tiet 27 luyen tap2 by TaiVuTam

VIEWS: 39 PAGES: 4

									Tiãút thæï: 27 TÃN BAÌI Ngaìy Soaûn:26/11/04 DAÛY Ngaìy daûy:8/12/04

LUYÃÛN TÁÛP 2

I. MUÛC TIÃU: - Cuíng cäú hai træåìng håüp bàòng nhau cuía tam giaïc (c.c.c ; c.g.c). - Reìn ké nàng aïp duûng træåìng håüp bàòng nhau cuía hai tam giaïc c.g.c âãø chè ra hai tam giaïc bàòng nhau, tæì âoï chè ra 2 caûnh, 2 goïc tæång æïng bàòng nhau. - Reìn luyãûn ké nàng veî hçnh, chæïng minh. - Phaït huy trê læûc cuía HS. II. CHUÁØN BË: Tháöy: Thæåïc thàóng, thæåïc âo goïc, compa, ãke. Phim trong ghi sàôn âãö baìi cuía mäüt säú BT. Troì: Thæåïc thàóng, thæåïc âo goïc, compa, ãke. phim trong, buït daû. III. TIÃÚN TRÇNH DAÛY HOÜC: Hoaût âäüng cuía Hoaût âäüng cuía Ghi baíng Tháöy Troì Hoaût âäüng 1: Kiãøm K d tra. Traí låìi cáu - Phaït biãøu træåìng hoíi vaì chæîa E håüp bàòng nhau c.g.c BT 30 (SGK) A cuía tam giaïc. ’ - Chæîa Bt 30/120 A 2 2 1 (SGK). Trãn hçnh caïc 2 B M 30 C tam giaïc ABC vaì 0 B 3 C A’BC coï caûnh chung BC = 3cm CA = CA’ = ABC khäng phaíi 2cm. laì goïc xen 0 ABC = A’BC = 30 giæîa hai caûnh nhæng hai tam giaïc BC vaì AC ; A’BC âoï khäng bàòng nhau. khäng phaíi laì Taûi sao åí âáy khäng goïc xen giæîa thãø aïp duûng hai caûnh BC vaì Baìi 1: træåìng håüp c.g.c CA’ nãn khäng âãø kãút luáûn  ABC thãø sæí duûng a) Træåìng håüp M =  A’BC? træåìng håüp nàòm ngoaìi KE c.g.c âãø kãút luáûn  ABC = Hoaût âäüng 2: Luyãûn  A’BC. táûp. 1HS thæûc hiãûn Baìi 1: Cho âoaûn trãn baíng, caí

thàóng BC vaì âæåìng trung træûc d cuía noï, d giao âiãøm våïi BC taûi M. Trãn d láúy hai âiãøm K vaì E khaïc M. Näúi EB, EC, KB, KC. Chè ra caïc tam giaïc bàòng nhau trãn hçnh?

låïp laìm vaìo våí. HS hoaût âäüng theo nhoïm BEM =  CEM (vç M1= M2 = 1v) caûnh EM chung, BM = CM (gt)  BKM =  CKM chæïng minh tæång tæû (c.g.c)  BKE =  CKE (vç BE = EC; BK = CK, caûnh KE chung) (træåìng håüp c.c.c) b) Træåìng håüp M nàòm giæîa K vaì E.


- Nãu cáu hoíi: * Ngoaìi hçnh maì baûn veî âæåüc trãn baíng. Coï em naìo veî âæåüc hçnh khaïc khäng?

Âaûi diãûn mäüt nhoïm lãn trçnh baìy baìi giaíi. HS caí låïp nháûn xeït.

- Ngoaìi hçnh maì baûn veî âæåüc trãn baíng. Coï em naìo veî âæåüc hçnh khaïc khäng?

-  BKM (c.g.c)  KM = - B BEM (c.g.c)  EB = -  BKE (c.c.c)

=

K


CKM

KC =  CEM
M

C

ECE d =  CKE

GT OB KL




AOB : OA = O1 = O2 a) DA = DB b) OD

AB

Hoaût âäüng nhoïm: Laìm baìi 44/110 (SBT) (âæa âãö baìi lãn maìn hçnh) Cho hai tam giaïc AOB coï OA = OB Tia phán giaïc cuía O càõt AB åí D. Chæïng minh: a) DA = DB b) OD  AB

a)  OAD vaì  OBD coï: OA = OB (gt) O1 = O2 (gt) AD chung   OAD =  OBD (c.g.c)  DA = DB (caûnh tæång æïng) b) Vaì D1 = D2 (goïc tæång æïng) maì D1 + D2 = 1800 (kãö buì) 0  D1 = D2 = 90 hay OD  AB Baìi 46/103 (SBT)

- Kiãøm tra thãm mäüt vaìi nhoïm Baìi 46/103 (SBT) (âæa âãö baìi lãn maìn hçnh) - Hæåïng dáùn HS duìng duûng cuû veî hçnh.
M A K  ABC choün E N

GT

B

KL Chæïng minh: a)  ADC vaì - Cho biãút GT vaì KL  ABE coï: cuía baìi toaïn. AD = AB (gt) - Laìm thãú naìo âãø A2 = A3 = 1v chæïng minh DC = BE?  A2 + A1 = A3 + - Yãu cáöu 1 HS nãn A1 caïch chæïng minh vaì hay DAC = BAE 1 HS khaïc ghi baìi AC = AE (gt) chæïng minh. =  ABE   ADC

AD  AB AD = AB AE  AC C AE = AC DC = BE DC  BE

- Laìm thãú naìo âãø chæïng minh DC  BE Gåüi yï: Cho DC càõt BE åí I ; DC càõt AB åí H. Haîy chæïng minh BIH = 1v. - Tçm mäúi liãn hãû giæîa  BHI vaì  DAH. Læu yï HS:  ADH vaì  DHI coï ba goïc tæång æïng bàòng nhau nhæng hai tam giaïc naìy khäng bàòng nhau.

(c.g.c)  DC = BE (caûnh tæång æïng) b)  ADC =  ABE (c/minh trãn)  D = B1 (chæïng minh trãn) Xeït  ADH vaì  IBH coï H1 = H2 (âäúi âènh) D = B1 (chæïng minh trãn)  A2 = HIB maì A2 = 1v (gt)  HIB = 1v hay DC  BE.

Hoaût âäüng 3: Hæåïng dáùn vãö nhaì: - Hoaìn thaình baìi 48 SBT. - Laìm tiãúp caïc BT 30, 35, 39, 47 SBT. Än hai chæång âãø hai tiãút sau Än táûp hoüc kç. Chæång I: Än 10 cáu hoíi Än táûp chæång. Chæång II: Än caïc âënh lê vãö Täøng 3 goïc cuía tam giaïc. Tam giaïc bàòng nhau vaì caïc træåìng håüp bàòng nhau cuía tam giaïc.


								
To top