1  4 6 1 12

Vậy x1 = 24. = 6 x2 = 24. = 4
1 6 1 x3 = 24. = 3 8

1 4

Trả lời: Số máy của ba đội theo thứ tự là 6, 4, 3 (máy) 3. Bài 22/61(Sgk) Đọc bài toán và cho biết các -Số răng cưa và số vòng quay. đai lượng liên quan với nhau trong bài này là gì? Số răng cưa và số vòng quay Hai đại lượng tỉ lệ nghịch. số răng 20 x là hai đại lượng gì? 60 y Lập bảng biểu diễn các đại số vòng quay lượng đã cho trong bài. Dựa vào tính chất của đại xy= 20.60=120 hay y  120 x lượng tỉ lệ nghịch hãy biễu diễn y theo x? 4.Củng cố: Qua luyện tập 5.Dặn dò: làm bài tập 20, 23/61(Sgk). chuẩn bị kỹ tiết hàm số. 6.Hướng dẫn bài tập 23/61(Sgk) -Số vòng quay (x)tỉ lệ nghịch với chu vi -Chu vi tỉ lệ thuận với bán kính (y)  Số vòng quay(x) tỉ lệ nghịch với bán kính (y). Theo bài ra ta có: y 1 = 25, y2 = 10 , x1 =60, x2 =? Theo tinh chất của tỉ lệ nghịch ta có:
x 25 x2 y  1 hay 2  Từ đó dễ dàng ta tính được x2. x1 y2 60 10

3.Bài 22/61(Sgk)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1526
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:2