Docstoc

Tiet 11Tc Daytiso...phim

Document Sample
Tiet 11Tc Daytiso...phim Powered By Docstoc
					Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Đại số 7

KIỂM TRA BÀI CŨ:

1. (Phát biểu bằng lời). Định nghĩa tỉ lệ thức 2. (Làm trên phim )Từ các số 3, 6, 4, 8 hãy lập nên các tỉ lệ thức có thể được.

Giải
Từ: 3.8 = 4.6 (=24) Ta có:
6 8  ; 3 4 6 3  ; 8 4 4 8  ; 3 6 4 3  8 6

TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU:
2 3  4 6 23 23 Hãy so sánh và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho. 46 46
?1.

Cho tỉ lệ thức

Giải Ta có: 23 5 1  = = 4  6 10 2 2  3 1 1  = = 46 2 2
23 23 2 3 = = = 46 46 4 6



=

1 2

Page 1 of 4

Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Đại số 7

Hãy nêu dự đoán trong trường hợp tổng quát đối với tỉ lệ thức

a c = ? b d

Giải Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có:
a c = =k b d

(1)

Suy ra : a=k.b ; c= k.d. Ta có:  

 Từ (1), (2),(3) suy ra:

a  c k .b  k .d k (b  d ) = = =k bd bd bd a  c k .b  k .d k (b  d ) = = =k bd bd bd

(2) (b+d  0) (3) (b-d  0)

a c ac ac = = = b d bd bd

Page 2 of 4

Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Đại số 7

Hãy chứng minh cho trường hợp dãy tỉ số bằng nhau
Giải

e a c = = ? f b d

Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có:
e a c = = k f b d

(1)

Suy ra : a=k.b ; c= k.d ; e=k.f Ta có:  

k (b  d  f ) ace k .b  k .d  k . f = = =k bd  f bd  f bd  f k (b  d  f ) ace k .b  k .d  k . f = = =k bd  f bd  f bd  f

(2) (b+d+f  0) (3) (b-d+f  0)

 Từ (1), (2),(3) suy ra:
e ace ace a c = = = = f bd  f bd  f b d

Page 3 of 4

Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Đại số 7

Bài tập 57/30 Sgk Số viên bi của Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biét rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Giải Gọi số bi của ba bạn lần lượt là: x,y,z theo bài ra ta có: x:y:z = 2:4:5 x y z Hay = = và x+y+z = 44. 2 5 4

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
x y z x yz 44 = = = = =4 2 5 245 11 4 x =4  x=2.4=8. 2 y =4  y=4.4=16 4 z =4  z=5.4=20 5

Từ

.

Đáp số: 8,16,20

Page 4 of 4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:31
posted:10/4/2008
language:Vietnamese
pages:4