Docstoc

tiet 24 bai toan ti le thuan

Document Sample
tiet 24 bai toan ti le thuan Powered By Docstoc
					Tiết 24: Ngày soạn:..... Ngày dạy:.....

TÊN BÀI DẠY

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

A. MỤC TIÊU: HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ. B. CHUẨN BỊ: GV: Giấy trong, đèn chiếu. HS: Phim trong, bút dạ. C. TIẾN TRÌNH DẠY: 1. Ổn đinh: 2. Kiểm tra bài cũ: a. Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận. b. Cho biết x tỉ lệ với y theo hệ số 0,8. Viêt công thức liên hệ của y đối với x a. Tính y, khi biết x1 = -2, x2 = 0,5. 3. Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Ghi bảng Hoạt động 2: Bài toán 1. - Đọc và tìm hiểu đề. 1. Bài toán1: Sgk Đề bài cho biết gì? Yêu Tóm tắt: V1= 12cm3 cầu điều gì? V2= 17cm3 m2- m1 = 56,5g Khối lượng và thể tích của Khối lượng và thể tích là hai đại m1= ? hai thanh chì có mối liên lượng tỉ lệ thuận. m2 =? hệ với nhau như thế nào? Giải (Sgk)/55 Nếu gọi khối lượng của Theo bài ra ta có: hai thanh chì lần lượt là m1 m1 m2  và m2 - m1 =56,5g và m2 thì ta có tỉ lệ thức 12 17 m1 m2 m m 56,5 nào?  = 2 1 =11,3
12 17 17  12 5 m1 =11,3  m1=135,6 12 m2 =11,3  m2=192,1 17

Làm ?1 trên giấy trong. ?1 Giả sử khối lượng mỗi - Khối lượng và thể tích là hai đại thanh k.loại tương ứng là Gợi ý: Bài toán này có lượng tỉ lệ thuận. thuộc dạng toán về đại m1, m2 (gam) m1 m2 lượng tỉ lệ thuận không? Do khối lượng và thể tích là  và m1+ m2 = 222,5 10 15 Nếu có thì đại lượng nào tỉ hai đại lượng tỉ lệ thuận nên: m1 m2 m2  m1 222,5 lệ với đại lượng nào?   = = Nếu gọi m1 và m2 lần lượt 10 15 10  15 25 8,9 là khối lượng của hai m thanh kim loại ta có mối Từ 1 = 8,9  m1= 8,9.10 = liên hệ giữa các đại lượng 10 89 đó như thế nào? Từ
m2 =8,9  m2= 8,9.15= 10

33,5

Hoạt động 3: Bài toán 2 - Đưa bài toán lên màn hình bài toán cho biết gì?

- Hoạt động theo nhóm - Biết các góc tỉ lệ với1; 2; 3 - Tổng số đo các góc bằng 1800

2. Bài toán 2: Sgk ?2 Gọi số đo các góc của ABClà: x, y, z ta có:
x y z 0   và x+y+x=180 1 2 3

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
x y z x  y  z 180 0     1 2 3 6 6 x 0 0 từ = 30  x = 30 1 y = 300  y = 600 2 z = 300  z = 900 3

Hoạt động 4: Luyện tập Bài 5/55 (sgk) - Muốn kết luận được hai đại lượng đã cho có tỉ lệ thuận với nhau hay không ta làm như thế nào?

Vậy số đo các góc của ABC là 300, 600, 900 3. Luyện tập Bài 5/55 (sgk) x và y tỉ lệ thuận vì - Để kết luận được x, y có tỉ lệ a. thuận với nhau hay không ta xét các cặp giá trị tương úng của x và x 1 2 3 4 5 y 9 18 27 36 45 y. a)Ta có
y y1 y = 2  ...  5  k nên x2 x5 x1

y y1 y = 2  ...  5  9 x2 x5 x1

y và x tỉ lệ thuận với nhau b)
y y1 y 2 y   ...  4  5 x1 x 2 x4 x5

nên y và x không tỉ lệ thuận với nhau

b. x 1 2 5 6 9 y 12 24 60 72 90 x và y không tỉ lệ vì:
12 24 60 90 =   1 2 5 9

Bài 6/55(sgk) Vì khối lượng cuộn thép tỉ lệ với chiều dài nên: a. y = kx  y = 25.x b. Vì y = 25.x nên y = 4,5kg = 4500g x = 4500: 25 = 180m Vậy cuộn dây dài 180 m 5.Bài tập về nhà: Làm bài tập 7, 8, 11/56(sgk) 8, 10, 11, 12/44(SBT) 6.Hướng dẫn về nhà: Bài 7/56 sgk  Những đại lượng tỉ lệ thuận trong bài này là gì?  Đường(y) tỉ lệ thuận với Dâu(x))  Tìm hệ số tỉ lệ trong bài  k=   Từ đây ta dễ dàng tính được x.
y x 3 3  y= x 2 2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1535
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:2