tiet 09 ti le thuc by TaiVuTam

VIEWS: 757 PAGES: 2

									Tiết thứ: 9 Ngày soạn: .......... Ngày dạy: ...........

TÊN BÀI DẠY :

TỈ LỆ THỨC

I. MỤC TIÊU: Học sinh nắm vững định nghĩa và tính chất của tỷ lệ thức, nhận biết các thành phần của tỷ lệ thức - Sử dụng thành thạo tính chất của tỉ lệ thức. II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  THẦY: Đèn chiếu, nội dung trên giấy trong.  TRÒ: Giấy trong, ôn định nghĩa phấn số bằng nhau ở lớp 6. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: So sánh hai tỉ số sau: 3. Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY - Hãy định nghĩa hai phân số bằng nhau? - Từ bài cũ giới thiệu tỷ lệ thức. - Nếu thay các số ở tỉ lệ thức bởi các chữ ta biểu diễn như thế nào? - Tỉ số giữa hai số còn được viết theo cách nào? - Hãy viết tỉ lệ thức dưới dạng tổng quát? - Giới thiệu các thành phần của tỉ lệ thức. - Có thể lập thành tỉ lệ thức từ các số sau không? ?1 vì sao?
2 :4 ? 5 4 :8  ? 5 15 12,5 và 21 17,5

GHI BẢNG a c - Hai phân số và gọi là 1. Định nghĩa: (Sgk) b d Ví dụ: (sgk) bằng nhau nếu ad = bc
a hay a:b b a c = b d

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Ghi chú: (sgk)

2 2 1 :4  5 20 10

Từ đó rút ra kết luận gì?
1 3 :7 ? 2 2 1 2 :7 ? 5 5

Kết luận như thế nào?

Hai tỉ số trên lập thành một tỉ lệ thức.
1 7 1 3 :7  :7  2 2 2 2 1  12 36 1 2 :7  :  5 5 5 5 3

4 4 1 :8   5 40 10 2 4  : 4  :8 5 5

2. Tính chất: Tính chất 1:
a c =  ad = bc b d

- Hãy tính

18 . 27. 36 = ? 27

và

24 . 27. 36 = ? 36

- Nhận xét gì về các số hạng của tỉ lệ thức đã cho? - Hãy viết công thức ở dạng tổng quát? ?2 - Từ tích tìm được có suy được tỉ lệ thức không? - Hãy chia hai vế của đẳng thức cho tích 27.36 - Rút ra nhận xét. - Tương tự hãy ghi dạng tổng quát? ?3 - Từ đẳng thức ad = bc viết được mấy tỉ lệ thức? - Tương tự hãy viết tất cả các tỉ lệ thức có được? - Nhận xét gì về tích các ngoại tỉ và tích các trung tỉ? Vị trí của các số hạng? - Bài toán yêu cầu như thế nào? Hãy viết các số 1,2 ; 3,24 dưới dạng phân số. - Cho biết các tỉ số nào bằng nhau? - Dựa vào tính chất nào để tìm được x? - Nêu cách tính x trong các trường hợp?

- Tích hai ngoại tỉ và tích của hai trung tỉ. 18.36 = 24.27 18.36 = 24.27 27.36 27.36 3. Luyện tập. 18 24 Bài 44/26 Sgk =
27 36

18 . 27. 36 = 18.36 27 24 . 27. 36 = 24.27 36

Tính chất 2: ad = bc a, b, c, d  0


a c a b = ; = b d c d d c d b = ; = b a c a

ad:bd = bc:bd
a c c d = , = b d a b b d b a = , = a c d c

1,2 : 3,24

12 324 12  100 10 = : =  10 100 10  324 27

Bài 45/26 Sgk

Bài 46/26 Sgk

28 : 14 = 8 : 4; 3:10 = 2,1 : 7
x 2 27  (2)  x 27 3,6 3,6

4. Củng cố: - Định nghĩa tỉ lệ thức. - Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức nói trên. 6.36 = 9.42 5. Dặn dò: - Làm bài tập 44bcd, 46bc, 47; 48/26 - Xem lại cách viết các tỉ lệ thức. 6. Hướng dẫn về nhà: Bài 47/26 Sgk - Viết để bảo đảm được tích 6 và 63 nằm trên đường chéo. - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 15 phút.


								
To top